Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om rutenummerering af vejnettet

I medfør af § 95 i færdselsloven, lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013 og § 129 i lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje, som er ændret ved lov nr. 1895 af 29. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 129, stk. 1:

§ 1. Dette cirkulære indeholder bestemmelser om rutenummerering af det danske vejnet.

Stk. 2. Vejdirektoratet er ansvarlig for rutenummereringen af det danske vejnet. Vejmyndigheder, der har forslag til ændringer i rutenettet, skal indsende disse til Vejdirektoratet.

Stk. 3. Vejdirektoratet skal godkende alle ændringer af rutenettet herunder forlægning, oprettelse og nedlæggelse af ruter jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvor de i stk. 3 nævnte ændringer omfatter europaveje eller primærruter, der indgår i hovedvejsnettet skal politiet tillige godkende ændringen jf. færdselslovens § 91. Det er kun veje afmærket med rute for europavej og primærrute, der kan udlægges som hovedveje. Hovedveje skal altid være europaveje og/eller primærruter.

§ 2. Rutenummerering af det danske vejnet fremgår af Fjern- og nærmålskataloget samt et danmarkskort, som løbende ajourføres af Vejdirektoratet. Katalog og kort findes på Vejdirektoratets hjemmeside.

Stk. 2. Fjern- og nærmålskataloget indeholder principperne for rutenummerering, en fortegnelse over ruterne, en gennemgang af de enkelte ruter med forløb samt geografiske vejvisningsmål. Europaveje og primærruter er tildelt numrene 6-99, mens sekundærruter er tildelt numrene 150-599. Ved ringruter i større byer benyttes numrene O1-O5.

Stk. 3. Danmarkskortet viser det vejnet, der er omfattet af rutenummereringen i målestok 1:300.000. Vejnettet er vist med grønt for europaveje, med rødt for primærruter og med gult for sekundærruter.

§ 3. Den praktiske gennemførelse af rutenummereringen sker ved opsætning af numre på orienteringstavler og vejvisere i overensstemmelse med principperne for rutenummerering samt i henhold til bekendtgørelse om vejafmærkning og bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. I særlige tilfælde kan numrene på orienteringstavler og vejvisere suppleres med rutenumre på standere placeret langs vejen.

§ 4. Opnås der ikke enighed mellem Vejdirektoratet, Sund & Bælt A/S, Femern Bælt A/S og de kommunale vejmyndigheder om ændringer af rutenettet, afgøres spørgsmålet af Transport- og Bygningsministeriet.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. december 2016.

Stk. 2. Cirkulære nr. 5 af 8. januar 1982 om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet ophæves.

Vejdirektoratet, den 17. november 2016

Jens Jørgen Holmboe

/ Helga Theil Thomsen