Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område m.v.
Kapitel 2 Anvendelse af restprodukter og jord
Kapitel 3 Produkt- og kontrolkrav for restprodukter og jord
Kapitel 4 Afhændelse af restprodukter og jord
Kapitel 5 Anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald
Kapitel 6 Anmeldelse og midlertidig oplagring af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer
Kapitel 7 Tilsyn og håndhævelse
Kapitel 8 Klage
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Restprodukter og jord (renset og urenset) omfattet af bekendtgørelsen
Bilag 2 Sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald omfattet af bekendtgørelsen
Bilag 3 Sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer omfattet af bekendtgørelsen
Bilag 4 Bygge- og anlægsarbejder hvortil restprodukter og jord i kategori 2 kan anvendes uden tilladelse
Bilag 5 Bygge- og anlægsarbejder hvortil restprodukter og jord i kategori 3 kan anvendes uden tilladelse
Bilag 6 Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald uden tilladelse
Bilag 7 Anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer uden tilladelse
Bilag 8 Inddeling af restprodukter og jord i kategorier
Bilag 9 Prøveudtagning, analysehyppighed, analyseparametre samt analysemetoder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 3 og 8, § 7 a, stk. 1, § 16, § 19, stk. 5, § 27, stk. 3, § 44, stk. 1, § 46 a, stk. 2, § 67, § 80, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, og § 50, stk. 3, § 51 og § 88, stk. 3, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald med henblik på at nedbringe mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes, og på at reducere råstofforbruget.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke

1) anvendelse af restprodukter, jord og bygge- og anlægsaffald, der er klassificeret som farligt affald efter bekendtgørelse om affald,

2) jord, der er forurenet med andre stoffer end de i bilag 8 nævnte,

3) jord og restprodukter, der tilføres råstofgrave og tidligere råstofgrave med henblik på anvendelse, og

4) bygge- og anlægsarbejder på deponeringsanlæg, der er registreringspligtige efter lov om afgift af affald og råstoffer.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affaldsproducent: Den, der frembringer, forbehandler eller importerer restprodukter eller jord.

2) Anvendelse:

a) Anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer til bygge- og anlægsarbejder som erstatning for primære råstoffer og uforurenet jord til opfyldning.

b) En af de i bilag 6 nævnte former for anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.

3) Bruger: Den, der anvender eller lader anvende restprodukter eller sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer til bygge- og anlægsarbejder.

4) Bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer: Sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer, jf. bilag 3.

5) Bygge- og anlægsarbejder: Etablering af veje, stier, pladser, støjvolde, ramper, diger, dæmninger, jernbaneunderbygning, ledningsgrave, terrænregulering, anlæg på søterritoriet samt opfyldning i gulve og under fundamenter.

6) Eluatkoncentration: Koncentrationen af et stof i væsken fra en udvaskningstest.

7) Farligt affald: Farligt affald som defineret i bekendtgørelse om affald.

8) Faststofindhold: Mængden af et stof bestemt i forhold til tørstofindholdet i den samlede prøve, jf. bilag 9.

9) Jord: Jord opført på bilag 1.

10) Restprodukter: De affaldsfraktioner, der er opført på bilag 1.

11) Sorteret bygge- og anlægsaffald: Bygge- og anlægsaffald sorteret efter bekendtgørelse om affald i form af følgende:

a) Natursten, f.eks. granit og flint.

b) Uglaseret tegl (mur- og tagsten).

c) Beton.

d) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

e) Jern og metal.

f) Gips.

g) Stenuld.

12) Uforurenet bygge- og anlægsaffald: Sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald, jf. bilag 2.

Kapitel 2

Anvendelse af restprodukter og jord

§ 3. Bekendtgørelsen inddeler restprodukter og jord i kategorierne 1, 2 og 3, jf. bilag 8.

§ 4. Restprodukter og jord i kategori 1 må uden tilladelse anvendes til bygge- og anlægsarbejder omfattet af bekendtgørelsen, jf. § 2, nr. 5, medmindre andet følger af lov om miljøbeskyttelse og den øvrige lovgivning.

§ 5. Restprodukter og jord i kategori 2 må uden tilladelse anvendes til bygge- og anlægsarbejder på de i bilag 4 nævnte betingelser, jf. dog § 6.

