Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 45, stk. 5, § 47, stk. 3, nr. 1, § 47, stk. 10, nr. 1 og 2, og § 47 stk. 12, § 48, stk. 3, nr. 1, § 48 stk. 4, § 50, stk. 2, 5 og 6, § 50 a, stk. 6 og 7, § 53, stk. 1, § 57, stk. 1, § 61, § 68, nr. 1, og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Indberetningen skal attesteres af producenten af biogas. Energinet.dk kan kræve, at modtagere af pristillæg indsender en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte råvarer samt produktionen og leveringen af biogas, og som påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor. Udgifter til revision afholdes af tilskudsmodtageren.«

3. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Tilskudsmodtagere skal én gang årligt indberette oplysninger til Energinet.dk om omkostninger ved produktion og brug af biogas, som modtager pristillæg efter § 43 a i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Energinet.dk fastsætter fristen for indberetningen og offentliggør denne på hjemmesiden www.energinet.dk.

Stk. 3. Der skal anvendes et indberetningsskema som findes på hjemmesiden www.energinet.dk.

§ 6 b. Omkostninger ved indberetning, jf. § 6 a, afholdes af tilskudsmodtageren.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Energistyrelsen, den 28. november 2016

Martin Hansen
Vicedirektør

/ Jane Gindvad Kristensen