Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0059
 
32010L0065
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelle bestemmelser og definitioner
Kapitel 2 Driftsaffald
Kapitel 3 Lastrester
Kapitel 4 Afleverings- og anmeldelsespligt for driftsaffald og lastrester
Kapitel 5 Betaling for modtagelse af affald
Kapitel 6 Affaldsplaner
Kapitel 7 Dispensation og tilsyn
Kapitel 8 Klage
Kapitel 9 Straf, ikrafttræden og overgangsregel
Bilag 1 Anmeldelsesformular jf. § 12, stk. 3
Bilag 2 Anmeldelsesformular på engelsk, jf. § 12, stk. 3
Bilag 3 KRAV TIL PLANER FOR AFFALDSMODTAGELSE OG -HÅNDTERING I HAVNE, jf. § 15, stk. 2.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner1)

I medfør af § 24, stk. 1-4, § 48, stk. 1-2, § 55, stk. 2, § 55 a og § 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 28. september 2016, og efter forhandling med transport- og bygningsministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser og definitioner

§ 1. I alle danske havne skal der etableres modtagefaciliteter for driftsaffald og lastrester, der stammer fra de skibe, der normalt anløber havnen, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Modtagefaciliteterne skal under hensyn til det operationelle behov hos havnens brugere, til havnens størrelse, geografiske placering og den type skibe, der normalt anløber havnen, have tilstrækkelig kapacitet til at opfylde behovet for aflevering, uden at skibene forsinkes unødigt.

Stk. 3. Havne og virksomheder kan i overensstemmelse med de i lov om havne fastsatte regler i fællesskab oprette og drive modtagefaciliteter, ligesom en havn under iagttagelse af stk. 2 kan henvise til en anden havns modtagefacilitet.

Stk. 4. Alle skibe, der anløber danske havne, er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. dog lov om beskyttelse af havmiljøets § 2, stk. 2.

Stk. 5. Alt driftsaffald og alle lastrester om bord på skibe, der anløber havnen, er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Havne, der udelukkende anløbes af skibe omfattet af § 2, stk. 2, i lov om beskyttelse af havmiljøet, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. Miljøstyrelsen kan herudover meddele nedennævnte virksomheder pålæg om at etablere modtagefaciliteter for olieblandet ballast- eller tankskyllevand:

1) Bunkringsvirksomheder.

2) Virksomheder, der foretager afskibning eller modtagelse af olie.

3) Skibsreparationsvirksomheder.

Stk. 2. I pålæg efter stk. 1 skal der fastsættes vilkår om etablering af et behandlingsanlæg til adskillelse af det modtagne olieblandede ballast- eller tankskyllevand i en vandfase og en oliefase. Vilkår om etablering af behandlingsanlæg kan dog undlades, hvis det modtagne olieblandede ballast- eller tankskyllevand transporteres til et behandlingsanlæg andetsteds eller på anden måde bortskaffes i henhold til lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Faste og mobile modtagefaciliteter skal omfatte koblingsled, der muliggør tilslutning til skibenes udtømningsledninger, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan desuden meddele nedennævnte virksomheder pålæg om at etablere modtagefaciliteter for ballastvand eller tankskyllevæske, som indeholder skadelige flydende stoffer:

1) Virksomheder, der afskiber eller modtager skadelige flydende stoffer i bulk.

2) Skibsreparationsvirksomheder, der reparerer kemikalietankskibe.

§ 3. Hvis en modtagefacilitet for affald ikke har tilstrækkelig kapacitet, kan Miljøstyrelsen efter forhandling med Transport- og Bygningsministeriet meddele den, der driver havnen, eller de i § 2 nævnte virksomheder påbud om, at der skal foretages den nødvendige udbygning af modtagefaciliteten.

Stk. 2. Såfremt en bruger finder, at en modtagefacilitet ikke har tilstrækkelig kapacitet eller på anden måde ikke fungerer tilfredsstillende, kan brugeren skriftligt henvende sig til den, der driver havnen.