Stk. 2. Slagger fra affaldsforbrænding, der overskrider kravværdierne til kategori 2 for klorid, sulfat og natrium op til de kravværdier, der er angivet i bilag 8, tabel 2, kan dog frem til 31. december 2020 anvendes til pladser på de særlige vilkår, der fremgår af bilag 4. Det er en forudsætning, at øvrige stoffer overholder kravet til kategori 2.

Stk. 3. Restprodukter og jord i kategori 3 må uden tilladelse anvendes til bygge- og anlægsarbejder på de i bilag 5 nævnte betingelser, jf. dog § 6.

Stk. 4. Tilladelse til anvendelse af jord eller restprodukter, der ikke er omfattet af kategori 1, 2 eller 3, meddeles efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelse til anvendelse af jord eller restprodukter, der er omfattet af kategori 1, 2 eller 3, og som ikke kan anvendes uden tilladelse efter denne bekendtgørelse eller opnå dispensation efter § 7, meddeles efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven.

§ 6. Anvendelse af restprodukter og jord i kategorierne 2 og 3 til bygge- og anlægsarbejder er betinget af,

1) at afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 30 m,

2) at restprodukter og jord anbringes over højeste grundvandsspejl, og

3) at udlagt jord er afgrænset med markeringsnet.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra kravene ved anvendelse indenfor den pågældende kategori i bilag 4 og 5, hvis anvendelsen er anlægsteknisk begrundet og miljømæssig forsvarlig. Der kan ikke meddeles dispensation fra typen af bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen kan gøre en dispensation betinget af, at nærmere angivne vilkår overholdes.

Kapitel 3

Produkt- og kontrolkrav for restprodukter og jord

§ 8. Affaldsproducenten skal inden afsætning til anvendelse lade restprodukter og jord analysere ved repræsentative prøver efter retningslinjerne i bilag 9.

Stk. 2. Analyser af jord og restprodukter skal udføres af et akkrediteret laboratorium, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

§ 9. Partier af jord fra samme gravearbejde må oplagres samlet. Det samlede oplag kategoriseres efter den prøve, der medfører den højeste kategori.

Stk. 2. Sammenblanding af partier i øvrigt må kun finde sted på anvendelsesstedet. Hvis partier af restprodukter og jord i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde sammenblandes, gælder bekendtgørelsens regler for den mest forurenede kategori.

Stk. 3. Som mest forurenende kategori anses efter denne bekendtgørelse jord og restprodukter i kategori 3 og som mindre forurenende kategori 2. Som mindst forurenende anses jord og restprodukter i kategori 1.

Kapitel 4

Afhændelse af restprodukter og jord

§ 10. Affaldsproducenten skal, inden restprodukter eller jord afhændes til anvendelse, udarbejde en deklaration med oplysning om følgende:

1) Affaldsproducent, produktionssted samt typen af restprodukt eller jord, jf. bilag 1.

2) Den kategori, som restproduktet eller jorden tilhører, jf. bilag 8.

3) Eventuel rensning med angivelse af den anvendte proces.

4) Den anvendte metode for prøveudtagning, anvendte udvaskningstest og analyseresultater, tidspunkt for prøveudtagning og analyse samt analyselaboratorium. De betegnelser, der er anvendt i bilag 9, skal anvendes.

Stk. 2. Deklarationen skal underskrives af affaldsproducenten og opbevares hos denne i 5 år. Deklarationen skal på forlangende udleveres til miljømyndighederne.

Kapitel 5

Anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald

§ 11. Bekendtgørelsen inddeler sorteret bygge- og anlægsaffald i henholdsvis sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, jf. bilag 2, og sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer, jf. bilag 3.

§ 12. Sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse anvendes på de i bilag 6 nævnte betingelser.

Stk. 2. Andre former for anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald end de i stk. 1 angivne kan kun ske efter lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af loven.

§ 13. Hvis indholdet af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald omfattet af § 2, nr. 11, litra a-d, overskrider værdierne i bilag 3, må bygge- og anlægsaffaldet ikke anvendes til bygge- og anlægsarbejder.

§ 14. Sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer, jf. bilag 3, må uden tilladelse anvendes til bygge- og anlægsarbejder på de i bilag 7 nævnte betingelser, jf. dog § 15. Bygge- og anlægsaffaldet skal i øvrigt være uforurenet, jf. bilag 2.

