Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

§ 1

I bekendtgørelse nr. 999 af 12. august 2013 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, stk. 2, § 66, nr. 2, litra a, § 70 og § 75 a i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2014, lov nr. 740 af 1. juni 2015 og lov nr. 400 af 2. maj 2016, og § 19, stk. 1, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 400 af 2. maj 2016, samt efter forhandling med Sundhedsstyrelsen og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer, fastsættes:«

2. § 15, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Klage til Ankenævnet for Søfartsforhold indgives skriftligt til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.«

3. § 18, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Søfartsstyrelsen betaler for lægeundersøgelser, som styrelsen har krævet i medfør af § 10, stk. 1, og lægeundersøgelser foretaget i forbindelse med klage over syns- og høreevne, jf. § 15, stk. 4. Nævnenes Hus betaler for lægeundersøgelser foretaget i forbindelse med ankenævnsbehandling, jf. § 15, stk. 1 og 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Søfartsstyrelsen, den 24. november 2016

Henriette Bytoft Flügge

/ Philippe Bauchy