Stk. 3. Den, der driver havnen, skal indsende kopi af den i stk. 2 nævnte henvendelse til Miljøstyrelsen, der i fornødent omfang efter stk. 1 kan meddele påbud til den, der driver havnen, om den nødvendige udbygning af modtagefaciliteten.

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Betegnelsen dækker i denne bekendtgørelse driftsaffald og lastrester fra skibe.

2) Driftsaffald: Enhver form for affald, herunder spildevand, og andre rester end lastrester, som frembringes, medens et skib er i drift, og som falder ind under bilag I, IV og V til Marpol 73/78, samt lastrelateret affald som defineret i retningslinjerne for gennemførelse af bilag V til Marpol 73/78. Driftsaffald regnes for affald i henhold til bekendtgørelse om affald.

3) Fiskerfartøj: Et skib, der er udstyret til eller anvendes til erhvervsmæssig fangst af fisk eller andre levende ressourcer fra havet.

4) Fritidsfartøj: Enhver type skib, uanset fremdrivningsmiddel, som er bestemt til sports- eller fritidsanvendelse.

5) Havn: Et sted eller et geografisk område, hvor der er foretaget anlægsarbejder og forefindes udstyr, der hovedsagelig gør det muligt at modtage skibe, herunder fiskerfartøjer og fritidsfartøjer.

6) Havneafgift: Det beløb skibe normalt betaler for havneanløb, bortset fra lodsning, bugsering, isafgift samt areal- og pakhusleje. Havneafgift omfatter ligeledes det beløb, som visse typer skibe som f.eks. fritidsfartøjer betaler for leje af kajplads.

7) Lastrester: Rester af lastmaterialer i lastrum eller tanke, efter at losning og rengøring er afsluttet, herunder også restmængder fra lasten og spild ved lastning/losning. Lastrester regnes for affald i henhold til bekendtgørelse om affald.

8) Marpol 73/78: Den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved den dertil knyttede protokol af 1978 i den gældende affattelse.

9) Mindre fartøjer: Skibe med en bruttotonnage på 200 og derunder eller skibe, der er godkendt til sejlads med 10 personer og derunder.

10) Modtagefaciliteter: Enhver facilitet, som er fast, flydende eller mobil, og som kan modtage driftsaffald eller lastrester fra skibe.

11) Modtageordning: En ordning hvorved flere havne samarbejder om en modtagefacilitet, der kan være fast, flydende eller mobil.

12) SafeSeaNet: EU’s maritime informationsudvekslingssystem, som Kommissionen har udviklet i samarbejde med medlemsstaterne til gennemførelse af fællesskabslovgivningen.

13) Skib: Et søgående fartøj af en hvilken som helst type, der opererer i havmiljøet, inklusive hydrofoilbåde, luftpudefartøjer, undervandsfartøjer og flydende materiel.

Kapitel 2

Driftsaffald

Generelt

§ 5. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for driftsaffald fra skibe.

Olieholdigt driftsaffald

§ 6. Den, der driver havnen, skal for så vidt angår olieholdigt driftsaffald sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for olieslam, brugt smøreolie, olieholdige blandinger fra maskinrummenes rendestene, olieblandet ballast- eller tankskyllevand og andre olierester.

Stk. 2. Kravene i § 2, stk. 2 og 3, finder ligeledes anvendelse på de i stk. 1 nævnte modtagefaciliteter.

Stk. 3. Havne, der udelukkende anløbes af fritidsfartøjer, er ikke omfattet af stk. 2.

Kloakspildevand

§ 7. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for kloakspildevand.

