Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2017 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 13. oktober 2016 med senere ændringer.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 13. oktober 2016 med senere ændringer

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 5 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2017, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 11284 af 17. december 2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af

satser på Beskæftigelsesministeriets område.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering , den 16. november 2016

Morten Binder

/ Kasper Håkansson


Bilag 1

inforholdsfortegnelse

 
Lov om individuel boligstøtte
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
Lov om social pension – førtidspension
TABEL 5: Førtidspension
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om social pension – folkepension
TABEL 12: Folkepension
TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
 
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL 17: Børnetilskud
TABEL 18: Børnebidrag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sats-tabeller

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
22.100
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
826.500
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.653.200
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
84,50
 
- varmt vand
26,75
 
- elforbrug
63,75
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
14,00
 
- vandafledningsafgift
20,50
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
63,75
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
31,75
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
32,25
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
88.100
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
12.700
9.
Tillægget til boligudgiften (§ 21, stk. 1)
6.600
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
157.000
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
41.400
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
16.600
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
46.476
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
29.300
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
15.504
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.408
Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

 
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
20.100
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
753.800
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.507.800
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
77,00
 
- varmt vand
24,50
 
- elforbrug
58,00
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
12,75
 
- vandafledningsafgift
18,50
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4)
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
58,00
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
28,75
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
29,50
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
80.300
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
11.500
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
143.200
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
37.700
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
24.100
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
42.384
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
26.700
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
14.136
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.108

 
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
 
- lejligheder: 2x (grundbeløb + pensionstillæg)+5 %
236.452
-
 
- enkeltværelser: (grundbeløbet + pensionstillæg for enlige)+5 %
160.159
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn, jf. § 56
41.400
-
2.
Kompensationsordning1)
181.900
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 1993 2)
239.100
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
13.400
-
5.
Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte (lov § 8, stk. 2)
   
 
Førtidspension (alle ordninger)
 
1,6
 
Folkepension
 
2,0
 
Andre
 
2,0
       
Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.
Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

 
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
kr.
Ydelser (lov § 85 a) 1)
 
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 238.653
14.496
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 238.653 – 253.568
13.046
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 253.569 – 268.483
11.597
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 268.484 – 283.398
10.146
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 283.399 – 298.313
8.695
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 298.314 – 313.228
7.249
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 313.229 – 328.143
5.798
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 328.144 – 343.058
4.351
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 343.059 – 357.973
2.899
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 357.974 – 372.892
1.451
Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
149.155
Jf. bekendtgørelse nr. 553 af 28. april 2015.

 
TABEL 5: Førtidspension
 
kr. årlig
kr. mdl. 1)
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
220.944
60.504
18.412
5.042
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
187.800
51.996
15.650
4.333
   
Det månedlige beløb er beregnet efter der årige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov § 49, stk. 4.

 
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
189.096
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
372.400
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
246.200
-
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
75.800
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
120.100
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov § 32 c, stk. 1)
-
15
Minimumsbeløb
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
5.520
-
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
4.692
-
       

 
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
1.128
94
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel (lov § 33 a)
2.268
189
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
2.052
171
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel (lov § 33 b)
4.104
342
ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
73.920
6.160
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
76.788
6.399
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
37.104
3.092
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
36.192
3.016
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
36.432
3.036
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
49.596
4.133
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
18.936
1.578
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
17.256
1.438
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)
36.192
3.016
10.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
37.824
3.152
11.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
75.480
6.290
12.
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 (lov § 61)
41.064
3.422
13.
Ægteskabstillæg1)
9.864
822
14.
Tillæg pr. 0,1 over 31,4 pct. kommuneskat, enlige (lov § 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 over 31,4 pct. kommuneskat, andre (lov § 62)
34
-
16.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
84.300
-
Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
7.500 kr.
5.000 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(7.501-12.900 kr.)
(5.001-12.900 kr.)
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(12.901-17.100 kr.)
(12.901-17.100 kr.)
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(17.101-21.200 kr.)
(17.101-21.200 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
6.400 kr.
6.400 kr.
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3) 2)
262,5 øre
262,5 øre
Husholdningsfradrag
7.
Husholdningsfradrag ved el (bek. § 19, stk. 3)
4.400
3.400
8.
Husholdningsfradrag ved gas (bek. § 19, stk. 3)
800
700
Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1199 af 12. november 2014.
Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse mm.
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
316.200
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
214.600
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
218.400
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
69.800
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
140.000
 
