Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2017 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven

(Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark, kommunalbestyrelser og regionsråd)

I medfør af § 12, stk. 7, og § 12 a, stk. 7, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, fastsætter sundhedsministeren regler om opkrævning af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort.

Regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. og i bekendtgørelse nr. 547 af 22. april 2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.

Det fremgår af § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v., at gebyret for sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.

Af § 11 i bekendtgørelse nr. 547 af 22. april 2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v., fremgår, at gebyr for det særlige sundhedskort opkræves efter de samme regler og satser som sundhedskortet.

Beløb for 2017

For 2017 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1135 af 29. august 2016 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2017.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet hermed meddele, at gebyret for udstedelse af sundhedskort efter § 12, stk. 7, og § 58 i sundhedsloven samt gebyr for udstedelse af det særlige sundhedskort efter § 12 a, stk. 7, i sundhedsloven for 2017 udgør 195 kr.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Cirkulæreskrivelse nr. 11242 af 14. december 2015 om regulering for 2016 af gebyr for sundhedskort mv. efter sundhedsloven ophæves den 1. januar 2017.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 2. december 2016

Frederik Rechenback Enelund