Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 HÆNDELSER RELATERET TIL OPERATION AF LUFTFARTØJET
Bilag 2 HÆNDELSER RELATERET TIL LUFTFARTØJETS TEKNISKE TILSTAND, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION
Bilag 3 HÆNDELSER RELATERET TIL LUFTFARTSTJENESTER OG -FACILITETER
Bilag 4 HÆNDELSER RELATERET TIL FLYVEPLADSER OG GROUNDSERVICES
Bilag 5 HÆNDELSER RELATERET TIL PRIVATFLYVNING, HERUNDER SVÆVEFLY OG LETTERE END-LUFTFARTØJER, BORTSET FRA FIRMAFLYVNING OG FLYVNING MED TURBINEDREVNE LUFTFARTØJER
Bilag 6 OBLIGATORISKE FELTER VED INDBERETNING AF FLYVESIKKERHEDS-MÆSSIGE HÆNDELSER
Den fulde tekst

Bestemmelser for Færøerne og Grønland om indberetning af visse flyvesikkerhedsmæssige hændelser, som ikke har medført et havari eller en alvorlig hændelse (BL 8-10)

Udgave 4, 18. november 2016

I medfør af § 89 b, stk. 1, og § 149, stk. 10, i luftfartsloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret senest ved anordning nr. 1315 af 16. november 2015, henholdsvis som gældende for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret senest ved nr. 242 af 21. marts 2007, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til luftfartslovens § 152, stk. 1:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 2-1, Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer, seneste udgave.

1.2 BL 2-4, Bestemmelser om gennemførelse af forordning nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver på Færøerne og i Grønland, seneste udgave.

1.3 BL 3-18, Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv., seneste udgave.

1.4 BL 5-50, Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som ikke er omfattet af EU-AIR-OPS, seneste udgave.

1.5 BL 6-01, Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL, seneste udgave.

1.6 BL 7-8, Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland, seneste udgave.

1.7 Bekendtgørelse nr. 301 af 30. april 1997 om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser med senere ændringer.

1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1-1.7, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Trafik- og Byggestyrelsen hjemmeside www.tbst.dk. Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til

Trafik- og Byggestyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Telefon 7221 8800

Fax 7262 6790

E mail info@tbst.dk

2. Anvendelsesområde

2.1 Denne BL fastsætter bestemmelser om indberetning af visse flyvesikkerhedsmæssige hændelser, som ikke har medført et havari eller en alvorlig hændelse til Trafik- og Byggestyrelsen.

2.2 Denne BL gælder for

a. lufttrafik med luftfartøjer, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, og som er optaget i det danske nationalitetsregister over luftfartøjer, jf. luftfartslovens kapitel 2, samt for lufttrafik med udenlandske luftfartøjer, der opereres af en virksomhed, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2,

b. udøvelse af lufttrafiktjeneste indenfor Vágar trafikinformationszone (TIZ) og Søndrestrøm flyveinformationsregion (FIR), og

c. virksomheder, organisationer og personer, der på Færøerne eller i Grønland er godkendt til at levere luftfartsydelser, eller som har ansat, indgået kontrakt med eller benytter ydelser fra personer, der har pligt til at indberette i henhold til denne BL.

3. Definitioner

Flyvesikkerhedsmæssig hændelse: Enhver driftsforstyrrelse, fejl, mangel eller andet irregulært forhold, som i forbindelse med en hvilken som helst operation af et luftfartøj har eller ville kunne have påvirket flyvesikkerheden i forbindelse med operationen, men som ikke har medført et flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse, der er omfattet af indberetningspligten til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane i medfør af bekendtgørelse nr. 301 af 30. april 1997 om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser.

4. Generelt

4.1 Flyvesikkerhedsmæssige hændelser, som er anført i bilag 1-5, skal indberettes til Trafik- og Byggestyrelsen på en af følgende måder:

a. Direkte overførsel til Trafik- og Byggestyrelsen i E5X-filformat, jf. de specifikationer, der er angivet herom på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

b. Anvendelse af de elektroniske indberetningsformularer, der henvises til på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

4.2 Indberetninger af flyvesikkerhedsmæssige hændelser jf. bilag 1-5, skal som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 6.

4.3 Trafik- og Byggestyrelsen opbevarer indberetningerne i en database.

4.3.1. I databasen må der ikke registreres navne eller adresser i søgbar form på enkeltpersoner.

Anm. 1: En kopi af den originale indberetning opbevares i databasen i 5 år, hvorefter den slettes.

Anm. 2: Trafik- og Byggestyrelsens personale, ansatte i andre dele af den offentlige forvaltning og eventuelle tilkaldte sagkyndige er under ansvar efter straffelovens §§ 152 og 152 a-e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde de indberettede oplysninger, jf. luftfartslovens § 89 b, stk. 2.

4.4 Indberetningspligten påhviler de personer, virksomheder og organisationer, der er anført i afsnit 5 - 10.

4.5 Frivillig indberetning kan ske i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 11.

4.6 Indberetning af en flyvesikkerhedsmæssig hændelse i medfør af afsnit 5-10, skal ske til Trafik- og Byggestyrelsen senest 72 timer efter, at den indtrufne flyvesikkerhedsmæssige hændelse er konstateret. Hvis hændelsen indberettes via en af de organisationer eller virksomheder, der er anført i pkt. 4.8, skal den flyvesikkerhedsmæssige hændelse indberettes til organisationen eller virksomheden senest 72 timer efter, hændelsen er konstateret, og virksomheden eller organisationen har herefter yderligere 72 timer til at indberette hændelsen til Trafik- og Byggestyrelsen.

4.7 Trafik- og Byggestyrelsen kan til enhver tid forlange uddybende oplysninger om en indberettet flyvesikkerhedsmæssig hændelse.

4.8 Indberetningspligtige virksomheder eller organisationer, jf. pkt. 5.2, 6.2, 6.3, 8.3, 9.2 og 10.3 skal:

a. Udpege en person eller en enhed i virksomheden eller organisationen, der kan kontaktes af Trafik- og Byggestyrelsen vedrørende indberetningen.

b. Udarbejde et indberetningssystem, som skal godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen, og som skal beskrives i virksomhedens eller organisationens kvalitets-/driftshåndbog. Systemet skal kunne overføre indberetninger direkte til Trafik- og Byggestyrelsen i E5X-filformat, jf. de specifikationer, der er angivet herom på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside. Organisationer og virksomheder kan bede Trafik- og Byggestyrelsen om en forudgående validering af filformatet.

4.8.1 Hvis den indberetningspligtige virksomhed eller organisation i henhold til sin godkendelse er forpligtet til at foretage undersøgelse og udredning af en flyvesikkerhedsmæssig hændelse, skal den, når undersøgelsen og udredningen er tilendebragt, fremsende en redegørelse herom til Trafik- og Byggestyrelsen.

