Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Vejledningspligt ved et medlems henvendelse
Kapitel 2 Vejledningspligt når et medlem bliver ledigt
Kapitel 3 Vejledning i forbindelse med samtaler
Kapitel 4 Konkret vejledningspligt
Kapitel 5 Øvrige bestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

I medfør af § 65, stk. 6 og 7, og § 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, og § 35, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Vejledningspligt ved et medlems henvendelse

§ 1. En a-kasse skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til medlemmer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for a-kassens sagsområde.

Stk. 2. A-kassen skal så vidt muligt sende en skriftlig henvendelse, der ikke vedrører a-kassens sagsområde, til rette a-kasse eller forvaltningsmyndighed.

§ 2. Når et medlem oplyser til a-kassen, at pågældende er eller vil blive ledigt, eller a-kassen bliver opmærksom herpå på anden vis, skal a-kassen informere om, at medlemmet skal tilmelde sig i jobcenteret fra 1. ledige dag.

Stk. 2. A-kassen skal bistå et medlem med digital tilmelding og afmelding, hvis medlemmet anmoder herom.

§ 3. Når et medlem oplyser til a-kassen, at pågældende deltager i en uddannelse, skal a-kassen vejlede om betingelserne for at skifte status til dimittend, herunder om hvornår uddannelsen kan anses for afsluttet, betydninger herfor i forhold til retten til dagpenge og tilmelding i jobcenteret.

Stk. 2. Når et nyuddannet medlem inden 2 uger efter uddannelsen er afsluttet retter henvendelse til en a-kasse for at blive overflyttet eller for at skifte status til dimittend, skal a-kassen vejlede om forskellen mellem at blive overflyttet som dimittend eller med nuværende rettigheder. A-kassen skal vejlede om størrelsen på dimittendsatsen og medlemmets nuværende rettigheder, herunder især størrelsen på dagpengesatsen og varigheden af dagpengeperioden. Der henvises til bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring.

§ 4. A-kassen skal yde hjælp og vejledning om jobsøgning til et seniormedlem, jf. § 44 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., når medlemmet anmoder herom.

Kapitel 2

Vejledningspligt når et medlem bliver ledigt

§ 5. Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen informere medlemmet om digitale pligter på Jobnet og a-kassens digitale selvbookingsystem og om, hvilke konsekvenser det har for retten til dagpenge, hvis medlemmet ikke overholder pligterne på Jobnet og a-kassens digitale selvbookingsystem, herunder frister, jf. stk. 2-3.

Stk. 2. A-kassen skal informere om pligten til at

1) gå på Jobnet mindst hver 7. dag som led i jobsøgningen og for at bekræfte arbejdssøgningen ved at tjekke sine jobforslag,

2) selv at booke samtaler med jobcenteret, anden aktør og a-kassen, og

3) gøre sig bekendt med tilbud mv. på Jobnet.

Stk. 3. A-kassen skal informere medlemmet om anmeldelse af sygefravær efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge og anmodning om sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. A-kassen skal informere om,

1) at medlemmet skal anmelde sygefravær til a-kassen på første sygefraværsdag, og at sygemeldingen kan ske via registrering på »Min Side« på Jobnet eller ved kontakt til jobcenteret eller a-kassen,

2) at medlemmet tidligst kan få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos a-kassen,

3) hvordan og inden for hvilke frister medlemmet skal anmode om sygedagpenge hos kommunen efter sygedagpengelovens § 38,

4) at det kan have konsekvenser for medlemmets ret til sygedagpenge, hvis fristen for at anmelde sygefravær til a-kassen eller fristen for at anmode om sygedagpenge hos kommunen ikke overholdes, og

5) at medlemmet skal raskmelde sig på Jobnet, når medlemmet er blevet rask efter at have været sygemeldt i en periode.

