Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen

Indhold

Indledning

1. Det fælles intensiverede kontaktforløb

1.1. Samtaler i det fælles intensiverede kontaktforløb

2. Selvbooking af jobsamtaler

2.1. Selvbooking af jobsamtaler

2.2. Fastsættelse af fristen for selvbooking

2.3. Selvbooking inden for den ordinære frist

2.4. Ombooking

2.5. Konsekvens af manglende selvbooking inden for fristen

2.6. Fremmøde i jobcenteret

2.7. Tilmelding på Jobnet efter afmelding på grund af manglende selvbooking inden for fristen

2.8. Jobcenteret eller a-kassen har tilmeldt dagpengemodtageren

2.9. Tre-måneders forældelse af frist for booking

2.10. Bookingfrister ved fritagelse fra rådighed og henvist arbejde

2.11. Afgørelse om at fratage eller fritage for ret og pligt til selvbooking

2.12. Dokumentation for manglende tider

2.13. Gruppemøde efterfulgt af individuel jobsamtale

2.14. Driftsforstyrrelser

2.15. Selvbooking og jobsamtaler i forbindelse med ferie og sygdom mv.

2.16. Selvbooking af andre samtaler end jobsamtaler

3. Selvbooking af rådighedssamtaler

3.1. Selvbooking af rådighedssamtaler, fristen for selvbooking og ombooking

3.2. Konsekvens af manglende selvbooking inden for fristen

3.3. Tilmelding på Jobnet efter afmelding på grund af manglende selvbooking inden for fristen

3.4. Fremmøde i a-kassen

3.5. Bookingfrister ved fritagelse fra rådighed og henvist arbejde

3.6. Afgørelse om at fratage eller fritage for ret og pligt til selvbooking

3.7. Selvbooking af rådighedssamtaler i forbindelse med ferie og sygdom mv.

3.8. Selvbooking af andre samtaler mv. end rådighedssamtaler

4. Vejledningspligt om selvbooking

5. Frikommuner og selvbooking

6. Udvalgte særlige emner

6.1. Jobsamtaler, der helt eller delvist holdes digitalt

6.2. Jobsamtaler, der holdes pr. brev

6.3. Dagpengemodtagerens og a-kassens deltagelse i jobsamtaler

Indledning

Den 1. september 2016 træder reglerne om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcentrene og rådighedssamtaler i a-kasserne i kraft. Pligten til selvbooking gælder kun for dagpengemodtagere.

Det intensiverede kontaktforløb og pligten for dagpengemodtagere til selv at booke jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kasserne er en del af forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen. Det intensiverede kontaktforløb trådte i kraft den 1. juli 2015, bortset fra den første fælles jobsamtale, hvor a-kassen deltager. Denne træder i kraft den 1. juli 2016. Reglerne om pligt til selvbooking skulle efter loven først træde i kraft, når IT-understøtningen er klar.

Reglerne for dagpengemodtagere om kontaktforløbet og pligt til selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret findes i § 16 a og § 16 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og reglerne om rådighedssamtaler og pligt til selvbooking af disse findes i § 62 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I forbindelse med at bestemmelserne om selvbooking i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. sættes i kraft, udstedes en række bekendtgørelser med tilhørende vejledninger, som træder i kraft 1. september 2016.

Reglerne er nærmere udmøntet i bekendtgørelser med ændringsbekendtgørelser:

– bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats,

– bekendtgørelse om rådighed med tilhørende vejledning,

– bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. med tilhørende vejledning,

– bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen, samt

– bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Denne vejledning udsendes samtidig med bekendtgørelsesændringerne, og i den beskrives primært selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kasserne. Herudover er i punkt 1 en beskrivelse af det fælles intensiverede kontaktforløb samt i punkt 6 en beskrivelse af udvalgte emner på baggrund af spørgsmål, der har været stillet undervejs.

1. Det fælles intensiverede kontaktforløb

Jobsamtaler i jobcenteret
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 14. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen senest 2 uger efter tilmelding afholde en samtale med personen, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f. Arbejdsløshedskassen påbegynder sammen med personen at udarbejde personens »Min Plan« efter kapitel 9. Under samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen kan pålægges at søge relevante konkrete job.
Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 skal dog ikke afholdes, hvis der inden for de seneste 3 måneder før tilmelding har været afholdt en samtale om personens cv og »Min Plan«.
§ 16 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholdes individuelle jobsamtaler efter § 16, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 1 måned, jf. dog stk. 4 og § 19.
Stk. 2. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der afholdes jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 3 måneder, jf. dog stk. 4.
Stk. 3. Senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over jobsamtalerne i stk. 2, hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats.
Stk. 4. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end de angivne tidspunkter. I de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der dog afholdes mindst seks jobsamtaler og efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder.
Stk. 5. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.
Stk. 6. Samtalen efter § 26 a, stk. 3, 2. pkt., kan træde i stedet for en jobsamtale efter stk. 1, dog ikke i stedet for en jobsamtale efter § 16 b.
Stk. 7. Personer skal selv booke jobsamtaler efter stk. 1 og 2 på »Min side« på Jobnet bortset fra jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen skal deltage, jf. § 16 b. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis jobcenteret vurderer, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som jobcenteret vurderer, vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, og om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler.
§ 16 b. Arbejdsløshedskassen deltager i følgende jobsamtaler i kontaktforløbet, jf. dog stk. 2 og 3:
1) Den første jobsamtale efter § 19, hvis arbejdsløshedskassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation finder, at personen har behov herfor, eller hvis jobcenteret eller personen anmoder herom,
2) en jobsamtale efter § 16 a, stk. 1, der afholdes, tidligst når personen har været ledig i sammenlagt 4 måneder, og senest når personen har været ledig i sammenlagt 6 måneder, og
3) jobsamtalen senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, jf. § 16 a, stk. 3.
Stk. 2. Arbejdsløshedskassen deltager ikke i samtalerne efter stk. 1, hvis personen ikke ønsker det.
Stk. 3. I perioden fra og med den 1. juli 2015 til den 1. juli 2016 deltager arbejdsløshedskassen ikke i den første jobsamtale efter § 19.
§ 26 a.
Stk. 3. Personen skal ved første jobsamtale efter § 19 have vejledning i jobcenteret om valg af uddannelse efter positivlisten i stk. 8, hvis personen efterspørger det. Hvis personen over for jobcenteret tilkendegiver ønske om at benytte retten forud for første jobsamtale og efter cv-samtalen i arbejdsløshedskassen, jf. § 14, skal personen hurtigst muligt og senest 1 uge efter tilkendegivelsen til en samtale i jobcenteret om vejledning om valg af jobrettet uddannelse.
Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 62. Der kan kun udbetales dagpenge til et medlem, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse for at være til rådighed, at medlemmet
1-3) . . . .
4) kan og vil deltage i kontaktforløb, herunder i samtaler i jobcenteret og hos en anden aktør, og i aftalte aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og
5). . . . .
Stk. 2-7. . . . .
Rådighedssamtaler i a-kassen
Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 62. Der kan kun udbetales dagpenge til et medlem, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse for at være til rådighed, at medlemmet
1-2). . . .
3) kan og vil deltage i samtaler og aktiviteter i arbejdsløshedskassen, herunder selv booker samtaler med arbejdsløshedskassen,
4-5). . . . . .
Stk. 2-6. . . . . .
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-3. . . . . .
Bekendtgørelse om rådighed
§ 10.
Stk. 1-4. . . . .
Stk. 5. Samtaler holdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 19. Under medlemmets deltagelse i tilbud kan samtaler dog holdes ved kontakt på anden vis, telefonisk, digitalt eller ved brev.
§ 35. A-kassen skal vurdere et medlems rådighed ved to personlige samtaler i a-kassen inden for medlemmets første 6 måneders sammenlagte ledighed, jf. dog stk. 7. Den første samtale skal holdes senest, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed. Den anden samtale skal holdes tidligst, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed og senest 6 måneders sammenlagt ledighed.
Stk. 2. Når medlemmet har haft 6 måneder sammenlagt ledighed, skal a-kassen herefter i resten af ledighedsperioden undersøge og vurdere medlemmets rådighed ved en personlig samtale, jf. dog stk. 7, når a-kassen vurderer, at der er behov for det.
Stk. 3-7…. .

1.1. Samtaler i det fælles intensiverede kontaktforløb

Inden for de første seks måneders sammenlagt ledighed:

– Inden for de første to uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende afholdes en cv-samtale i a-kassen.

– Kontaktforløbet i jobcenteret starter efter denne samtale med en jobsamtale senest, når dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt seks uger. Med virkning fra den 1. juli 2016 holdes samtalen som udgangspunkt fælles med a-kassen.

