Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling, som ændret ved bekendtgørelse nr. 536 af 11. juni 2012, nr. 1665 af 27. december 2013, nr. 340 af 7. april 2016 og bekendtgørelse nr. 589 af 1. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 2, §§ 4, 5, og 7, § 10, stk. 3, § 11 a, stk. 3, § 13, § 14, stk. 1, § 16, stk. 6, § 17, stk. 2 og 4, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1, § 21, § 22, § 26, § 30, stk. 4 og 5, § 47, § 57, § 58, § 59, § 61, stk. 2, § 63, § 65, § 68, stk. 1, og § 79 a i toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 20. september 2016, § 35, stk. 1 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november2015, og § 1, stk. 7, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1586 af 14. december 2015, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:«

2. § 64 affattes således:

»§ 64. Varemodtagere og -afsendere, der ønsker at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for allerede opstået toldskyld eller potentiel toldskyld, jf. stk. 3 og 4 og toldlovens § 30, stk. 3, nr. 1, og stk. 4, skal tilmelde sig ordningen, før import eller eksport af varer foretages. Til de tilmeldte varemodtagere og -afsendere udstedes et bevis for tilmeldingen.

Stk. 2. Valget mellem de i toldlovens § 30, stk. 3 og 4, nævnte sikkerhedsstillelsesformer er bindende for et år. Ændring kan finde sted pr. 1. marts. Anmodning om ændring skal være modtaget af SKAT inden udgangen af den forudgående januar måned. Det kan tillades, at ændringen foretages på andre tidspunkter, når omstændighederne taler herfor.

Stk. 3. For allerede opstået toldskyld fastsættes bidraget for deltagelse i ordningen til 3,5 promille af toldbeløbet eller af eksportafgiftsbeløbet. Bidraget opkræves månedsvis og betales efter toldlovens § 30, stk. 4, jf. stk. 1.

Stk. 4. For potentiel toldskyld vedrørende midlertidig opbevaring og særlige toldprocedurer, bortset fra forsendelse, fastsættes bidraget for at deltage i ordningen til 10 kr. pr. indgivet angivelse for de pågældende procedurer. Bidraget opkræves månedsvis og betales efter toldlovens § 30, stk. 4, jf. stk. 1.

Stk. 5. SKATs sikkerhedsstillelsesordning dækker told- og eksportafgiftsbeløb, der er opkrævet inden for det danske toldområde, og som ikke har kunnet inddrives på anden måde.

Stk. 6. Ved dækning af en varemodtagers eller -afsenders toldskyld indtræder SKATs sikkerhedsstillelsesordning i kravet mod varemodtageren eller -afsenderen.«

3. Efter § 85 indsættes:

»§ 85 a. Virksomheder, der driver trafik med luftfartøjer (luftfartsselskaber), har pligt til at give de i bilag 1 a nævnte oplysninger om passagerer og besætning på luftfartøjer til SKAT, i det omfang luftfartsselskaberne som led i deres virksomhed har indsamlet disse oplysninger.

Stk. 2. Oplysningerne i bilag 1 a skal videregives elektronisk til SKATs elektroniske løsning i det format, som SKAT fastsætter. I særlige tilfælde kan videregivelse dog ske ved brug af et hvilket som helst andet middel, der sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om datasikkerhed.

Stk. 3. Oplysningerne i bilag 1 a skal afgives

1) én gang i intervallet 24 til 48 timer før den planlagte flyafgang og -ankomst,

2) straks efter, at luftfartøjets døre er blevet lukket (når passagerne er gået om bord i luftfartøjet med henblik på afrejse, og det ikke længere er muligt for passagerer at gå om bord i luftfartøjet eller forlade det) og

3) efter konkret anmodning.

Stk. 4. Luftfartsselskaberne kan i stedet for at videregive oplysningerne efter stk. 3, nr. 2, vælge at levere de i bilag 1 a nævnte oplysninger løbende, således at de leverede oplysninger, jf. stk. 3, nr. 1, opdateres hver gang, der er en ændring i oplysningerne i bilag 1 a.

§ 85 b. SKAT må kun behandle de oplysninger, der modtages fra luftfartsselskaberne i medfør af § 85 a, med henblik på toldkontrol eller med henblik på videregivelse til PET til brug for varetagelse af sine opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13.

Stk. 2. Til brug for toldkontrol kan SKAT behandle de typer af oplysninger, der er nævnt i bilag 1 a, nr. 1-16 samt nr. 18.

Stk. 3. Oplysningerne i bilag 1 a opbevares i SKATs elektroniske løsning i 2 år, fra oplysningerne modtages.

Stk. 4. SKAT må til brug for toldkontrol ikke have adgang til personoplysninger i længere tid end nødvendigt og højst 30 dage. Personoplysningerne skal herefter anonymiseres ved at maskere dataelementer, der kan tjene til at identificere de passagerer eller besætningsmedlemmer, som oplysninger i bilag 1 a vedrører. Hvis oplysningerne indgives til erfaringsindsamling, analyser omkring rejsemønstre m.v., vil personoplysningerne dog kunne opbevares i op til 1 år, hvorefter de skal anonymiseres ved maskering.

Stk. 5. Opbevaringsfristerne i § 85 b, stk. 3 og 4, finder ikke anvendelse for de oplysninger, der anvendes til konkret sagsbehandling.«

4. Bilag 1 a affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

§ 3

Luftfartsselskaberne kan i perioden fra og med den 1. januar 2017 til og med den 30. juni 2017 vælge at levere oplysningerne, omfattet af § 85 a som indsat ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 3, på anden vis end til SKATs elektroniske løsning.

Skatteministeriet, den 30. november 2016

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen


Bilag 1

»Bilag 1 a

De i § 85 a, stk. 1, nævnte oplysninger omfatter følgende:

1) PNR-nummer

2) Dato for reservation/udstedelsen af billet

3) Planlagt(e) rejsedato(er)

4) Navn(e)

5) Adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse)

6) Alle former for oplysninger om betalingsformer, herunder faktureringsadresse

7) Fuldstændig rejseplan for en konkret passagerliste

8) Oplysninger om bonusprogrammer

9) Rejsebureau/rejseagent

10) Rejsestatus for passagerer, herunder bekræftelser, indtjekningsstatus, oplysninger om »no-show« og »go-show«

11) Opsplittede/opdelte PNR-oplysninger

12) Oplysninger i billetrubrikken, herunder billetnummer, dato for udstedelse af billetten og enkeltbilletter, automatisk billetprisangivelse

13) Pladsnummer og andre pladsoplysninger

14) Oplysninger om fælles rutenummer (»code sharing«)

15) Alle bagageoplysninger

16) Antal medrejsende og disses navne på passagerlisten

17) Eventuelt indsamlede forhåndsoplysninger om passagerer (API-oplysninger) (herunder typen, nummeret, udstedelseslandet og udløbsdatoen for ethvert identitetsdokument, nationalitet, efternavn, fornavn, køn, fødselsdato, luftfartsselskab, rutenummer, afgangsdato, ankomstdato, afgangslufthavn, ankomstlufthavn, afgangstidspunkt og ankomsttidspunkt)

18) Alle historiske ændringer af passagerlisten vedrørende punkt 1-18.«