§ 6. Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen informere om rådighedspligten og om, hvilke konsekvenser det har for retten til dagpenge ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen skal herunder informere om, at et medlem for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal

1) være arbejdssøgende fra 1. ledige dag, herunder når medlemmet deltager i tilbud,

2) kunne henvises til rimeligt arbejde med dags varsel fra 1. ledige dag,

3) opretholde kontakten med og møde til samtaler i jobcenteret, a-kassen og anden aktør gennem hele ledighedsforløbet og

4) deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. A-kassen skal også informere om

1) selvforskyldt ledighed og de sanktioner, der knytter sig hertil,

2) at der gælder de samme regler, hvis et medlem ikke vil medvirke til møder, aktiviteter og tilbud hos en anden aktør, som hos jobcenteret, og

3) mulighederne for at deltage i jobrettet uddannelse.

Stk. 3. A-kassen skal også informere om, at et medlem skal indsende en frigørelsesattest til a-kassen, herunder om den særlige frist for at indsende attesten, hvis medlemmet har eller får arbejde på nedsat tid med et opsigelsesvarsel og søger om supplerende dagpenge.

§ 7. A-kassen skal give informationen efter §§ 5 og 6 til et medlem, når medlemmet første gang tilmelder sig jobcenteret, og derefter når a-kassen indplacerer medlemmet i en ny dagpengeperiode.

§ 8. Når et medlem bliver indplaceret i en dagpengeperiode, skal a-kassen informere om medlemmets beskæftigelseskonto og om muligheden for at forlænge dagpengeperioden i op til 1 år inden for 1,5 år på baggrund af løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen siden indplaceringen, når den ordinære dagpengeperiode er udløbet.

Stk. 2. A-kassen skal også informere om

1) fristen for, hvornår a-kassen senest skal have modtaget medlemmets månedsoplysninger, for at kunne udbetale dagpengene den sidste bankdag i måneden,

2) at der kun kan udbetales dagpenge for en måned, hvis månedsoplysningerne er modtaget i a-kassen senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb, og

3) at a-kassen digitalt samkører medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst med indberettede oplysninger om løntimer og indkomst i indkomstregisteret, og at samkøringen kan lede til en efterregulering af udbetalte dagpenge.

Stk. 3. A-kassen skal videre informere om karens hver fjerde måned og om afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet.

Kapitel 3

Vejledning i forbindelse med samtaler

CV-samtalen

§ 9. A-kassen skal senest i forbindelse med indkaldelse til CV-samtalen, jf. §§ 10 og 11, informere om,

1) at medlemmet skal oprette et relevant og fyldestgørende CV på Jobnet senest 2 uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende,

2) kravene til aktiv jobsøgning, herunder registrering af jobsøgningsaktiviteter i joblog og

3) at medlemmet skal uploade eksempler på jobansøgninger i joblog.

§ 10. A-kassen skal senest 2 uger efter medlemmets tilmelding som arbejdssøgende holde en CV-samtale med medlemmet i a-kassen, hvor a-kassen bistår medlemmet med at oprette et relevant, korrekt og fyldestgørende CV på Jobnet, jf. dog § 13.

Stk. 2. A-kassen skal hjælpe medlemmet med at lægge oplysninger ind i CV`et, hvis medlemmet anmoder herom.

Stk. 3. A-kassen skal ved CV-samtalen sammen med medlemmet påbegynde medlemmets »Min Plan«, herunder medvirke til at afklare den lediges kompetencer, jobmuligheder, eventuelle behov for karriereskift og bredere jobsøgning. A-kassen skal informere om, at a-kassen deltager i de fælles jobsamtaler i jobcenteret, medmindre medlemmet anmoder om, at a-kassen ikke skal deltage.

§ 11. A-kassen skal ved CV-samtalen vejlede medlemmet om rettigheder og pligter og sikre sig, at medlemmet er bekendt med den information, der er givet efter §§ 5 og 6.