Anm. : Trafik- og Byggestyrelsen udgiver regelmæssigt, normalt en gang årligt, rapporter baseret på de indberettede flyvesikkerhedsmæssige hændelser fra hele Rigsfællesskabet. Rapporterne skal være anonymiserede, det vil sige, at de ikke må indeholde oplysninger, hvoraf personers identitet kan udledes.

5. Flyveoperationel indberetning

5.1 Indberetning af en flyvesikkerhedsmæssig hændelse vedrørende et flyveoperationelt forhold, som er anført i bilag 1, skal ske til Trafik- og Byggestyrelsen. Det er luftfartøjschefen, der skal foretage indberetningen, medmindre andet følger af pkt. 5.2 - 5.3.

5.1.1 For privatflyvning, bortset fra firmaflyvning og flyvning med turbinedrevne luftfartøjer, skal indberetning kun ske for de hændelser, der er anført i bilag 5, og som er relevante for den pågældende form for flyvning.

5.2 For luftfartsselskaber, der i henhold til gældende regler skal have et indberetningssystem, skal indberetningen efter pkt. 5.1 ske til luftfartsselskabet. Luftfartsselskabet er ansvarligt for, at indberetningen videresendes til Trafik- og Byggestyrelsen.

Anm. : Krav om indberetningssystem for luftfartsselskaber findes i de regler, der henvises til i BL 5-50. BL 5-50 finder anvendelse i forhold til luftfartsselskaber hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, der udfører erhvervsmæssig lufttransport.

5.3 For skoleflyvning, der udføres i henhold til BL 6-01, skal indberetning efter pkt. 5.1 ske til den pågældende uddannelsesorganisation. Uddannelsesorganisationen er ansvarlig for, at indberetningen videresendes til Trafik- og Byggestyrelsen.

5.4 Indberetningen skal registreres i luftfartøjets rejsedagbog.

6. Teknisk indberetning (reparation og vedligeholdelse)

6.1 Indberetning af en flyvesikkerhedsmæssig hændelse vedrørende reparation og vedligeholdelse, som anført i bilag 2, skal ske til Trafik- og Byggestyrelsen. Det er den certificerede tekniker, der konstaterer den flyvesikkerhedsmæssige hændelse, der skal foretage indberetningen, medmindre andet følger af pkt. 6.2 - 6.4.

6.2 For luftfartsselskaber, der i henhold til gældende regler skal have et indberetningssystem, skal indberetning efter pkt. 6.1, ske til luftfartsselskabet. Luftfartsselskabet er ansvarligt for at indberetningen videresendes til Trafik- og Byggestyrelsen. Er den flyvesikkerhedsmæssige hændelse konstateret af et værksted, finder pkt. 6.3 dog anvendelse.

Anm. : Se anmærkning til pkt. 5.2.

6.3 For værksteder, der i henhold til gældende regler eller godkendelser skal have et indberetningssystem, og som er godkendt i henhold til BL 2-1, Part 145 eller Part M(F), skal indberetning, jf. pkt. 6.1 ske til værkstedet. Værkstedet er ansvarligt for, at indberetningen videresendes til Trafik- og Byggestyrelsen. Er den flyvesikkerhedsmæssige hændelse konstateret af et luftfartsselskab, finder pkt. 6.2 dog anvendelse.

Anm. : Krav om indberetningspligt kan fremgå af vilkår i værkstedsgodkendelser.

6.4 En flyvesikkerhedsmæssig hændelse som nævnt i pkt. 6.1, der konstateres af et værksted, som er Part 145 eller Part M(F) autoriseret i udlandet, skal indberettes af den pågældende ejer, bruger eller operatør af et luftfartøj, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.

7. Fremstilling, indberetning

7.1 Indberetning af en flyvesikkerhedsmæssig hændelse vedrørende fabrikation og konstruktion, som anført i bilag 2, og som udført af en fremstillingsvirksomhed, der er godkendt i henhold til BL 2-1, skal ske til Trafik- og Byggestyrelsen. Det er den øverst ansvarlige for de tekniske forhold, der er ansvarlig for, at der sker indberetning til Trafik- og Byggestyrelsen.

7.2 Indberetning af en flyvesikkerhedsmæssig hændelse vedrørende fabrikation og konstruktion, som anført i bilag 2, og som vedrører et fartøj med et dansk supplerende typecertifikat, skal ske til Trafik- og Byggestyrelsen. Det er indehaveren af det danske supplerende typecertifikat, der er ansvarlig for, at der sker indberetning til Trafik- og Byggestyrelsen.

8. Flyvepladser, indberetning

8.1 Indberetning af en flyvesikkerhedsmæssig hændelse vedrørende godkendte offentlige og private flyvepladser m.v., som anført i bilag 4, skal ske til Trafik- og Byggestyrelsen. Indberetningen skal foretages af den, der konstaterer den flyvesikkerhedsmæssige hændelse, medmindre andet følger af pkt. 8.3.

8.2 Indberetning af en flyvesikkerhedsmæssig hændelse vedrørende luftfartsanlæg, herunder montering, ændring, vedligeholdelse, reparation, eftersyn, kontrol under flyvning eller inspektion af luftfartsanlæg, der er anført i bilag 3 skal ske til Trafik- og Byggestyrelsen. Det er den, der konstaterer den flyvesikkerhedsmæssige hændelse, der skal foretage indberetningen, medmindre andet følger af pkt. 8.3.

8.3 For koncessionshavere, der i henhold til gældende regler skal have et indberetningssystem, skal indberetning efter pkt. 8.1 og 8.2 ske til koncessionshaveren. Koncessionshaver er ansvarlig for, at indberetningen videresendes til Trafik- og Byggestyrelsen.

Anm. : Kravet om indberetning gælder for såvel IMC- som VMC-flyvepladser. For VMC-flyvepladser er der ikke fastsat krav om etablering af et rapporteringssystem som en del af kvalitetsstyringssystemet, jf. BL 3-18.

9. Groundhandling, indberetning

9.1 Indberetning af en hændelse vedrørende groundhandling, herunder brændstofpåfyldning, klargøring, udarbejdelse af loadsheet, lastning, afisning og bugsering på offentlige flyvepladser eller godkendte private flyvepladser, som anført i bilag 4, skal ske til Trafik- og Byggestyrelsen. Det er den person, der er ansvarlig for at udføre groundhandling, der skal indberette den flyvesikkerhedsmæssige hændelse, medmindre andet følger af pkt. 9.2.

9.2 Er et luftfartsselskab eller en flyveplads, som i henhold til gældende regler skal have et indberetningssystem, involveret i en hændelse, som nævnt i pkt. 9.1, skal indberetningen efter pkt. 9.1 ske til luftfartsselskabet eller flyvepladsen. Luftfartsselskabet eller flyvepladsen er ansvarlig for, at indberetningen videresendes til Trafik- og Byggestyrelsen.

Anm. : Se anmærkning til pkt. 5.2.