Stk. 2. Faste og mobile anlæg for de i stk. 1 anførte modtagefaciliteter skal omfatte koblingsled, der muliggør tilslutning til skibenes udtømningsledninger, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v., jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For havne, der udelukkende anløbes af mindre fartøjer gælder dog, at den etablerede modtageordning skal kunne modtage kloakspildevand fra skibene gennem en kobling, der er udført i overensstemmelse med ISO 8099, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. Anlægget skal desuden kunne tilvejebringe den nødvendige pumpekapacitet.

Kapitel 3

Lastrester

Generelt

§ 8. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for lastrester fra skibe.

Skadelige flydende stoffer

§ 9. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter til opsamling af rester og blandinger af skadelige flydende stoffer, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelse fra Søfartsstyrelsen B, kapitel XXII, Tillæg II, Liste over skadelige flydende stoffer i bulk (med henvisning til »International Bulk Chemical Code«).

Stk. 2. Modtagefaciliteten skal være således indrettet, at tilbageløb til skibets tanke ikke kan finde sted.

Olieholdige lastrester

§ 10. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for olieholdige lastrester, herunder olieblandet ballast- og tankskyllevand.

Stk. 2. Kravene i § 2, stk. 2 og 3, finder ligeledes anvendelse på de i stk. 1 nævnte modtagefaciliteter.

Kapitel 4

Afleverings- og anmeldelsespligt for driftsaffald og lastrester

§ 11. Skibsføreren på et skib, der anløber en havn, har pligt til at sørge for, at alt driftsaffald og alle lastrester afleveres til havnens modtagefacilitet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis det i den i § 12 anførte anmeldelse er dokumenteret, at der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares ombord, og hvis affaldet, sammen med det senere frembragte affald, kan afleveres til en senere havn, er skibsføreren undtaget fra sin forpligtelse efter stk. 1.

§ 12. Skibsføreren på et skib, som planlægger at anløbe en havn, skal anmelde den mængde og type affald, skibet forventes at have ombord ved anløb, og samtidig angive, hvad der påtænkes afleveret, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være meddelt

1) mindst 24 timer inden ankomsten, hvis anløbshavnen kendes,

2) så snart anløbshavnen kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten, eller

3) senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske elektronisk via SafeSeaNet og specificeres i overensstemmelse med bilag 1 eller bilag 2.

Stk. 4. Den, der driver havnen, skal opbevare anmeldelser, der er meddelt i papirformat til og med den 31. maj 2015 i mindst 2 år, og skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen fremsende en kopi.

Stk. 5. Fiskerfartøjer er undtaget fra anmeldelsespligten anført i stk. 1.

Stk. 6. Fritidsfartøjer med tilladelse til befordring af højst 12 personer, eller som er udstyret til normalt at befordre højst 12 personer, er ligeledes undtaget fra anmeldelsespligten i stk. 1.

Kapitel 5

Betaling for modtagelse af affald

Driftsaffald

§ 13. Betaling for modtagelse og håndtering af driftsaffald fra skibe skal være indeholdt i den normale havneafgift og må således ikke være afhængig af den afleverede mængde eller type affald, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den, der driver havnen, er dog berettiget til at kræve særskilt betaling, hvis et eller flere af følgende punkter er opfyldt:

1) Hvis den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret, er større end den mængde driftsaffald, skibet ved normal drift - henset til skibets størrelse og type - ville frembringe siden sidste havneanløb. Dette gælder kun for skibe, der er omfattet af anmeldelsespligten i § 12, stk. 1.

2) Hvis driftsaffald ønskes afleveret uden for havnens almindelige arbejdstid.

3) Hvis der ikke betales normal havneafgift.

4) Hvis anmeldelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med § 12.

5) Hvis skibet ikke leverer den nødvendige pumpekapacitet til aflevering af olieholdigt driftsaffald.

6) Hvis der er tale om lastrelateret kloakspildevand eller lastrelateret affald omfattet af Marpol 73/78, bilag V.