Stk. 2. A-kassen skal ved CV-samtalen

1) gennemgå medlemmets jobansøgninger med henblik på konkret vejledning og afklaring af medlemmets fortsatte jobsøgning,

2) udfærdige ”Krav til jobsøgning” og registrere og indberette dem til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet, og

3) informere medlemmet om,

a) at medlemmet løbende skal registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog og skal uploade et antal jobansøgninger i joblog,

b) at a-kassens rådighedsvurdering vil tage udgangspunkt i ”Krav til jobsøgning” og de jobansøgninger, som medlemmet har uploadet i joblog,

c) at medlemmet skal overholde de aftaler om jobsøgning, som medlemmet indgår med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør, og

d) at a-kassen, jobcenteret eller anden aktør kan pålægge medlemmet at søge konkrete job.

Stk. 3. A-kassen skal også vejlede om, at medlemmet skal gennemgå et systematisk henvisningsforløb, hvis medlemmet ikke får et henvist ordinært arbejde. A-kassen skal herunder vejlede om, hvad et systematisk henvisningsforløb indebærer.

Stk. 4. A-kassen skal vejlede et medlem om, hvilke rettigheder og pligter medlemmet har, når medlemmet har fået et tilbud eller udarbejdet »Min Plan«.

Stk. 5. A-kassen skal vejlede et medlem, der fylder 50 år, om, at medlemmet efter sammenlagt 3 måneders ledighed har både ret og pligt til at modtage tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 12. Indkaldelsen til en samtale i a-kassen efter § 10 skal ske skriftligt og personligt. Hvis et medlem er forhindret i at komme til samtalen, skal a-kassen hurtigst muligt skriftligt og personligt indkalde medlemmet til en ny samtale. Hvis a-kassen skal holde kontakt til medlemmet på anden vis, telefonisk, digitalt eller ved brev, jf. § 13, skal medlemmet skriftligt og personligt orienteres herom.

Mindre intensiv indsats

§ 13. Hvis et medlem er omfattet af en mindre intensiv indsats for visse persongrupper, jf. kapitel 7 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal a-kassen ikke holde en CV-samtale, jf. § 10, med medlemmet i a-kassen, medmindre medlemmet anmoder herom. A-kassen skal i stedet ved kontakt til medlemmet telefonisk, digitalt eller ved brev sikre sig, at medlemmet har oprettet et relevant, korrekt og fyldestgørende CV på Jobnet og eventuelt bistå medlemmet hermed.

Stk. 2. Hvis a-kassen ikke afholder en CV-samtale, jf. stk. 1, skal a-kassen ved kontakt til medlemmet telefonisk, digitalt eller ved brev også sikre sig, at medlemmet er bekendt med sine rettigheder og pligter, herunder med den information, der er givet efter §§ 5 og 6. A-kassen skal i den forbindelse vejlede om, at medlemmet har pligt til at søge rimeligt og relevant arbejde, jf. § 13 i bekendtgørelse om rådighed, herunder har pligt til at søge konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen og anden aktør, og at a-kassen vil vurdere medlemmets rådighed i forhold hertil.

Rådighedssamtaler

§ 14. A-kassen skal i forbindelse med en rådighedssamtale vejlede om rettigheder og pligter, når a-kassen bliver opmærksom på, at medlemmet har behov herfor, jf. §§ 5 og 6 og § 11, stk. 2, nr. 3.

Stk. 2. Vurderer a-kassen i forbindelse med en rådighedsvurdering, at medlemmet kan forbedre sin jobsøgning, skal a-kassen vejlede om, hvordan jobsøgningen kan forbedres.

Stk. 3. A-kassen skal i forbindelse med rådighedssamtalen også revidere ”Krav til jobsøgning” og registrere og indberette dem til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet.

Kapitel 4

Konkret vejledningspligt

Deltidsforsikring

§ 15. Når en person søger om at blive optaget eller overflyttet som deltidsforsikret medlem eller ønsker at skrifte til deltidsforsikring, skal a-kassen vejlede om automatisk omforsikring og om ret og pligt til at blive overflyttet til fuldtidsforsikring.

Stk. 2. Når en a-kasse bliver bekendt med, at et medlem ønsker at skifte til deltidsforsikring, skal a-kassen vejlede om, hvilke konsekvenser et skift af forsikringsstatus kan få, hvis medlemmet senere søger om dagpenge eller efterløn.