Stk. 2. Hvis sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer ikke i øvrigt er uforurenet, jf. stk. 1, 2. punktum, kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, såfremt vilkårene i § 15 og bilag 7 overholdes ved meddelelsen af tilladelsen. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårene i § 15 og bilag 7 eller fastsætte yderligere vilkår.

§ 15. Anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer til bygge- og anlægsarbejder, jf. § 14, er betinget af,

1) at afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 30 m,

2) at sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer anbringes mindst 2 meter over højeste grundvandsspejl, og

3) at sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer er afgrænset med markeringsnet.

Kapitel 6

Anmeldelse og midlertidig oplagring af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer

§ 16. Senest 4 uger før anvendelse af restprodukter i kategori 1, 2 eller 3, jord i kategori 2 eller 3 eller sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer skal brugeren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvor arbejdet agtes udført. Kommunalbestyrelsen sender straks efter modtagelsen en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til regionsrådet, hvor arbejdet agtes udført. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om følgende:

1) Projektets beliggenhed, herunder med angivelse af koordinater.

2) Datoen for projektets påbegyndelse og afslutning.

3) Mængde, typen af restprodukt, jord eller sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer og kategorien af restprodukt og jord, der agtes anvendt i projektet.

4) Dimensioner og tegninger af projektet.

5) Oversigtsplan med angivelse af berørte matrikelnummer, placering i forhold til drikkevandsboringer og brønde samt vandløb, søer og havet.

6) Hvorvidt der vil ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer og havet.

Stk. 2. Anmeldelsen af restprodukter og jord skal være vedlagt den i § 10 nævnte deklaration.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, hvis projektet kan medføre forurening eller risiko herfor, inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelse efter stk. 1 bestemme, at iværksættelsen af bygge- og anlægsarbejdet skal udsættes, indtil projektets påvirkning af miljøet er nærmere undersøgt eller vurderet. Kommunalbestyrelsen nedlægger forbud mod projektet, hvis det ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af den i stk. 3 foretagne konkrete vurdering af hensyn til miljøet bestemme, at anvendelsen af restproduktet eller jorden skal ske på bestemte vilkår, herunder tidsfrister for overdækning af udlagte restprodukter og jord. Kommunalbestyrelsen kan tillige nedlægge forbud mod projektet på baggrund af vurderingen.

Stk. 5. Anmeldelsen opbevares af myndighederne og indgår i regionsrådets kortlægning efter lov om forurenet jord.

Stk. 6. Restprodukter og jord, der opgraves fra eksisterende bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med renovering af bygge- og anlægsarbejdet, må anvendes på stedet uden anmeldelse.

§ 17. Restprodukter i kategori 1 kan oplagres på stedet for anvendelsen i op til 6 måneder regnet fra datoen for modtagelse af første læs.

Stk. 2. Restprodukter, jord i kategori 2 og 3 og sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer kan oplagres på stedet for anvendelsen i op til 4 uger uden overdækning. Oplagring kan med tæt overdækning ske i op til 6 måneder regnet fra datoen for modtagelse af første læs.

Kapitel 7

Tilsyn og håndhævelse

§ 18. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i kapitel 2, 5 og 6 overholdes.

Stk. 2. Den myndighed, der fører tilsynet med affaldsproducenten, fører tilsyn med, at reglerne i kapitel 3 og 4 overholdes.

Kapitel 8

Klage

§ 19. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 16, stk. 4, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i øvrigt efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Straf

§ 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) ikke overholder de i § 5, jf. bilag 4 og 5, samt § 6 nævnte betingelser for anvendelse af restprodukter og jord,

2) anvender restprodukter eller jord i strid med § 5 uden at overholde de i bilag 8 fastsatte grænseværdier,

3) overtræder vilkår fastsat i en dispensation i medfør af § 7,

4) undlader at lade restprodukter eller jord analysere efter de i § 8, jf. bilag 9, angivne retningslinjer inden afsætning til anvendelse,

5) sammenblander partier i strid med § 9,

6) undlader at udarbejde, underskrive, opbevare eller på miljømyndighedens forlangende udlevere den i § 10 nævnte deklaration,

7) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med den i § 10 nævnte deklaration,

8) anvender bygge- og anlægsaffald, uden at betingelserne herfor er opfyldt, jf. §§ 12-15 og bilag 6 og 7,

9) undlader at indgive anmeldelse eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en anmeldelse efter § 16,

10) påbegynder anvendelse af restprodukter, jord eller sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer inden udløbet af den i § 16, stk. 1, nævnte 4 ugers frist,

11) anvender restprodukter, jord eller sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer i strid med kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 16, stk. 3,

12) anvender restprodukter eller jord i strid med kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 16, stk. 4,

13) oplagrer restprodukter i strid med kravene i § 17, stk. 1, eller

14) oplagrer restprodukter, jord eller sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer i strid med kravene i § 17, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelse er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1414 af 30. november 2015 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald ophæves.

