Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
32009L0073
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om certificering af transmissionsselskaber, som kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU1)

I medfør af § 19 d, stk. 8, § 88 og § 90, nr. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, og § 10 c, stk. 8, § 50 og § 52, nr. 1, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Certificering af tredjelandskontrollerede eltransmissionsvirksomheder og naturgastransmissionsselskaber

§ 1. Efter forudgående ansøgning træffer Energitilsynet afgørelse om certificering af eltransmissionsvirksomheder og naturgastransmissionsselskaber, der kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU.

§ 2. Eltransmissionsvirksomheder og naturgastransmissionsselskaber skal underrette Energitilsynet om enhver situation, der vil medføre, at en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU erhverver kontrol over eltransmissionsvirksomheden eller naturgastransmissionsselskabet eller over et el- eller naturgastransmissionsnet. Underretning skal ske ved ansøgning om certificering, jf. § 1.

§ 3. Energitilsynet skal afvise en ansøgning om certificering,

1) hvis eltransmissionsvirksomheden eller naturgastransmissionsselskabet ikke opfylder kravene om ejermæssig adskillelse efter henholdsvis § 19 a i lov om elforsyning eller § 10 b i lov om naturgasforsyning, eller

2) hvis energi-, forsynings- og klimaministeren vurderer, at certificeringen vil være til risiko for Danmarks eller EU’s forsyningssikkerhed, jf. § 5, stk. 1.

Procedure for Energitilsynets certificering

§ 4. Energitilsynet skal omgående give Europa-Kommissionen og energi-, forsynings og klimaministeren meddelelse om ansøgninger om certificering og situationer, der vil medføre, at en flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU erhverver kontrol over en eltransmissionsvirksomhed eller et naturgastransmissionsselskab eller over et el- eller naturgastransmissionsnet.

§ 5. Energitilsynet skal, inden tilsynet vedtager et udkast til afgørelse efter § 6, stk. 1, anmode Energi-, forsynings- og klimaministeren om en udtalelse om, hvorvidt certificeringen vil være til risiko for Danmarks eller EU’s energiforsyningssikkerhed.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren skal ved sin vurdering inddrage de hensyn, der fremgår af artikel 11, stk. 3, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF i tilfælde af certificering af en eltransmissionsvirksomhed, og artikel 11, stk. 3, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/53/EF i tilfælde af certificering af en naturgastransmissionsvirksomhed.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren skal meddele Energitilsynet sin vurdering så betids, at Energitilsynet kan overholde fristen i § 6, stk. 1.

§ 6. Energitilsynet vedtager et udkast til afgørelse om certificering senest 4 måneder efter modtagelsen af ansøgningen om certificering.

Stk. 2. Energitilsynet underretter straks Europa-Kommissionen om sit udkast til afgørelse sammen med alle relevante oplysninger om udkast til afgørelsen og anmoder Europa-Kommissionen om en udtalelse om, hvorvidt den virksomhed, som udkastet til afgørelse om certificering vedrører, overholder kravene i henholdsvis artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF om fælles regler for det indre marked forelektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF eller artikel 9 i Europa-Parlamentets direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/53/EF, og om risiko for EU’s energiforsyningssikkerhed ved certificering af den pågældende virksomhed.

§ 7. Energitilsynet træffer senest 4 måneder efter at Europa-Kommissionen har modtaget tilsynets anmodning efter § 6, stk. 2, endelig afgørelse om certificering. I sin endelige afgørelse tager Energitilsynet videst muligt hensyn til Europa-Kommissionens udtalelse.

Offentliggørelse af afgørelse

§ 8. Energitilsynets afgørelse og Europa-Kommissionens udtalelse offentliggøres sammen. Hvis Energitilsynets endelige afgørelse afviger fra Europa-Kommissionens udtalelse, skal Energitilsynet offentliggøre en begrundelse for sin afgørelse.

Tilsyn, klageadgang og sanktionsbestemmelser

§ 9. Energitilsynet fører tilsyn med, at kravene i elforsyningslovens § 19 a, naturgasforsyningslovens § 10 b og regler udstedt i medfør heraf til enhver tid er opfyldt.

Stk. 2. Virksomheder, der er certificeret efter denne bekendtgørelse, skal underrette Energitilsynet om enhver planlagt transaktion, der har betydning for overholdelse af kravene i elforsyningslovens § 19 a, naturgasforsyningslovens § 10 b og regler udstedt i medfør heraf.

§ 10. Energitilsynets afgørelse kan ikke påklages til Energiklagenævnet.

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at foretage underretning som angivet i § 2 og § 9, stk. 2.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Energistyrelsen, den 28. november 2016

Martin Hansen
Vicedirektør

/ Jane Glindvad Kristensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 94.