10. Lufttrafiktjeneste, indberetning

10.1 Indberetning af en flyvesikkerhedsmæssig hændelse vedrørende lufttrafiktjeneste, som anført i bilag 3, skal ske til Trafik- og Byggestyrelsen. Det er personer, der er certificeret til at udføre lufttrafiktjeneste, og som er involveret i den pågældende flyvesikkerhedsmæssige hændelse, der skal indberette hændelsen, medmindre andet følger af pkt. 10.2 eller 10.3.

10.2 Indberetning af en flyvesikkerhedsmæssig hændelse, der vedrører regulering af kørsel med luftfartøjer og køretøjer på forpladsen, som ikke er omfattet af pkt. 10.1, skal, hvis den flyvesikkerhedsmæssige hændelse er anført i bilag 4, ske til Trafik- og Byggestyrelsen. Det er personer, der regulerer kørsel med luftfartøjer og køretøjer på forpladsen, og som selv er involveret i den pågældende flyvesikkerhedsmæssige hændelse, der skal indberette hændelsen, jf. dog pkt. 10.3.

10.3 For lufttrafiktjenesteenheder, der har et godkendt rapporteringssystem, skal indberetning efter pkt. 10.1 og 10.2 ske til lufttrafiktjenesteenheden. Lufttrafiktjenesteenheden er ansvarlig for, at indberetningen videresendes til Trafik- og Byggestyrelsen.

Anm. : BL 7-8 indeholder regler om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland, herunder om operationel godkendelse af disse.

10.4 En indberetning skal registreres i lufttrafiktjenesteenhedens journal.

11. Frivillig indberetning

11.1 Andre end de i afsnit 5-10 anførte personer kan, hvis den pågældende person har været involveret i en flyvesikkerhedsmæssig hændelse, der er anført i bilag 1-5, indberette denne til Trafik- og Byggestyrelsen, jf. dog pkt. 11.2.

11.2 Er den person, der ønsker at indberette en flyvesikkerhedsmæssig hændelse i medfør af pkt. 11.1, i en arbejdsmæssig relation til en virksomhed eller organisation, der har etableret et indberetningssystem som anført i pkt. 4.8.b, skal indberetningen ske via virksomheden eller organisationen. Indberetningen kan ske parallelt til Trafik- og Byggestyrelsen. Virksomheden eller organisationen er ansvarlig for, at indberetningen videresendes til Trafik- og Byggestyrelsen.

12. Straf

12.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1, 4.2, 4.6, 4.8, afsnit 5-10, samt pkt. 11.2, sidste led, straffes med bøde.

12.2 Undladelse af, på anmodning, at meddele oplysninger til Trafik- og Byggestyrelsen efter pkt. 4.7, straffes med bøde.

12.3 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

Anm. : Den, der i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL har foretaget indberetning af en begivenhed, kan ikke for den pågældende begivenhed straffes for overtrædelse af luftfartslovens § 42, bestemmelser fastsat i medfør af luftfartslovens §§ 31, 52, 54, 82 eller 83, jf. luftfartslovens § 149 a.

13. Ikrafttræden

13.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2017.

13.2 BL 8-10, 3. udgave af 10. februar 2009, ophæves.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 18. november 2016

Carsten Falk Hansen

/ Christian Thorhauge


Bilag 1

HÆNDELSER RELATERET TIL OPERATION AF LUFTFARTØJET

For at lette indberetningen af hændelser er bilaget struktureret således, at hændelserne er knyttet sammen med de kategorier af aktiviteter, som de erfaringsmæssigt normalt observeres i forbindelse med. Er en hændelse opstået i relation til operationen af luftfartøjet, men ikke opført i bilag 1, vil hændelsen, hvis den er opført på bilag 2-5, være omfattet af indberetningspligten.

Ved indberetning af en hændelse, skal indberetteren være opmærksom på, at en hændelse, afhængig af omstændighederne og udfaldet, kan være omfattet af rapporteringspligt til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

1. FLYVEOPERATIONER

1.1. Forberedelse af flyvning

1) Anvendelse af ukorrekte data eller indlæsning af forkerte oplysninger i udstyr, der anvendes til navigation eller ydeevneberegninger, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

2) Transport eller forsøgt transport af farligt gods i modstrid med gældende lovgivning, herunder ukorrekt mærkning, pakning og håndtering af farligt gods.

1.2. Klargøring af luftfartøjet

1) Ukorrekt brændstoftype eller forurenet brændstof.

2) Manglende, ukorrekt eller utilstrækkelig afisning/forebyggelse af overisning.

1.3. Start og landing

1) Afkørsel af rullevej eller bane.

2) Faktisk eller potentiel indtrængen på rullevej eller bane.

3) Indtrængen på indflyvnings- og startområde (FATO – Final Approach and Take-off Area).

4) Afbrudt start.

5) Manglende evne til at nå den krævede eller forventede ydeevne under start, go-around eller landing.

6) Faktisk eller forsøgt start, indflyvning eller landing med ukorrekt luftfartøjskonfiguration.

7) Stød på hale, propel, rotorblad/vingespids eller motorcelle under start eller landing.

8) Fortsættelse af indflyvning i modstrid med operatørens kriterier for stabil indflyvning.

9) Fortsættelse af instrumentindflyvning, som ikke overholder de offentliggjorte minima og uden tilstrækkelige visuelle referencer.

10) Sikkerhedslanding eller nødlanding.

11) Kort og lang landing.

12) Hård landing.

1.4. Enhver flyvefase

1) Kontroltab.

2) Ubalance i luftfartøjets flyvestilling, der overstiger den normale stignings-/nedstigningsvinkel, eller flyvehastighed, der ikke er afpasset efter forholdene.

3) Højdeafvigelse.

4) Udløsning af stall-alarm, »stick shaker«, »stick pusher« og automatiske beskyttelsesmekanismer i tilfælde af overskridelse af de operationelle begrænsninger.

5) Utilsigtet afvigelse fra valgt eller tildelt flyvevej med den laveste værdi af enten to gange den krævede navigationsnøjagtighed eller 10 sømil.

6) Overskridelse af de begrænsninger, der er angivet i luftfartøjets flyvehåndbog.

7) Flyvning med forkert højdemålerindstilling.

8) Hændelser, hvor lufttrykket fra en jetmotor, rotor eller propel har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

9) Fejlfortolkning af automatiserede funktionstilstande eller af cockpitinformationerne til flyvebesætningen, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

1.5. Andre typer hændelser

1) Utilsigtet frigørelse af last eller andet udstyr, der er anbragt udenfor luftfartøjets krop.

2) Tab af situationsbevidsthed (herunder bevidstheden om omgivelser, funktionstilstand og systemer, rumlig eller tidsmæssig desorientering).

2. TEKNISKE HÆNDELSER

2.1. Selve luftfartøjet og dets systemer

1) Tab af enhver del af luftfartøjets struktur under flyvningen.

2) Systemtab.

3) Redundanstab i et system.

4) Lækage af enhver væske, som resulterede i brandfare eller mulig farlig forurening af luftfartøjet, dets systemer eller udstyr, eller som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

5) Fejl eller mangler i brændstofsystemet, som har indvirket på brændstoftilførsel og/eller -fordeling.