Stk. 3. Tilladelser, der er meddelt efter bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, bekendtgørelse nr. 1635 af 13. december 2006 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og bekendtgørelse nr. 1480 af 12. december 2007 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, bevarer deres gyldighed.

Stk. 4. Anmeldelser, der er indgivet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse 1414 af 30. november 2015 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 15. december 2016

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Restprodukter og jord (renset og urenset) omfattet af bekendtgørelsen

Slagger fra affaldsforbrænding: Den rest fra forbrænding af affald, der opsamles fra bunden af forbrændingskammeret efter frasortering af jernholdigt materiale, hvor anlægget hovedsageligt er baseret på afbrænding af dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra husholdninger, samt affald fra industri og institutioner der har en tilsvarende sammensætning. Indholdet af TOC (total organisk kulstof) i slaggen fra affaldsforbrænding skal være mindre end 3 % vægt i tør prøve bestemt efter DS/EN13137.

Bundaske fra kulfyrede kraftværker: Den rest fra forbrænding af kul, der opsamles fra forbrændingskammeret, hvor anlægget kun er baseret på afbrænding af kul.

Flyveaske fra kulfyrede kraftværker: Den rest fra forbrænding af kul, der tilbageholdes fra røggassen, hvor anlægget kun er baseret på afbrænding af kul. Flyveasken må ikke indeholde afsvovlingsprodukter.

Jord: Forurenet jord og jord fra kortlagte ejendomme, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej. Jorden må kun være forurenet med de stoffer, der er anført i bilag 8.


Bilag 2

Sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald omfattet af bekendtgørelsen

Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås:

Sorteret bygge- og anlægsaffald, jf. § 2, nr. 11, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.


Bilag 3

Sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer omfattet af bekendtgørelsen

Ved sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer forstås:

1) Sorteret PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald, såfremt der er tale om:

a) Sorteret bygge- og anlægsaffald, jf. § 2, nr. 11, litra a-d, der stammer fra byggearbejder omfattet af § 78 i bekendtgørelse om affald, og som efter eventuel rensning og inden nedrivning indeholdt maksimalt 2,0 mg PCBtotal/kg (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest).

b) Sorteret bygge- og anlægsaffald, jf. § 2, nr. 11, litra a-d, der stammer fra et bygge- og anlægsarbejde omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, som tillod eller godkendte anvendelse af bygge- og anlægsaffald med et indhold på maksimalt 2,0 mg PCBtotal/kg (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest).

c) Sorteret bygge- og anlægsaffald, der tidligere er anvendt efter § 14 i denne bekendtgørelse.


Bilag 4

Bygge- og anlægsarbejder hvortil restprodukter og jord i kategori 2 kan anvendes uden tilladelse

Bygge- og anlægsarbejde:
Krav ved anvendelse af kategori 2.
Veje
Fast belægning. h maks. 1 m.
Stier
Fast belægning. h maks. 0,3 m.
Pladser
Fast belægning. h maks. 1 m.
Pladser
Frem til 31. december 2020 kan slagger fra affaldsforbrændingsanlæg anvendes med tæt belægning og bortledning af overfladevand. h maks. 1 m. Afstanden til nærmeste indvindingsanlæg for vandforsyning skal være mindst 300 m. Dog gælder der for klorid, sulfat og natrium de krav, der er angivet i bilag 8, tabel 2.
Ledningsgrave
Fast belægning.
Ramper
Fast belægning. h maks. 4 m. I længderetning mindst 15 promilles fald.
Støjvolde
Kommunal støjkortlægning der viser behov for støjdæmpning eller i forbindelse med vilkår i miljøgodkendelse af listevirksomheder.
h maks. 5 m. Fast belægning. Kronens bredde må maksimalt være 2 m. Sider skal udføres med anlæg på 2 m eller mindre. Der skal etableres eroderingsbeskyttelse ved brug af jord som fast belægning.
 
