Den fulde tekst
L 90
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. (Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Lovf som fremsat 18/11 16
Fremsat skr 18/11 16
1.beh 29/11 16
Betænkning 14/12 16
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 16 Tillæg H
2.beh 16/12 16
Lovf som vedt 19/12 16
3.beh 19/12 16
Lov nr 1756 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Claus Kvist Hansen (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen Dyhr (SF).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget udmønter en aftale om afskaffelse af PSO-afgiften, som blev indgået mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 17. november 2016. Aftalen indebærer en afskaffelse af PSO-afgiften og omlægning af PSO-udgifter til finansloven samt ændrede prioriteringer i udgifterne på energiområdet. Baggrunden for den politiske aftale er, at Europa-Kommissionen har erklæret PSO-systemet traktatstridigt.
Lovforslaget indeholder desuden ændringer, der vedrører en balanceret grøn omstilling. De omfatter en afskaffelse af puljen for VE til proces, omprioritering af ForskEL-programmet til EUDP og flytning af Sikkerhedsstyrelsens driftsudgifter til finansloven. Endelig indeholder lovforslaget en reduktion af balancegodtgørelsen fra 1,8 øre pr. kWh til 1,3 øre pr. kWh.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 88 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 15 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.