Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 79-16 om merudgifter - beregning - tilbagevirkende kraft - ansøgningstidspunkt - omberegning

Resumé:

Kommunen skal efter serviceloven yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stigninger i allerede sandsynliggjorte merudgifter kan kræves udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Når borgeren får bevilget dækning af merudgifter, fastsætter kommunen et tilskud til dækning af merudgifterne. Hvis der sker stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for kommunens fastsættelse af tilskuddet, kan borgeren ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er gået et år fra den seneste fastsættelse af merudgiftsydelsen. Det ændrede tilskud skal dog i sådanne tilfælde fastsættes fra det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter skete. Det følger af merudgiftsbekendtgørelsen.

Når en borger, der allerede modtager merudgiftsydelse, søger om dækning om stigning i udgifterne, har borgeren altså ret til at få dækket de merudgifter, han har afholdt, forud for det tidspunkt, hvor han søger om omberegning af ydelsen.

I den konkrete sag betød det, at kommunen ikke kunne give borgeren afslag på at få dækket stigningen i merudgifter til brændstof, bilforsikring og vinduespudsning forud for ansøgningstidspunktet for omberegning. Dækningen af de yderligere merudgifter skulle ske fra det tidspunkt, hvor stigningen af de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted, uanset at borgeren ikke havde ansøgt kommunen om dækning af stigningen i merudgifterne på daværende tidspunkt.

Reglen om omberegning gælder ikke i sager om dækning af nye udgifter

Hvis der er tale om, at en borger ønsker helt nye udgifter dækket, gælder de almindelige regler om, at udgifterne normalt ikke kan bevilges med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at hjælpen først kan ydes fra ansøgningstidspunktet.

Det betyder dog også, at kommunen er forpligtet til at behandle en ansøgning om en ny udgift, når kommunen modtager ansøgningen. Kommunen kan altså ikke med henvisning til merudgiftsbekendtgørelsens bestemmelse om omberegning afvise at behandle en ansøgning om en ny udgift, førend der er gået et år.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016 - § 100

Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (merudgiftsbekendtgørelsen) - § 8

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om en borger, der modtager merudgiftsydelse kan få omberegnet ydelsen fra et tidspunkt, der ligger før ansøgningstidspunktet for omberegning.

2. Reglerne

Lov om social service § 100 fastslår, at udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.

Det fremgår af § 8 i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (merudgiftsbekendtgørelsen) - Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for kommunens fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed. Uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter kan personen, der modtager merudgiftsydelse, dog ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal ved sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

101-13:

Det er et almindeligt socialretligt princip, at der som udgangspunkt først kan ydes hjælp fra ansøgningstidspunktet. Dette princip kan i særlige situationer fraviges, så der ydes hjælp fra et tidligere tidspunkt.

Hvis der er tale om en akut/uopsættelig udgift, fejlagtig vejledning fra kommunens side, eller en ansøgning om en løbende ydelse, der er forholdsvis nøje beskrevet i loven, vil der i disse særlige situationer efter en konkret vurdering kunne ydes hjælp til udgifter, som en borger har påtaget sig, inden borgeren har søgt kommunen om hjælp. Tilsvarende kan en løbende ydelse udbetales forud for ansøgningstidspunktet i tilsvarende situationer.

4. Den konkrete afgørelse

Resultatet er

Du har ret til omberegning forud for ansøgningstidspunktet den 15. januar 2016.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse. Vi har ikke mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de øvrige kriterier for at få dækket udgifterne efter merudgiftsbestemmelsen er til stede, og kommunen skal nu tage stilling hertil.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at der kan ske omberegning eller regulering af dine merudgifter forud for den 15. januar 2016, hvor du søgte om dækning af yderligere merudgifter.

Af merudgiftsbekendtgørelsens § 8 fremgår det, at hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for kommunens fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed.

Videre fremgår det, at borgeren - uanset stigninger i sandsynliggjorte merudgifter - ikke kan kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal ved sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted.

Vi lægger vægt på, at du hidtil har fået udbetalt merudgiftsydelse, og at du den 15. januar 2016 gør kommunen opmærksom på, at du i 2015 har haft højere udgifter til brændstof, bilforsikring og vinduespudsning end bevilget af kommunen.

Det er vores vurdering, at ordlyden af bekendtgørelsens § 8 samt lovforarbejder til serviceloven, hvor reglerne om omberegning blev ændret, at kommunen - i forbindelse med opfølgning på hjælpen - skal vurdere, om der er grundlag for at forhøje det udbetalte tilskud med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor stigningen i merudgifterne fandt sted.

Vi finder derfor, at kommunen ikke kunne give afslag på omberegning af merudgiftsydelsen på tidspunktet forud for den 15. januar 2016 alene med henvisning til, at du først den 15. januar 2015 søgte om omberegning.

Det er således vores opfattelse, at regulering af allerede sandsynliggjorte merudgifter kan kræves udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Hvis der er tale om, at en borger ønsker nye udgifter dækket, som kommunen ikke allerede har bevilget, gælder de almindelige regler om, at udgifterne normalt ikke kan bevilges med tilbagevirkende kraft.

Kommunen skal nu vurdere, i hvilket omfang du har sandsynliggjort og har ret til en højere merudgiftsydelse på grundlag af de udgifter, du har afholdt forud for den 15. januar 2016.