Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap

I medfør af § 2, stk. 2, og § 10 a, stk. 2, i lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2013, fastsættes:

§ 1. Støtten efter §§ 2-10 ydes til borgere, som er omfattet af den fælles tolkeløsning, jf. lovens § 9.

Stk. 2. Støtten ydes på baggrund af en konkret ansøgning fra tolkebrugeren til tolkemyndigheden. I forbindelse med ansøgningen skal brugeren angive, hvilken leverandør der ønskes til den konkrete aktivitet samt hvor lang tids tolkning, der er behov for.

Stk. 3. Det er tolkemyndigheden, der træffer afgørelse om tolkning efter §§ 2-10, jf. lovens § 11, stk. 1. Tolkemyndigheden orienterer den valgte tolkeleverandør om tolkningen, jf. lovens § 11, stk. 2. Tolkebrugeren bestiller selv tolk på baggrund af tolkemyndighedens afgørelse, jf. lovens § 11, stk. 3.

Stk. 4. En bevilling i et år kan dække et sammenhængende tolkeforløb, der rækker udover kalenderåret.

Stk. 5. Det er en forudsætning, at tolkning ikke kan ydes efter anden lovgivning, herunder Folkeoplysningsloven og Sundhedsloven, jf. lovens § 1, stk. 2.

§ 2. Indenfor en årlig ramme på 3 mio. kr. ydes der tolkning ved deltagelse i større private fester, f.eks. bryllup, barnedåb, konfirmation, runde fødselsdage eller lignende.

§ 3. Indenfor en årlig ramme på 0,4 mio. kr. ydes der tolkning ved deltagelse i arrangementer i forlængelse af en begravelse.

§ 4. Indenfor en årlig ramme på 0,3 mio. kr. ydes der tolkning ved private sundhedstilbud som fødselsforberedelse, fysioterapi, ultralydsscanning eller lignende.

§ 5. Indenfor en årlig ramme på 1,5 mio. kr. ydes der tolkning ved deltagelse i handicappolitisk arbejde samt internationale idrætsstævner i udlandet.

§ 6. Indenfor en årlig ramme på 3,7 mio. kr. ydes der tolkning ved deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson.

§ 7. Indenfor en årlig ramme på 0,6 mio. kr. ydes der tolkning til døvblinde, der har behov for døvblindetolkning under ledsagelsen til og fra en aktivitet, hvortil der er ydet tolkning.

§ 8. Indenfor en årlig ramme på 0,6 mio. kr. ydes der tolkning til døve forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn.

§ 9. Indenfor en årlig ramme på 0,2 mio. kr. ydes der tolkning i forbindelse med diverse pludseligt opståede forhold, som ikke udelukkende kan dækkes af timebanken, jf. lovens § 12. Tildeling af støtte efter denne pulje sker kun i særlige tilfælde. Tildeling af støtte sker som udgangspunkt alene for en kortere periode, medmindre der er tale om helt særlige forhold, hvor der ikke er mulighed for at yde hjælp efter andre regler.

§ 10. Indenfor en årlig ramme på 0,3 mio. kr. ydes der tolkning i op til 5 timer dagligt for den enkelte studerende i forbindelse med tolkning ved sociale aktiviteter på faglige rusture i forbindelse med studiestart på videregående uddannelser. Indenfor samme årlig ramme ydes der tolkning i op til 5 timer tre gange om året i forbindelse med deltagelse i sociale aktiviteter, f.eks. fester eller lignende, på videregående uddannelser.

§ 11. Ansøgninger efter § 5 skal indeholde oplysninger om aktivitet samt udgifter til tolkens løn og rejseudgifter.

Stk. 2. Ansøgninger efter § 6 skal indeholde oplysninger om udbyder og aktivitet samt vurdering af, hvor mange timers tolkning, der er behov for i løbet af hele sæsonen. Den tolkeleverandør, der skal levere tolkningen efter § 6, vælges for hele sæsonen.

Stk. 3. Tolkning efter § 10, 1, pkt., skal så vidt muligt ske ved anvendelse af samme tolk, som leverer tolkning til de faglige dele af rusturen.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. november 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1198 af 10. november 2014 om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 23. november 2016

Karen Ellemann

/ Hanne Stig Andersen