6) Fejlfunktion eller defekt i ethvert indikationssystem, som resulterer i vildledende indikationer over for besætningen.

7) Unormal funktion i styregrej, f.eks. asymmetri eller blokeret styregrej (f.eks. anordninger til opdrift (flaps/slats), modstand (spoilere) eller højdekontrol (krængeror, højderor, sideror).

2.2. Drivkraft (inkl. motorer, propeller og rotorsystemer) og hjælpeaggregater (APU'er)

1) Svigt eller alvorlig fejlfunktion i enhver del til eller i styringen af propel, rotor eller kraftaggregat

2) Skade på eller svigt i hoved-/halerotor, transmissions- og/eller lignende systemer

3) Udsætning, standsning under flyvning af enhver motor eller APU, når dette er krævet (f.eks. i forbindelse med langdistanceflyvning med tomotorede luftfartøjer (ETOPS — Extended range Twin engine aircraft Operations)), minimumsudstyrsliste (MEL — Minimum Equipment List).

4) Overskridelse af en motors operationelle begrænsninger, herunder overskridelse af den maksimalt tilladte omdrejningshastighed eller manglende evne til at kontrollere omdrejningshastigheden på en hurtigt roterende komponent (f.eks. APU, luftstarter, køleturbine, turbinegenerator, propel eller rotor).

5) Svigt eller fejl i enhver del af en motor, et kraftaggregat, en APU eller et transmissionssystem, som resulterer i én eller flere af følgende hændelser:

a) drivkraftreverseringssystemet fungerer ikke, som det skal,

b) manglende evne til at styre motorkraft, drivkraft eller omdrejninger i minuttet,

c) fejl, hvor komponenter løsnes fra hovedenheden.

3. INTERAKTION MED LUFTFARTSTJENESTER (ANS) OG LUFTTRAFIKSTYRING (ATM)

1) Usikker flyvekontrol-(ATC – Air Traffic Control)-klarering.

2) Længerevarende udfald af kommunikation med en lufttrafiktjeneste-(ATS – Air Traffic Service)-eller en lufttrafikstyrings-(ATM – Air Traffic Management)-enhed.

3) Indbyrdes modstridende instrukser fra forskellige ATS-enheder med risiko for manglende adskillelse.

4) Fejlfortolkning af radiokommunikation, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

5) Forsætlig fravigelse af ATC-klareringer, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

4. NØDSITUATIONER OG ANDRE KRITISKE SITUATIONER

1) Enhver hændelse, der medfører afgivelse af nødmelding (»MAYDAY« eller »PAN«).

2) Enhver svidning, smeltning, røg, dampe, gnistdannelse, overophedning, brand eller eksplosion.

3) Forurenet luft i cockpittet eller i passagerkabinen, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

4) Flyvebesætningens eller kabinepersonalets manglende anvendelse af korrekte procedurer i unormale situationer og nødsituationer.

5) Anvendelse af nødudstyr eller procedurer for unormale situationer, der har indvirkning på selve flyvningen eller landingen.

6) Svigt i nød- eller redningssystemer eller -udstyr, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

7) Ukontrollerbart kabinetryk.

8) Kritisk lav brændstofbeholdning eller brændstofbeholdning ved destination, som ikke opfylder kravet til endeligt reservebrændstof.

9) Enhver situation, hvor besætningen anvender besætningsiltudstyret.

10) Uarbejdsdygtighed hos et medlem af flyve- eller kabinebesætningen, som resulterer i, at certificeringens krav til mindsteantal besætningsmedlemmer ikke er opfyldt.

11) Træthed hos besætningen, som har eller kan have indflydelse på besætningsmedlemmernes evne til sikker udøvelse af deres opgaver under flyvningen.

5. DET YDRE MILJØ OG METEOROLOGI

1) En kollision eller nær-kollision på jorden eller i luften med et andet luftfartøj, terræn eller en hindring, herunder køretøjer.

2) Advarsel i forbindelse med et antikollisionssystem (ACAS RA — Airborne Collision Avoidance System, Resolution Advisory).

3) Aktivering af et regulært terrænnærhedsadvarselssystem, som f.eks. GPWS (Ground Proximity Warning System) eller TAWS (Terrain Awareness and Warning System).

4) Kollisioner med vildt, herunder fuglekollisioner.

5) Skader fra fremmedlegemer (FOD –Foreign Object Damage).

6) Uventet dårlig overfladetilstand på baner.

7) Wake turbulence.

8) Anslag mod luftfartøjet med skydevåben, fyrværkeri, flyvende drager, laserlys, kraftigt lys, lasere, fjernstyrede flysystemer (RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems), modelfly eller lignende.

9) Lynnedslag, som har resulteret i skade på luftfartøjet eller udfald af eller fejl i ethvert luftfartøjssystem.

10) Hagl, som har resulteret i skade på luftfartøjet eller udfald af eller fejl i ethvert luftfartøjssystem.

11) Kraftig turbulens eller andre episoder, der har resulteret i, at ombordværende er kommet til skade, eller som anses for at kræve »et turbulens eftersyn« af luftfartøjet.

12) Et markant, pludseligt vindretningsskift eller tordenbyge, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

13) Overisning, der resulterer i manøvreringsvanskeligheder, skade på luftfartøjet eller udfald af eller fejl i ethvert luftfartøjssystem.

14) Vulkansk aske.

6. SIKKERHED/SECURITY

1) Bombetrussel eller kapring.

2) Vanskeligheder med at styre berusede, voldelige eller uregerlige passagerer.

3) Opdagelse af en blind passager.


Bilag 2

HÆNDELSER RELATERET TIL LUFTFARTØJETS TEKNISKE TILSTAND, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

For at lette indberetningen af hændelser er bilaget struktureret således, at hændelserne er knyttet sammen med de kategorier af aktiviteter, som de erfaringsmæssigt normalt observeres i forbindelse med. Er en hændelse opstået i relation til luftfartøjets tekniske tilstand, vedligeholdelse og reparation, men ikke opført i bilag 2, vil hændelsen, hvis den er opført på bilag 1, eller 3-5, være omfattet af indberetningspligten.

Ved indberetning af en hændelse, skal indberetteren være opmærksom på, at en hændelse, afhængig af omstændighederne og udfaldet, kan være omfattet af rapporteringspligt til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

1. FABRIKATION

Materiel, dele eller apparatur, der er frigivet af produktionsorganisationen, og som afviger fra de gældende konstruktionsdata på en måde, som kunne bringe luftfartøjet i en usikker tilstand som identificeret af indehaveren af typecertifikatet eller konstruktionsgodkendelsen.

2. KONSTRUKTION

Svigt, mangler, fejl eller andre hændelser relateret til materiel, dele eller apparatur, som har resulteret i, eller har kunnet resultere i en usikker tilstand.

3. STYRING AF VEDLIGEHOLD OG FORTSAT LUFTDYGTIGHED

1) Alvorlig strukturel skade på luftfartøjet (f.eks. revner, varig deformation, afskalning, delaminering, overophedning, stærk slitage eller korrosion), der konstateres i forbindelse med vedligeholdelse af luftfartøjet eller en komponent.