– Der holdes i alt mindst seks jobsamtaler i jobcentret inden for de første seks måneders sammenlagt ledighed. Det vil sige en jobsamtale, hver gang dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt en måned. A-kassen deltager i jobsamtalen, der holdes tidligst, når personen har været ledig i sammenlagt fire måneder og senest sammenlagt seks måneder. Det er jobcenteret, der vælger hvilken af de jobsamtaler, der afholdes i tidsrummet, som a-kassen deltager i.

– Endelig har dagpengemodtageren mulighed for en fremrykket samtale om 6 ugers jobrettet uddannelse. Denne samtale skal holdes efter cv-samtalen, men forud for første jobsamtale og senest en uge efter dagpengemodtagerens anmodning herom. Samtalen kan træde i stedet for en jobsamtale i kontaktforløbet, dog ikke en fælles jobsamtale, med mindre samtalen opfylder betingelserne herfor.

– Der holdes endvidere to rådighedssamtaler i a-kassen i de første seks måneder. Den første samtale skal holdes senest, når dagpengemodtageren har haft tre måneders sammenlagt ledighed. Den anden samtale skal holdes tidligst, når dagpengemodtageren har haft tre måneders sammenlagt ledighed og senest seks måneders sammenlagt ledighed.

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur.

Måned
½
1
2
3
4
5
6
Jobcenter
 
Fælles jobsamtale: "Min plan"
Jobsamtale
Jobsamtale
Jobsamtale
Jobsamtale
Jobsamtale
A-kasse
CV-samtale
Fælles jobsamtale: "Min plan"
     
A-kassen deltager i en jobsamtale i 5. /6. måned
A-kasse
(rådighedssamtaler)
Rådighedssamtale
Rådighedssamtale

Efter de første seks måneder:

– Der holdes jobsamtaler senest hver gang dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt tre måneder. Det vil sige mindst fire jobsamtaler hver gang dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt 12 måneder.

– Herudover holdes der en samtale senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, hvor jobcenteret tilbyder en intensiveret indsats. Denne jobsamtale er en fællessamtale med a-kassen.

– Rådighedssamtaler i a-kassen skal holdes efter behov.

Jobsamtalerne kan holdes tidligere eller op til to uger senere end de angivne tidspunkter. Den første jobsamtale kan dog tidligst holdes, når cv-samtalen i a-kassen er holdt og ikke senere end efter seks ugers sammenlagt ledighed, og den sidste jobsamtale i begyndelsen af ledighedsforløbet skal være inden for seks måneders ledighed. ”16-måneders-samtalen” kan heller ikke skubbes. Indenfor de første seks måneders sammenlagt ledighed skal der således holdes mindst seks jobsamtaler og efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt 12 måneder. ”16-måneders-samtalen” tæller ikke med i de fire årlige jobsamtaler.

Det er jobcenteret, der vurderer, om en eller flere jobsamtaler skal holdes tidligere end hver måned i de første seks måneder. Det kan være hensigtsmæssigt, hvis jobcenteret vurderer, at dagpengemodtageren har behov for et mere intensivt forløb i starten af ledighedsperioden. Det er ligeledes jobcenteret, der vurderer, om en jobsamtale skal holdes op til 14 dage senere. Omvendt kan jobcenteret ikke vurdere, at en samtale ikke skal holdes.

Derudover betyder kravene til afholdelse af jobsamtaler, at i en situation, hvor en jobsamtale ikke er holdt på tidspunktet for, at dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt en måned plus muligheden for at holde jobsamtalen to uger senere, vil jobsamtalen ikke være holdt i tide. Jobcenteret kan ikke indhente den eller de manglende jobsamtaler senere i kontaktforløbet. Jobcenteret skal alligevel tilstræbe at opfylde intentionerne med kontaktforløbet, som er hyppige samtaler i det omfang, det giver mening, uanset at de manglende jobsamtaler ikke kan indhentes i forhold til overholdelse af reglerne.

Det er derfor ikke muligt at overholde bestemmelsen om seks jobsamtaler inden for seks måneder ved f.eks. at holde seks jobsamtaler i den sidste uge, inden de seks måneders ledighed er forløbet.

Reglerne betyder således, at jobcenteret ikke kan vælge at tilrettelægge afholdelsen af jobsamtalerne, så hver samtale udskydes med to uger, da det medfører, at det ikke er muligt at holde seks jobsamtaler inden for et halvt år.

I de første seks måneder skal den første rådighedssamtale holdes senest, når dagpengemodtageren har haft tre måneders sammenlagt ledighed. Den anden rådighedssamtale skal holdes tidligst efter tre måneders ledighed og senest, når dagpengemodtageren har haft seks måneders ledighed. A-kassen skal derudover holde rådighedssamtaler efter behov f.eks. i forbindelse med, at a-kassen løbende følger med i dagpengemodtagerens jobsøgning i jobloggen.

2. Selvbooking af jobsamtaler

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 16 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholdes individuelle jobsamtaler efter § 16, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 1 måned, jf. dog stk. 4 og § 19.
Stk. 2. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der afholdes jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 3 måneder, jf. dog stk. 4.
Stk. 3-6. . . .
Stk. 7. Personer skal selv booke jobsamtaler efter stk. 1 og 2 på »Min side« på Jobnet bortset fra jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen skal deltage, jf. § 16 b. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis jobcenteret vurderer, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som jobcenteret vurderer, vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, og om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler.
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 18. En person, der ikke booker en samtale inden udløb af fristen for booking, jf. § 39, stk. 1, afmeldes. Afmelding sker med virkning fra og med dagen efter fristen for booking.

2.1. Selvbooking af jobsamtaler

Dagpengemodtagere skal som udgangspunkt selv booke jobsamtaler. Det gælder dog ikke de fælles jobsamtaler med a-kassen, jf. § 16 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcenteret skal indkalde til de fælles jobsamtaler med a-kassen, som har en egen samtaletype i de administrative systemer (Jobsamtale med a-kasse deltagelse). Denne jobsamtaletype skal anvendes ved indkaldelse til fælles jobsamtaler uanset, om a-kassen i praksis deltager eller ej. Det vil sige også selv om dagpengemodtageren måtte have fravalgt a-kassens deltagelse i den fælles jobsamtale. Disse samtaler kan ikke selvbookes.

2.2. Fastsættelse af fristen for selvbooking

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 39. Personer omfattet af § 1, nr. 1, har inden for en frist pligt til digitalt via Jobnet selv at booke jobsamtaler, jf. § 16 a, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fristen for at booke samtalen er en uge før, samtalen senest skal holdes. Fristen for at booke en samtale skal være minimum 8 dage efter det tidspunkt, hvor fristen er gjort tilgængelig på Jobnet, jf. dog stk. 2. Ved fastsættelse af fristen skal jobcenteret tage hensyn til forhold som beskrevet i § 17, stk. 6. Pligten til selv at booke gælder uanset, om samtalen skal holdes ved personligt fremmøde eller på anden vis.

Jobcenteret skal give en frist for booking på mindst otte dage, og fra udløb af fristen for booking skal der være syv dage til, at samtalen senest skal være holdt.

Ved fastsættelse af fristen for booking skal jobcenteret tage hensyn til perioderne fra og med juleaftensdag til og med nytårsdag og fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag. I disse perioder udskydes dagpengemodtagerens frist for at bekræfte jobsøgning ved tjek af jobforslag på Jobnet med 7 dage, jf. § 17, stk. 6, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2.3. Selvbooking inden for den ordinære frist

For at have flest mulige tider at vælge imellem bør dagpengemodtageren booke sin jobsamtale i god tid forud for udløb af fristen. Er der ikke nogen ledige tider at vælge imellem, skal dagpengemodtageren kontakte jobcenteret, som har mulighed for at udstille flere tider eller at forlænge fristen for booking. Forlænges fristen skal dette registreres i de kommunale fagsystemer. Det skal sikres, at samtalen kan holdes inden for de frister, der er i forbindelse med kontaktforløbet. Kommer dagpengemodtageren ikke i kontakt med jobcenteret før bookingfristens udløb, bliver vedkommende afmeldt. Afmelding har virkning fra og med dagen efter udløb af fristen.

Dagpengemodtageren skal hurtigst muligt gentilmelde sig, da det kan få betydning for retten til dagpenge, at vedkommende er afmeldt. Der henvises til punkt 2.5.

2.4. Ombooking

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 39.
Stk. 3. Personen har mulighed for at ombooke en samtale inden for den af jobcenteret fastsatte frist i det omfang, der er ledige tider. Jobcentret kan af hensyn til planlægningen af samtaler beslutte, at ombooking af en samtale senest skal ske i rimelig tid forud for, at samtalen skal holdes.

