Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0022
 
31996L0023
 
32001L0082
 
Links til øvrige EU dokumenter
32009R0470
 
32015R0262
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Tilladte lægemidler til dyr
Kapitel 3 Forbud mod og begrænsning i anvendelsen af visse hormoner m.v.
Kapitel 4 Lægemidler til dyr forbeholdt dyrlægers anvendelse
Kapitel 5 Indgivelse af lægemidler til dyr
Kapitel 6 Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler
Kapitel 7 Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige antiparasitære lægemidler
Kapitel 8 Forebyggende behandling med receptpligtige lægemidler
Kapitel 9 Genordinering af receptpligtige lægemidler
Kapitel 10 Behandling af heste med lægemidler, for hvilke der ikke er fastsat en maksimalgrænseværdi
Kapitel 11 Tilbageholdelsestider
Kapitel 12 Dyrlægens optegnelser, anvisning og indberetning til Vetstat
Kapitel 13 Dyrlægers indkøb, opbevaring, anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler til dyr
Kapitel 14 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Koder til anvendelse ved indberetning til VetStat, jf. § 40, stk. 1, nr. 6-8
Bilag 2 Liste over magistrelle lægemidler, jf. § 4, stk. 1, nr. 3
Bilag 3 Liste over forbudte stoffer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr1)

I medfør af § 11, stk. 1, 3 og 4, § 12, stk. 3 og 4, § 13, stk. 2, § 14, stk. 4 og 5, § 15, § 17, § 35, § 37 a, stk. 1 og 2, og § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september 2015, og § 9, stk. 3, og § 72, stk. 2, i lov om apotekervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 2, § 10, stk. 1, nr. 2, og § 13, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler dyrlægers indkøb, opbevaring, anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser om tilladte lægemidler til dyr, ikke-tilladte stoffer og forbud mod og begrænsning i anvendelsen af visse hormoner m.v.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Besætning: Et enkelt eller en samling af fødevareproducerende dyr eller pelsdyr af samme dyreart, der anvendes til et bestemt formål, der er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. Ved besætning forstås endvidere den eller de besætninger af samme dyreart, der er registreret på et CHR-nummer.

2) Dyr: Dyr i menneskelig varetægt.

3) Dyreejer: Enhver, som har dyr i sin varetægt.

4) Fødevareproducerende dyr: Kvæg, svin, får, geder, dyr af hesteslægten (herefter benævnt heste), bortset fra heste, der er udelukket fra konsum, jf. § 36, opdrættede hjortedyr og fjervildt, strudsefugle, kaniner, fjerkræ, herunder duer, akvakulturdyr, honningbier og andre dyr, hvis kød eller produkter er bestemt til konsum.

5) Pelsdyr: Ræve opdrættet i henhold til bekendtgørelse om opdræt af ræve samt mink, ilder (fritte), mårhund, nutria, chinchilla og andre dyr, der må opdrættes landbrugsmæssigt med henblik på at udnytte pelsen.

6) Produktionsdyr: Fødevareproducerende dyr og pelsdyr.

7) Lægemiddel til dyr: En vare, der præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos dyr, eller som kan anvendes i eller gives til dyr, enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning, eller for at stille en medicinsk diagnose.

8) Lægemidler på udleveringstilladelse: Lægemidler, som efter tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen i henhold til lov om lægemidler kan anvendes til dyr og mennesker.

9) Magistrelt lægemiddel: Et lægemiddel, der i henhold til lov om lægemidler tilberedes på et apotek efter ordinering fra en dyrlæge.

10) Antibiotika: Antibiotika- og kemoterapeutikaholdige lægemidler.

11) Homøopatisk lægemiddel: Et lægemiddel fremstillet af stoffer (homøopatiske stammer) efter en homøopatisk fremstillingsmetode som beskrevet i Den Europæiske Farmakopé, der har officiel status i et EU/EØS-land. Et homøopatisk lægemiddel kan indeholde flere aktive bestanddele.

12) Ikke-tilladte stoffer: Stoffer, hvis indgift i dyr er forbudt efter gældende regler.

13) Maksimalgrænseværdi for restkoncentration (MRL): Den maksimale restkoncentration af et farmakologisk virksomt stof (udtrykt som mg/kg eller µg/kg vådvægt), som kan tillades i animalske fødevarer, jf. artikel 1, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004.

14) Ordineringsperiode: Det tidsrum, hvortil dyrlægen må ordinere medicin.

15) Behandlingsperiode: Det nøjagtige antal dage indenfor ordineringsperioden, som dyrene skal behandles for den diagnosticerede sygdom.

16) Besætningsdiagnose: Entydig diagnose for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer.

17) Microchip: En transponder, som defineret i artikel 2, litra n, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen).

18) Lovpligtig vaccination: Vaccination, som er pålagt af Fødevarestyrelsen i henhold til lov.