Optagelse - beskæftigelse med offentligt tilskud

§ 16. Når en person i forbindelse med ansøgning om optagelse oplyser, at pågældende har beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, eller beskæftigelse ved selvstændig erhvervsvirksomhed, hvortil det offentlige yder tilskud til etablering og drift, skal a-kassen vejlede om, at beskæftigelsen ikke kan medregnes til at opfylde indkomst- og beskæftigelseskravet i § 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller til den fleksible genoptjening af dagpengeretten i § 56 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Selvstændig virksomhed - beskæftigelseskravet

§ 17. A-kassen skal vejlede et medlem, der driver selvstændig virksomhed, om, at ret til dagpenge kræver, at virksomheden har været drevet i væsentligt omfang. Det vil sige, at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed skal have haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge. Vejledning herom skal ske i følgende tilfælde:

1) Når en person i forbindelse med ansøgning om optagelse oplyser, at pågældende driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

2) Når et medlem i forbindelse med overflytning til en anden a-kasse oplyser, at pågældende driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

3) Når en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende bliver bekendt med, at et medlem skifter eller har skiftet status fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende.

Stk. 2. Hvis et medlem er blevet optaget på grundlag af drift af selvstændig virksomhed på Færøerne eller i Grønland, skal a-kassen vejlede om, at medlemskabet vil blive bragt til ophør efter 6 år, hvis medlemmet ikke inden da på ny har bopæl og ophold i Danmark.

Bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed

§ 18. Når et ledigt medlem oplyser, at medlemmet udøver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal a-kassen vejlede om den særlige rådighedsforpligtelse, reglerne om fradrag i dagpengene og om den begrænsede periode med ret til dagpenge.

Stk. 2. A-kassen skal i god tid, før den begrænsede periode med ret til dagpenge udløber, informere medlemmet herom.

Vikar - Jobrotation

§ 19. A-kassen skal vejlede et ledigt medlem, der bliver ansat som vikar i en jobrotationsstilling, om, at beskæftigelsen ikke kan medregnes til at opfylde indkomst- og beskæftigelseskravet samt den fleksible forlængelse af dagpengeretten, og om at afslag på og ophør i vikarjob kan medføre sanktioner efter samme regler som gælder for ordinært arbejde.

Supplerende dagpenge

§ 20. Når en a-kasse bliver bekendt med, at et ledigt medlem arbejder på nedsat tid, skal den straks vejlede medlemmet om betingelserne for at få supplerende dagpenge, herunder om fristen for at indsende dokumentation for, at arbejde kan overtages med dags varsel.

Stk. 2. A-kassen skal også vejlede et medlem, der modtager supplerende dagpenge, om, at medlemmet skal søge arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Stk. 3. Hvis et medlem, jf. stk. 2, har kvalifikationer inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, skal a-kassen endvidere vejlede om, at medlemmet inden for en frist på højst 4 uger skal dokumentere, at medlemmet søger arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret inden for dette område.

Stk. 4. A-kassen skal i god tid, før den begrænsede periode med ret til supplerende dagpenge udløber, informere medlemmet herom.

Aktivering eller uddannelse for ledige medlemmer under 30 år

§ 21. A-kassen skal vejlede et ledigt medlem under 30 år om den særlige pligt til aktivering, jf. § 85, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. A-kassen skal vejlede et ledigt medlem under 25 år, som er omfattet af § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om, at jobcenteret kan give et pålæg om et studie eller en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Stk. 3. A-kassen skal i forbindelse med en samtale om medlemmets rådighed også vejlede om dagpengeret og sanktioner, hvis den unge, jf. stk. 2, uden gyldig grund afslår at medvirke til eller følge op på et uddannelsespålæg eller udebliver fra, afslår eller ophører i en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg.

