Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulære om Det Administrative Bibliotek

Cirkulære nr. 66 af 3. september 2012 om Det Administrative Bibliotek ophæves pr. 1. januar 2017.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 23. november 2016

Nils Agerhus

/ Thomas Voigt Lund