Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om matchvurdering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 880 af 10. juli 2015 om matchvurdering foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4 a, stk. 1, § 4 c, stk. 3 og 4, og § 21, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, §§ 50 og 52, nr. 1, i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og § 14 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016, fastsættes:«

2. I § 1 ændres »nr. 4, 5 og 7,« til: »nr. 4 og 7,«.

3. I § 10 ændres »§ 43« til: »§ 50«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. november 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 9. november 2016

Morten Binder

/ Christian Solgaard