2) Alvorlig lækage eller forurening af væsker (f.eks. hydraulisk væske, brændstof, olie, gas eller andre væsker).

3) Svigt eller fejlfunktion i enhver motordel eller et kraftaggregat og/eller et transmissionssystem, som medfører én eller flere af følgende:

a) fejl, hvor genstande/komponenter forlader hovedenheden,

b) svigt i motormonteringsstruktur.

4) Skade, svigt eller defekt i propel, som kan medføre separation af propellen eller en større del af propellen under flyvning og/eller funktionsfejl ved propelkontrol.

5) Skade, svigt eller defekt i hovedrotorgearkasse/-montering, der kan medføre separation af rotorsamlingen under flyvning og/eller funktionsfejl ved rotorkontrol.

6) Alvorlig funktionsfejl ved et sikkerhedsmæssigt kritisk system eller udstyr, herunder nødsystemer eller -udstyr under vedligeholdelsesprøvning eller manglende aktivering af disse systemer efter vedligehold.

7) Ukorrekt samling eller installation af luftfartøjskomponenter konstateret under en inspektion eller prøveprocedure, der ikke var beregnet til dette specifikke formål.

8) Fejlvurdering af en alvorlig defekt eller alvorlig manglende overholdelse af minimumsudstyrslisten (MEL) og procedurerne i den tekniske logbog.

9) Alvorlig skade på elektriske kabler og indbyrdes sammenkobling (Electrical Wiring Interconnection System (EWIS)).

10) Enhver defekt i en levetidsbestemt kritisk del, som forårsager, at delen trækkes tilbage før udløbet af dens fulde levetid.

11) Anvendelse af materiel, komponenter eller materialer af ukendt, mistænkelig oprindelse eller ubrugelige kritiske komponenter.

12) Misvisende, ukorrekte eller mangelfulde vedligeholdelsesdata eller procedurer, der kan føre til alvorlige fejl i vedligeholdelsen, herunder sprogproblemer.

13) Ukorrekt kontrol eller anvendelse af luftfartøjets vedligeholdelsesgrænser eller planlagt vedligeholdelse.

14) Frigivelse til service af et luftfartøj efter vedligehold i tilfælde af manglende overholdelse, som bringer flyvesikkerheden i fare.

15) Alvorlig beskadigelse af et luftfartøj under vedligeholdelsesaktiviteter, der skyldes ukorrekt vedligeholdelse eller anvendelse af uhensigtsmæssigt eller ubrugeligt jordbaseret støtteudstyr, og som kræver yderligere vedligeholdelsesaktioner.

16) Hændelser, hvor der konstateres svidning, smeltning, røg, gnistdannelse, overophedning eller brand.

17) Enhver begivenhed, hvor den menneskelige præstation, herunder personalets træthed, direkte har bidraget eller kunne have bidraget til et havari eller en alvorlig hændelse.

18) Betydelig fejlfunktion, stabilitetsproblemer eller tilbagevendende problemer med kvaliteten af et flight recorder system (flight data recorder, data link system eller cockpit voice recorder) eller mangel på oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at flight recorder-systemet fungerer fejlfrit.


Bilag 3

HÆNDELSER RELATERET TIL LUFTFARTSTJENESTER OG -FACILITETER

For at lette indberetningen af hændelser er bilaget struktureret således, at hændelserne er knyttet sammen med de kategorier af aktiviteter, som de erfaringsmæssigt normalt observeres i forbindelse med. Er en hændelse opstået i relation til luftfartstjenester og faciliteter, men ikke opført i bilag 3, vil hændelsen, hvis den er opført på bilag 1, 2, 4 eller 5, være omfattet af indberetningspligten.

Ved indberetning af en hændelse, skal indberetteren være opmærksom på, at en hændelse, afhængig af omstændighederne og udfaldet, kan være omfattet af rapporteringspligt til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

1. HÆNDELSER RELATERET TIL LUFTFARTØJER

1) En kollision eller nær-kollision på jorden eller i luften mellem et luftfartøj og et andet luftfartøj, terræn eller en hindring, herunder køretøjer, herunder kontrolleret flyvning imod terræn (near CFIT – Controlled Flight Into Terrain).

2) Manglende overholdelse af fastsatte adskillelsesminima.

3) Utilstrækkelig adskillelse, hvor der ikke er fastsatte adskillelsesminima, hvor opfattelsen er, at luftfartøjer passerer for tæt på hinanden til, at piloterne kan sørge for sikker adskillelse.

4) ACAS RA (Airborne Collision Avoidance System, Resolution Advisory).

5) Kollisioner med vildt, herunder fuglekollisioner.

6) Afkørsel af rullevej eller bane.

7) Faktisk eller potentiel indtrængen på rullevej eller bane.

8) Indtrængen på indflyvnings- og startområde (FATO – Final Approach and Take-off Area).

9) Luftfartøjets afvigelse fra flyvekontrol (ATC – Air Traffic Control)-klarering.

10) Luftfartøjets afvigelse fra gældende lufttrafikstyrings-(ATM – Air Traffic Management) bestemmelser:

a) luftfartøjets afvigelse fra gældende offentliggjorte ATM-procedurer,

b) indtrængen i reguleret luftrum, herunder uautoriseret indflyvning i luftrum, hvor en tilladelse er krævet,

c) afvigelser, når det gælder medbringelse og anvendelse af ATM-relateret luftfartøjsudstyr som fastlagt herfor i gældende bestemmelser.

11) Hændelser relateret til misforståelser i forbindelse med kaldesignaler.

2. FORRINGELSE ELLER FULDSTÆNDIGT TAB AF TJENESTER ELLER FUNKTIONER

1) Manglende evne til at yde ATM-tjeneste eller til at udføre ATM-funktioner:

a) manglende evne til at yde lufttrafiktjeneste eller til at udføre lufttrafiktjenestefunktioner,

b) manglende evne til at yde luftrumsstyringstjeneste eller til at udføre luftrumsstyringsfunktioner,

c) manglende evne til at yde lufttrafikregulerings- og kapacitetsstyringstjeneste eller til at udøve lufttrafikregulerings- og kapacitetsstyringsfunktioner.

2) Manglende eller i væsentlig grad ukorrekte, falske, mangelfulde eller vildledende oplysninger fra en støttetjeneste herunder lufttrafiktjenester (ATS – Air Traffic Service), automatisk terminalinformationstjeneste (ATIS – Automatic Terminal Information Service), vejrtjenester, navigationsdatabaser, kort, diagrammer, luftfartsinformationstjeneste (AIS – Aeronautical Information Service), håndbøger og dårlig overfladetilstand på baner.

3) Svigt i kommunikationstjenester.

4) Svigt i overvågningstjenester.

5) Svigt i databehandlings- og -distributionsfunktioner eller -tjenester.

6) Svigt i navigationstjenester.