Når en dagpengemodtager har booket en tid til jobsamtale, er det muligt at ombooke denne i det omfang, der endnu er ledige tidspunkter. Jobcenteret kan begrænse adgangen til ombooking af hensyn til planlægningen ved at beslutte, at ombooking af en jobsamtale skal ske i rimelig tid forud for, at samtalen skal holdes.

2.5. Konsekvens af manglende selvbooking inden for fristen

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 18. En person, der ikke booker en samtale inden udløb af fristen for booking, jf. § 39, stk. 1, afmeldes. Afmelding sker med virkning fra og med dagen efter fristen for booking.

En dagpengemodtager, der ikke booker en jobsamtale inden for fristen, afmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret med virkning fra og med dagen efter udløb af fristen.

Efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og rådighedsbekendtgørelsen er det en betingelse for at modtage dagpenge, at man er tilmeldt som arbejdssøgende. I visse situationer, kan der dog dispenseres for den manglende tilmelding.

Det er dagpengemodtagerens a-kasse, der træffer afgørelse om retten til dagpenge, herunder konsekvenserne af manglende tilmelding.

2.6. Fremmøde i jobcenteret

Møder en dagpengemodtager op på jobcenteret i forbindelse med afmelding på grund af manglende booking inden for fristen, kan der gennemføres en jobsamtale med det samme, hvis parterne er enige om det.

Jobcenteret skal samtidig sikre, at dagpengemodtageren bliver tilmeldt igen.

På samme måde hvis en dagpengemodtager på eget initiativ møder op på jobcenteret før udløb af bookingfristen og beder om en jobsamtale. I denne situation kan der umiddelbart gennemføres en jobsamtale, hvis det passer for jobcenteret, og der ikke er tale om en fælles jobsamtale, hvor a-kassen skal deltage. Baggrunden for dette er, at en sådan aftale kan sidestilles med selvbooking, når dagpengemodtageren fysisk i egen person møder op og beder om en samtale. Jobcenteret skal sikre sig, at dagpengemodtageren er bekendt med, at der holdes en jobsamtale, og at vedkommende er forpligtet af de aftaler, der indgås mv.

Jobcenteret skal registrere jobsamtalen. Herefter kan jobcentret forlænge den eksisterende frist, eller fastsætte en ny frist for booking af næste jobsamtale. Fastsætter jobcentret en ny frist, bliver den eksisterende frist lukket. Hvis der ikke fastsættes en ny frist f.eks. fordi jobcenteret indkalder til næste jobsamtale, skal jobcenteret lukke den eksisterende frist. Dette er vigtigt for at sikre, at dagpengemodtageren ikke bliver afmeldt.

2.7. Tilmelding på Jobnet efter afmelding på grund af manglende selvbooking inden for fristen

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 25.
Stk. 3. Personer, som er afmeldt på grund af manglende booking af en samtale, jf. § 18, eller hvor fristen er overskredet i en periode, hvor personen er afmeldt af andre årsager, skal, for at en gentilmelding får virkning, ved gentilmeldingen booke en samtale til afholdelse inden for 10 dage regnet fra gentilmeldingen, jf. dog § 17, stk. 6. Det gælder dog ikke, hvis der fra tidspunktet for afmelding er gået 3 måneder eller mere.
Stk. 4. En person, som er tilmeldt af jobcenteret eller arbejdsløshedskassen, og som ikke har fået en frist ved gentilmeldingen, jf. stk. 1, skal booke en samtale første gang efter gentilmeldingen, hvor vedkommende er på Jobnet.

Når dagpengemodtageren gentilmelder sig på Jobnet.dk efter at have været afmeldt på grund af manglende booking af jobsamtale inden for fristen, bliver dagpengemodtageren mødt med krav om at booke en jobsamtale, før tilmeldingen er gennemført. Dagpengemodtageren får mulighed for at vælge et begrænset antal tider indenfor de nærmeste dage. Dette benævnes som ”straksbooking”.

Er der ikke nogen ledige tider at vælge for dagpengemodtageren, bliver vedkommende tilmeldt, uden at der bookes en jobsamtale. Første gang dagpengemodtageren går på Jobnet efter gentilmeldingen, præsenteres vedkommende for at skulle booke en jobsamtale. Det sker ved, at dagpengemodtageren får mulighed for at vælge et begrænset antal tider indenfor for ti dage.

Tilmelder jobcentret en dagpengemodtager, som har været afmeldt på grund af manglende booking af jobsamtale inden for fristen, vil dagpengemodtageren tilsvarende på Jobnet blive præsenteret for at skulle booke en jobsamtale.

Jobcenteret skal derfor følge op på, at dagpengemodtageren booker en jobsamtale indenfor et rimeligt tidsrum. Jobcentret skal således i deres fagsystemer have en administrativ procedure, hvor de løbende følger op på om der er ledige personer, der ikke har en frist for booking af næste samtale eller har en planlagt samtale.

2.8. Jobcenteret eller a-kassen har tilmeldt dagpengemodtageren

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 7. Tilmeldingen som arbejdssøgende kan ske digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret, jf. dog stk. 2-5, og § 8.
Stk. 2. Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 3. Ved personligt fremmøde kan tilmeldingen foretages på ethvert jobcenter i landet.
Stk. 4. Den ledige kan af jobcenteret få tilladelse til at tilmelde sig som arbejdssøgende telefonisk hos jobcenteret den første ledighedsdag, når
1) den ledige er forhindret i at tilmelde sig som arbejdssøgende, fordi den ledige arbejder på deltid eller søger et bestemt arbejde i jobcenterets åbningstid,
2) den ledige deltager i en uddannelse, der gennemføres i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og den ledige i henhold til denne lov skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller
3) den ledige i øvrigt af særlige grunde er forhindret i at møde personligt frem.
Stk. 5. For ledige, der indgår i en arbejdsfordeling efter reglerne i bekendtgørelse om supplerende dagpenge, kan tilmeldingen ske ved, at arbejdsgiveren anmelder over for jobcenteret, hvilke ansatte i virksomheden der er omfattet af arbejdsfordelingen. Tilmeldingen foretages af jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.
§ 8. Den ledige kan i stedet for tilmelding hos jobcentreret vælge at tilmelde sig ved personligt fremmøde hos sin arbejdsløshedskasse, hvis arbejdsløshedskassen tilbyder denne service til sine medlemmer.
§ 25.
Stk. 2. Personer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt personer omfattet af § 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og som er blevet afmeldt på grund af sygdom, skal raskmelde sig via selvbetjening på Jobnet. Når en person raskmelder sig, bliver personen automatisk gentilmeldt via Jobnet. Personen modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for gentilmeldingen.
Stk. 3. . . .
Stk. 4. En person, som er tilmeldt af jobcenteret eller arbejdsløshedskassen, og som ikke har fået en frist ved gentilmeldingen, jf. stk. 1, skal booke en samtale første gang efter gentilmeldingen, hvor vedkommende er på Jobnet.

I tilfælde, hvor dagpengemodtageren er afmeldt på grund af manglende overholdelse af fristen for selvbooking, og hvor det er a-kassen eller jobcenteret, der efterfølgende gentilmelder dagpengemodtageren, er vedkommende ikke blevet præsenteret for at skulle booke en jobsamtale. Det betyder, at første gang dagpengemodtageren går på Jobnet efter gentilmeldingen, præsenteres dagpengemodtageren for at skulle booke en jobsamtale på tilsvarende vis, som beskrevet under punkt 2.7.

Er dagpengemodtageren afmeldt på grund af sygdom, er det et krav, at dagpengemodtageren selv raskmelder sig via selvbetjening på Jobnet. Når dagpengemodtageren raskmelder sig, bliver dagpengemodtageren gentilmeldt via Jobnet. Hverken jobcenter eller a-kasse kan således i denne situation gentilmelde dagpengemodtageren.

2.9. Tre-måneders forældelse af frist for booking

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 25.
Stk. 3. Personer, som er afmeldt på grund af manglende booking af en samtale, jf. § 18, eller hvor fristen er overskredet i en periode, hvor personen er afmeldt af andre årsager, skal, for at en gentilmelding får virkning, ved gentilmeldingen booke en samtale til afholdelse inden for 10 dage regnet fra gentilmeldingen, jf. dog § 17, stk. 6. Det gælder dog ikke, hvis der fra tidspunktet for afmelding er gået 3 måneder eller mere.

2.9.1. Forældelse af bookingfrist

Det følger af § 25, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at en frist for booking forældes, hvis der ved gentilmeldingen er gået 3 måneder eller mere fra tidspunktet fra afmelding.

