Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

SVU - lønmodtager - trainee - offentligt tilskud

Resumé:

Retten til SVU (statens voksenuddannelsesstøtte), er blandt andet betinget af, at den uddannelsessøgende er beskæftiget uden offentligt tilskud som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle.

Elever og lærlinge anses ikke som beskæftiget uden offentligt tilskud, og har derfor ikke ret til SVU.

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger fandt, at en uddannelsessøgende, som var beskæftiget i en stilling som trainee, ikke kunne sidestilles med en elev eller lærling i relation til SVU-lovgivningen.

Det afgørende var, at der var tale om et ansættelsesforhold uden offentligt tilskud.

Uddannelsesforløbet i forbindelse med stillingen som trainee havde karakter af en intern lederuddannelse.

Love og bekendtgørelser:

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-loven)som senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 694 af 8. juni 2016 - § 2

Sagsfremstilling:

Ansøger modtog afslag på SVU til videregående uddannelse med den begrundelse, at hun var ansat som trainee. Efter Styrelsen for Videregående Uddannelsers opfattelse kunne hun som trainee ikke anses som værende beskæftiget som lønmodtager på ordinære vilkår.

Ansøger var før og under uddannelsesforløbet ansat som souschef. Hun havde i forbindelse med uddannelsesforløbet fået en ny kontrakt, hvoraf det fremgik, at hun var trainee, og at hun skulle gennemgå et toårigt uddannelsesforløb med henblik på, at hun på sigt selv kunne drive en station.

Under uddannelsesforløbet skulle hun fortsat varetage sit arbejde som souschef, og ville fortsat modtage løn som souschef.

Afgørelse:

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger fandt, at ansøger skulle anses som lønmodtager i relation til SVU-lovgivningen, og at hun derfor havde ret til SVU, hvis hun opfyldte de øvrige betingelser herfor.

Ankenævnet ændrede således styrelsens afgørelse.

Styrelsen skulle træffe en ny begrundet afgørelse i sagen, hvor de tog stilling til, om de øvrige betingelser for ret til SVU var opfyldt.

Begrundelse for afgørelsen

Vi vurderer, at du er beskæftiget uden offentligt tilskud som lønmodtager i relation til SVU-lovgivningen.

Vi vurderer, at din stilling som trainee ikke kan sidestilles med en elev- eller lærlingeplads.

Vi vurderer, at dit uddannelsesforløb mere har karakter af et internt talentprogram eller lederuddannelse.

Vi har lagt vægt på, at du er i et ansættelsesforhold, hvor du modtager løn. Vi har herved lagt vægt på, at du fortsat modtager løn som souschef, og at du fortsat skal varetage dit arbejde som souschef i uddannelsesperioden.

Vi har lagt vægt på, at der ikke ydes offentligt tilskud til din beskæftigelse.

At I har valgt skriftligt at aftale forløbet i en ny ansættelseskontrakt, skal ikke stille jer ringere, end andre virksomheder og medarbejdere, som har lignende interne uddannelsesforløb uden at have papir på forholdet.

Vi bemærker, at vi ikke har taget stilling til, om du opfylder de øvrige betingelser for ret til SVU.

Styrelsen skal derfor træffe en ny afgørelse, hvor de lægger til grund, at du er beskæftiget uden offentligt tilskud som lønmodtager.

Styrelsen skal i den nye afgørelse tage stilling til, om de øvrige betingelser for ret til SVU er opfyldt.

Efter reglerne er det en betingelse for ret til SVU, at ansøger er beskæftiget uden offentligt tilskud som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle.