Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1121 af 19. september 2013 om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 21, stk. 7, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, og § 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni 2008 om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love og efter forhandling med finansministeren, fastsættes:«

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ankenævnets adresse er Ankenævnet for Søfartsforhold, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.«

3. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Nævnenes Hus stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.«

4. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Nævnenes Hus afholder de med nævnets arbejde forbundne udgifter.«

5. I § 9, stk. 3, ændres »Søfartsstyrelsens hjemmeside www.sofartsstyrelsen.dk« med: »Nævnenes Hus' hjemmeside«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. november 2016

Troels Lund Poulsen

/ Andreas Nordseth