Det skyldes, at en dagpengemodtager, der har været afmeldt gennem længere tid f.eks. på grund af beskæftigelse, ikke ved gentilmelding skal mødes med et krav om straksbooking.

2.9.2 Afmeldt i 3 måneder eller mere

Dagpengemodtagere, der tilmelder sig jobcentret 3 måneder efter afmelding eller senere, skal have en ny frist for selvbooking af jobcenteret, medmindre der er tale om dagpengemodtagere, som i mellemtiden er blevet nyledige1, og som derfor skal indkaldes til en fælles jobsamtale med a-kassen som led i det fælles kontaktforløb.

Jobcentret finder de relevante dagpengemodtagere ved at trække lister via fagsystemerne. Det kan være ud fra kriterier om, at det er dagpengemodtagere, som hverken har booket en jobsamtale eller har en frist for booking. En sådan dagpengemodtager skal jobcenteret tage stilling til i forhold til, om vedkommende skal indkaldes til en fælles jobsamtale med a-kassen som led i det fælles kontaktforløb, jf. punkt 1, eller om vedkommende skal have en frist for selvbooking af en jobsamtale.

2.9.3. Afmeldt i mindre end 3 måneder

Dagpengemodtagere, som tilmelder sig mindre end 3 måneder fra tidspunktet for afmelding, bliver mødt med krav om ”straksbooking” som betingelse for, at gentilmeldingen slår igennem. Disse dagpengemodtagere booker derfor som hovedregel med det samme en tid til jobsamtale i jobcenteret. Der henvises til punkt 2.7.

Imidlertid kan der heriblandt være dagpengemodtagere, som har genoptjent beskæftigelseskravet, og som dermed er nyledige og skal starte forfra i ledighedsforløbet. Det betyder, at der skal holdes en fælles jobsamtale med a-kassen mellem tredje og sjette uge fra tilmeldingen. Det kan f.eks. være sæsonarbejdere mv. Disse dagpengemodtagere opdages ikke nødvendigvis af jobcenteret, og a-kasserne ved heller ikke altid, at den ledige skal genindplaceres, før der er indberettet til indkomstregisteret, og sagen er behandlet. Det kan derfor ske, at jobcenteret holder en jobsamtale på et tidspunkt, hvor der egentlig skulle have været indkaldt til en første fælles jobsamtale, hvor a-kassen kan deltage. I den situation må jobcenteret holde den første fælles jobsamtale efterfølgende, når det er konstateret, at beskæftigelseskravet er genoptjent.

Er der i øvrigt tale om en dagpengemodtager, som gentilmelder sig på et tidspunkt, hvor jobcenteret skal indkalde til næste jobsamtale, fordi det er en fælles jobsamtale med a-kassen, har vedkommende ikke en frist til at selvbooke, som bliver aktiv ved gentilmelding. En sådan dagpengemodtager vil komme ud på en liste ved jobcenterets udsøgning.

2.10. Bookingfrister ved fritagelse fra rådighed og henvist arbejde

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 39. . .
Stk. 2. For personer, der er fritaget fra at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist arbejde, jf. henholdsvis § 47, stk. 2, i denne bekendtgørelse og § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal jobcenteret på anden vis end via Jobnet skriftligt meddele personen, at vedkommende har fået en frist for booking af jobsamtale, som er gjort tilgængelig på Jobnet, og at personen skal booke en jobsamtale inden udløb af denne frist.

En dagpengemodtager, der er fritaget fra at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist arbejde, skal fortsat deltage i jobsamtaler.

Imidlertid har dagpengemodtageren ikke pligt til at gå på Jobnet hver 7. dag og tjekke jobforslag. Dagpengemodtageren vil derfor ikke nødvendigvis se en frist for booking af en jobsamtale, som er lagt på Jobnet.

Jobcenteret skal derfor gøre dagpengemodtageren bekendt med fristen for booking på anden vis end via Jobnet. Jobcenteret må skriftligt f.eks. via e-boks meddele dagpengemodtageren, at vedkommende har fået en frist for booking af en jobsamtale, som er gjort tilgængelig på Jobnet, og at dagpengemodtageren skal booke en jobsamtale inden udløb af denne frist.

2.11. Afgørelse om at fratage eller fritage for ret og pligt til selvbooking

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 39.
Stk. 1-3. . .
Stk. 4. Jobcenteret kan i særlige tilfælde fratage en person retten til selv at booke samtaler, hvis personens adfærd i forhold til selv at booke samtaler er uhensigtsmæssig, eller hvis jobcenteret vurderer, at retten til selv at booke samtaler vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.
Stk. 5. Jobcenteret kan efter anmodning fritage en person fra pligten til selv at booke samtaler, hvis jobcentret vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for personen selv at booke samtaler, fordi
1) personen har meget ringe it-kundskaber,
2) personen har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller
3) personen har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.
Stk. 6. En person kan fritages for pligten til at booke samtaler, hvis afholdelsen af samtalen er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af en tolk, medmindre personen ikke ønsker at blive fritaget.
Stk. 7. Jobcenteret indkalder en person til samtale, der ikke selv skal booke samtaler, jf. stk. 4-6.

2.11.1. Fritagelse

I forhold til pligten til selvbooking har jobcenteret mulighed for at fritage dagpengemodtagere fra pligten i tilfælde, hvor jobcentret konkret vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for dagpengemodtageren selv at booke jobsamtaler. Fritagelsen kan gives i tilfælde, hvor dagpengemodtageren har meget ringe it-kundskaber, betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller hvis vedkommende har en betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

Derudover kan en dagpengemodtager fritages, hvis afholdelse af samtale er betinget af særlige lokaliteter eller af en tolk.

Det kan fx være en ledig kørestolsbruger, der hører til et jobcenter, hvor kun et bestemt lokale kan benyttes til jobsamtale, fordi der ikke er adgang for kørestolsbrugere til de øvrige mødelokaliteter i jobcenteret. Det stiller nogle særlige krav til logistikken i jobcenteret og kan derfor begrunde, at kørestolsbrugeren bliver fritaget fra at selvbooke således, at jobcenteret får mulighed for at styre mødeplanlægningen i forhold til denne ledige.

I disse tilfælde er der ikke umiddelbart krav om, at jobcentret træffer en formel afgørelse. Jobcenteret skal i sagsbehandlingssystemet notere, at vedkommende er fritaget og om begrundelsen herfor. Er borgeren uenig i fritagelsen, skal jobcenteret træffe en afgørelse og dermed opfylde de formelle krav til en afgørelse, herunder skriftlighed, begrundelse og klagevejledning mv.

2.11.2 Fratagelse

Jobcentret kan i særlige tilfælde fratage en dagpengemodtager retten til selv at skulle booke samtaler med den konsekvens, at dagpengemodtageren i stedet indkaldes til jobsamtaler. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor dagpengemodtageren gentagne gange booker på en anden måde end aftalt. Det kan også være tilfælde, hvor retten til at booke samtaler vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten. Det kan f.eks. være et tilfælde, hvor dagpengemodtageren har et forbud mod fremmøde, eller at politiet skal deltage ved samtalen.

Fratagelse af retten til at selvbooke er en afgørelse, og jobcentret skal derfor ved fratagelse af retten til at selvbooke opfylde de formelle betingelser om krav til afgørelser herunder skriftlighed, begrundelse og klagevejledning mv.

2.12. Dokumentation for manglende tider

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 20. Ved afmelding underretter jobcenteret personen om afmelding og om muligheden for eventuel gentilmelding, herunder som tilmeldt uden ydelse, jf. § 25. Dette gælder dog ikke afmelding efter § 22.

Er der ikke ledige tidspunkter til selvbooking af en jobsamtale, får både dagpengemodtageren og jobcenteret en generel meddelelse herom. Dagpengemodtageren får besked i dialogen på Jobnet med besked om at kontakte jobcenteret, og jobcenteret får en mail. Herudover har jobcentrene en oversigt i Planner over, hvor mange ledige tider, der er pr. jobcenter pr. uge.

Er der ikke ledige tider, skal dagpengemodtageren henvende sig til jobcenteret telefonisk eller på anden vis. Jobcenteret kan reagere ved at lægge flere samtaletidspunkter ud eller udskyde fristen for booking. Det skal dog sikres, at samtalen kan holdes inden for de frister, der er i forbindelse med kontaktforløbet. En dagpengemodtager, som ikke booker en samtale inden for bookingfristen, bliver afmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. En dagpengemodtager, der er blevet afmeldt, skal straks tilmelde sig igen.

En dagpengemodtager, der bliver afmeldt får et afmeldebrev fra jobcenteret, hvoraf det fremgår, at vedkommende er blevet afmeldt, muligheden for gentilmelding, og at det kan få betydning for udbetalingen af ydelser, hvis vedkommende ikke tilmelder sig igen.

Derudover bør det fremgå af afmeldebrevet, hvad der er årsag til afmeldingen. Afmeldebrevet fungerer som en del af dokumentationen i en efterfølgende sag om afmelding på grund af manglende tider.

Om forløbet ved gentilmelding henvises til punkt 2.7.

2.13. Gruppemøde efterfulgt af individuel jobsamtale

2.13.1. Individuel jobsamtale

Selv om dagmodtageren får en frist til at booke en individuel jobsamtale, er der ikke noget i bestemmelserne om det individuelle kontaktforløb, der er til hinder for, at dagpengemodtagere selvbooker et gruppemøde med efterfølgende individuel jobsamtale. Det er en betingelse, at den individuelle jobsamtale opfylder indholdskravene i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, og jobcenteret skal registrere samtalen som en jobsamtale.

Der skal også være en vis tidsmæssig sammenhæng mellem gruppemødet og den individuelle jobsamtale, således at dagpengemodtageren f.eks. ikke booker et møde, som tidsmæssigt er fastsat til at foregå i tidsrummet mellem kl. 10-15, hvor den fælles del er i starten af mødet, hvorefter dagpengemodtageren skal sidde og vente i længere tid på at komme til den individuelle samtale. Mødet skal således være tilrettelagt, så det overholder principperne for god forvaltningsskik.

2.13.2. Fælles jobsamtaler med a-kassen

Fælles jobsamtaler med a-kassen skal jobcenteret indkalde til. Disse jobsamtaler er ikke omfattet af reglerne om obligatorisk selvbooking. Det vil sige, at følgende jobsamtaler ikke kan selvbookes:

– den første jobsamtale,

– jobsamtalen, der afholdes tidligst, når dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt fire måneder og senest, når dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt seks måneder, og

– jobsamtalen efter senest 16 måneders ledighed.

Det gælder også, selvom dagpengemodtageren måtte have fravalgt a-kassens deltagelse, eller hvis a-kassen har vurderet, at der ikke er behov for dens deltagelse.

Det forhold, at a-kassen i det enkelte tilfælde ikke deltager i første fælles jobsamtale, fordi dagpengemodtageren har fravalgt det, aktiverer således hverken pligt til eller mulighed for selvbooking.

Mødet skal registreres som ”Fællessamtale med A-kassedeltagelse” med markering af, at a-kassen ikke deltager.

2.14. Driftsforstyrrelser

Hvis driftsforstyrrelser eller systemnedbrud på Jobnet medfører, at det ikke er muligt at booke en jobsamtale inden udløb af fristen, vil dagpengemodtageren blive afmeldt.

Meddelelse om driftsforstyrrelser fremgår af http://dfdg.dk og det står eventuelt på Jobnet.

I tilfælde af systemnedbrud vil jobcenteret i sagens natur ikke kunne forhindre afmeldelse ved fristoverskridelse.

Dagpengemodtageren får i forbindelse med en afmelding brev bl.a. om, at vedkommende er afmeldt, og at afmelding kan få konsekvenser for retten til dagpenge, fordi man skal være tilmeldt for at kunne få dagpenge. Derudover bør årsagen til afmelding fremgå af afmeldebrevet.

A-kassen træffer afgørelse om retten til dagpenge, hvis en dagpengemodtager i en periode ikke har været tilmeldt. Efter § 6 i bekendtgørelse om rådighed, kan der ikke udbetales dagpenge, hvis en dagpengemodtager ikke er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. Efter bestemmelsen kan a-kassen dog dispensere for den manglende tilmelding, hvis afmeldingen skyldes jobcenteret, f.eks. fordi dagpengemodtagere ikke har kunnet booke en samtale på dagen for bookingfristen, fordi systemet til at booke har været ude af drift på dagen, og hvis dagpengemodtageren ikke i øvrigt har kunnet afværge/afhjælpe den manglende tilmelding. Der henvises til § 6 i bekendtgørelse om rådighed med tilhørende vejledning, herunder ændringsbekendtgørelser/vejledninger:

Bekendtgørelse om rådighed

Vejledning til bekendtgørelse om rådighed

2.15. Selvbooking og jobsamtaler i forbindelse med ferie og sygdom mv.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 17. Hvis en person, der er tilmeldt som arbejdssøgende, ikke bekræfter jobsøgningen ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, jf. § 5, vil personen få en skriftlig påmindelse fra jobcenteret om at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet inden for en ny frist på 7 dage regnet fra udløbet af den første 7 dages frist. Det samme gælder, hvis personen for anden gang inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet. Hvis personen ikke bekræfter sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet inden for den nye frist, vil pågældende blive afmeldt umiddelbart efter fristens udløb.
Stk. 2. Hvis personen 3 gange inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, afmeldes pågældende uden påmindelse og frist.
Stk. 3. Hvis personen er omfattet af et midlertidigt forhold, der kan have betydning for muligheden for at blive henvist til et arbejde eller blive indkaldt til jobsamtaler m.v., den dag, bekræftelsen ved tjek af jobforslag på Jobnet senest skulle finde sted, skal bekræftelsen ved tjek af jobforslag på Jobnet foretages senest 7 dage efter forholdets ophør. De i 1. punktum omtalte forhold er: Sygdom, ferie, 14 dages barsel (fædreorlov), fritagelse for rådighed efter § 42, borgerligt ombud og midlertidigt arbejde under 14 dage.
Stk. 4. Beregning af fristen efter stk. 1 og 3 påbegyndes dagen efter
1) tilmeldingen som arbejdssøgende,
2) seneste bekræftelse ved tjek af jobforslag på Jobnet,
3) personen skulle have bekræftet jobsøgningen ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, eller
4) slutdatoen for det midlertidige forholds ophør.
Stk. 5. Perioder, hvor personen ikke er tilmeldt som arbejdssøgende, afbryder ikke optællingen af de 12 måneder. Skift mellem tilmeldekategorier, jf. § 3, stk. 3, afbryder optællingen.
Stk. 6. Hvis fristen for at bekræfte jobsøgning ved tjek af jobforslag på Jobnet i henhold til § 5 eller stk. 1, falder i perioderne fra og med juleaftensdag til og med nytårsdag eller fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag, udskydes fristen med 7 dage.
§ 45. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke står til rådighed for henvist arbejde på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3 og 11-14, som har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse efter ferieloven, har ret til at afholde ferien, når jobcenteret modtager meddelelse herom senest 14 dage før, ferien skal afholdes, og der ikke allerede i ferieperioden er fastsat møder, henvist til arbejde eller afgivet tilbud m.v., som den ledige har pligt til at deltage i. Er der mindre end 14 dage til ferien, kan jobcenteret godkende ferieafholdelsen, såfremt afholdelsen ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for den ledige. Der kan afholdes optjent ferie på enkelte dage, når jobcenteret modtager meddelelse herom, og der de pågældende dage ikke er fastsat møder, afgivet tilbud m.v. eller henvist til arbejde, som den ledige har pligt til at deltage i.
Stk. 3. Personer, der deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud, skal i stedet give meddelelse om sygdom og ferie til arbejdsgiveren.
Stk. 4. Personer, der er visiteret til et fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller kontanthjælp, har pligt til straks at give jobcenteret besked om sygdom, hvis sygdommen forhindrer personen i at påbegynde et fleksjob eller deltage i tilbud.
Stk. 5. Jobcenteret skal registrere personens meddelelse om sygdom, raskmelding og ferie efter kapitel 8 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen.

Når jobcenteret giver en frist for selvbooking af en jobsamtale, skal jobcenteret således iagttage ottedagesfristen, jf. ovenfor under punkt 3, eventuelle meddelelser om ferie og perioder med 6 ugers jobrettet uddannelse mv. Det er en betingelse for, at jobcenteret skal tage hensyn til ferie, at denne er meddelt 14 dage, før ferien holdes.

Det forhold, at der f.eks. er ferie i fristperioden, betyder ikke, at jobcenteret ikke kan udstede en frist for booking, som udløber f.eks. dagen efter feriens afslutning.

Jobcenteret skal bare være opmærksomt på, at dagpengemodtageren ikke har pligt til at booke i ferieperioden.

Overskrides fristen for booking i en ferieperiode, vil dagpengemodtageren efter feriens afslutning blive mødt med et krav om ”straksbooking” første gang, vedkommende logger på Jobnet.

En dagpengemodtager, der sygemelder sig og meddeler dette til jobcenteret, bliver automatisk afmeldt på grund af sygdom, med mindre vedkommende er ansat med løntilskud. Vedkommende vil ved sin raskmelding blive mødt med krav om "straksbooking" ved gentilmeldingen, hvis fristen for booking er overskredet i sygdomsperioden.