Undervisning

§ 22. Når et ledigt medlem oplyser, at medlemmet vil deltage i undervisning med ret til dagpenge, skal a-kassen vejlede om pligten til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Udlandet

§ 23. Når et medlem oplyser, at pågældende overvejer at rejse til udlandet, herunder Grønland og Færøerne, for at søge eller overtage arbejde, skal a-kassen vejlede om, hvilken betydning det kan have for medlemskabet af den danske a-kasse og for retten til dagpenge og efterløn.

Stk. 2. Medlemmet skal konkret vejledes om reglerne i kapitel 6 i EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og i bekendtgørelsen om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Stk. 3. Ved genoptagelse i en dansk a-kasse efter ophold i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne skal a-kassen vejlede om muligheden for at efterbetale efterlønsbidragene for forsikringsperioden i det andet land, hvis medlemmet har mulighed for at opnå ret til efterløn.

Social pension

§ 24. Når en a-kasse bliver bekendt med, at en kommune begynder en sag om tildeling af social pension til et ledigt medlem, der får ydelser fra a-kassen, eller at medlemmet får social pension, skal a-kassen vejlede om rådighedsforpligtelsen.

Udløb af retten til dagpenge

§ 25. A-kassen skal i god tid før, medlemmets ret til dagpenge udløber, vejlede om medlemmets samlede mulige forlængelse af dagpengeretten efter bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. A-kassen skal videre før, medlemmets forlængede ret til dagpenge udløber, vejlede om medlemmets samlede mulige forlængelse på baggrund af de løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeperiode.

Stk. 2. A-kassen skal kun vejlede et medlem efter stk. 1, der aktuelt får ydelser fra a-kassen eller er ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 26. Når et ledigt medlem ikke længere har ret til ydelser, fordi perioden med ret til dagpenge udløber, skal a-kassen vejlede om, hvordan medlemmet kan få retten til ydelser igen.

Stk. 2. A-kassen skal kun vejlede et medlem efter stk. 1, der aktuelt får ydelser fra a-kassen eller er ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Vejledningen skal gives i god tid, før retten til dagpenge udløber.

Stk. 3. A-kassen skal vejlede et medlem om betingelserne, mulighederne og fristerne for et seniorjob. Der skal vejledes om, at det er muligt at overgå til efterløn fra et seniorjob, og at medlemmet skal stå til rådighed for henvist ordinært arbejde under ansættelsen.

Stk. 4. Hvis et medlem har mulighed for at gå på efterløn ved udløb af retten til ydelser, skal a-kassen i god tid forinden vejlede medlemmet om, at det er en betingelse for overgang til efterløn, at der søges skriftligt, inden retten til ydelser udløber.

Seniormedlemskab

§ 27. A-kassen skal i god tid før, et medlem når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, informere medlemmet om muligheden for at bevare medlemskabet som et særligt seniormedlemskab og om rettigheder for seniormedlemmer.

Oplysninger til efterlønsbevis

§ 28. Hvis a-kassen mangler oplysninger fra medlemmet for at kunne udstede efterlønsbeviset, skal a-kassen i sin henvendelse til medlemmet herom gøre opmærksom på, at hvis fristen på 3 måneder ikke bliver overholdt, vil efterlønsbeviset blive udstedt med en senere dato og på betydningen heraf.

Efterlønsbidrag

§ 29. A-kassen skal vejlede sine medlemmer om betingelserne for ret til efterløn efter reglerne i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Stk. 2. A-kassen skal vejlede medlemmer, der aldersmæssigt er omfattet af § 74 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., om, at indbetaling af efterlønsbidrag senest skal være påbegyndt ved det fyldte 30. år, at efterlønsbidrag skal være betalt i alt i 30 år for at kunne gå på efterløn, og at medlemmet efter eget valg kan indlægge pauser i bidragsbetalingen.

Fortrydelsesordningen

§ 30. En a-kasse skal ved tilmeldingen til efterlønsordningen vejlede et medlem, der har været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar 1997 eller fra det 24. år, jf. § 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som kan opnå ret til efterløn efter § 74 a, stk. 4, i loven, men senere end den gældende efterlønsalder, om muligheden for at opnå ret til efterløn fra efterlønsalderen efter § 75 i loven, og om konsekvenserne af dette valg.

