Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
kommentar til SM-afgørelse om børnetilskudslovens § 22a - SM B-8-98
Den fulde tekst

Nyt fra Ankestyrelsen - kommentar til SM-afgørelse om børnetilskudslovens § 22a - SM B-8-98 - af specialkonsulent Birgitte Randbøll

 

 

Folketinget vedtog den 19. december 1997 L 89, forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Årlig bekræftelse af status som enlig forsørger mv.)

Ved lov nr. 1109 af 29. december 1997 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag indsattes bestemmelsen i § 22 a, stk. 1, hvorefter kommunalbestyrelsen hvert år i januar måned udsender en anmodning om skriftlig bekræftelse fra modtageren af ordinært og ekstra børnetilskud, jf. § 2, nr. 1-3, og § 3, af modtagerens fortsatte status som enlig forsørger. Har kommunen ikke modtaget bekræftelsen senest 2 måneder fra anmodningen, ophører udbetalingen af børnetilskud, jf. § 2, nr. 1-3, og § 3, fra april kvartal. Udbetalingen genoptages med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det bl.a., at formålet med bestemmelsen dels er at sikre en mere intensiv kommunal kontrol af, hvorvidt modtagerne opfylder betingelserne for at modtage børnetilskud, dels at skabe grundlag for, at kommunen kan standse udbetaling af børnetilskud, såfremt bekræftelsen ikke returneres, ud fra en formodning om, at modtageren ikke længere opfylder betingelsen om at være enlig forsørger.

Standsning kan således ske uden en konkret skønsmæssig afvejning af, hvorvidt modtageren er reelt enlig, og alene på baggrund af den blotte konstatering af, om erklæringen er modtaget i underskrevet stand senest 2 måneder efter anmodningen. Såfremt erklæringen ikke returneres, lægges uprøvet til grund, at modtageren ikke længere er enlig forsørger.

Ankestyrelsen har behandlet 4 sager, hvor der var truffet afgørelse om ophør af udbetaling af ordinært og ekstra børnetilskud fra april kvartal. Kommunen havde anmodet modtagerne om at bekræfte deres status som enlig forsørger, men havde ikke modtaget bekræftelsen retur inden den fastsatte frist. Efter loven skal bekræftelsen modtages senest inden 2 måneder fra anmodning.

I alle 4 sager fandt Ankestyrelsen, at modtagerne af ordinært og ekstra børnetilskud var berettigede til børnetilskud for april kvartal, medmindre modtagerne ved kvartalets begyndelse ikke opfyldte de øvrige betingelser i børnetilskudsloven. Det var i sagerne ubestridt, at modtagerne var enlige forsørgere.

I sag nr. 1 og 2 havde kommunen fastsat en kortere frist for returneringen af bekræftelse end 2 måneder fra anmodningens udsendelse. Ankestyrelsen fandt ikke, at der var hjemmel til,at kommunen til skade for modtageren kunne fastsætte en sådan kortere frist end den i loven angivne.

I sag nr. 3 og 4 havde kommunen truffet afgørelse i løbet af april måned om ophør af udbetaling af børnetilskud for april kvartal. Ankestyrelsen fandt, at ydelsen ikke kunne standses, når modtageren ikke havde modtaget en afgørelse inden kvartalets begyndelse. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunens afgørelse ikke var truffet så betids inden kvartalets begyndelse, at modtageren kunne nå at reagere inden april kvartals begyndelse.

Der bliver udsendt SM om afgørelserne den 15. december 1998. Der henvises endvidere til Tillæg til "Ankestyrelsens praksis" i dette nummer af Nyt fra Ankestyrelsen.

Socialministeriet vil i den nærmeste fremtid skrive til landets kommuner med henblik på administrationen af bestemmelsen i 1999.