Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven

(Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 6 i lov nr. 1569 af 15. december 2015, § 17 i lov nr. 623 af 8. juni 2016, § 2 i lov nr. 625 af 8. juni 2016 og § 11 i lov nr. 665 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 3, nr. 2, udgår »eller integrationsloven«.

2. I § 13, stk. 3, nr. 4, udgår »eller et tilbud m.v. i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

3. I § 13, stk. 3, nr. 5, indsættes efter »foranstaltninger som led i sygeopfølgning,«: »eller«.

4. I § 13, stk. 3, nr. 6, ændres »sygeopfølgning eller« til: »sygeopfølgning.«

5. § 13, stk. 3, nr. 7, ophæves.

6. I § 13, stk. 5, 2. pkt., udgår », medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven«.

7. I § 13, stk. 7, nr. 6, indsættes efter »handicappet barn«:

», handicappet voksen«.

8. § 13 f, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Ægtepar, hvor den ene eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, og hvor den ene eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt over for et barn, får dog ikke beregnet hjælpen efter § 26, stk. 8, og § 34, stk. 3, når der alene på grund af manglende opfyldelse af betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse ikke udbetales fuld børne- og ungeydelse.«

9. § 13 f, stk. 7, 2. pkt., ophæves.

10. I § 13 f, stk. 7, indsættes efter 3. pkt., der bliver 2. pkt.:

»Hjælpen nedsættes dog ikke efter 1. og 2. pkt. for personer, der alene modtager uddannelseshjælp beregnet på baggrund af satserne i § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 6-9, og for personer, der er samlevende med eller bliver gift med en person, der modtager integrationsydelse, og hvis hjælp beregnes efter § 26, stk. 2.«

11. I § 13 f, stk. 12, nr. 3, indsættes efter »handicappet barn«: », handicappet voksen«.

12. I § 25 b, stk. 3, indsættes efter »§§ 22-24,«: »jf. dog stk. 10,«.

13. I § 25 b, stk. 4, indsættes efter »§ 13 f, stk. 3 og 4,«: »jf. dog stk. 10,«.

14. I § 25 b, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager hjælp efter §§ 22-24, og husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, betragtes i den forbindelse som husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år.«

15. I § 25 b, stk. 8, udgår »ugifte«, og efter »personer« indsættes: »i relation til de øvre grænser for den samlede hjælp«.

16. I § 25 b, stk. 9, indsættes som 3. pkt.:

»En ægtefælle, der samlever på fælles bopæl med sin ægtefælle, skal ved indplacering under de øvre grænser i stk. 1-3 indplaceres som gift.«

17. I § 25 b indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Personer, der modtager integrationsydelse efter § 22, jf. § 47, stk. 4, er ikke omfattet af de øvre grænser for den samlede hjælp. Tilsvarende gælder personer, der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, og som modtager integrationsydelse efter § 22.«

18. To steder i § 26, stk. 8, indsættes efter »§ 22, stk. 4-8,«: »og tilsvarende beløb til en ægtefælle, jf. stk. 2,«.

19. I § 33, stk. 1, nr. 1, ændres »lov om social pension« til: »lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

20. I § 33, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 38 i lov om social service« til: »§ 86 i dagtilbudsloven«.

21. I § 34, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »§ 13 f, stk. 1-4«:

», jf. dog stk. 4«.

22. I § 34, stk. 4, indsættes efter »§ 13 f, stk. 6 og 7,«: »herunder gifte, der endnu ikke har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år,«.

23. I § 85 a, stk. 1, ændres »stk. 2-9« til: »stk. 2-8«.

24. I § 89, stk. 3, 2. pkt., ændres »under forudsætning af« til: »med forbehold for«.

25. I § 91 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling,

1) når en person mod bedre vidende har undladt at give Udbetaling Danmark oplysninger som krævet efter § 4 i lov om Udbetaling Danmark, eller

2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter §§ 6 eller 85 a i denne lov.«

26. I § 95, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kommunen«: »eller af Udbetaling Danmark«.

27. I § 106, 2. pkt., ændres »refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter« til: »og kommunen afholder hver 50 pct. af udgifterne«.

28. I § 110 a, stk. 2, ændres »indhenter« til: »indhentet«.

§ 2

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. april 2015, som ændret ved § 6 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 39, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

2. I § 39 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af bestemmelsen i stk. 3, herunder om konsekvensen for arbejdsgivers ret til refusion ved manglende overholdelse af fristen for anmeldelse af fraværet efter § 6, stk. 2.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december 2016 og har virkning fra den 1. oktober 2016, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lovens § 2 træder i kraft den 1. januar 2017 og finder anvendelse for arbejdsgivers anmeldelse af en lønmodtagers graviditetsbetingede sygefravær, der påbegyndes den 1. januar 2017 eller senere.

Stk. 3. For de i § 1, nr. 14, nævnte husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager hjælp efter §§ 22-24 i lov om aktiv social politik, har loven dog først virkning fra den 1. december 2016.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 30. november 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen