Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 78-16 om erhvervssygdom - springfinger - Erhvervssygdomsudvalget - arbejdsskade

Resumé:

Hvis en sygdom ikke er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan den kun blive anerkendt efter at have været forelagt for Erhvervssygdomsudvalget. Der kan kun ske forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, hvis det skønnes, at der er mulighed for, at sygdommen vil kunne anerkendes.

Springfinger kan ikke anerkendes som en erhvervssygdom.

Springfinger er en tilstand, hvor et fingerled låser sig fast, mens det er bøjet.

Springfinger er ikke omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Der er efter en lægelig vurdering ingen kendte disponerende faktorer for udvikling af springfinger, herunder særligt ikke erhvervsmæssige udsættelser.

Udredningsarbejde om sygdomme i hånd og underarm, drøftet i Erhvervssygdomsudvalget i maj 2011, har vist, at der ikke foreligger medicinsk evidens for, at springfinger skyldes konkrete (erhvervsmæssige) belastninger.

Der er således kvalificeret lægefaglig tvivl om, at sygdom i form af springfinger konkret er erhvervsbetinget, og springfinger kan derfor ikke anerkendes som en erhvervssygdom eller begrunde forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

I den konkrete sag var der anmeldt springfinger svarende til højre lillefinger som en erhvervssygdom. Skadelidtes arbejde med skiftning af lyskilder på veje og motorveje havde medført kraftfulde belastninger samt et hårdt spænd af højre lillefinger. Ankestyrelsen afviste at anerkende den anmeldte springfinger som en erhvervssygdom.

Lovgivning:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 5 og § 7

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om springfinger på baggrund af det seneste udredningsarbejde kan anerkendes som erhvervssygdom.

2. Reglerne

§ 5 om anerkendelse af en erhvervssygdom som en arbejdsskade.

§ 7, stk. 1, nr. 1, om anerkendelse af erhvervssygdomme, som er optaget på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fortegnelse over erhvervssygdomme

§ 7, stk. 1, nr. 2, 1. led, om anerkendelse af erhvervssygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, hvis sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation er forårsaget af arbejdet

§ 7, stk. 1, nr. 2, 2. led, om anerkendelse af erhvervssygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, hvis sygdommen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art

§ 7, stk. 3, om forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget inden anerkendelse af sådanne sygdomme

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse om afslag på anerkendelse af springfinger i højre lillefinger som en erhvervssygdom. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgjorde sagen den 10. november 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Din springfinger i højre lillefinger er ikke en erhvervssygdom

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen om afvisning

Sådan vurderer vi sagen

Springfinger er ikke nævnt i fortegnelsen over erhvervssygdomme. Vi anerkender derfor ikke din springfinger i højre lillefinger efter fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Vi vurderer, at din sygdom heller ikke vil kunne anerkendes, hvis den forelægges for Erhvervssygdomsudvalget.

Fortegnelsen over erhvervssygdomme er en liste over sygdomme, som kan opstå efter bestemte arbejdsmæssige påvirkninger.

Erhvervssygdomsudvalget er et udvalg, der rådgiver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om tilfælde, der ikke kan anerkendes efter fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi har lagt til grund, at du har springfinger svarende til højre lillefinger. Diagnosen fremgår af anmeldelsen fra din læge samt journal fra Region Sjællands Sygehusvæsen.

Dit arbejde har bestået i at skifte lyskilder på veje og motorveje. Arbejdet foregår fra en lift året rundt. Liften betjenes med to joystick. Det er beskrevet, at arbejdet har medført kraftfulde belastninger for din højre lillefinger i forbindelse med åbning af kroge på lamperne og brug af tang. Der har været et meget hårdt spænd mellem din lillefinger og ringfinger.

Vi har lagt vægt på, at der ikke er nogen generelle lægelige undersøgelser, som beviser en sammenhæng mellem springfinger og de belastninger, du har været udsat for på arbejdet.

Vi har også lagt vægt på, at dit arbejde ikke har medført belastninger, som giver en særlig risiko for udvikling af springfinger.

Vi har i den forbindelse særligt lagt vægt på, at udredningsarbejde om sygdomme i hånd og underarm, drøftet i Erhvervssygdomsudvalget i maj 2011, har vist, at der ikke foreligger medicinsk evidens for, at springfinger skyldes konkrete (erhvervsmæssige) belastninger.

Der er således kvalificeret lægefaglig tvivl om, at din sygdom i form springfinger konkret er erhvervsbetinget, og vi beder derfor ikke Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at forelægge din sag for Erhvervssygdomsudvalget.

Oplysningerne fremgår særligt af din besvarelse af spørgeskema af 24. august 2015, journal fra Region Sjællands Sygehusvæsen samt bemærkninger til klagen.

Om reglerne

Fortegnelsen over erhvervssygdomme

Sygdomme bliver optaget på en fortegnelse over erhvervssygdomme, hvis det er kendt, at en bestemt arbejdsmæssig belastning medfører en stor risiko for at udvikle sygdommen. Hvis man har en sygdom, som står på fortegnelsen, og hvis man har været udsat for den bestemte belastning i tilstrækkeligt omfang, vil sygdommen blive anerkendt som en erhvervssygdom.

Selvom din sygdom ikke kan anerkendes efter betingelserne i fortegnelsen, kan der være mulighed for at få den anerkendt alligevel. Hvis vi mener, at der er en mulighed for, at sygdommen vil kunne anerkendes, vil vi forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Krav for at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget

Vi beder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget, hvis vi skønner, at der er en mulighed for, at sygdommen vil kunne anerkendes.

Krav for at anerkende sygdommen

Sygdommen vil kunne anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, hvis

1. der er generel lægelig viden om, at der er sammenhæng mellem de belastninger et arbejde har medført og udviklingen af en sygdom eller

2. arbejdet har medført så særlige belastninger, at arbejdet er årsag til sygdommen

Generel lægelig viden betyder, at der skal være foretaget flere store lægelige undersøgelser af mange personer. Undersøgelserne skal vise, at en bestemt type arbejde ofte giver en bestemt sygdom.

Særlige belastninger betyder, at der skal være noget helt særligt ved dit arbejde, som har været så belastende, at det har medført sygdommen.

Det er et krav, at sygdommen udelukkende eller i overvejende grad skyldes arbejdets særlige art og ikke andre ting.

Det er også et krav, at der ikke er lægefaglig tvivl om, at sygdommen skyldes arbejdet.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.