Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om andre aktører

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1561 af 23. december 2014 om andre aktører foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 18 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 4 c, stk. 3 og 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, § 19, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016, samt § 47 a, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 3 ændres »§§ 14 og 39« til: »§§ 14 og 43«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. november 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 9. november 2016

Morten Binder

/ Christian Solgaard