19) Goldbehandling: Behandling af en laboratoriemæssigt diagnosticeret bakteriel infektion ved indgivelse af antibiotika i yveret i forbindelse med ophør med malkning.

20) Terapeutisk behandling: Individuel indgivelse til fødevareproducerende dyr af et lægemiddel med indhold af følgende:

a) Beta-agonister til heste til behandling af luftvejsproblemer, hovsenebensbetændelse eller forfangenhed eller til fremkaldelse af vesvækkelse (tocolyse).

b) Allyltrenbolon (altrenogest) til brunststyring af konkurrence- eller cirkusheste.

c) Progesteron samt de derivater, der ved hydrolyse let danner den oprindelige forbindelse efter absorption fra indgiftsstedet, til behandling af forstyrrelser i ovariefunktionen.

21) Zooteknisk behandling: Indgivelse af et lægemiddel til dyr med følgende:

a) Østrogen eller gestagen virkning med henblik på brunstsynkronisering og forudgående behandling af donor og recipient i forbindelse med embryotransplantation hos fødevareproducerende dyr.

b) Androgen virkning med henblik på kønskonvertering af akvakulturdyr i en gruppe af avlsdyr.

22) Ulovlig behandling: Anvendelse af ikke-tilladte stoffer samt anvendelse af lægemidler til andre formål eller på andre betingelser end fastsat efter gældende regler.

23) Flokbehandling: Indgivelse af antibiotikaholdige lægemidler gennem vand eller foder til en gruppe af svin.

Kapitel 2

Tilladte lægemidler til dyr

§ 3. Til behandling af dyr skal anvendes lægemidler, der har markedsføringstilladelse til dyr fra Lægemiddelstyrelsen eller har fællesskabsmarkedsføringstilladelse til dyr i Den Europæiske Union efter regler fastlagt herom af Rådet for Den Europæiske Union.

§ 4. Findes der ikke et lægemiddel, som er godkendt til markedsføring, jf. § 3, kan dyrlægen undtagelsesvist under sit direkte personlige ansvar, især for at undgå uacceptable lidelser hos de pågældende dyr, anvende, udlevere eller ordinere følgende lægemidler til behandling af en tilstand:

1) Et lægemiddel, som har markedsføringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen eller fællesskabsmarkedsføringstilladelse til en anden dyreart eller til samme dyreart mod en anden tilstand, eller, hvis et sådant lægemiddel ikke findes.

2) Et lægemiddel, som har markedsføringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen eller fællesskabsmarkedsføringstilladelse til brug til mennesker, eller et lægemiddel på udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, eller, hvis et sådant lægemiddel ikke findes.

3) Et magistrelt lægemiddel, som fremgår af bilag 2, til den dyreart og indikation, som er anført i bilaget.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra kravet i stk. 1, nr. 3, således at andre lægemidler end de i bilag 2 anførte kan anvendes, hvis dette er nødvendigt under hensyn til dyrs sundhed. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

§ 5. Til behandling af fødevareproducerende dyr er det en betingelse for at anvende reglen i § 4, at lægemidlets farmakologisk aktive stoffer er opført i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, og at dyrlægen fastsætter en passende tilbageholdelsestid, jf. § 38.

§ 6. Homøopatiske lægemidler til dyr kan uanset § 4 anvendes til behandling af andre dyr end fødevareproducerende dyr under dyrlægens ansvar.

§ 7. Homøopatiske lægemidler, der er beregnet til fødevareproducerende dyr, og hvis aktive stoffer er opført i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, kan uanset § 4 anvendes til behandling af fødevareproducerende dyr under dyrlægens ansvar.

§ 8. Vaccine, som ikke har markedsføringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen eller fællesskabsmarkedsføringstilladelse, kan uanset § 3 anvendes til lovpligtig vaccination.

Kapitel 3

Forbud mod og begrænsning i anvendelsen af visse hormoner m.v.

§ 9. Anvendelse af de i bilag 3 nævnte lægemidler eller stoffer til fødevareproducerende dyr er forbudt.

§ 10. Anvendelse af lægemidler eller stoffer med androgen, gestagen eller østrogen virkning samt af beta-agonister til produktionsdyr er forbudt, jf. dog §§ 13-16.

§ 11. Anvendelse af lægemidler eller stoffer med hormonel eller hormonlignende effekt til produktionsdyr til vækst- eller ydelsesfremmende formål er forbudt.

Terapeutisk og zooteknisk behandling

§ 12. Terapeutisk og zooteknisk behandling, jf. § 2, nr. 20 og 21, må ikke foretages på brugsdyr, herunder udtjente avlsdyr, jf. dog §§ 13-16.

