Den fulde tekst
L 67
Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af, hvilke virksomheder der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport samt regler om adgang til skibe).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Lovf som fremsat 9/11 16
Fremsat skr 9/11 16
1.beh 22/11 16
Betænkning 8/12 16
2.beh 13/12 16
Lovf som vedt 15/12 16
3.beh 15/12 16
Lov nr 1754 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indeholder ændringer i biobrændstofloven og hjemmel til fastsættelse af et sanktionssystem for overtrædelse af MRV-forordningen om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport.
Lovforslaget gennemfører bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1513 af 9. september 2015 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (ILUC-direktivet), der bl.a. indeholder et krav om iblanding af avancerede biobrændstoffer. ILUC-direktivets iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer er på minimum 0,5 pct. i alt brændstof til landtransport.
Regeringen (Venstre) indgik den 9. juni 2016 aftale om modernisering af planloven med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti (»Aftale om Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet«). Et led i aftalen er, at der fremsættes lovforslag om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport.
Lovforslaget skal desuden sikre opfyldelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (MRV-forordningen). Efter MRV-forordningen skal EU's medlemsstater fastsætte supplerende nationale regler med henblik på kontrol med manglende efterlevelse af MRV-forordningen.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.