Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode

§ 1

I bekendtgørelse nr. 633 af 22. juni 2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1438 af 16. december 2014, foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 52, § 53, stk. 8, § 54, stk. 2, § 55, stk. 5, § 74 d, stk. 2, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 2-7.

3. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. A-kassen skal lægge oplysningerne i indkomstregisteret om løntimer, som et medlem har fået indberettet til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister, til grund, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Ved »løntimer« forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn, eller som dækkes af en udbetalt løn, jf. § 3 i lov om et indkomstregister. Der skal være tale om løn for et personligt arbejde i et tjenesteforhold, hvor lønnen er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst for den ansatte. Ved fuld tid forstås altid 160,33 timer pr. måned (37 timer pr. uge).

Stk. 3. Ved »ukontrollabel arbejdstid« forstås et medlems arbejdstid, hvis der ikke skal foreligge løntimer som beskrevet i stk. 1, eller vedlerlaget ydes som B-indkomst. A-kassen skal lægge oplysningerne i indkomstregisteret til grund.

Stk. 4. A-kassen skal dog kun lægge oplysninger i indkomstregisteret til grund, hvis lønnen er udbetalt for arbejde i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår (lønarbejde).«

4. I § 5, stk. 1, ændres »jf. § 2, stk. 2,« til: »jf. § 2, stk. 2, og § 2 a,«, og »jf. dog stk. 3-9« ændres til: »jf. dog stk. 2-7«.

5. § 5, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Er arbejdstiden ukontrollabel efter § 2 a, lægges et beregnet timetal til grund for opgørelsen af beskæftigelseskravet. Timetallet beregnes ved at omregne den indberettede indkomst med den til enhver tid gældende omregningssats. Dokumenterede nødvendige udgifter, der efter skattereglerne kan fratrækkes indtægten før beregning af skat, trækkes fra.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 3-7.

6. §§ 7-10 affattes således:

»§ 7. Beskæftigelseskravet efter § 3 anses for opfyldt, hvis medlemmet har gennemført en uddannelse efter lovens § 54.

Stk. 2. Uddannelsen, jf. stk. 1, skal som fuldtidsstudium have en normeret varighed på mindst 18 måneder.

Stk. 3. Det er en betingelse for at være omfattet af stk. 1, at kravet om bopæl og ophold, jf. lovens § 41, stk. 1, er opfyldt umiddelbart før, uddannelsen bliver påbegyndt, og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Stk. 4. En uddannelse anses for gennemført, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet og eksamen er bestået. Hvis udstedelsen af et eksamensbevis sker i tilknytning til, at uddannelsen er gennemført, vil datoen for eksamensbeviset altid kunne blive betragtet som datoen for uddannelsens gennemførelse.

Stk. 5. Hvis uddannelsen, jf. stk. 1-3, som fultidsstudium har haft en faktisk varighed på mindre end 18 måneder, er det en betingelse, at medlemmet har gennemført uddannelsen efter den almindelige studieplan for uddannelsen. En uddannelse, der er gennemført som fuldtidsstudium på mindst 3 halvårlige semestre, anses for at være gennemført efter den almindelige studieplan for uddannelsen.

Stk. 6. En uddannelse, der er gennemført på kortere tid end 18 måneder, jf. stk. 5, kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.

§ 8. En uddannelse er omfattet af § 7, hvis uddannelsen berettiger til støtte inden for klippekortet efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller er omfattet af lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i ganske særlige tilfælde godkende, at andre erhvervsmæssige uddannelser end de, der er omfattet af stk. 1, kan give dagpengeret, hvis de kan sidestilles med uddannelserne efter stk. 1.

§ 9. Kan en del af en tidligere gennemført uddannelse meritoverføres til en ny uddannelse, jf. stk. 2, er anvendelse af § 7 betinget af, at den samlede uddannelse har en normeret varighed på mindst 18 måneder. Meritoverførsel efter stk. 2 medregnes endvidere til opgørelsen af uddannelsens faktiske varighed. Uddannelsen kan uanset § 7, stk. 6, tidligst anses for afsluttet, når den samlede uddannelse har haft en faktisk varighed på 18 måneder.

Stk. 2. Meritoverførsel kan indgå, hvis

1) der er tale om meritoverført uddannelse, herunder praktik, der er indgået i en tidligere uddannelse, og

2) den meritoverførte del af en uddannelse er gennemført inden for de seneste 3 år.

Stk. 3. En uddannelse eller en del af en uddannelse kan kun én gang indgå i opgørelsen af beskæftigelseskravet, jf. § 7.

§ 10. Et medlem, der nyoptages i en a-kasse med dagpengeret på grundlag af en gennemført uddannelse efter lovens § 54, har ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning. Personer, som i en periode forud for dette tidspunkt har været medlem af en a-kasse, opnår dog ret til dagpenge, når medlemsperioden udgør 1 år.«

7. § 12 affattes således:

»§ 12. Til beskæftigelseskravet kan uanset § 5, stk. 1, medregnes:

1) Timer med afholdt ferie med feriegodtgørelse.

2) Timer svarende til den opsigelsesperiode, som Lønmodtagernes Garantifond har lagt til grund ved beregningen af en udbetalt sikring i henhold til lov om Lønmodtagernes Garantifond, hvis sikringen udbetales i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode, jf. stk. 5. Der kan dog ikke medregnes timer, som medlemmet har modtaget dagpenge for.

