Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til øvrige EU dokumenter
32014L3763
 
Den fulde tekst

Bestemmelser, der vedrører EU-forordning nr. 376/2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart

(BL 8-15)

I medfør af § 1 a i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

1. Referencedokumenter

1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014 af 3. april 2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007. I det følgende benævnt forordning 376/2014.

1.2 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1018 af 29. juni 2015 om opstilling af en liste, der klassificerer begivenheder inden for civil luftfart, som skal indberettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014.

1.3 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 – 1.2, findes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside www.tbst.dk, og tillige på den Europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu. Oplysning om indholdet af reglerne fås ved henvendelse til:

Trafik- og Byggestyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Telefon 7221 8800

Fax 7262 6790

E mail info@tbst.dk

2. Anvendelsesområde

2.1 Denne BL vedrører forordning 376/2014, og finder anvendelse i forhold til organisationer og fysiske personer, der er omfattet af forordning 376/2014.

3. Definitioner

Der henvises til definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014 af 3. april 2014.

4. Kompetent myndighed

4.1 Trafik- og Byggestyrelsen er i Danmark udpeget som kompetent myndighed efter artikel 6, stk. 3, i forordning 376/2014.

5. Organ med ansvar for gennemførelse af forordning 376/2014, artikel 16, stk. 6, 9 og 11

Trafik- og Byggestyrelsen er i Danmark udpeget som organ med ansvar for gennemførelsen af forordning 376/2014, artikel 16, stk. 6, 9, og 11. Eventuelle indberetninger om overtrædelse af bestemmelserne i forordningens artikel 16, kan ske til Trafik- og Byggestyrelsen.

6. Indberetningsformat

6.1 Indberetning af begivenheder efter forordning 376/2014 til Trafik- og Byggestyrelsen skal i henhold til forordningens artikel 7, stk. 4, ske ved anvendelse af standardiserede formater for at lette udvekslingen af oplysninger. Indberetningen kan ske på en af følgende måder:

a. Direkte overførsel til Trafik- og Byggestyrelsen i E5X-filformat i den version, der er angivet på Trafik- og Byggestyrelsen hjemmeside.

b. Anvendelse af de indberetningsformularer, der henvises til på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Anm: Organisationer, der ønsker at overføre indberetninger direkte til Trafik- og Byggestyrelsen i E5X-filformat, skal sikre sig, at E5X-filformatet overholder de specifikationer, der fremgår af Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside. Direkte indberetning er kun mulig, når specifikationerne er fulgt. Specifikationerne er udarbejdet af Kommissionen. Organisationerne kan bede Trafik- og Byggestyrelsen om at validere filformatet.

7. Ikrafttræden

7.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2017.

7.2 Denne BL gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 18. november 2016

Carsten Falk Hansen

/ Christian Thorhauge