Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1338 af 28. november 2013 og bekendtgørelse nr. 74 af 22. januar 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., og § 24, stk. 2, 2. pkt., ændres »Ministeren for by, bolig og landdistrikter« til: »Skatteministeren«.

2. I § 5, stk. 1, 2. pkt., udgår », jf. § 2, stk. 2,«.

3. I § 8, stk. 2, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 3-5«.

4. I § 8, stk. 4, ændres »ministeren for by, bolig og landdistrikters« til: »skatteministerens«.

5. I § 8 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Gylletanke, ajlebeholdere, ensilageanlæg, planlagre, siloer, halmfyr og biobrændselsanlæg skal optages i BBR.«

6. § 9 affattes således:

»§ 9. Ved en enhed forstås et sammenhængende areal i en bygning, der er fysisk adskilt fra andre enheder. En enhed skal have mindst én selvstændig adgang fra en opgang/indgang.

Stk. 2. Alle enheder skal optages i BBR. Hvis der er tvivl om, hvorvidt det pågældende areal er at betragte som bolig eller erhverv, lægges kommunalbestyrelsens eventuelle afgørelse i henhold til byggeloven til grund for registreringen.«

7. I § 18, stk. 1, udgår », § 9, stk. 5«.

8. Efter § 18 indsættes i kapitel 3:

»§ 18 a. Ejere af bygninger, enheder, tekniske anlæg m.v. skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen meddele relevante oplysninger til brug for registrets drift, jf. bilag 1.«

9. I § 22, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunen har dog ikke pligt til at tilrettelægge en aktiv indsats for systematisk kontrol af erhvervsbygninger i perioden fra og med den 15. november 2016 til og med den 31. december 2018.«

10. I § 25, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 14-17« til: »§§ 14-17 eller 18 a«.

11. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2016.

Skatteministeriet, den 11. november 2016

Karsten Lauritzen

/ Camilla Christensen


Bilag 1

»Bilag 1

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR:

 
Om den enkelte grund
Afløbsforhold
Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger, der har afløb er indbyrdes forskellige. I givet fald oplyses afløbsforholdene for hver enkelt bygning på grunden.
   
Vandforsyning
Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre vandforsyningsforholdene for de bygninger, der har vandforsyning er indbyrdes forskellige. I givet fald oplyses vandforsyningsforholdene for hver enkelt bygning på grunden.

 
Om den enkelte bygning
Bygningens anvendelse
Bygningens hovedanvendelse beskrives ved:
   
 
Bygninger til helårsbeboelse.
 
110
Stuehus til landbrugsejendom.
 
120
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
 
130
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 
131
Række- og kædehus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 
132
Dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem enhederne).
 
140
Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne).
 
150
Kollegium (bygning, hvor størstedelen af det samlede areal af boligenheder er registreret som kollegium).
 
160
Boligbygning til døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem).
 
185
Anneks i tilknytning til helårsbolig.
 
190
Anden bygning til helårsbeboelse.
   
 
Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign.
 
211
Svinestald.
 
212
Kvægstald.
 
213
Fjerkræsstald.
 
214
Minkhal.
 
215
Væksthus.
 
216
Foder-/ ladebygning (bygning med ydervægge).
 
217
Maskinhus, løsdriftstald, garage o.a.
 
218
Halmlade/staklade (bygning uden ydervægge).
 
219
Anden bygning til landbrug, skovbrug, fiskeri eller råstofindvinding.
   
 
Bygninger til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, værksteder o. lign.
 
221
Bygning til erhvervsmæssig industriproduktion herunder fødevareproduktion, hvor produktionsapparatet er en integreret del af bygningen.
 
222
Bygning til erhvervsmæssig industriproduktion herunder fødevareproduktion, hvor produktionsapparatet ikke er en integreret del af bygningen.
 
223
Værksted.
 
229
Anden bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk o. lign.
   
 
Bygninger vedrørende energiproduktion, distribution o. lign.
 
231
Bygning til energiproduktion (herunder energiproduktion vedr. affaldsforbrænding o. lign.).
 
232
Bygning til forsyning- og energidistribution.
 
233
Bygning til vandforsyning.
 
234
Bygninger til affaldshåndtering, rensningsanlæg o. lign.
 
239
Anden bygning til forsyning- og energidistribution m.v.
   
   
 
Bygninger i forbindelse med transport, parkering o. lign.
 
