Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 700 af 27. maj 2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 217 af 11. marts 2016 og bekendtgørelse nr. 742 af 17. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 65, stk. 6 og 7, og § 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, og § 35, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Når et medlem bliver indplaceret i en dagpengeperiode, skal a-kassen informere om muligheden for at forlænge dagpengeperioden i op til 1 år inden for 1,5 år på baggrund af løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret siden indplaceringen, når den ordinære dagpengeperiode er udløbet.«

3. I § 4, stk. 1, ændres »jf. § 2 og § 3« til: »jf. §§ 2-3 a«.

4. § 23 affattes således:

»§ 23. Når en a-kasse bliver bekendt med, at en kommune begynder en sag om tildeling af social pension til et ledigt medlem, der får ydelser fra a-kassen, eller at medlemmet får social pension, skal a-kassen vejlede om rådighedsforpligtelsen.«

5. Før § 24 indsættes efter overskriften:

»§ 23 a. A-kassen skal i god tid før, medlemmets ret til dagpenge udløber, vejlede om medlemmets samlede mulige forlængelse af dagpengeretten efter bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. A-kassen skal videre før medlemmets forlængede ret til dagpenge udløber, vejlede om medlemmets samlede mulige forlængelse på baggrund af de løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeperiode.

Stk. 2. A-kassen skal kun vejlede et medlem efter stk. 1, der aktuelt får ydelser fra a-kassen eller er ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

6. Efter § 24 indsættes:

»Seniormedlemmer

§ 24 a. A-kassen skal i god tid før, et medlem når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, informere medlemmet om muligheden for at bevare medlemskabet som et særligt seniormedlemskab og om rettigheder for seniormedlemmer.

§ 24 b. A-kassen skal yde hjælp og vejledning om jobsøgning til et seniormedlem, jf. § 44 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., når medlemmet anmoder herom.«

7. § 28, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Inden en a-kasse træffer afgørelse om slettelse af et medlem efter § 86, stk. 9, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal den i et rykkerbrev vejlede medlemmet om, at manglende betaling vil medføre slettelse som medlem af a-kassen. Det skal fremgå, hvilken betydning en slettelse vil få for en senere ret til ydelser.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2017.

§ 3

A-kassen skal sende information efter § 3 a til medlemmer, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 2. januar 2017, og hvis dagpengeret efter § 55, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ikke er udløbet, hvis medlemmet er ledigt den 2. januar 2017 eller efterfølgende.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 9. november 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen