Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

§ 1

I bekendtgørelse nr. 295 af 27. marts 2014 om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, affattes således:

»Ved opgørelsen af kapitalgrundlaget på individuelt, delkonsolideret eller konsolideret niveau for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber I og finansielle holdingvirksomheder, som indgår i en koncern, hvor der foretages konsolidering i henhold til artikel 11, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, foretages der fradrag for den forholdsmæssige andel af solvenskapitalkravet, jf. § 126 c i lov om finansiel virksomhed, i et gruppe 1-forsikringsselskab, som er et datterselskab eller et associeret selskab, svarende til den del af den tegnede kapital i selskabet, der direkte eller indirekte besiddes. Fradraget reduceres med et beløb svarende til forskellen mellem følgende beløb, idet fradraget dog ikke kan blive mindre end nul:

1) Den forholdsmæssige andel af kapitalgrundlaget, jf. § 126 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, i gruppe 1-forsikringsselskabet.

2) Værdien af den pågældende ejerandel, som den indgår i balancen, med tillæg af værdien af kapitalelementer, der medregnes i gruppe 1-forsikringsselskabets kapitalgrundlag.«

2. I § 11 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. For et gruppe 2-forsikringsselskab, som er et datterselskab eller et associeret selskab, foretages der fradrag for den forholdsmæssige andel af minimumsbasiskapitalen, jf. § 126, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, svarende til den del af den tegnede aktie- og garantikapital i selskabet, som direkte eller indirekte besiddes. Såfremt det individuelle solvensbehov mindst svarer til minimumsbasiskapitalen, fradrages også forskellen mellem det individuelle solvensbehov og minimumsbasiskapitalen i gruppe 2-forsikringsselskabet. Det samlede fradrag reduceres med et beløb svarende til forskellen mellem følgende beløb, idet fradraget dog ikke kan blive mindre end nul:

1) Den forholdsmæssige andel af basiskapitalen i gruppe 2-forsikringsselskabet.

2) Værdien af den pågældende ejerandel, som den indgår i balancen, med tillæg af værdien af ansvarlig lånekapital, herunder ansvarlig lånekapital fra andre koncernvirksomheder, der medregnes i gruppe 2-forsikringsselskabets basiskapital efter § 36, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber.

Stk. 3. Har forsikringsselskabet efter stk. 1 eller 2 ikke vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, anvendes ved beregningen det kapitalkrav, der fremkommer efter hjemlandets regler, dog mindst det kapitalkrav, som ville være fremkommet, hvis forsikringsselskabet havde vedtægtsmæssigt hjemsted inden for Unionen.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

3. § 11, stk. 2, der bliver stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 11, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Stk. 1« til: »Stk. 1 og 2«.

5. I § 11, stk. 4, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 5, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

6. I § 14, stk. 7, ændres »250 mio. kr.« til: »500 mio. kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Finanstilsynet, den 22. november 2016

Jesper Berg

/ Per Plougmand Bærtelsen