Restance og udmeldelse

§ 31. Når et medlem kommer i restance med betaling af medlemsbidrag, skal a-kassen vejlede om, hvilken betydning en eventuel slettelse kan få for en senere ret til ydelser, herunder for retten til efterløn.

Stk. 2. Når en a-kasse får et medlems anmodning om at blive meldt ud af a-kassen, skal den vejlede medlemmet om, hvilken betydning udmeldelse kan få for en senere ret til ydelser, herunder for retten til efterløn.

Stk. 3. Inden en a-kasse træffer afgørelse om slettelse af et medlem efter § 86, stk. 9, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal den i et rykkerbrev vejlede medlemmet om, at manglende betaling vil medføre slettelse som medlem af a-kassen. Det skal fremgå, hvilken betydning en slettelse vil få for en senere ret til ydelser.

Stk. 4. Når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, ønsker at melde sig ud af a-kassen på grund af visitation til fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal a-kassen vejlede om, at en udmeldelse og fravalg af efterlønsbidraget før den 1. i måneden efter visitation til fleksjob, kan have konsekvenser for retten til fleksydelse.

Efterbetaling og genoptagelse

§ 32. Når en a-kasse træffer afgørelse om, at et medlem ikke har ret til ydelser, eller medlemmet skal have en karantæne for svig, skal a-kassen vejlede om betingelserne for ret til efterbetaling af ydelser, hvis afgørelsen eventuelt senere måtte blive ændret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Stk. 2. Når en a-kasse træffer afgørelse om, at et medlem skal slettes for svig, skal a-kassen vejlede medlemmet om betingelserne for at blive genoptaget. A-kassen skal også vejlede om, at genoptagelse tidligst kan ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen har fået en ansøgning om optagelse.

Kapitel 5

Øvrige bestemmelser

§ 33. En a-kasse skal hvert år senest ved udgangen af 1. kvartal informere medlemmerne om a-kassernes administrationsbidrag og om mulighederne for valg af a-kasse.

Stk. 2. Informationen i stk. 1 kan gives ved brev, i medlemsblade eller ved at på anden måde skriftligt, klart og tydeligt henvise til, at en oversigt over a-kassernes administrationsbidrag og optagelsesområde kan findes på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, www.star.dk.

§ 34. Information efter kapitel 2 og § 9 skal gives skriftligt. Vejledning efter kapitel 4 kan gives skriftligt eller ved en personlig samtale.

§ 35. A-kassen skal notere alle oplysninger, der kan have betydning for vejledningen af medlemmet, herunder de oplysninger, som medlemmet selv giver.

Stk. 2. A-kassen skal notere, hvad medlemmet er blevet informeret og vejledt om efter bekendtgørelsen.

§ 36. A-kassen skal give jobcenteret:

1) Information om datoen for et medlems deltagelse i CV- samtale i a-kassen, jf. § 10, eller for a-kassens vejledning af medlemmet ved anden kontakt, jf. § 13, stk. 2.

2) Oplysninger, som er af betydning for jobcenterets indsats over for medlemmet, og som er kommet frem under mødet eller under senere møder og aktiviteter i a-kassen.

3) Information om, hvem der er medlemmets kontaktperson i a-kassen.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 700 af 27. maj 2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. ophæves.

Stk. 3. A-kassen skal sende information efter § 8 til medlemmer, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, og hvis dagpengeret efter § 55, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ikke er udløbet, hvis medlemmet er ledigt den 1. juli 2017 eller efterfølgende.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 9. november 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen

Redaktionel note
  • Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2017, og den ophæver samtidig bekendtgørelse nr. 700 af 27. maj 2015 om en akasses pligt til at vejlede mv. Da bekendtgørelse nr. 700 af 27. maj 2015 om en akasses pligt til at vejlede mv. fortsat er gældende indtil den 1. juli 2017 er den ikke markeret som historisk.