Fundamenter og gulve
h maks. 1 m under bygninger. Jord må ikke kunne give anledning til indeklimaproblemer.

h er den samlede højde af kategori 2-materialer.

Tæt belægning: Ved tæt belægning forstås asfalt, beton m.m., der reducerer mængden af vand, der vil perkolere gennem belægningen. Bortledning af overfladevand medfører, at højst 10 % af nedbøren vil komme i kontakt med restprodukt eller jord.

Fast belægning: Ved fast belægning forstås asfalt, beton, fliser, minimum 1 m kategori 1-jord m.m. der sikrer mod kontakt.


Bilag 5

Bygge- og anlægsarbejder hvortil restprodukter og jord i kategori 3 kan anvendes uden tilladelse

Bygge- og anlægsarbejde:
Krav ved anvendelse af kategori 3.
Veje
Tæt belægning og bortledning af overfladevand. h maks. 1 m.
Stier
Fast belægning. h maks. 0,3 m.
Ledningsgrave
Fast belægning.
Fundamenter og gulve
h maks. 1 m under bygninger. Jord må ikke kunne give anledning til indeklimaproblemer.

h er den samlede højde af kategori 3 materialer.

Tæt belægning: Ved tæt belægning forstås asfalt, beton m.m., der reducerer mængden af vand, der vil perkolere gennem belægningen. Bortledning af overfladevand medfører, at højst 10 % af nedbøren vil komme i kontakt med restprodukt eller jord.

Fast belægning: Ved fast belægning forstås asfalt, beton, fliser, minimum 1 m kategori 1 jord m.m. der sikrer mod kontakt.


Bilag 6

Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald uden tilladelse

Sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald, der er omfattet af:

1) § 2, nr. 11, litra a-g, må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, herunder til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v. Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til et år.

2) § 2, nr. 11, litra a-d, må uden tilladelse og efter forarbejdning, herunder nedknusning, anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder.


Bilag 7

Anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer uden tilladelse

Sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer, jf. bilag 3, kan anvendes til følgende:

1) PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald omfattet af bilag 3, nr. 1, må uden tilladelse og efter forarbejdning, herunder nedknusning, anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder, dog ikke bygge- og anlægsarbejder i bygninger eller anlæg, hvori der kan tages ophold, fx boliger og arbejdspladser. Krav ved anvendelse: Tæt belægning, samlede højde af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald maks. 5 m.

Tæt belægning: Ved tæt belægning forstås asfalt, beton m.m., der reducerer mængden af vand, der vil perkolere gennem belægningen. Bortledning af overfladevand medfører, at højst 10 % af nedbøren vil komme i kontakt med bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer.


Bilag 8

Inddeling af restprodukter og jord i kategorier

Et parti af restprodukter eller jord kategoriseres efter det stof, der giver anledning til den højeste kategori. Et stof kategoriseres ved først at undersøge, om det overholder kravene til kategori 1 for faststofindhold og koncentration i eluat. Hvis stoffet ikke kan placeres i kategori 1 undersøges kategori 2 og derefter kategori 3.

Tabel 1. Inddeling i kategorier

 
 
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
 
Faststofindhold mg / kg TS
Arsen
0 - 20
> 20
> 20
Bly
0 - 40
> 40
> 40
Cadmium
0 - 0,5
> 0,5
> 0,5
Chrom, total
0 - 500
> 500
> 500
       
Chrom (VI)
0 - 20
> 20
> 20
Kobber
0 - 500
> 500
> 500
Kviksølv
0 - 1
> 1
> 1
Nikkel
0 - 30
> 30
> 30
Zink
0 - 500
> 500
> 500
 
Koncentration i eluat μg/l
Klorid*
0 - 150000
0 - 150000
150000 - 3000000
Sulfat
0 - 250000
0 - 250000
250000 - 4000000
Natrium
0 - 100000
0 - 100000
100000 - 1500000
Arsen
0 - 8
0 - 8
8 - 50
Barium
0 - 300
0 – 300
300 - 4000
Bly
0 - 10
0 - 10
10 - 100
Cadmium
0 - 2
0 - 2
2 - 40
Chrom, total
0 - 10
0 - 10
10 - 500
Kobber
0 - 45
0 - 45
45 - 2000
Kviksølv
0 - 0,1
0 - 0,1
0,1 - 1
Mangan
0 - 150
0 - 150
150 - 1000
Nikkel
0 - 10
0 - 10
10 - 70
Selen
0 - 10
0 - 10
10 – 30
Zink
0 - 100
0 - 100
100 - 1500

* Resultatet skal korrigeres for tilsat CaCl2 i forbindelse med udvaskningstesten for jord.