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
20.100
 
7.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
39.800
 
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
30,9
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
16
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
 
32
12.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 26, stk. 2, nedsættelse i pct.
af indtægtsgrundlag (lov § 29, stk. 2)
 
32
13.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.002 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
14.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 497 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
15.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (lov § 29, stk. 4)
1.848
 
       

 
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
1.128
94
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)
2.268
189
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
2.052
171
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)
4.104
342
ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 12: Folkepension
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
73.920
6.160
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
78.612
6.551
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
38.676
3.223
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
16.900
-
5.
Tillæg pr. 0,1 over 31,4 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 over 31,4 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 7 og § 72d, stk.2)
84.300
-
       

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2)1)
7.500 kr.
5.000 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(7.501-12.900 kr.)
(5.001-12.900 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(12.901-17.100 kr.)
(12.901-17.100 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(17.101-21.200 kr.)
(17.101-21.200 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
6.400
6.400
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 14, stk. 3) 2)
262,5 øre
262,5 øre
Husholdningsfradrag
7.
Husholdningsfradrag ved el (bktg. § 17, stk. 3)
4.400
3.400
8.
Husholdningsfradrag ved gas (bktg. § 17, stk. 3)
800
700
Jf. kap. 6 i bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepnsion) nr. 1043 af 30. juni 2016.
Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.
 

 
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.344
112
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.880
240
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
4.080
340
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
5.832
486
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.696
308
6.
Opsættelse 1 år
7.392
616
7.
Opsættelse 1 1/2 år
11.088
924
8.
Opsættelse 2 år
14.784
1.232
9.
Opsættelse 2 1/2 år
18.480
1.540
10.
Opsættelse 3 år
22.176
1.848
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
8.016
668
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
13.380
1.115
13.
Ægteskabstillæg 2)
9.864
822
Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.
Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
316.200
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
218.400
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
69.800
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
140.000
-
5.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
20.100
-
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
39.800
-
7.
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)
20.100
-
8.
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
39.800
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30,9
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
-
16
12.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
13.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
14.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.002 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
15.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 497 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
16.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov § 31, stk. 4)
1.848
-
17.
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist (lov § 72 d, stk. 5)
200
 
Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 60.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

 
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent 1)
År/Md.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
231
231
230
229
228
227
227
226
225
224
224
223
66
222
221
221
220
219
218
217
217
216
215
214
214
67
213
212
211
210
210
209
208
207
207
206
205
204
68
204
203
202
201
201
200
199
198
198
197
196
195
69
195
194
193
192
192
191
190
189
189
188
187
186
70
186
185
184
183
183
182
181
181
180
179
178
178
71
177
176
175
175
174
173
173
172
171
171
170
169
72
168
168
167
166
166
165
164
163
163
162
161
161
73
160
159
158
158
157
156
156
155
154
154
153
152
74
152
151
150
150
149
148
148
147
146
146
145
144
75
144
143
142
142
141
140
140
139
138
137
137
136
76
135
135
134
133
133
132
132
131
130
130
129
128
77
128
127
126
126
125
125
124
123
123
122
121
121
78
120
120
119
118
118
117
117
116
115
115
114
114
79
113
112
112
111
111
110
109
109
108
108
107
107
80
106
                     
Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2014/2015 (for kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2016. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til bekendtgørelse af lov om social pension nr. 1239 af 13. oktober 2016. .

 
TABEL 17: Børnetilskud
   
kr. årligt
kr. kvartal
kr. én gang
1.
Ordinært børnetilskud (lov § 2)
5.540
1.385
-
2.
Ekstra børnetilskud (lov § 3)
5.648
1.412
-
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)
14.160
3.540
-
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)
1.836
459
-
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov § 4, stk. 2)
28.320
7.080
-
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov § 4, stk. 4)
3.672
918
-
7.
Flerbørnstilskud (lov § 10a)
9.136
2.284
-
8.
Adoptionstilskud (lov § 10b)
-
-
52.615
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov § 10c, stk.1)
7.276
1.819
-
10.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c, stk. 6)
145.700
-
-
11.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c, stk. 7)
218.400
-
-
         

 
TABEL 18: Børnebidrag
   
kr. årligt
kr. halvår
kr. måned
kr. én gang
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14, 3. pkt.)
14.160
7.080
1.180
-
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14, 4. pkt.)
1.836
918
153
-
3.
Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)
-
-
-
811
4.
Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)
-
-
1.413
-