311
Bygning til jernbane- og busdrift.
 
312
Bygning til luftfart.
 
313
Bygning til parkering- og transportanlæg i forbindelse med erhverv, med plads til mere end to køretøjer.
 
314
Bygning til parkering- og transportanlæg i tilknytning til boliger, med plads til mere end to køretøjer.
 
315
Havneanlæg.
 
319
Andet transport anlæg.
   
 
Bygninger i forbindelse med kontor, handel, lager o. lign.
 
321
Bygning til kontor.
 
322
Bygning til detailhandel.
 
323
Bygning til lager.
 
324
Butikscenter og storcenter.
 
325
Tankstation.
 
329
Anden bygning til kontor, handel og lager.
   
 
Bygninger i forbindelse med hotel, restaurant og øvrige serviceerhverv.
 
331
Hotel, kro eller konferencecenter med overnatningsmulighed.
 
332
Bed & breakfast o. lign.
 
333
Restaurant, café, konferencecenter uden overnatningsmuligheder o. lign.
 
334
Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé o. lign.
 
339
Anden bygning til serviceerhverv.
   
 
Bygninger i forbindelse med biograf, bibliotek, trosudøvelse o. lign.
 
411
Biograf, teater o. lign.
 
412
Museum.
 
413
Bibliotek.
 
414
Kirke eller anden bygning til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund.
 
415
Forsamlingshus.
 
419
Anden bygning til kulturelle og religiøse formål.
   
 
Bygninger i forbindelse med undervisning, forskning o. lign.
 
421
Grundskole (folkeskole, privatskole o. lign.).
 
422
Universitet.
 
429
Anden bygning til undervisning.
   
 
Bygninger i forbindelse med hospital, lægehus o. lign.
 
431
Hospital og sygehus.
 
432
Hospice, behandlingshjem o. lign.
 
433
Sundhedscenter, lægehus, fødeklinik o. lign.
 
439
Anden bygning til sundhedsformål.
   
 
Bygninger i forbindelse med dag- og døgninstitutioner o. lign.
 
441
Daginstitution.
 
442
Servicefunktion på døgninstitution.
 
443
Kaserne.
 
444
Fængsel, arresthus o. lign.
 
449
Anden bygning til institutionsformål.
   
 
Bygninger til fritidsformål, idrætsudøvelse o. lign.
 
510
Sommerhus.
 
520
Bygning til feriekoloni, vandrehjem o. lign. bortset fra sommerhus.
 
521
Feriecenter, campingcenter o. lign.
 
522
Ferielejlighed og fritidsbolig.
 
529
Anden bygning til ferieformål.
 
531
Klubhus i forbindelse med fritids- og idrætsudøvelse.
 
532
Svømmehal.
 
533
Idrætshal.
 
534
Tribune i forbindelse med stadion.
 
535
Ridehal inklusiv stald, rideskole o. lign.
 
539
Anden bygninger til idrætsudøvelse o. lign.
 
540
Kolonihavehus.
 
585
Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus.
 
590
Anden bygning til fritidsformål.
   
 
Mindre bygninger til garageformål, opbevaring o. lign.
 
910
Garage med plads til et eller to køretøjer.
 
920
Carport.
 
930
Udhus.
 
940
Drivhus (ikke landbrug).
 
950
Fritliggende overdækket areal.
 
960
Fritliggende udestue.
 
970
Tiloversbleven landbrugsbygning.
     
Opførelsesår
1.
Ved bygninger opført før 1961 eller ved bygninger, hvor oplysninger om byggesagsbehandling mangler, accepteres en angivelse af bygningens omtrentlige alder.
 
2.
Ved bygninger opført efter 1961, herunder nybyggeri, er opførelsesåret det årstal, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse (alt efter hvilket år, der er det tidligste).
   
Om- og tilbygningsår
Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning, som må antages at have påvirket ejendomsvurderingen (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldførelse).
   
Ydervæggenes materiale
Bygningens ydervægsmateriale beskrives ved:
 
-
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten).
 
-
Letbeton (lette bloksten, gasbeton).
 
-
Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.).
 
-
Bindingsværk (med udvendig synligt træværk).
 
-
Træbeklædning.
 
-
Betonelementer (etagehøje betonelementer).
 
-
Metalplader.
 
-
Plader af fibercement (asbestfri).
 
-
PVC.
 
-
Glas.
 
-
Ingen.
 
-
Andet materiale.
 
Består ydervæggene af flere forskellige slags materiale, angives den type, der er mest anvendt (dækker størst vægareal).
   
Supplerende ydervægsmateriale
Registreres hvis en større del af ydervægsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Der anvendes samme koder, som for den overvejende del af ydervægsmaterialet.
Tagdækningsmateriale
Bygningens tagdækningsmateriale beskrives ved:
 
-
Built-up (fladt tag).
 
-
Tagpap (med taghældning).
 
-
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).
 
-
Cementsten.
 
-
Tegl.
 
-
Metalplader (bølgeblik, aluminium o. lign.).
 
-
Stråtag.
 
-
Fibercement (asbestfri).
 
-
PVC.
 
-
Glas.
 
-
Grønt levende tag (Grønne tage).
 
-
Ingen.
 
-
Andet materiale.
 
Er der anvendt flere forskellige slags tagdækningsmateriale, angives den type, der er mest anvendt (dækker størst tagareal).
   
Supplerende tagdækningsmateriale
Registreres hvis en større del af tagdækningsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Der anvendes samme koder, som for den overvejende del af tagdækningsmaterialet.
   
Beliggenhed
Bygningens placering på grunden, angivet ved ét simpelt koordinatsæt, der ligger indenfor bygningens geografiske udbredelse.
   
Arealer
Alle arealer opgøres som bruttoetagearealer, dvs. målt til yderside af ydermur.
 
Areal af udvendig efterisolering medregnes ikke i arealer på bygningsniveau, men ikke på enhedsniveau.
     
Bebygget areal
Det bebyggede areal omfatter sædvanligvis stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager sker opmålingen af det bebyggede areal i plan med stueetagens gulv, dvs. ved bygningens projektion på grundarealet.
     
Antal etager
Det samlede antal etager i bygningen - bortset fra kælder- og tagetage. Stueetage, mansardetage og eventuelle åbne etager indgår således i »antal etager«.
   
Samlet bygningsareal
Det samlede bygningsareal indeholder summen af etagernes arealer. Arealet af kælder- og tagetage indgår ikke.
   
Areal af indbygget garage
Areal, der anvendes til garage og som ligger inden for den samlede bygnings ydervægge og under fælles tagkonstruktion.
Arealet indgår i bygningens bebyggede areal.
   
Areal af indbygget carport
Areal, der anvendes som carport og som ligger inden for den samlede bygnings ydervægge og under fælles tagkonstruktion.
Arealet indgår i bygningens bebyggede areal.
   
Areal af indbygget udhus
Areal, der anvendes som udhus og som ligger inden for den samlede bygnings ydervægge og under fælles tagkonstruktion.
Arealet indgår i bygningens bebyggede areal.
   
Areal af indbygget udestue eller lign.
Areal af lukket overdækning i bebygget areal.
   
Overdækket areal
Areal af åben overdækning i tilknytning til bygningen. F.eks. indgangsparti, halvtag, overdækket terrasse osv.
   
Areal af affaldsrum i terrænniveau
Areal af bygningen, der anvendes som affaldsrum og som ligger i samme niveau som det omgivende terræn.
   
Areal af udvendig efterisolering
Areal af efterisolering tilført på bygningens yderside, fremkommet som led i en renovering af bygningen.
   
Andet areal
Areal, der hverken er erhverv eller beboelse. F.eks. kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed.
   
Afvigende etager
Det oplyses, om bygningens etager afviger arealmæssigt fra hinanden, eller om der er forskelligt antal etager i bygningens opgange.
   
Varmeinstallation
Bygningens primære varmeinstallation beskrives ved:
 
-
Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).
 
-
Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).
 
-
Ovne (kakkelovn, kamin, brændeovn o. lign.).
 
-
Varmepumpe.
 
-
Elovne, elpaneler.
 
-
Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel og olie eller gas).
 
-
Gasradiatorer.
 
-
Ingen varmeinstallationer.
 
-
Blandet (kræver specifikation på enhedsniveau).
 
Hvis der forefindes flere forskellige varmeinstallationer, registreres den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende flytbare ovne registreres ikke.
     
Opvarmningsmiddel
Arten af det opvarmningsmiddel, der anvendes af bygningens primære varmeinstallation:
 
-
Elektricitet.
 
-
Gasværksgas.
 
-
Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).
 
-
Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.).
 
-
Halm.
 
-
Naturgas.
 
-
Andet.
 
Hvis der benyttes flere opvarmningsmidler, registreres det opvarmningsmiddel, der bidrager med mest energi.
     
Supplerende varme
Registreres når bygningen udover den primære varmeinstallation tillige opvarmes af en supplerende varmekilde. Supplerende flytbare ovne skal ikke registreres.
 
-
Varmepumpeanlæg.
 
-
Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.).
 
-
Ovne til flydende brændsel.
 
-
Solpaneler.
 
-
Pejs.
 
-
Gasradiatorer.
 
-
Elovne, elpaneler.
 
-
Biogasanlæg.
 
-
Andet.
 
-
Bygningen har ingen supplerende varme.
     
Afløbsforhold og vandforsyning
Afløbsforhold og vandforsyning registreres for de enkelte bygninger, hvis der ikke er samme forhold for alle bygninger på grunden. Der anvendes samme værdier som for grunden.
     
Boliger med køkken
Antal boliger med køkken.
     
Boliger uden køkken
Antal boliger uden køkken.
     
Sikringsrumspladser
Antal sikringsrumspladser i bygningen.
     
Byggeskadeforsikring
Forsikringsselskabets navn og dato for forsikringens ikrafttræden.

 
Om den enkelte opgang
Elevator
Det oplyses om der findes person- eller vareelevator i forbindelse med opgangen.

 
Om den enkelte etage
Samlet areal af etage
Til etagens samlede areal medregnes både det areal, som udnyttes, og det areal, der kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Areal der, f.eks. på grund af blokering med spær i tagetagen eller for lav loftshøjde i kælderetagen (krybekælder og lignende), ikke kan udnyttes til disse formål, medregnes således ikke. I tagetagen og andre etager med skråvægge måles arealet til ydersiden af tagbeklædningen i et vandret plan 1,5 meter over færdigt gulv.
   
Areal af udnyttet del af tagetage
Det udnyttede areal i tagetagen angiver den del af tagetagens areal, som er indrettet med henblik på udnyttelse til beboelse eller erhverv.
   
Kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn
Den del af kælderen hvor loftet ligger mindre end 1,25 m over terræn.
   
Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder
Den del af kælderen, der er lovligt indrettet til beboelse ifølge byggelovgivningens regler.
   
Etagetype
Det oplyses hvorvidt den pågældende etage er en tagetage eller en kælderetage.

   
   
 
Om den enkelte bolig- eller erhvervsenhed
Bolig- og erhvervsenhedens anvendelse
Anvendelseskoden angiver bolig- eller erhvervsenhedens hovedsagelige anvendelse.
   
 
Enheder der anvendes til helårsbeboelse.
 
110
Stuehus til landbrugsejendom.
 
120
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
 
130
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 
131
Række- og kædehus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 
132
Dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem enhederne).
 
140
Bolig i etageejendom, flerfamilehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne).
 
150
Kollegium (Boliger, hvortil der er knyttet fortrinsret til personer under uddannelse. Det har ikke betydning om boligen er alment, selvejende eller privat ejet, men det har betydning, at boligen indgår i en flerhed af boliger med tilsvarende anvendelse).
 
160
Bolig i døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem).
 
185
Anneks enhed i tilknytning til helårsbolig.
 
190
Anden enhed til helårsbeboelse.
   
 
Enheder til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, skovbrug o. lign.
 
210
Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign.
 
211
Svinestald.
 
212
Kvægstald.
 
213
Fjerkræsstald.
 
214
Minkhal.
 
215
Væksthus.
 
216
Foder-/ ladeenhed.
 
217
Maskinhus, løsdriftstald, garage o.a.
 
218
Halmlade.
 
219
Anden enhed til landbrug, skovbrug, fiskeri eller råstofindvinding.
   
 
Enheder til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, værksteder o. lign.
 
221
Enhed til erhvervsmæssig industriproduktion herunder fødevareproduktion, hvor produktionsapparatet er en integreret del af enheden.
 
222
Enhed til erhvervsmæssig industriproduktion herunder fødevareproduktion, hvor produktionsapparatet ikke er en integreret del af enheden.
 
223
Værksted.
 
229
Anden enhed til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk o. lign.
   
 
Enheder vedrørende energiproduktion, distribution o. lign.
 
231
Enhed til energiproduktion (herunder energiproduktion vedr. affaldsforbrænding o. lign.).
 
232
Enhed til forsyning- og energidistribution.
 
233
Enhed til vandforsyning.
 
234
Enheder til affaldshåndtering, rensningsanlæg o. lign.
 
239
Anden enhed til forsyning- og energidistribution m.v.
   
 
Enheder i forbindelse med transport, parkering o. lign.
 