Udebliver dagpengemodtageren fra jobsamtalen, registrerer jobcenteret udeblivelsen og sætter en ny frist.

2.16. Selvbooking af andre samtaler end jobsamtaler

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 33. Jobcenteret kan iværksætte særlige aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft. Særlige aktiviteter er aktiviteter, der er rettet mod de arbejdssøgende, herunder enkeltpersoner eller grupper af ledige, hvor der er behov for en særlig indsats.
Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter, der retter sig mod særlige uddannelses- eller arbejdsområder, arbejdssøgende med særlige kvalifikationer eller behov, befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lignende.
Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til at møde til særlige aktiviteter på eller arrangeret af jobcenteret, hvis jobcenteret indkalder vedkommende skriftligt og personligt.
Stk. 4. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for muligheden for støtte til befordringsgodtgørelse efter stk. 2, i forbindelse med jobsøgning.

Udover jobsamtaler kan der være andre typer samtaler eller aktiviteter, som dagpengemodtageren enten kan eller skal møde op til.

Jobcenteret har mulighed for at indkalde en dagpengemodtager til sådanne andre samtaler end jobsamtaler eller aktiviteter.

Vil jobcenteret give en dagpengemodtager mulighed for selv at booke en anden samtale eller aktivitet– med mødepligt – må jobcenteret skrive til dagpengemodtageren, at vedkommende har mulighed for at booke samtalen og samtidig gøre opmærksom på, at hvis dagpengemodtageren ikke selvbooker, vil vedkommende blive indkaldt til den pågældende samtale eller aktivitet.

3. Selvbooking af rådighedssamtaler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 62. Der kan kun udbetales dagpenge til et medlem, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse for at være til rådighed, at medlemmet
1-2). . . .
3) kan og vil deltage i samtaler og aktiviteter i arbejdsløshedskassen, herunder selv booker samtaler med arbejdsløshedskassen,
4-5). . . . . .
Stk. 2-6. . . . . .
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-3. . . . . .
Bekendtgørelse om rådighed
§ 9 a. Et medlem har pligt til selv at booke jobsamtaler i jobcenteret eller hos anden aktør og rådighedssamtaler hos a-kassen, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 9 b.
§ 9 b. Et medlem har pligt til selv at booke 2 rådighedssamtaler inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, jf. § 35, stk. 1, i a-kassens selvbookingsystem. Pligten til selv at booke samtaler gælder, uanset om en samtale skal holdes ved personligt fremmøde eller på anden vis.
Stk. 2. Medlemmet skal booke hver af samtalerne inden for en frist, som fastsættes af a-kassen.
Stk. 3. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 4. Hvis medlemmet er blevet afmeldt, fordi medlemmet ikke selv har booket en samtale, skal a-kassen fastsætte en ny frist for booking af en samtale, når medlemmet igen tilmelder sig som arbejdssøgende i jobcentret. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 5. Medlemmet har mulighed for at ombooke en samtale inden for den af a-kassen fastsatte frist i det omfang, der er ledige tider.
Stk. 6. A-kassen kan i helt særlige tilfælde fratage et medlem retten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen finder, at medlemmet booker samtaler på en anden måde end aftalt.
Stk. 7. A-kassen kan fritage et medlem for pligten til selv at booke samtaler, hvis afholdelsen af samtaler er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af tolk, medmindre medlemmet ikke ønsker at blive fritaget.
Stk. 8. A-kassen kan efter anmodning fra et medlem, fritage medlemmet for pligten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for medlemmet selv at booke samtaler, fordi
1) medlemmet har meget ringe it-kundskaber, eller
2) medlemmet har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller
3) medlemmet har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.
Stk. 9. Et medlem, der er fritaget for selv at booke samtaler efter stk. 8, kan henvende sig til a-kassen, hvis medlemmet ønsker fremadrettet selv at booke samtaler eller ombooke samtaler.
§ 35.
Stk. 1. A-kassen skal vurdere et medlems rådighed ved to personlige samtaler i a-kassen inden for medlemmets første 6 måneders sammenlagte ledighed, jf. dog stk. 7. Den første samtale skal holdes senest, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed. Den anden samtale skal holdes tidligst, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed og senest 6 måneders sammenlagt ledighed.

3.1. Selvbooking af rådighedssamtaler, fristen for selvbooking og ombooking

Dagpengemodtagere skal som udgangspunkt selv booke rådighedssamtaler i a-kassen, som fremgår af rådighedsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, det vil sige de to rådighedssamtaler, som skal holdes indenfor det første halve års ledighed. Det gælder uanset, om en samtale skal holdes ved personligt fremmøde eller på anden vis.

A-kassen skal fastsætte en frist for dagpengemodtagerens selvbooking af rådighedssamtalerne.

I tilfælde, hvor dagpengemodtageren forsøger at booke en samtale inden for fristen, men hvor der ikke er ledige samtaletider, skal dagpengemodtageren kontakte a-kassen, der herefter kan stille flere samtaletider til rådighed eller forlænge fristen for booking. Det skal fortsat sikres, at samtalen kan holdes inden for fristerne i § 35, stk. 1, i rådighedsbekendtgørelsen.

Når en dagpengemodtager har booket en tid til en rådighedssamtale, er det muligt at ombooke tidspunktet i det omfang, der endnu er ledige tidspunkter.

Der henvises til afsnit 3.8. Selvbooking af andre samtaler mv. end rådighedssamtaler.

3.2. Konsekvens af manglende selvbooking inden for fristen

Bekendtgørelse om rådighed
§ 9 b.
Stk. 2. . . .
Stk. 3. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter a-kassens frist jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 21. Arbejdsløshedskassen skal afmelde en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,
1) når vedkommende har anmodet arbejdsløshedskassen herom,
2) hvis personen overgår til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
3) hvis personen ikke vil gøre sit cv tilgængeligt for arbejdsløshedskassen, eller
4) hvis personen ikke har booket en rådighedssamtale inden for fristen jf. bekendtgørelse om rådighed.

Hvis dagpengemodtageren ikke selv booker en samtale inden for fristen, skal a-kassen afmelde vedkommende som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmelding har virkning fra og med dagen efter udløb af fristen.

Dagpengemodtageren skal hurtigst muligt gentilmelde sig, da det kan få betydning for retten til dagpenge, at vedkommende er afmeldt.

3.3. Tilmelding på Jobnet efter afmelding på grund af manglende selvbooking inden for fristen

Bekendtgørelse om rådighed
§ 9 b.
Stk.1-3…
Stk. 4. Hvis medlemmet er blevet afmeldt, fordi medlemmet ikke selv har booket en samtale, skal a-kassen fastsætte en ny frist for booking af en samtale, når medlemmet igen tilmelder sig som arbejdssøgende i jobcentret. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Når en dagpengemodtager tilmelder sig som arbejdssøgende på Jobnet efter en afmelding på grund af manglende selvbooking af en rådighedssamtale, skal a-kassen give dagpengemodtageren en ny frist for booking. Det samme gælder, hvis a-kassen eller jobcenteret tilmelder dagpengemodtageren.

Hvis dagpengemodtageren ikke booker en ny samtale inden for bookingfristen, skal a-kassen på ny afmelde dagpengemodtageren. Der henvises i det hele til punkt 3.1 og 3.2. ovenfor om selvbooking og konsekvenserne ved manglende selvbooking.

3.4. Fremmøde i a-kassen

Hvis en dagpengemodtager møder op i a-kassen i forbindelse med en afmelding på grund af manglende booking af en rådighedssamtale inden for fristen, eller møder op før udløbet af en bookingfrist og beder om en samtale, kan a-kasse vælge at gennemføre en rådighedssamtale, hvis parterne er enige om det.

A-kassen skal i så fald sikre, at en dagpengemodtager, der er afmeldt, bliver tilmeldt igen, og at en evt. bookingfrist tilrettes/lukkes.

3.5. Bookingfrister ved fritagelse fra rådighed og henvist arbejde

En dagpengemodtager, der under deltagelse i et tilbud er fritaget fra at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist arbejde, skal ikke rådighedsvurderes, så længe fritagelsen gælder og medlemmet deltager i tilbuddet. For disse medlemmer skal perioden med fritagelse anses for en ”død periode” i forhold kravene i § 35, stk. 1, om tidspunkterne for afholdelse af de 2 første rådighedssamtaler.

Der henvises til CKA’s skrivelse nr. 9239 af 7. juli 2012 om a-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler.

3.6. Afgørelse om at fratage eller fritage for ret og pligt til selvbooking

Bekendtgørelse om rådighed
§ 9 b.
Stk. 1-5. . .
Stk. 6. A-kassen kan i helt særlige tilfælde fratage et medlem retten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen finder, at medlemmet booker samtaler på en anden måde end aftalt.
Stk. 7. A-kassen kan fritage et medlem for pligten til selv at booke samtaler, hvis afholdelsen af samtaler er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af tolk, medmindre medlemmet ikke ønsker at blive fritaget.
Stk. 8. A-kassen kan efter anmodning fra et medlem, fritage medlemmet for pligten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for medlemmet selv at booke samtaler, fordi
1) medlemmet har meget ringe it-kundskaber,
2) medlemmet har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller
3) medlemmet har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.
Stk. 9. Et medlem, der er fritaget for selv at booke samtaler efter stk. 8, kan henvende sig til a-kassen, hvis medlemmet ønsker fremadrettet selv at booke samtaler eller ombooke samtaler.

3.6.1. Fritagelse

A-kassen kan efter anmodning fra en dagpengemodtager fritage dagpengemodtageren fra at selvbooke, hvis det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for dagpengemodtageren selv at booke samtaler. Fritagelsen kan gives i tilfælde, hvor dagpengemodtageren har betydelige ringe it-kundskaber, betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller hvor dagpengemodtageren har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

A-kassen kan endvidere fritage en dagpengemodtager for pligten til selv at booke samtaler, hvis afholdelsen af samtaler er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af tolk, medmindre dagpengemodtageren ikke ønsker at blive fritaget.

Hvis dagpengemodtageren ikke ønsker at blive fritaget og dermed selv ønsker at booke samtalerne, skal a-kassen oplyse dagpengemodtageren om, at a-kassen ikke nødvendigvis kan sikre de rette lokaliteter/tolkebistand. A-kassen skal dog i videst muligt omfang søge at stille de rette lokaliteter/tolkebistand til rådighed.

Der henvises i øvrigt til vejledningen til § 9 b, stk. 7-9.

Hvis a-kassen fritager en dagpengemodtager fra selvbooking, er der ikke krav om, at a-kassen skal træffe en egentlig afgørelse herom, idet fritagelse alene kan ske, hvis dagpengemodtageren er enig heri.

I overensstemmelse med gældende regler skal der derimod træffes en afgørelse, hvis en dagpengemodtager har anmodet om fritagelse, men a-kassen vurderer, at betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt.

3. 6.2. Fratagelse

A-kassen kan fratage en dagpengemodtager retten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen vurderer, at dagpengemodtageren booker på en anden måde end aftalt. Der skal være tale om helt særlige tilfælde, fx hvor dagpengemodtageren gentagne gange booker på en anden måde, end hvad der er aftalt. Der henvises i øvrigt til vejledningen til § 9 b, stk. 6.

I overensstemmelse med gældende regler skal der træffe afgørelse om fratagelse af ret til selvbooking.

3.7. Selvbooking af rådighedssamtaler i forbindelse med ferie og sygdom mv.

A-kassen skal ved fastsættelse af fristen for booking af en rådighedssamtale tage hensyn til rettidigt meddelt ferie.

På samme måde som beskrevet i punkt 2.15 vedrørende jobcentrenes fastsættelse af frister, kan a-kassen godt fastsætte en frist, hvor der er ferie i en del af fristperioden. Men fristen skal udløbe på et tidspunkt, hvor dagpengemodtageren igen skal stå til rådighed og dermed har pligt til at selvbooke. Hvis en dagpengemodtager ikke booker samtalen inden for bookingfristen, skal a-kassen afmelde dagpengemodtageren. Når dagpengemodtageren igen bliver tilmeldt, skal a-kassen fastsætte en ny frist for booking.

Hvis en dagpengemodtager som følge af sygdom mv. har været afmeldt på fristdagen for selvbooking, skal a-kassen ligeledes fastsætte en ny frist for booking, når dagpengemodtagere raskmelder sig og dermed igen er tilmeldt.

Der henvises i øvrigt til punkterne 3.2 og 3.3.

3.8. Selvbooking af andre samtaler mv. end rådighedssamtaler

A-kasserne kan give dagpengemodtagere mulighed for at booke andre samtaler mv. end rådighedssamtaler. Dagpengemodtageren har dog ikke pligt til at booke sådanne samtaler.

4. Vejledningspligt om selvbooking

Forvaltningslov
§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.
Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
§ 2. Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen informere medlemmet om rådighedsforpligtelsen. A-kassen skal herunder informere om, at et medlem for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal
1) tilmelde sig i jobcenteret fra 1. ledige dag,
2) oprette et relevant og fyldestgørende CV på Jobnet inden 2 uger,
3) være arbejdssøgende fra 1. ledige dag, herunder når medlemmet deltager i tilbud,
4) kunne henvises til rimeligt arbejde med dags varsel fra 1. ledige dag,
5) løbende registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog på Jobnet eller i a-kassens digitale joblog, herunder uploade et antal konkrete jobansøgninger i joblog,
6) opretholde kontakten med og møde til samtaler i jobcenteret, a-kassen og anden aktør gennem hele ledighedsforløbet, og
7) deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 2. A-kassen skal informere medlemmet om digitale pligter på Jobnet og a-kassens digitale selvbookingsystem og om, hvilke konsekvenser det har for retten til dagpenge, hvis medlemmet ikke overholder pligterne på Jobnet og a-kassens digitale selvbookingsystem, herunder frister. A-kassen skal herunder vejlede om pligten til at
1) gå på Jobnet mindst hver 7. dag som led i jobsøgningen og for at bekræfte arbejdssøgningen,
2) gøre sig bekendt med tilbud mv. på Jobnet, og
3) raskmelde sig på Jobnet, når medlemmet er blevet rask efter at have været sygemeldt i en periode.

Når en dagpengemodtager bliver ledig, skal a-kassen informere om pligten til selvbooking af jobsamtale med jobcenteret eller hos anden aktør via/på Jobnet. A-kassen skal også informere om pligten til at booke rådighedssamtaler med a-kassen i a-kassens selvbookingsystem. Der henvises til vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede og skrivelse om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede.

Udover at a-kasserne har pligt til at vejlede deres egne medlemmer om pligten til selvbooking, har jobcentrene efter forvaltningsloven en generel vejledningspligt, som i forhold til pligt til selvbooking betyder, at jobcenteret også skal vejlede dagpengemodtagere om kontaktforløbet og pligten til at booke samtaler på Jobnet. Den første jobsamtale i jobcenteret er en fælles samtale, jf.§ 16 b, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Denne samtale er ikke omfattet af pligten til selvbooking, og jobcenteret skal derfor indkalde dagpengemodtageren til denne. Der henvises til punkt 2.1.

Vejledning om pligt til selvbooking kan ske i forbindelse med den første jobsamtale. Herudover får dagpengemodtageren på Jobnet en skriftlig vejledning om pligter i forhold til møder med frister, når vedkommende går på Jobnet første gang efter, at jobcenteret har udstillet en frist for pligt til selvbooking på Jobnet for vedkommende, og som vedkommende derfor bliver mødt med.

Forud for reglernes ikrafttræden 1. september 2016 har både jobcentre og a-kasser en særlig forpligtelse til at vejlede dagpengemodtagere, der allerede er ledige, om de nye regler om obligatorisk selvbooking af samtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen, herunder om konsekvenserne ved manglende selvbooking.

Det er styrelsens opfattelse, at a-kassernes vejledning skal ske skriftlig, således at der efterfølgende er dokumentation herfor.

5. Frikommuner og selvbooking

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet
§ 5. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunerne gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne selv fastlægger rammerne for tilrettelæggelse af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter § 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for følgende:
1) Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, 2 og 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
2) Personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og
a) er fyldt 30 år, eller
b) har været ledige i 3 måneder.
3) Personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som har været ledige i 3 måneder.
Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv tilrettelægger indholdet af kontaktforløbet, kontaktform, herunder selvbooking og hyppighed af kontakten mv. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Involverer forsøget den del af kontaktforløbet, som berører arbejdsløshedskassen, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunerne gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne kan fravige bestemmelsen i § 26 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om jobcentrets vejledningspligt i forbindelse med jobrettet uddannelse. Hvis kommunen gennemfører forsøg efter denne bestemmelse, indtræder retten til jobrettet uddannelse for personer i målgruppen, når cv-samtalen i arbejdsløshedskassen er holdt.
Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af
1) § 16, stk. 1 og stk. 3-5, § 16 a, stk. 1-8, § 16 b, §§ 17-19, § 20, stk. 2, § 20 a og § 26 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og
2) §§ 35, 42 og § 43, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold samt regler for jobcenterets vurdering af, hvorvidt en person skal læse- og skrivetestes.

Frikommunerne har frihed til at gennemføre forsøg, hvor den enkelte frikommune selv tilrettelægger rammerne for kontaktforløbet, herunder kontaktform, herunder selvbooking og hyppighed af kontakt, som er dele af kontaktforløbet.

En frikommune skal tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med a-kasserne. Involverer forsøget den del af kontaktforløbet, som berører a-kasserne, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med disse og give a-kasserne skriftlig besked herom.

Dagpengemodtagere vil, uanset om de er bosiddende i frikommuner eller ej, skulle selvbooke deres rådighedssamtaler i a-kassen.

Frikommunerne kan vælge som led i deres frikommuneforsøg at give ret og pligt til selvbooking.

Frikommunerne skal være opmærksomme på, at i det omfang, de benytter det system til selvbooking, som stilles til rådighed for jobcentrene af staten, vil manglende selvbooking inden for en frist føre til afmeldelse af dagpengemodtageren i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er således selve fristen, der er bestemmende for, at den ledige kan bliver afmeldt som følge af manglende selvbooking.

Frikommunerne kan i stedet vælge (fortsat) at give de ledige mulighed for selvbooking af jobsamtaler, men altså uden brug af bookingfrister.

Det indebærer, at frikommunerne skal vejlede dagpengemodtageren om selvbooking og hvis det er relevant om konsekvenserne af manglende selvbooking inden for fristen. Der henvises til afsnit 4 ovenfor om vejledningspligt om selvbooking.

6. Udvalgte særlige emner

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 16 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholdes individuelle jobsamtaler efter § 16, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 1 måned, jf. dog stk. 4 og § 19.
Stk. 2. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der afholdes jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 3 måneder, jf. dog stk. 4.
Stk. 3–4…. . .
Stk. 5. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.
…….
§ 21 f. En person, som er omfattet af § 2, nr. 1-3 eller 7, er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv efter § 14 eller til jobsamtaler efter §§ 16-20 og 73 a eller af pligten til tilbud efter kapitlerne 16 og 17 eller § 74 b, stk. 1, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 3, hvis personen
1) kan dokumentere, at pågældende inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, fleksjob, skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, eller
2) er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at pågældende er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.
Stk. 2. I stedet for samtaler ved personligt fremmøde holdes kontakten efter stk. 1 telefonisk, digitalt eller ved brev.
Stk. 3. Jobcenteret kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv eller til jobsamtaler og af pligten til at deltage i tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at
1) der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive undtaget fra at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud,
2) der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde eller
3) det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud.
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 37, stk. 1.
I samtaler efter § 16 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor både jobcenteret og arbejdsløshedskassen deltager, skal arbejdsløshedskassen deltage ved personligt fremmøde, medmindre den person, som skal deltage, ikke har pligt til at deltage ved personligt fremmøde, jf. § 16 a, stk. 5 og § 21 f, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

En jobsamtale kan holdes på anden vis end ved personligt fremmøde, hvis personen er i tilbud efter kapitel 10-12, eller hvis personen er omfattet af mindre intensiv indsats. Bestemmelserne fremgår af §§ 16 a, stk. 5 og § 21 f, stk. 2, i LAB. Jobcenteret skal ved fælles jobsamtaler, der holdes på anden vis iagttage indgåede aftaler med a-kasser om form på jobsamtalen fx fælles brev. Selv om en dagpengemodtager er omfattet af et tilbud efter kapitel 10-12 eller mindre intensiv indsats, kan jobcenteret ikke telefonisk holde en jobsamtale kun med dagpengemodtageren, hvis det er en fælles jobsamtale, der skal holdes.

6.1. Jobsamtaler, der helt eller delvist holdes digitalt

En digital jobsamtale kan være en mulighed i forbindelse med, at personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. § 16 a, stk. 5, i LAB – dog ikke 16-måneders-samtalen - eller i forbindelse med mindre intensiv indsats, jf. § 21 f, i LAB.

En delvis digital samtale kan forekomme i en situation, hvor jobcenteret deltager fysisk, og a-kassen deltager digitalt. A-kassen kan deltage digitalt i jobsamtaler, hvor a-kassen ikke skal deltage efter § 16 b i LAB. Det gælder således alle de jobsamtaler, der ikke er omfattet af § 16 b.

Hvis a-kassen - ud fra en helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation - vurderer, at den ledige ikke har behov for, at a-kassen deltager i den første fælles jobsamtale efter § 16 b i LAB, kan a-kassen ligeledes vælge at deltage digitalt i denne samtale. A-kassen skal dog deltage fysisk i den første fælles jobsamtale, hvis den ledige eller jobcenteret ønsker det.

Digitalt kan fx være Skype. Jobcenteret skal dog være opmærksom på, at i forhold til anvendelsen af fx Skype, LYNC eller andre systemer vil det være den ansvarlige for afholdelse af jobsamtalen – kommunen – der som dataansvarlig skal sikre, at eventuelle digitale kanaler opfylder kravene i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen, herunder således, at borgerne og de professionelle brugere kan stole på, at data til enhver tid er beskyttet.

6.2. Jobsamtaler, der holdes pr. brev

Holdes jobsamtalen per brev, må jobcenteret sende brevet som digital post via e-boks eller sende brevet med posten.

Selv om jobsamtalen holdes per brev, skal kravene til en jobsamtale indfries. Det betyder, at den individuelle jobsamtale som minimum altid skal indeholde:

1. Opfølgning på jobsøgningen, og den videre jobsøgning skal fastlægges.

2. Jobcenteret kan, hvis det giver mening, pålægge dagpengemodtageren at søge relevante konkrete job, der f.eks. er indlagt i Jobnet. Det gælder, selv om dagpengemodtageren er i et tilbud på det tidspunkt, hvor brevet sendes. Det kan f.eks. være i en situation, hvor afslutningen på tilbuddet er nært forestående, eller jobcenteret har fundet et job, der præcis matcher det beskæftigelsesmål, som dagpengemodtageren har.

3. Der skal tages stilling til, om cv'et på Jobnet er fyldestgørende.

Selv om dagpengemodtageren f.eks. aktuelt er i et tilbud, skal jobcenteret i brevet tilkendegive, at overvejelsen om muligheden og behovet for tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har fundet sted og resultatet heraf.

Derudover bør jobcenteret skrive om forventningen til det fortsatte kontaktforløb samt andre aktiviteter, som dagpengemodtageren eller jobcenteret forventes at gennemføre inden næste jobsamtale.

Registreres kontaktformen for en afholdt jobsamtale som værende ”via brev”, udløser samtalen en ny version af ”Min plan”. De aftaler, der er registreret ved jobsamtalen, kan dermed udover i selve brevet også ses og læses af dagpengemodtageren på Jobnet. Dagpengemodtageren har dermed mulighed for at kvittere på Jobnet for at have læst den aktuelle version af ”Min plan”.

Samtalen registreres dermed som afholdt, uanset om dagpengemodtageren kvitterer eller ej.

6.3. Dagpengemodtagerens og a-kassens deltagelse i jobsamtaler

I fælles jobsamtaler, hvor både jobcenter og a-kasse deltager, sker dette ved jobcenterets og a-kassens personlige fremmøde, medmindre dagpengemodtageren ikke har pligt til at deltage ved personligt fremmøde.

Er dagpengemodtageren i tilbud efter kapitel 10-12, kan jobsamtaler uden a-kassedeltagelse, den første fælles jobsamtale og den fælles jobsamtale mellem fire og seks måneders ledighed holdes på anden vis end ved personligt fremmøde, jf. § 16 a, stk. 5, i LAB.

Er dagpengemodtageren omfattet af mindre intensiv indsats, er udgangspunktet, at dagpengemodtageren ikke skal møde personligt op. Det gælder for alle jobsamtaler, herunder også for den jobsamtale, der skal holdes efter senest 16 måneders ledighed. Jobcenteret kan dog konkret beslutte, at jobsamtalen skal holdes ved personligt fremmøde, selv om dagpengemodtageren er omfattet af mindre intensiv indsats, jf. § 21 f, stk. 3, i LAB.

Hvis dagpengemodtageren ikke deltager personligt, fx fordi vedkommende er omfattet af mindre intensiv indsats, og den fælles jobsamtale holdes telefonisk, skal a-kassen heller ikke deltage ved personligt fremmøde. For fælles jobsamtaler i denne situation henvises til afsnit 6.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 10. november 2016

Christian Solgaard

/ Helle Sølvsten

Officielle noter

1 Ved nyledig forstås en dagpengemodtager, som har genoptjent retten til dagpenge.