Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0030
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1194 af 9. oktober 2015 om Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om Havarikommissionen for Offshore Olie- og Gasaktiviteter«

2. I § 4 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En sammenfatning af resultaterne i henhold til stk. 1 stilles til rådighed for Europa-Kommissionen ved undersøgelsens afslutning eller eventuelt ved retssagens afslutning.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Arbejdstilsynet, den 17. november 2016

Peter Vesterheden

/ Katrine Krone

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.