Stk. 3. Havneafgiften kan nedsættes, hvis skibets miljøledelsessystem, udformning, udstyr og drift er af en sådan art, at skibsføreren kan godtgøre, at skibet producerer begrænsede mængder driftsaffald.

Stk. 4. Den, der driver havnen, skal hvert år, f.eks. ved opslag, til havnens brugere oplyse, hvilke udgifter havnen har haft til håndtering af driftsaffald. I opslaget skal beregningsgrundlaget for havneafgiften for så vidt angår affaldshåndtering efter stk. 2 anføres.

Lastrester

§ 14. Betaling for modtagelse og håndtering af lastrester skal fastsættes afhængig af den afleverede mængde og type af lastrester.

Kapitel 6

Affaldsplaner

§ 15. Den, der driver havnen, skal udarbejde en plan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe (affaldsplaner). Havne og virksomheder, jf. § 1, stk. 3, kan i fællesskab udarbejde affaldsplaner. Affaldsplanen skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til og opfylde kravspecifikationerne i bilag 3.

Stk. 3. Affaldsplanen skal indsendes til Miljøstyrelsen senest 2 måneder før den gældende affaldsplans udløb med henblik på at sikre Miljøstyrelsens godkendelse af planen mindst hvert 3. år inden udløb af godkendelsen af den gældende affaldsplan, jf. dog også stk. 4. Miljøstyrelsen fremsender ca. et halvt år før udløbet af 3-årsperioden for den senest godkendte affaldsplan en erindring om forpligtelsen til at indsende et udkast til affaldsplan senest 2 måneder før periodens udløb og erindrer om høringsforpligtelsen, jf. § 16. Miljøstyrelsens erindringsservice fritager ikke havnen for sin forpligtelse til at indsende et udkast til affaldsplan senest 2 måneder før godkendelsesperiodens udløb. Miljøstyrelsens godkendelse gælder 3 år fra udløbet af den seneste godkendte affaldsplan.

Stk. 4. Den, der driver havnen, skal efterfølgende ajourføre affaldsplanen, hvis der sker væsentlige ændringer i havnens drift, f.eks. ved ejerskifte, ombygning, formålsændring eller ændring af praksis for modtagelse og håndtering af affald. Den ajourførte plan skal indsendes til og godkendes af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens godkendelse gælder 3 år fra godkendelse af den ændrede affaldsplan. Dette gælder også for affaldsplaner indsendt i henhold til hidtidig gældende lovgivning.

Stk. 5. Den, der driver havnen, skal give besked til Miljøstyrelsen, hvis der sker ændringer i, hvem der ejer eller driver havnen.

§ 16. Den, der driver havnen, må ikke indsende en affaldsplan til Miljøstyrelsens godkendelse, før et forslag til affaldsplan har været sendt i høring til de relevante parter, især havnebrugerne eller deres repræsentanter, jf. stk. 2. Relevante parter er havnens beliggenhedskommune og kan være havnens ejer, lokale foreninger og klubber lokaliseret på havnen, repræsentanter for havnebrugerne med flere.

Stk. 2. Følgende repræsentanter for havnebrugerne skal altid have tilsendt forslag til affaldsplan:

1) Erhvervshavne: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 2010, Danmarks Skibsmæglerforening og Bilfærgernes Rederiforening.

2) Fiskerihavne: Danmarks Fiskeriforening.

Stk. 3. De i stk. 1, jf. stk. 2, nævnte relevante parter skal have en frist fra modtagelsen af forslaget på mindst 3 til 6 uger til at kommentere forslaget til affaldsplan.

§ 17. Den, der driver havnen, skal informere alle havnens brugere om de i bilag 3 nævnte oplysninger.