3) Perioder med forskning ved højere læreanstalter, hvis der er ydet midler, der svarer til overenskomstmæssig løn.

4) Perioder, hvori en afskediget tjenestemand modtager rådighedsløn.

5) Perioder, hvori et medlem har været indkaldt til aftjening af værnepligt, været ansat på værnepligtslignende vilkår eller forrettet frivillig tjeneste ifølge kontrakt med forsvaret.

6) Perioder, hvori et medlem har udøvet kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand eller været medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet eller regeringen.

Stk. 2. Fratrædelsesordninger på det private arbejdsmarked, der kan sidestilles med rådighedsløn for tjenestemænd, jf. stk. 1, nr. 4, kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet.

Stk. 3. Det en betingelse for medregning af forhold omfattet af stk. 1 og 2, at medlemmet fremlægger den fornødne dokumentation.

Stk. 4. Opgørelsen, jf. stk. 1, nr. 1, sker efter reglerne om belægning for egen optjent ferie i bekendtgørelse om supplerende dagpenge.«

8. I § 14 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Efter udløbet af perioden i stk. 1, kan et medlem, som har ret til at forlænge dagpengeperioden efter lovens § 56, modtage dagpenge i højst 52 uger (ydelsesperiode) inden for 78 uger (referenceperiode), jf. lovens § 55, stk. 2.«

9. I § 15, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) har ret til at forlænge dagpengeperioden efter § 20, stk. 1, og § 20 a,«.

Nr. 2-3 bliver herefter nr. 3-4.

10. § 19 affattes således:

»§ 19. Referenceperioden i § 14 forlænges, hvis der i perioden forekommer følgende forhold, og der ikke udbetales løn:

1) Sammenhængende perioder ud over 6 uger, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller dagpenge under de første 14 dages sygdom efter § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2) Perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

3) Perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Stk. 2. Referenceperioden forlænges også med perioder, som nævnt i stk. 1 efter tilsvarende regler som de danske i et andet EØS-land eller Schweiz.

Stk. 3. Forlængelse af referenceperioden sker med hele uger.

Stk. 4. Afgørelse af, om der skal ske forlængelse af referenceperioden, sker løbende eller senest forud for det forventede udløb af en tidligere opgjort referenceperiode.«

11. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Fleksibel genoptjening af dagpengeretten«.

12. § 20 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 20. Et medlem, hvis dagpengeperiode efter § 14 er udløbet, har ret til at forlænge dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som er indberettet til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister siden seneste indplacering og frem til det tidspunkt, hvor dagpengeperioden efter § 14 er udløbet.

Stk. 2. Et medlem, hvis forlængede dagpengeperiode efter stk. 1 er udløbet, har ret til at få forlænget dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som er indberettet til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeperiode og frem til det tidspunkt, hvor den forlængede dagpengeperiode er udløbet.

Stk. 3. De løntimer, der kan medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet efter §§ 5, 6, 11 og 12, kan medregnes til den fleksible genoptjening af dagpengeretten, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Timer med afholdt ferie med feriegodtgørelse, der sidestilles med løntimer efter § 12, stk. 1, nr. 1, kan dog ikke medregnes til den fleksible genoptjening af dagpengeretten.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den forlængede dagpengeperiode efter stk. 1 og 2 giver hver indberettet løntime ret til at modtage dagpenge i 2 timer (ydelsesperiode) inden for en periode på 3 timer (referenceperiode), jf. dog stk. 6. Forlængelsen omregnes til uger ved at dele antallet af timer med 37. Dette gælder både for fuldtids- og deltidsforsikrede. Der afrundes til nærmeste antal hele uger.

Stk. 6. Retten til dagpenge kan forlænges med op til 52 uger (ydelsesperiode) inden for 78 uger (referenceperiode).

§ 20 a. A-kassen skal i god tid før medlemmets ret til dagpenge efter § 14 udløber, opgøre medlemmets samlede mulige forlængelse af dagpengeretten. A-kassen skal før medlemmets forlængede ret til dagpenge efter § 20 udløber, opgøre medlemmets samlede mulige forlængelse på baggrund af de løntimer, der er registreret i indkomstregisteret siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeperiode.

Stk. 2. A-kassen skal på det tidspunkt, hvor et medlem bliver indplaceret i den forlængede dagpengeperiode, opgøre den samlede forlængelse af referenceperioden efter § 20, stk. 5.

§ 20 b. De opgjorte timer efter § 20 a nedskrives i forhold til medlemmets faktiske forbrug af dagpenge i forlængelsesperioden. For hver udbetalt dagpengeuge i den forlængede dagpengeret, nedskrives de opgjorte timer med 18,5 timer. De ældste løntimer nedskrives først.

Stk. 2. Et medlem søger om forlængelse af dagpengeretten en udbetalingsperiode ad gangen ved at indsende et dagpengekort for udbetalingsperioden.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2017.

§ 3

Stk. 1. § 1, nr. 7, finder anvendelse for medlemmer, der bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode den 2. januar 2017 eller senere.

Stk. 2. § 1, nr. 12, finder anvendelse for medlemmer, hvis dagpengeperiode udløber den 1. januar 2017 eller senere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 9. november 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen