Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd
Kapitel 2 Honorar m.v. til bygningskyndige deltagere i synsforretninger
Kapitel 3 Diæter m.v. til valgte medlemmer af provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v.
Kapitel 4 Ikrafttræden m.m.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger

I medfør af § 2, stk. 2, § 10, § 17 g, stk. 2, og § 21, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014, og § 32 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd

§ 1. Der ydes diæter til valgte medlemmer af menighedsråd for deltagelse i syn over kirkebygninger, kirkegårde med bygninger, præsteboliger, præstegårdes avlsbygninger, menighedshuse og konfirmandbygninger.

Stk. 2. Diæter udgør 437 kr. pr. dag. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 8 kr., første gang den 1. januar 2017.

Stk. 3. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.

Stk. 4. Der ydes kun ét diætbeløb, selvom der afvikles flere synsforretninger inden for 4 timer.

§ 2. Der ydes diæter til valgte medlemmer af menighedsråd for deltagelse i forhandlingssager ved for eksempel overenskomstbrud og mæglingsmøder, hvor menighedsråd af stift, Kirkeministeriet eller Moderniseringsstyrelsen anmodes om at deltage. § 1, stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse ved diæternes fastsættelse.

§ 3. Der kan ydes diæter til valgte medlemmer af menighedsråd for deltagelse i møder inden for normal arbejdstid, som vedkommende biskop indkalder til. Selvom mødet ikke er indkaldt af biskoppen, kan der ydes diæter, hvis biskoppen tiltræder, at det er nødvendigt at beramme et ekstraordinært menighedsrådsmøde, en forhandling med et menighedsråd eller et møde inden for normal arbejdstid i et udvalg, der er nedsat af menighedsrådet.

Stk. 2. Biskoppen træffer i hvert enkelt tilfælde bestemmelse om, hvorvidt der skal ydes diæter for deltagelse i møder som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Der kan ikke ydes diæter for deltagelse i indstillingsmøder i forbindelse med præsteansættelser, hvortil der indkaldes af biskoppen, eller for deltagelse i de budgetsamråd, der er nævnt i § 5 i lov om folkekirkens økonomi.

Stk. 4. § 1, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse ved fastsættelsen af mødediæterne.

§ 4. Ved beregningen af møder og synsforretningers varighed medregnes den tid, der medgår til befordring mellem bopæl og mødested. Dette gælder dog kun ved møder, der afholdes uden for menighedsrådskredsen, og som er berammet i medfør af §§ 2 og 3.

§ 5. Der ydes diæter til medlemmer af menighedsråd, der ved menighedsrådsvalg medvirker på valgdagen. Disse diæter kan maksimalt fastsættes til et beløb, der svarer til vederlaget for medvirken ved kommunale valg.

§ 6. Der ydes diæter til kirkeværger valgt uden for menighedsråd for deltagelse i synsforretninger. Diæter fastsættes som nævnt i § 1, stk. 2-4.

§ 7. Der tilkommer ikke valgte medlemmer af menighedsråd eller kirkeværge valgt uden for menighedsråd befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge eller andre ydelser i forbindelse med deltagelse i menighedsrådets møder og i synsforretninger. Der ydes dog befordringsgodtgørelse for deltagelse i møder uden for menighedsrådskredsen i medfør af §§ 2 og 3. Befordringsgodtgørelse ydes med den lave sats efter de regler, der er fastsat for statens tjenestemænd.

§ 8. Diæter, der ydes i medfør af §§ 1-3 og 5-6, afholdes af vedkommende kirkekasse.

Stk. 2. Befordringsgodtgørelse, der ydes i medfør af § 7, afholdes af vedkommende kirkekasse.

Kapitel 2

Honorar m.v. til bygningskyndige deltagere i synsforretninger

§ 9. Der kan ydes honorar til bygningskyndige deltagere i menighedsrådets synsforretning over kirke, kirkegård, præstebolig m.v.

Stk. 2. Honoraret fastsættes efter aftale mellem menighedsrådet og den bygningskyndige. Honorarets størrelse skal fastsættes under hensyntagen til den bygningskyndiges uddannelsesmæssige baggrund og erfaring m.v. Det kan dog ikke overstige honoraret til provstiudvalgets bygningskyndige, jf. § 10.

§ 10. Der ydes honorar til den af provstiudvalget udpegede bygningskyndige for deltagelse i provstesyn over kirke, kirkegård, præstebolig m.v.

Stk. 2. Honoraret udgør 945 kr. pr. time. Satsen reguleres hvert år den 1. januar på baggrund af stigningen i byggeomkostningsindekset i boliger, første gang den 1. januar 2017.

Stk. 3. Til honoraret skal tillægges feriegodtgørelse på 12,5 procent.

Stk. 4. Såfremt den bygningskyndige tillægger moms, beregnes momsen af honoraret som fastsat i stk. 2.

§ 11. Der ydes befordringsgodtgørelse til bygningskyndige deltagere med den lave sats efter de regler, der er fastsat for statens tjenestemænd.

§ 12. Bygningskyndige deltagere, der oppebærer honorar i medfør af § 10, kan ikke samtidig modtage diæter efter bestemmelserne i kapitel 1.

§ 13. Honorar og befordringsgodtgørelse i henhold til §§ 9-11 afholdes af vedkommende kirkekasse.

Kapitel 3

Diæter m.v. til valgte medlemmer af provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v.

§ 14. For deltagelse i provstiudvalgenes og budgetudvalgenes møder samt budgetsamrådet ydes der diæter til læge provstiudvalgsmedlemmer og præsterepræsentanten. § 1, stk. 2-4, og § 4, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved diæternes fastsættelse.

§ 15. For deltagelse i provstiudvalgets og budgetudvalgets møder samt budgetsamrådet ydes der de læge provstiudvalgsmedlemmer og præsterepræsentanten befordringsgodtgørelse med den lave sats efter de regler, der er fastsat for statens tjenestemænd.

§ 16. Diæter og befordringsgodtgørelse til de læge provstiudvalgsmedlemmer og præsterepræsentanten for deltagelse i provstiudvalgenes og budgetudvalgenes møder samt budgetsamrådet afholdes af provstiudvalgskassen.

§ 17. For deltagelse i stiftsrådets møder ydes der diæter og befordringsgodtgørelse efter de regler, der er fastsat i §§ 14-15 til de læge medlemmer, præsterepræsentanterne og provsterepræsentanten.

Stk. 2. For deltagelse i budgetsamråd indkaldt af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden ydes der diæter og befordringsgodtgørelse, efter de regler der er fastsat i §§ 14-15, til de læge stiftsrepræsentanter.

Stk. 3. For deltagelse i de af stiftsrådet nedsatte udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau ydes der diæter og befordringsgodtgørelse, efter de regler der er fastsat i §§ 14-15, til de læge stiftsrepræsentanter, præsterepræsentanter og provsterepræsentanter.

Stk. 4. Diæter og befordringsgodtgørelse efter stk. 1-3 afholdes af bevillinger fra fællesfonden til stiftsadministrationens generelle virksomhed.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.m.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 767 af 27. juni 2007 om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsudvalg samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger over kirker og præsteboliger ophæves.

Kirkeministeriet, den 30. november 2016

Mette Bock

/ Linnéa Künzel