311
Enhed til jernbane- og busdrift.
 
312
Enhed til luftfart.
 
313
Enheder til parkering- og transportanlæg i forbindelse med erhverv, med plads til mere end to køretøjer.
 
314
Enhed til parkering- og transportanlæg i tilknytning til boliger, med plads til mere end to køretøjer.
 
315
Havneanlæg.
 
319
Andet transport anlæg.
   
 
Enheder i forbindelse med kontor, handel, lager o. lign.
 
321
Enhed til kontor.
 
322
Enhed til detailhandel.
 
323
Enhed til lager.
 
324
Butikscenter og storcenter.
 
225
Tankstation.
 
329
Anden enhed til kontor, handel og lager.
   
 
Enheder i forbindelse med hotel, restaurant og øvrige serviceerhverv
 
331
Hotel, kro, konferencecenter med overnatningsmulighed.
 
332
Bed & breakfast o. lign.
 
333
Restaurant, café, konferencecenter uden overnatningsmuligheder o. lign.
 
334
Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé o. lign.
 
339
Anden enhed til serviceerhverv.
   
 
Enheder i forbindelse med biograf, bibliotek, trosudøvelse o. lign.
 
411
Biograf, teater o. lign.
 
412
Museum.
 
413
Bibliotek.
 
414
Kirke eller anden enhed til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund.
 
415
Forsamlingshus.
 
419
Anden enhed til kulturelle og religiøse formål.
   
 
Enheder i forbindelse med undervisning, forskning o. lign.
 
421
Grundskole (folkeskole, privatskole o. lign.).
 
422
Universitet.
 
429
Anden enhed til undervisning.
   
 
Enheder i forbindelse med hospital, lægehuse o. lign.
 
431
Hospital og sygehus.
 
432
Hospice, behandlingshjem o. lign.
 
433
Sundhedscenter, lægehus, fødeklinik o. lign.
 
439
Anden enhed til sundhedsformål.
   
 
Enheder i forbindelse med dag- og døgninstitutioner o. lign.
 
441
Daginstitution.
 
442
Servicefunktion på døgninstitution fx personalerum, administration o. lign.
 
443
Kaserne.
 
444
Fængsl, arresthus o. lign.
 
449
Anden enhed til institutionsformål.
   
 
Enheder til fritidsformål, idrætsudøvelse o. lign.
 
510
Sommerhus.
 
520
Enhed til feriekoloni, vandrehjem o. lign. bortset fra sommerhus.
 
521
Feriecenter, campingcenter o. lign.
 
522
Ferielejlighed og fritidsbolig.
 
529
Anden enhed til ferieformål.
 
531
Klubhus i forbindelse med fritids- og idrætsudøvelse.
 
532
Svømmehal.
 
533
Idrætshal.
 
534
Tribune i forbindelse med stadion.
 
535
Ridehal inklusiv stald, rideskole o. lign.
 
539
Anden enhed til idrætsudøvelse o. lign.
 
540
Kolonihavehus.
 
585
Anneks enhed i tilknytning til fritids- og sommerhus.
 
590
Anden enhed til fritidsformål.
   
 
Mindre enheder til garageformål, opbevaring o. lign.
 
910
Garage (med plads til et eller to køretøjer).
 
920
Carport.
 
930
Udhus.
 
940
Drivhus (ikke landbrug).
 
950
Fritliggende overdækket areal.
 
960
Fritliggende udestue.
 
970
Enhed i tiloversbleven landbrugsbygning.
     
Boligtype
-
Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).
 
-
Blandet erhverv og bolig med eget køkken.
 
-
Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).
 
-
Fællesbolig eller fælleshusholdning.
 
-
Sommer-/fritidsbolig.
 
-
Andet (bl.a. institutioner og erhverv).
   
Arealer
Arealet af de enkelte bolig- eller erhvervsenheder opgøres som bruttoetagearealer, dvs. målt på yderside af mur og afgrænses mod omgivende enheder ved halvdelen af skillevægge til disse. Adgangsarealer til boligenheder og erhvervsenheder, herunder trapper, korridorer, altangange, elevatorer mv., fordeles for en opgang med lige store andele på de tilliggende boligenheder og erhvervsenheder (dvs. uanset disses størrelse). Arealer af udvendig efterisolering medregnes ikke til de enkelte bolig- eller erhvervsenheder.
   