Analyseresultater skal henføres til tør vægt for slagger fra affaldsforbrænding efter frasortering af metalemner.

Tabel 2. Grænseværdier for eluatkoncentration gældende for slagger fra affaldsforbrænding anvendt til pladser med tæt belægning og bortledning af overfladevand som angivet i bilag 4.

Stof
Koncentration i eluat μg/l
Klorid
1500000
Sulfat
2000000
Natrium
1000000


Bilag 9

Prøveudtagning, analysehyppighed, analyseparametre samt analysemetoder

1. Generelt

Ved analyse af restprodukter, jord og eluater skal detektionsniveauet for de enkelte stoffer højst være en tiendedel af de opsatte grænseværdier.

Den neddelte prøve underkastes batchudvaskningstest (DS/EN 12457-1 til L/S = 2 l/kg) med efterfølgende analysering af eluat. For faststofindhold analyseres efter egnet metode efter oplukning i henhold til DS 259.

2. Særligt om analyse af restprodukter

Fra et parti skal der mængdeproportionalt udtages mindst 50 prøver à 2 kg. Prøverne kan udtages løbende under selve produktionen eller fra lagerplads. De 50 prøver stikkes sammen til en prøve på 100 kg. Den videre behandling og neddeling skal finde sted efter de nedenfor nævnte retningslinjer.

2.1 Slagger fra affaldsforbrænding

Et parti må maksimalt være på 5000 ton.

1) Prøven på 100 kg sigtes gennem en 45 mm sigte.

2) Fra det på sigten tilbageholdte materiale større end 45 mm, fjernes uformalbart materiale som f.eks. metalgenstande. Mængden registreres.

3) Fraktionen med slagger over 45 mm nedknuses til under 45 og tilføres sigten.

4) Den sigtede prøve neddeles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til en prøve på 5 kg.

5) Andet materiale som ikke kan knuses, frasorteres i et omfang, så efterfølgende nedknusning bliver mulig. Frasorteret materiale registreres.

6) Prøven på 5 kg nedknuses til en korndiameter på 4 mm som beskrevet i DS/EN 12457–1.

7) Den nedknuste prøve deles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til 2 lige store prøver.

8) Den ene prøve bruges til batchudvaskningstesten. Den anden prøve neddeles inden bestemmelse af TOC efter DS/EN 13137, bestemmelse af tørstof og faststofanalyse hvor oplukning sker efter DS 259.

De to prøver analyseres for følgende stoffer:

Faststofanalyse: As, Cd, Cr (total), Cr(IV), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn og TOC.

Eluatanalyse: Klorid, Sulfat, Ca, Na, As, Ba, Cd, Cr (total), Cu, Hg, Ni, Pb, Se og Zn.

Inden konservering af eluatet måles pH og ledningsevne.

2.2 Bundaske fra kulfyrede kraftværker

Et parti må maksimalt være på 20.000 ton.

1) Prøven på 100 kg neddeles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til en prøve på 5 kg, der efterfølgende nedknuses til en korndiameter på 4 mm, som beskrevet i DS/EN 12457–1.

2) Prøven deles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til 2 lige store prøver. Den ene af disse anvendes til batchudvaskningstest. Den anden prøve neddeles igen inden oplukning efter DS 259 og bestemmelse af tørstof.

De to prøver analyseres for følgende stoffer:

Faststofanalyse: As, Cr(total) Cr(VI) og Cu (for sure bundasker suppleret med Cd, Ni og Pb).

Eluatanalyse: Sulfat, As, Cr(total), Cu, (for sure bundasker suppleret med Cd, Ni og Pb).

Inden konservering af eluatet måles pH og ledningsevne.

Sure bundasker er asker, hvor pH er mindre end 7 målt ved L/S =100 efter 30 minutters omrøring med demineraliseret vand under tildækning.

2.3 Flyveaske fra kulfyrede kraftværker

Et parti må maksimalt være på 20.000 ton.