7) Sikkerhedssvigt i ATM-system, som havde eller kunne have haft en direkte negativ indvirkning på sikker udøvelse af tjenesterne.

8) Betydelig overbelastning af ATS-sektor/ATS-position, som kan føre til en forringelse i ydelsen af tjenesterne.

9) Forkert modtagelse eller fortolkning af vigtig kommunikation, herunder manglende forståelse af det anvendte sprog, hvis dette har eller kunne have haft en direkte negativ indvirkning på sikker udøvelse af tjenesterne.

10) Langvarigt tab af kommunikation med et luftfartøj eller med andre ATS-enheder.

3. ANDRE HÆNDELSER

1) Afgivelse af nødmelding (»MAYDAY« eller »PAN«).

2) Markant forstyrrelse udefra i luftfartstjenester (f.eks. radiosendestationer, der sender på FM-båndet og dermed interfererer med ILS (Instrument Landing System), VOR (VHF Omnidirectional Range) og kommunikation).

3) Anslag mod et luftfartøj, en ATS-enhed eller transmission af radiokommunikation, herunder med skydevåben, fyrværkeri, flyvende drager, laserlys, kraftige lasere, fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems), modelfly eller lignende.

4) Dumpning af brændstof.

5) Bombetrussel eller kapring.

6) Træthed, der har eller kan have en indvirkning på evnen til sikker udøvelse af flyvesikrings- eller lufttrafikopgaver.


Bilag 4

HÆNDELSER RELATERET TIL FLYVEPLADSER OG GROUNDSERVICES

1. FLYVESIKKERHEDSSTYRING I LUFTHAVNEN

For at lette indberetningen af hændelser er bilaget struktureret således, at hændelserne er knyttet sammen med de kategorier af aktiviteter, som de erfaringsmæssigt normalt observeres i forbindelse med. Er en hændelse opstået i relation til flyvepladser og groundservices, men ikke opført i bilag 4, vil hændelsen, hvis den er opført på bilag 1, 2, 3 eller 5, være omfattet af indberetningspligten.

Ved indberetning af en hændelse, skal indberetteren være opmærksom på, at en hændelse, afhængig af omstændighederne og udfaldet, kan være omfattet af rapporteringspligt til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

1.1. Hændelser relateret til luftfartøjer og hindringer

1) En kollision eller nær-kollision på jorden eller i luften med et andet luftfartøj, terræn eller en hindring, herunder køretøjer.

2) Kollisioner med vildt, herunder fuglekollisioner.

3) Afkørsel af rullevej eller bane.

4) Faktisk eller potentiel indtrængen på rullevej eller bane.

5) Indtrængen på eller afvigelse fra indflyvnings- og startområde (FATO – Final Approach and Take-off Area).

6) Luftfartøjets eller køretøjets manglende overholdelse af klarering, instrukser eller restriktioner under operation/kørsel på flyvepladsens manøvreområde (f.eks. forkert bane, rullevej eller adgangsbegrænset del af en flyveplads).

7) Fremmedlegemer (FOD – Foreign Object Damage) på flyvepladsens manøvreområde, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

8) Tilstedeværelse af hindringer på flyvepladsen eller i nærheden af flyvepladsen, som ikke er offentliggjort i AIP (Aeronautical Information Publication), ved NOTAM (Notice to Airmen), og/eller som ikke er markeret eller ordentligt oplyst.

9) Et køretøjs, et udstyrs eller en persons forstyrrelse af et luftfartøj under push-back, power-back eller kørsel.

10) Passagerer eller ikke-autoriserede personer efterladt uden opsyn på forpladsen.

11) Hændelse, der skyldes virkningen af lufttrykket fra jetmotor, rotorblade eller propel.

12) Afgivelse af nødmelding (»MAYDAY« eller PAN«).

1.2. Forringelse eller fuldstændigt tab af tjenester eller funktioner

1) Tab af eller svigt i kommunikationen mellem:

a) flyveplads, køretøj eller andet jordpersonel og lufttrafiktjenesteenheden eller forpladstjenesteenheden,

b) forpladstjenesteenheden og luftfartøjet, køretøjet eller lufttrafiktjeneste-enheden.

2) Signifikant svigt, fejlfunktion eller defekt i flyvepladsudstyr eller -systemer, som har eller kunne have bragt luftfartøjet eller de ombordværende i fare.

3) Betydelige mangler vedrørende belysning, markering eller skiltning på flyveplads.

4) Svigt i flyvepladsens alarmeringssystem.

5) Brand- og redningstjenester, der ikke er til rådighed i henhold gældende krav.

1.3. Andre hændelser

1) Brand, røg eller eksplosioner i faciliteter og udstyr på flyvepladsen eller i dens nærhed, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

2) Security-relaterede hændelser på flyvepladsen (f.eks. ulovlig indtrængen, sabotage eller bombetrussel).

3) Manglende indberetning af betydelige ændringer i flyvepladsens driftsforhold, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

4) Manglende, ukorrekt eller utilstrækkelig afisning/forebyggelse af overisning.

5) Betydeligt brændstofspild under brændstofpåfyldning.

6) Påfyldning af forurenet eller forkert brændstoftype eller andre vigtige væsker (inkl. ilt, nitrogen, olie og drikkevand).

7) Manglende udbedring af dårlig overfladetilstand på baner.

2. GROUNDHANDLING AF ET LUFTFARTØJ

2.1. Hændelser relateret til luftfartøjer og flyvepladser

1) En kollision eller nær-kollision på jorden eller i luften med et andet luftfartøj, terræn eller en hindring, herunder køretøjer.

2) Indtrængen på bane eller rullevej.

3) Afkørsel af bane eller rullevej.

4) Betydelig forurening af luftfartøjets struktur, dets systemer og udstyr, der stammer fra transport af bagage, post eller fragt.

5) Et køretøjs, et udstyrs eller en persons forstyrrelse af et luftfartøj under push-back, power-back eller kørsel.

6) Fremmed genstand på flyvepladsens manøvreområde, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

7) Passagerer eller ikke-autoriserede personer efterladt uden opsyn på forpladsen,

8) Brand, røg eller eksplosioner i faciliteter og udstyr på flyvepladsen eller i dens nærhed, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare,

9) Security-relaterede hændelser på flyvepladsen (f.eks. ulovlig indtrængen, sabotage eller bombetrussel).

2.2. Forringelse eller fuldstændigt tab af tjenester eller funktioner

1) Tab af eller svigt i kommunikationen med et luftfartøj, et køretøj, en lufttrafiktjenesteenhed eller en forpladstjenesteenhed.

2) Signifikant svigt, fejlfunktion eller defekt i flyvepladsudstyr eller -systemer, som har eller kunne have bragt luftfartøjet eller de ombordværende i fare.

3) Betydelige mangler vedrørende belysning, markering eller skiltning på flyveplads.

2.3. Specifikke hændelser relateret til ground-handling

1) Ukorrekt behandling og lastning af passagerer, bagage, post eller fragt, der kan få betydelig indflydelse på luftfartøjets masse og/eller balance (herunder væsentlige fejl i loadsheet-beregningerne).