Kapitel 7

Dispensation og tilsyn

§ 18. For skibe i fast rutefart med hyppige og regelmæssige havneanløb kan Miljøstyrelsen efter ansøgning fra skibets ejer og indstilling fra den, der driver havnen, dispensere fra afleveringspligten anført i § 11, stk. 1, anmeldelsespligten i § 12, stk. 1, samt betalingen i § 13, dog kun for driftsaffald. Dispensation forudsætter, at der er tilstrækkeligt bevis for, at der foreligger en ordning, som sikrer, at driftsaffaldet afleveres og afgifterne betales i en havn på skibets rute.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal indsendes til den, der driver havnen. Den, der driver havnen, videresender ansøgningen sammen med en indstilling til Miljøstyrelsen.

§ 19. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne fastsat i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Der skal på årsbasis inspiceres mindst 25 % af de skibe, der er anført i § 12, stk. 1. Ved udvælgelsen af de skibe, der skal inspiceres, skal der navnlig lægges vægt på:

1) Skibe, hvor skibsføreren ikke har anmeldt korrekt, jf. § 12.

2) Skibe, om hvilke de oplysninger, skibsføreren har fremsendt i henhold til § 12, har afsløret andre grunde til at formode, at skibsføreren ikke opfylder denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis et skib er afsejlet i strid med § 11, stk. 1, sørger Miljøstyrelsen for,

1) såfremt næste havn er en udenlandsk havn, og det land, hvor havnen er beliggende, er medlem af Den Europæiske Union, at den kompetente myndighed i denne havn orienteres, eller

2) såfremt næste havn er en dansk havn, at der foretages en mere detaljeret vurdering af faktorer vedrørende skibets overholdelse af denne bekendtgørelse, f.eks. nøjagtigheden af de oplysninger, der er meddelt i henhold til § 12.

Kapitel 8

Klage

§ 20. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Straf, ikrafttræden og overgangsregel

§ 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) ikke efterkommer Miljøstyrelsens pålæg om at etablere en modtagefacilitet efter § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4,

2) undlader at sikre, at modtagefaciliteten, modtageordningen eller behandlingsanlægget er indrettet i overensstemmelse med kravene i § 2, stk. 2 og 3, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2 og 3, § 9, stk. 2, og § 10, stk. 2,

3) ikke efterkommer et påbud om at foretage den nødvendige udbygning af modtagefaciliteten efter § 3, stk. 1,

4) undlader at videresende en henvendelse om modtagefaciliteten efter § 3, stk. 3, eller en anmeldelse efter § 12, stk. 4, til Miljøstyrelsen,

5) undlader at etablere modtagefaciliteter eller modtageordninger efter § 5, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1,

6) undlader at aflevere affald i medfør af § 11, stk. 1,

7) ikke anmelder affaldet efter § 12, stk. 1,

8) overtræder reglerne for anmeldelse i § 12, stk. 2 og3,

9) opgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med affaldsanmeldelsen, jf. § 12, eller i forbindelse med ansøgning om dispensation efter § 18,

10) fastsætter betalingen i strid med § 13, stk. 1-3, og § 14,

11) undlader at oplyse om de i § 13, stk. 4, anførte forhold,

12) undlader at udarbejde en affaldsplan efter § 15, stk. 1 og 2,

13) undlader rettidigt at indsende en affaldsplan til Miljøstyrelsen efter § 15, stk. 3 og 4,

14) ikke ajourfører en affaldsplan efter § 15, stk. 4,

15) undlader at foretage høring efter eller foretager høring i strid med § 16 eller

16) undlader at informere havnens brugere efter § 17.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på overtrædelser begået fra udenlandske skibe, medmindre overtrædelsen er begået i indre territorialt farvand. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe i ydre territorialt farvand kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lovens § 62.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Formularen i bilag 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012 anvendes ved anmeldelse af affald i SafeSeaNet indtil den nye formular i bilag 1 og 2 i nærværende bekendtgørelse er tilgængelig i SafeSeaNet.

