Den fulde tekst
L 81
Forslag til lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde. (Opdatering af lovens formål, justering af kravet om udarbejdelse af 4-årsplan for udgiftsrammer for udviklingsaktiviteter, ændring af rammerne for Investeringsfonden for Udviklingslandes virke, herunder bl.a. fastsættelse af en udbyttepolitik, og ændring af organiseringen af den udviklingsfaglige rådgivning m.v.).
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen (V)).
Lovf som fremsat 11/11 16
Fremsat skr 11/11 16
1.beh 22/11 16
Betænkning 9/12 16
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 16 Tillæg H
2.beh 15/12 16
Lovf som vedt 19/12 16
3.beh 19/12 16
Lov nr 1741 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Mette Gjerskov (S), Claus Kvist Hansen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Christian Juhl (EL), Mette Bock (LA), Ulla Sandbæk (ALT), Martin Lidegaard (RV), Holger K. Nielsen (SF).
Ministre: (1.beh) udenrigsministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Udenrigsudvalget(URU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget stadfæstes 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og verdensmålene som et centralt omdrejningspunkt for dansk udviklingssamarbejde. Lovforslaget lægger desuden op til en justering af rammerne for den 4-årige plan for udgiftsrammer, der ifølge lovens bestemmelser skal fremlægges en gang om året. Desuden understreges det i lovforslaget, at et centralt formål med Investeringsfonden for Udviklingslandes (IFU’s) investeringer er at bidrage til realisering af verdensmålene.
Det foreslås at reducere antallet af medlemmer i Udviklingspolitisk Råd fra 15 til 9 medlemmer. Som led i den ændring lægges Bevillingskomiteens funktioner ind under Udviklingspolitisk Råd, hvorefter Udviklingspolitisk Råd for fremtiden yder både strategisk og konkret bevillingsfaglig rådgivning.

Lovforslaget ønskes vedtaget, således at det sammen med en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi fremadrettet kan danne grundlag for Danmarks udviklingssamarbejde.
Loven træder i kraft den 1. januar 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 88 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 14 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.