2) Boardingudstyr fjernet til fare for de ombordværende.

3) Ukorrekt stuvning eller fastgørelse af bagage, post eller fragt, der på nogen måde kan bringe luftfartøjet, dets udstyr eller de ombordværende i fare eller besværliggøre en nødevakuering.

4) Transport, forsøgt transport eller håndtering af farligt gods, som har eller kunne have bragt sikkerheden i forbindelse med transporten eller håndteringen i fare eller ført til usikre forhold, og som beskrevet i ICAO’s tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt godt – Doc 9284.

5) Manglende overholdelse af procedurerne for sammenkædning af bagage og passagerer.

6) Manglende overholdelse af de obligatoriske procedurer for groundhandling og servicering af luftfartøjer, især afisning, brændstofpåfyldning eller lastning, herunder forkert placering eller fjernelse af udstyr.

7) Betydeligt brændstofspild under brændstofpåfyldning.

8) Påfyldning af ukorrekt brændstofmængde, som kan have en betydelig indvirkning på den maksimale flyvetid, som tankkapaciteten tillader, luftfartøjets præstation, balance eller konstruktionsstyrke.

9) Påfyldning af forurenet eller forkert brændstoftype eller andre vigtige væsker (inkl. ilt, nitrogen, olie og drikkevand).

10) Svigt, fejlfunktion eller defekt i jordbaseret udstyr, der anvendes til groundhandling, som medfører eller kunne medføre skader på luftfartøjet (f.eks. trækbom eller Ground Power Unit (GPU)).

11) Manglende, ukorrekt eller utilstrækkelig afisning/forebyggelse af overisning.

12) Skader på luftfartøjet forårsaget af groundhandlingudstyr eller køretøjer, herunder skader, der ikke allerede er indberettet.


Bilag 5

HÆNDELSER RELATERET TIL PRIVATFLYVNING, HERUNDER SVÆVEFLY OG LETTERE END-LUFTFARTØJER, BORTSET FRA FIRMAFLYVNING OG FLYVNING MED TURBINEDREVNE LUFTFARTØJER

For at lette indberetningen af hændelser er bilaget struktureret således, at hændelserne er knyttet sammen med de kategorier af aktiviteter, som de erfaringsmæssigt normalt observeres i forbindelse med. Er en hændelse opstået i relation til luftfartøjets tekniske tilstand, vedligeholdelse og reparation, men ikke opført i bilag 5, vil hændelsen, hvis den er opført på bilag 1-4, være omfattet af indberetningspligten.

Ved indberetning af en hændelse, skal indberetteren være opmærksom på, at en hændelse, afhængig af omstændighederne og udfaldet, kan være omfattet af rapporteringspligt til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

1. PRIVATFLYVNING MED MOTORDREVNE LUFTFARTØJER, BORTSET FRA SVÆVEFLY OG LETTERE END LUFTFARTØJER

1.1. Flyveoperationer

1) Utilsigtet tab af kontrol.

2) Landing uden for det påtænkte landingsområde.

3) Manglende evne til eller mislykket forsøg på at nå den krævede ydeevne, der forventes under normale forhold i forbindelse med start, stigning eller landing.

4) Indtrængen på baner.

5) Afkørsel af baner.

6) Enhver flyvning, der er foretaget med et luftfartøj, som ikke var luftdygtigt, eller for hvilken forberedelse til flyvning ikke blev afsluttet, hvilket har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

7) Utilsigtet flyvning ind i et område med instrumentvejrforhold (IMC — Instrument Meteorological Conditions) med et luftfartøj, der ikke er certificeret til instrumentflyvning (IFR — Instrument Flight Rules), eller en pilot, der ikke er kvalificeret til IFR-flyvning, hvilket har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

1.2. Tekniske hændelser

1) Unormalt kraftige vibrationer (f.eks. vibrationer i krænge- eller højderor eller i en propel).

2) Styregrej, der ikke fungerer korrekt eller er koblet fra.

3) Svigt i eller betydelig forringelse af selve luftfartøjets konstruktion.

4) Tab af enhver del af luftfartøjets struktur eller indretninger under flyvningen.

5) Svigt i motor, rotor, propel, brændstofsystem eller andre væsentlige systemer.

6) Lækage af enhver væske, som resulterede i brandfare eller mulig farlig forurening af selve luftfartøjet og dets systemer eller udstyr, eller som er til fare for de ombordværende.

1.3. Interaktion med ANS (Air Navigation Services) og ATM (Air Traffic Management)

1) Interaktion med luftfartstjenester (f.eks. ydelse af forkerte tjenester, afgivelse af modstridende meddelelser eller afvigelse fra klarering) som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

2) Uautoriseret indtrængen i reguleret luftrum.

1.4. Nødsituationer og andre kritiske situationer

1) Enhver begivenhed, der medfører et nødopkald.

2) Brand, eksplosion, røg, giftige gasser eller dampe i luftfartøjet.

3) Uarbejdsdygtighed hos pilot, der har ledt til, at vedkommende ikke er i stand til at udføre nogen som helst opgave.

1.5. Det ydre miljø og meteorologi

1) En kollision på jorden eller i luften med et andet luftfartøj, terræn eller en hindring, herunder køretøjer.

2) En nær-kollision på jorden eller i luften med et andet luftfartøj, terræn eller en hindring, herunder køretøjer, som nødvendiggør en undvigemanøvre for at undgå sammenstød.

3) Kollisioner med vildt, herunder fuglekollisioner, som har beskadiget luftfartøjet eller forårsaget tab af eller svigt i vigtige funktioner.

4) Anslag mod luftfartøjet med skydevåben, fyrværkeri, flyvende drager, laserlys, kraftige lasere, fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems), modelfly eller lignende.

5) Lynnedslag, som beskadiger luftfartøjet eller forårsager svigt i luftfartøjets funktioner.

6) Kraftig turbulens, der medfører ombordværendes tilskadekomst eller nødvendiggør efterfølgende kontrol af skade på luftfartøjet som følge af turbulens.

7) Overisning, herunder karburatoris, som har eller kunne have bragt luftfartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

2. SVÆVEFLY

2.1. Flyveoperationer

1) Utilsigtet tab af kontrol.

2) En begivenhed, hvor en svæveflypilot ikke kunne frikoble start-wiren eller slæbetovet og derfor måtte anvende nødprocedurer for at gennemføre frikoblingen.

3) Frikobling af start-wire eller slæbetov, som har eller kunne have bragt svæveflyet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

4) Motorsvigt under start, hvis der er tale om et motorsvævefly.

5) En flyvning, der er foretaget med et svævefly, som ikke var luftdygtigt, eller for hvilket en ufuldstændig flyveforberedelse har eller kunne have bragt svæveflyet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

2.2. Tekniske hændelser

1) Unormalt kraftige vibrationer (f.eks. vibrationer i krænge- eller højderor eller i en propel).

2) Styregrej, der ikke fungere korrekt eller er koblet fra.

3) Svigt eller signifikant forringelse af svæveflyets konstruktion.

4) Tab af enhver del af svæveflyets struktur eller indretninger under flyvningen.

2.3. Interaktion med ANS og ATM

1) Interaktion med luftfartstjenester (f.eks. ydelse af forkerte tjenester, afgivelse af modstridende meddelelser eller afvigelse fra klarering) som har eller kunne have bragt svæveflyet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

2) Uautoriseret indtrængen i reguleret luftrum.

2.4. Nødsituationer og andre kritiske situationer

1) Enhver begivenhed, der medfører et nødopkald.

2) Enhver situation, hvor sikkert landingsområde ikke er til rådighed.

3) Brand, eksplosion, røg, giftige gasser eller dampe i svæveflyet.

4) Uarbejdsdygtighed hos pilot, der har ledt til, at vedkommende ikke er i stand til at udføre nogen som helst opgave.

2.5. Det ydre miljø og meteorologi

1) En kollision på jorden eller i luften med et luftfartøj, terræn eller en hindring, herunder køretøjer.

2) En nær-kollision på jorden eller i luften med et luftfartøj, terræn eller en hindring, herunder køretøjer, som nødvendiggør en undvigemanøvre for at undgå sammenstød.

3) Anslag mod svæveflyet med skydevåben, fyrværkeri, flyvende drager, laserlys, kraftige lasere, fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), modelfly eller lignende.

4) Lynnedslag, som beskadiger svæveflyet.

3. LETTERE END LUFTFARTØJER (BALLONER OG LUFTSKIBE)

3.1. Flyveoperationer

1) En flyvning med et lettere end luftfartøj, som ikke var luftdygtigt, eller for hvilket en ufuldstændig flyveforberedelse har eller kunne have bragt fartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

2) Utilsigtet vedvarende slukning af navigationslys.

3.2. Tekniske hændelser

1) Svigt i en af følgende dele eller styregrej: dypperør på brændstofcylinder, ballonlegemets taljetræk, styreline, fortøjning, lækage fra gasbrænderventil, lækage fra brændstofcylinderventil, karabinhager, skade på brændstofrør, opdriftsgasventil, ballonlegeme eller hylster, blæser, trykventil (gasballon), spil (fortøjede gasballoner (standballoner)).

2) Betydelig lækage eller tab af opdriftsgas (f.eks. porøsitet, løse opdriftsgasventiler).

3.3. Interaktion med ANS og ATM

1) Interaktion med luftfartstjenester (f.eks. ydelse af forkerte tjenester, afgivelse af modstridende meddelelser eller afvigelse fra klarering) som har eller kunne have bragt fartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

2) Uautoriseret indtrængen i reguleret luftrum.

3.4. Nødsituationer og andre kritiske situationer

1) Enhver begivenhed, der medfører et nødopkald.

2) Brand, eksplosion, røg eller giftige dampe i fartøjet (ud over gasbrænderens normale drift).

3) De ombordværende på et lettere end luftfartøj er kastet ud af kurven eller gondolen.

4) Uarbejdsdygtighed hos pilot, der har ledt til, at vedkommende ikke er i stand til at udføre nogen som helst opgave.

5) Utilsigtet opstigning eller slæbning af jordpersonale, som resulterer i dødsfald eller tilskadekomst.

3.5. Det ydre miljø og meteorologi

1) En kollision eller en nær-kollision på jorden eller i luften med et luftfartøj, terræn eller en hindring, herunder køretøjer, som har eller kunne have bragt fartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

2) Anslag mod fartøjet med skydevåben, fyrværkeri, flyvende drager, laserlys, kraftige lasere, fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), modelfly eller lignende.

3) Uventede dårlige vejrforhold, som har eller kunne have bragt fartøjet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.


Bilag 6

OBLIGATORISKE FELTER VED INDBERETNING AF FLYVESIKKERHEDS-MÆSSIGE HÆNDELSER

Datafelterne, der knytter sig til E5X-fil-formatet, som fremgår af specifikationerne herom på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside, eller til de indberetningsformularer, der er tilgængelige på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside, skal som minimum udfyldes med de oplysninger, der fremgår af bilaget.

Datafelterne i pkt. 2, skal udfyldes for så vidt det er relevant for den konkrete flyvesikkerhedsmæssige hændelse.

Såfremt den, der udfylder datafelterne ikke er i besiddelse af oplysningerne, kan datafelterne udfyldes med værdien »ukendt«. Med henblik på at sikre, at de relevante oplysninger indsendes, bør anvendelsen af værdien »ukendt« dog i videst muligt omfang undgås, og indrapporteringen bør om muligt suppleres med oplysningerne på et senere tidspunkt.

Ved indberetning af en hændelse, skal indberetteren være opmærksom på, at en hændelse, afhængig af omstændighederne og udfaldet, kan være omfattet af rapporteringspligt til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

1. GENERELLE DATAFELTER

1) Overskrift

- Beskrivelse af den flyvesikkerhedsmæssige hændelse i overskriftsform

2) Registreringsoplysninger

- Ansvarlig enhed

- Journalnummer

- Status for begivenheden

3) Hvornår

- UTC-dato

4) Hvor

- Land/område, hvor begivenheden fandt sted

- Sted, hvor begivenheden fandt sted

5) Klassificering

- Begivenhedens klasse

- Begivenhedens kategori

6) Redegørelse

- Sprog for redegørelsen

- Redegørelse

7) Episoder

- Episodens art

8) Risikoklassificering

2. SÆRLIGE DATAFELTER

2.1. Datafelter om luftfartøjer

1) Luftfartøjsidentifikation

- Registreringsland

- Fabrikat/model/serie

- Luftfartøjets serienummer

- Luftfartøjets registreringsnummer

- Radiokaldesignal

2) Luftfartøjsoperation

- Operatør

- Operationstype

3) Beskrivelse af luftfartøjet

- Flykategori

- Fremdriftstype

- Vægtgruppe

4) Redegørelse for flyvningen

- Sidste afgangssted

- Planlagt destination

- Flyvefase

5) Vejrforhold

- Relevante vejrforhold

2.2. Datafelter om luftfartsnavigationstjenester

1) Forbindelse med ATM

- Bidrag til ATM

- Berørt tjeneste (indflydelse på ATM-tjeneste)

2) Navn på ATS-enhed

2.2.1 Datafelter om overskridelse af minimumsafstanden/utilstrækkelig adskillelse og overskridelse af luftrummet

1) Luftrummet

- Luftrumstype

- Luftrumsklasse

- Navn på FIR/UIR

2.3. Datafelter om lufthavne

1) Lufthavnsbetegnelse (lufthavnens ICAO-betegnelse)

2) Sted i lufthavnen

2.4. Datafelter om skade på luftfartøjet eller personskade

1) Alvorlighed

- Største skade

- Skadesniveau

2) Personskade

- Antallet af skader på jorden (fatal, alvorlig, lettere)

- Antallet af skader på flyet (fatal, alvorlig, lettere)