§ 23. Verserende sager om godkendelse af affaldsplaner færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 25. november 2016

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling


Bilag 1

Anmeldelsesformular jf. § 12, stk. 3

OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES INDEN ANLØB AF HAVNEN I:

(Bestemmelseshavn som anført i § 12 i denne bekendtgørelse)

1.
Skibets navn, radiokaldesignal og eventuelt IMO-identifikationsnummer:
2.
Flagstat:
3.
Forventet anløbstidspunkt (ETA):
4.
Forventet afsejlingstidspunkt (ETD):
5.
Foregående anløbshavn:
6.
Næste anløbshavn:
7.
Sidste havn og dato, hvor driftsaffald blev afleveret, herunder de mængder (i m3) og typer affald, som blev afleveret:
8.
Afleverer De (sæt kryds i det relevante felt):

 
alt ☐
noget af ☐
intet af ☐

 
deres affald til modtagefaciliteter i havnen?
9.
Type og mængde af det affald og de rester, der skal afleveres og/eller beholdes om bord, og maksimal lagerkapacitet i procent:

Hvis alt affald afleveres, udfyldes anden og sidste kolonne efter omstændighederne. Hvis noget eller intet affald afleveres, udfyldes alle kolonner.

Type
Affald, der skal afleveres
(m 3 )
Maksimal lagerkapacitet til affald
(m 3 )
Affaldsmængde, der beholdes om bord
(m 3 )
Den havn, hvor det resterende affald vil blive afleveret
Skønnet affaldsmængde, der vil blive frembragt mellem meddelelsen og næste anløbshavn
(m 3 )
Affald, der blev afleveret i den sidste afleveringshavn, jf. punkt 7 ovenfor
(m 3 )
Olieaffald
Olieholdigt bundvand
           
Olierester (slam)
           
Andet (specificeres)
           
Spildevand 1
           
Skrald
Plast
           
Madrester
           
Husholdningsaffald (f.eks. papirprodukter, klude, glas, metal, flasker, lertøj)
           
Madolie
           
Aske fra forbrændingsanlæg
           
Driftsaffald
           
Døde dyr
           
Lastrester 2
(specificeres)3
           

1 Spildevand må udledes til søs i overensstemmelse med bestemmelse11 i bilag IV til Marpol. Hvis det er hensigten at foretage en tilladt udledning til søs, udfyldes felterne om spildevand ikke.

2 Kan være et skøn.

3 Lastrester skal specificeres og kategoriseres i henhold til de relevante bilag til Marpol, navnlig Marpol-bilag I, II og V.

Bemærkninger

1.
Disse oplysninger kan anvendes til havnestatskontrol og andre inspektionsformål.

2.
Medlemsstaterne bestemmer, hvilke organer der skal have genparter af denne meddelelse.

3.
Denne formular skal udfyldes, medmindre skibet er omfattet af en dispensation i henhold til denne bekendtgørelses § 18.

Undertegnede bekræfter, at:

ovennævnte oplysninger er nøjagtige og korrekte, og

at der er tilstrækkelig lagerkapacitet til rådighed om bord til at opbevare alt det affald, der frembringes mellem denne meddelelse og den næste havn, hvor der afleveres affald.

Dato:

Tidspunkt:

Underskrift:


Bilag 2

Anmeldelsesformular på engelsk, jf. § 12, stk. 3

Notification formular in English

INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF:

(Port of destination as referred to in § 12 of this statutory order)

1.
Name, call sign and, where appropriate, IMO identification number of the ship:
2.
Flag State:
3.
Estimated time of arrival (ETA):
4.
Estimated time of departure (ETD):
5.
Previous port of call:
6.
Next port of call:
7.
Last port and date when ship-generated waste was delivered, including the quantities (in m3) and the types of waste that were delivered:
8.
Are you delivering (tick appropriate box):

 
all ☐
some ☐
none ☐

 
of your waste into port reception facilities?
9.
Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:

If delivering all waste, complete second and last columns as appropriate. If delivering some or no waste, complete all columns.

