Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 113 af 29. januar 2014 om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) foretages følgende ændring:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7a, stk. 7, § 7 c, stk. 3 og 4, og § 10 b i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 3. april 2014, som ændret ved lov nr. 175 af 24. februar 2015 og lov nr. 626 af 8. juni 2016, fastsættes:«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser, skal anmelde sig til registret, jf. kapitel 3.

Stk. 2. En virksomhed skal ikke optages i registret og foretage anmeldelse efter stk. 1, jf. § 7 b i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., hvis:

1) leveringen af tjenesteydelsen ikke varer over 8 dage, og

2) leveringen af tjenesteydelsen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation, og

3) lønmodtageren eller den selvstændige virksomhed, jf. lovens § 7 a, stk. 2, har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.«

3. § 3 affattes således:

Ȥ 3. Registret indeholder stamdata om:

1) Udenlandske virksomheder, der som arbejdsgivere udstationerer lønmodtagere i forbindelse med levering af tjenesteydelser i Danmark, jf. lovens § 4.

2) Udenlandske virksomheder, der ved udførelse af arbejde i Danmark, leverer tjenesteydelser uden at udstationere lønmodtagere til Danmark.

3) Udenlandske virksomheder, der ved udførelse af arbejde i Danmark, beskæftiger lønmodtagere i forbindelse med levering af tjenesteydelser, uden at betingelserne for udstationering er opfyldt, jf. lovens § 7a, stk. 3.

4) Lønmodtagere, der arbejder i Danmark som led i et ansættelsesforhold med en udenlandsk virksomhed, der leverer en tjenesteydelse.

5) Tjenesteydelsens karakter, sted og varighed, jf. lovens § 7a, stk. 1, nr. 2, 3 og 5, § 7a, stk. 2, nr. 2, 3 og 4 og § 7a, stk. 3, nr. 2, 3 og 5.«

4. § 5 affattes således:

»§ 5. Registret indeholder følgende data om lønmodtageren:

1) Navn.

2) Statsborgerskab.

3) Køn.

4) Identifikationstype.

5) Identifikationsnummer.

6) Fødselsdato.

7) Startdato for arbejdsperioden.

8) Slutdato for arbejdsperioden.

9) Oplysning om sociale sikringsforhold.

Stk. 2. For lønmodtagere, der opfylder betingelserne i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan anmelder registrere dokumentation for indsendt forhåndsanmeldelse ved samtidig angivelse af til hvilken kompetent myndighed ansøgningen er sendt.

Stk. 3. For udstationerede lønmodtagere, der opfylder de betingelser, der er fastsat i hjemlandet for modtagelse af social sikring i sit hjemland, kan anmelder registrere en A1-attest.«

5. § 6 affattes således:

»§ 6. Registret indeholder følgende data om virksomhedens kontaktperson på ydelsen:

1) Navn.

2) Statsborgerskab.

3) Køn.

4) Identifikationstype (pas, visa, identitetskort).

5) Identifikationsnummer.

6) Fødselsdato.

7) Startdato for tjenesteydelsen.

8) Slutdato for tjenesteydelsen.

9) Telefonnummer.

10) Email-adresse.

Stk. 2. Registret kan indeholde oplysning om opholdsadressen for virksomhedens kontaktperson.«

6. I § 7 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) CVR-nummer for dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.«

7. I § 12 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. En faglig organisation, der har indgået kollektiv overenskomst med en udenlandsk virksomhed, kan, når der er indledt en fagretlig sag om fortolkning af eller brud på overenskomsten, få adgang til de oplysninger der er anmeldt efter § 5, stk. 1 nr. 1, 7 og 8 samt § 7, stk. 1, nr. 4, og oplysninger om, hvor mange af de anmeldte lønmodtagere, der er anmeldt som social sikret i hjemlandet efter § 5, stk. 1, nr. 9. Er en arbejdsgiverorganisation part i overenskomsten, har arbejdsgiverorganisationen ligeledes adgang til oplysningerne nævnt i 1. punktum.«

8. § 14 affattes således:

»§ 14. Danske myndigheder må alene anvende oplysninger, som modtages fra registret, til:

1) Kontrol af, om virksomheder overholder lovgivningen, som finder anvendelse i forbindelse med udstationering, herunder om betingelserne for at udstationere til Danmark er opfyldt.

2) Sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

3) Statistik om udenlandske virksomheder og lønmodtagere.«

9. I § 14 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. Arbejdstilsynet kan berigtige en virksomheds anmeldelse i registret, hvis det ud fra en samlet vurdering fastslås, at virksomheden ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af udstationeringsreglerne, herunder betingelsen om reel etablering i hjemlandet.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsens § 1, nr. 1 og 6-8, træder i kraft den 15. november 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, nr. 2-5 og 9, træder i kraft den 6. januar 2017.

Erhvervsstyrelsen, den 8. november 2016

Katrine Winding

/ Pernille Grønnemose