Samlet enhedsareal
Samlet areal der anvendes til beboelse eller erhverv (antal m2).
Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal) og angives inkl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men ekskl. kælderareal, der anvendes til bolig eller erhverv og er beliggende adskilt fra enheden.
Adgangsarealerne (trapper, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. For bygninger med altangang fordeles arealet på alle bolig- og erhvervsenheder, dvs. også på enheder i stueetagen.
Areal af samtlige beboelses- og erhvervsrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som lovligt må anvendes til beboelse eller erhverv. Endvidere medregnes areal der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage.
     
Enhedsareal til beboelse
 
Areal af samtlige beboelsesrum inkl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage.
I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum.
Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal).
Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.
     
Enhedsareal til erhverv
 
Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage, der hænger sammen via intern trappe.
Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal).
Arealet er inkl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.
     
 
Følgende oplysninger om den enkelte enhed, skal kun afgives såfremt der i enheden indgår boligareal
     
Boligtype
-
Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).
 
-
Blandet erhverv og bolig med eget køkken.
 
-
Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).
 
-
Fællesbolig eller fælleshusholdning.
 
-
Sommer-/fritidsbolig.
 
-
Andet (bl.a. institutioner og erhverv).
   
Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden
Kamre regnes som hele værelser.
a. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse:
Værelser omfatter alle rum, der opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum, selv om de rent faktisk har anden anvendelse.
Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers osv.), medregnes ikke.
b. Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv:
Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i a. er opfyldt.
   
Antal værelser til erhverv i enheden
Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv.
   
Toiletforhold
-
Antal vandskyllede toiletter i bolig- eller erhvervsenheden.
 
-
Vandskyllet toilet uden for enheden.
 
-
Anden type toilet eller intet toilet i forbindelse med enheden.
     
Badeforhold
-
Antal badeværelser i enheden.
 
-
Adgang til badeværelse.
 
-
Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse.
     
Køkkenforhold
-
Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).
 
-
Adgang til fælles køkken.
 
-
Fast kogeinstallation i værelse eller på gang.
 
-
Ingen fast kogeinstallation.
     
Varmeinstallation
Skal kun registreres, hvis enhedens varmeinstallation afviger fra bygningens.
Hvis der forefindes flere forskellige varmeinstallationer, anføres den installation, der opvarmer den største del af enheden. Supplerende flytbare ovne registreres ikke.
   
Opvarmningsmiddel
Skal kun registreres, hvis enhedens opvarmningsmiddel afviger fra bygningens.
Hvis der benyttes flere opvarmningsmidler, indberettes det opvarmningsmiddel, der benyttes mest.
   
Supplerende varme
Skal kun registreres, hvis enhedens supplerende varme afviger fra bygningens.
Hvis der forekommer flere forskellige supplerende varmeinstallationer, indberettes den supplerende varme, der anvendes mest.

 
Om det enkelte tekniske anlæg
Olietanke
Forekomsten af aktive og sløjfede olietanke skal registreres.
For nærmere regler om, hvilke oplysninger, der skal afgives, henvises til bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
   
Vindmøller
Vindmøllen angives som minimum ved sin placering, f.eks. et matrikelnummer eller vindmøllens koordinat.
   
Gyllebeholder
Alle gyllebeholdere skal registreres, og om den enkelte gyllebeholder angives som minimum dens etableringsår, placering, rumfang samt om gyllebeholderen er i drift.
   
Ajlebeholder
Alle ajlebeholdere skal registreres, og om den enkelte ajlebeholdere angives som minimum dens etableringsår, placering, rumfang samt om ajlebeholderen er i drift.
   
Ensilageanlæg
Alle ensilageanlæg skal registreres, og om det enkelte ensilageanlæg angives som minimum etableringsår samt om ensilageanlægget er i drift.
   
Planlager
Alle planlagre skal registreres, og om det enkelte planlager registreres som minimum etableringsår, areal samt om planlageret er i drift.
   
Silo
Alle siloer skal registreres, og om den enkelte silo registreres som minimum etableringsår, placering, rumfang samt om siloen er i drift.
   
Halmfyr
Alle halmfyr skal registreres, og om det enkelte halmfyr registreres som minimum etableringsår, placering, effekt i kW samt om halmfyret er i drift.
   
Biobrændselsanlæg/biogasanlæg
Alle biobrændselsanlæg/biogasanlæg skal registreres, og om det enkelte biobrændselsanlæg/biogasanlæg registreres som minimum etableringsår, placering, effekt i kW samt om biobrændselsanlæg/biogasanlægget er i drift.

«