Type
Waste to be delivered
(m 3 )
Maximum dedicated storage capacity
(m 3 )
Amount of waste retained on board
(m 3 )
Port at which remaining waste will be delivered
Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call
(m 3 )
Waste that has been delivered at the last port of delivery identified under point 7 above
(m 3 )
Waste oils
Oily bilge water
           
Oily residues (sludge)
           
Other (specify)
           
Sewage 1
           
Garbage
Plastics
           
Food Wastes
           
Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)
           
Cooking Oil
           
Incinerator ashes
           
Operational wastes
           
Animal carcass(es)
           
Cargo residues 2
(specify)3
           

1 Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Marpol Annex IV. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorised discharge at sea.

2 May be estimates.

3 Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol Annexes I, II and V.

Notes

1.
This information may be used for port State control and other inspection purposes.

2.
Member States will determine which bodies will receive copies of this notification.

3.
This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with § 18 of this statutory order.

I confirm that:

the above details are accurate and correct, and

there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

Date:

Time:

Signature:


Bilag 3

KRAV TIL PLANER FOR AFFALDSMODTAGELSE OG -HÅNDTERING I HAVNE, jf. § 15, stk. 2.

A. Planen skal omfatte alle typer driftsaffald og lastrester fra skibe, som normalt anløber havnen, og skal udarbejdes under hensyntagen til havnens størrelse og den type skibe, som anløber den.

Følgende elementer skal indgå i planen:

– en vurdering af behovet for modtagefaciliteter i en havn på baggrund af behovet hos de skibe, der normalt anløber havnen,

– en beskrivelse af havnens modtagefaciliteters art og kapacitet,

– en detaljeret beskrivelse af procedurerne for modtagelse og indsamling af driftsaffald og lastrester,

– en beskrivelse af afgiftsordningen,

– procedurer for indberetning af påstået utilstrækkelige modtagefaciliteter,

– procedurer for løbende konsultationer med brugerne af havnen, affaldshåndteringsvirksomhederne, terminaloperatørerne og andre berørte parter,

– typer og mængder af det driftsaffald og de lastrester, der modtages og håndteres.

Derudover skal planen, hvor det skønnes relevant, omfatte:

– en sammenfatning af den relevante lovgivning og formaliteterne for aflevering,

– oplysning om, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af planen,

– en beskrivelse af eventuelt udstyr og eventuelle processer til forbehandling af affaldet i havnen,

– en beskrivelse af metoder til registrering af den faktiske brug af faciliteterne,

– en beskrivelse af metoder til registrering af de modtagne mængder driftsaffald og lastrester,

– en beskrivelse af, hvordan driftsaffaldet og lastresterne bortskaffes.

Procedurerne for modtagelse, indsamling, oplagring, behandling og bortskaffelse bør i alle henseender være i overensstemmelse med en miljøstyringsordning, som er egnet til gradvis at mindske disse aktiviteters miljøvirkning. En sådan overensstemmelse antages at foreligge, hvis procedurerne er i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision.

B. Af planen skal endvidere fremgå de nedenfor nævnte oplysninger, som skal stilles til rådighed for alle brugere af havnen:

– en kort henvisning til den store betydning af forskriftsmæssig aflevering af driftsaffald og lastrester,

– faciliteternes placering for hver kajplads med diagram/kort,

– en liste over driftsaffald og lastrester, som normalt behandles,

– en liste over kontaktpunkter, forvaltere og de tjenester, der udbydes,

– en beskrivelse af afleveringsprocedurerne,

– en beskrivelse af afgiftsordningen og

– procedurerne for indberetning af påstået utilstrækkelige modtagefaciliteter.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe, EF-Tidende 2000, nr. L 332, side 81, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe, EF-Tidende 2002, nr. L 324, side 53, og Kommissionens direktiv (EU) 2015/2087 af 18. november 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe, EU-Tidende 2015, nr. L 302, s. 99, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 283, side 1.