1) Prøven på 100 kg neddeles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til en prøve på 5 kg.

2) Prøven deles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til 2 lige store prøver. Den ene af disse anvendes til batchudvaskningstest.

3) Den anden prøve neddeles inden oplukning efter DS 259 og bestemmelse af tørstof.

De to prøver analyseres for følgende stoffer:

Faststofanalyse: As, Cr(total), Cr(VI) og Hg (for sure flyveasker suppleret med Cd, Cu, Ni, og Pb).

Eluatanalyse: Sulfat, Ca, Na, As, Cr(total), Hg, Se (for sure flyveasker suppleret med Cd, Cu, Ni, og Pb).

Inden konservering af eluatet måles pH og ledningsevne.

Sure flyveasker er asker, hvor pH er mindre end 7 målt ved L/S =100 efter 30 minutters omrøring med demineraliseret vand under tildækning.

3. Jord

Et parti må maksimalt være på 60 ton jord. Den videre behandling skal finde sted på følgende måde:

1) Fra partiet skal der udtages repræsentative jordprøver. Der skal udtages 10 prøver a 0,2 kg, der stikkes sammen til en prøve på minimum 2 kg.

2) Prøven sigtes gennem en 2 mm sigte og homogeniseres.

3) Prøven deles ved riffeldeling eller anden anerkendt metode til 2 lige store prøver. Den ene af disse anvendes til batchudvaskningstest.

4) Den anden neddeles inden oplukning efter DS 259 og bestemmelse af tørstof.

5) Stoffer til faststofanalyse og eluatanalyse vælges på baggrund af kendskabet til forureningen.

Kategorisering kan kun foretages for de stoffer, der er angivet i bilag 8.

Hvis flere partier fra det samme gravearbejde oplagres sammen, skal den samlede mængde jord kategoriseres efter det parti, der tilhører den højeste kategori.

4. Batchtest til L/S=2

DS/EN 12457–1 bruges. Som udvaskningsmedie bruges:

Slagger fra affaldsforbrænding: Demineraliseret vand.

Bundaske fra kulfyrede kraftværker: Demineraliseret vand.

Flyveaske fra kulfyrede kraftværker: Demineraliseret vand.

Jord: 0,001M CaCl2 -opløsning fremstillet med demineraliseret vand.

Systematisk oversigt over partistørrelser, testmetode og analyseparametre samt analysemetoder.

Restprodukter og jord jf. bilag 1
Maksimal partistørrelse og mindste antal delprøver
Udvaskningstest og udvaskningsmedie
Analyseparametre
Slagger fra
5.000 ton
DS/EN 12457-1
Faststofanalyse:
affaldsforbrænding
50 delprøver á 2 kg (i alt 100 kg)
Demineraliseret vand
As, Cd, Cr (total), Cr (VI), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn og TOC.
     
Eluatanalyse:
     
Klorid, sulfat, Na, Ca, As, Ba, Cd, Cr (total), Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn samt pH og
     
ledningsevne.
Bundaske fra
20.000 ton
DS/EN 12457-1
Faststofanalyse:
kulfyring
50 delprøver á 2 kg (i alt 100 kg)
Demineraliseret vand
As, Cr(total), Cr(VI), Cu (for sure bundasker suppleret med Cd, Ni og Pb).
     
Eluatanalyse:
     
Sulfat, As, Cr (total), Cu (for sure bundasker suppleret med Cd, Ni og Pb) samt pH og ledningsevne.
Flyveaske fra
20.000 ton
DS/EN 12457-1
Faststofanalyse:
kulfyring
50 delprøver á 2 kg (i alt 100 kg)
Demineraliseret vand
As, Cr(total), Cr(VI), Hg (for sure flyveasker suppleret med Cd, Cu, Ni og Pb).
     
Eluatanalyse:
     
Sulfat, As, Ca, Cr(total), Hg, Se (for sure flyveasker suppleret med Cd, Cu, Ni, Pb) samt pH og ledningsevne.
Jord
60 ton
DS/EN 12457-1
Stoffer til faststofanalyse og eluatanalyse vælges på baggrund af kendskabet til forureningen.
 
10 prøve pr. 0,2 kg (i alt 2 kg)
En 0,001 M CaCl2 -opløsning fremstillet med demineraliseret vand
På eluatet måles desuden pH og ledningsevne.

Ved oplukning af prøver anvendes DS 259.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).