§ 13. Terapeutisk behandling, som nævnt i § 2, nr. 20, litra a og c, er tilladt på betingelse af, at:

1) behandlingen foretages af dyrlægen personligt, jf. dog stk. 2,

2) behandlingen, jf. § 2, nr. 20, litra c, kun sker i form af injektion eller vaginalspiral på entydigt identificerede fødevareproducerende dyr,

3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i § 3, eller § 4, stk. 1, nr. 1 eller 2, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage, for beta-agonister dog højst 28 dage, og

4) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 39, stk. 1.

Stk. 2. Til efterbehandling af en hest, der er behandlet i henhold til stk. 1 med beta-agonister mod luftvejsproblemer, hovesenebensbetændelse eller forfangenhed, må dyrlægen udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler med indhold af beta-agonister på betingelse af, at:

1) behandlingen foretages under dyrlægens ansvar,

2) de udleverede eller ordinerede receptpligtige lægemidler opfylder betingelserne i § 3, eller § 4, stk. 1, nr. 1 eller 2, er til indgivelse gennem munden, og har en tilbageholdelsestid på højst 28 dage,

3) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 39, stk. 1, og

4) dyrlægen anfører dato for indledning og afslutning af behandlingen.

§ 14. Terapeutisk behandling, som nævnt i § 2, nr. 20, litra b, er tilladt på betingelse af, at:

1) lægemidlet indgives peroralt af dyrlægen eller under dennes ansvar,

2) behandlingen kun foretages på dyr, der er entydigt identificeret,

3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i § 3 eller § 4, stk. 1, nr. 1 eller 2, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage, og

4) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 39, stk. 1.

§ 15. Zooteknisk behandling er tilladt på betingelse af, at:

1) behandlingen foretages af dyrlægen eller under dennes ansvar,

2) behandlingen foretages på avlsdyr, der ikke viser tegn på reproduktionsforstyrrelser, og som er tydeligt identificerede,

3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i § 3 eller § 4, stk. 1, nr. 1 eller 2, og som ikke er implantater eller tabletter til implantation, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage, og

4) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 39, stk. 1.

§ 16. Dyrlægen må ordinere receptpligtige lægemidler med androgen virkning til behandling af yngel af akvakulturdyr med henblik på kønskonvertering, jf. § 2, nr. 21, litra b, på betingelse af, at:

1) behandlingen foretages under dyrlægens ansvar,

2) behandlingen foretages på yngel af dambrugsfisk på under 3 måneder,

3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i §§ 3 og 4, og som er ordineret ved en recept til engangsudlevering, og som ikke er implantater eller tabletter til implantation,

4) den ansvarlige for besætningen skriftligt instrueres om, at hormonbehandlede dyr ikke må anvendes til konsum,

5) dyrlægen straks efter behandlingen skriftligt underretter Fødevarestyrelsen om navn og adresse på dambruget, navn og mængde på anvendte lægemidler, samt tidspunkt for indledning og afslutning af behandlingen, og

6) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 39, stk. 1.

Kapitel 4

Lægemidler til dyr forbeholdt dyrlægers anvendelse

§ 17. Behandling af dyr med receptpligtige lægemidler med nedennævnte indhold må kun foretages af dyrlægen personligt, og dyrlægen må ikke udlevere eller ordinere følgende:

1) Lægemidler med analgetisk effekt til injektion, dog undtagen non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler.

2) Anæstetika til inhalation eller injektion.

3) Opioider, opiater, barbiturater, benzodiazepiner og psykosedativa, jf. dog stk. 2.

4) Selenholdige lægemidler til injektion.

5) Parasympatomimetika til injektion og parasympatolytika til injektion.

6) Sympatomimetika til injektion og sympatolytika til injektion.

7) Følgende hormoner og forbindelser med hormonlignende effekt til injektion:

a) Adrenocorticotrope hormoner.

b) Naturlige og syntetiske binyrebarksteroider.

c) Naturlige og syntetiske kønshormoner, herunder anabole steroider.

d) Oxytocin og oxytocinanaloger.

e) Prostaglandiner og prostaglandinanaloger.

8) Lægemidler, der udelukkende er godkendt til intravenøs indgivelse, jf. dog § 19, stk. 2.

Stk. 2. Dyrlægen må dog, udlevere eller ordinere opioider, opiater, barbiturater, benzodiazepiner og psykosedativa til indgift gennem munden til behandling af andre dyr end fødevareproducerende dyr. Til behandling af heste, som er udelukket fra anvendelse til konsum, må dyrlægen kun udlevere eller ordinere de i stk. 1, nr. 3, nævnte lægemidler til anvendelse i indtil 4 uger i forbindelse med genoptræning efter alvorlig sygdom.

Stk. 3. Dyrlægen kan dog, uanset stk. 1, nr. 7, litra d, udlevere eller ordinere oxytocin og oxytocinanaloger til anden sygdomsbehandling end vestimulation til anvendelse i:

1) svinebesætninger uden sundhedsrådgivningsaftale eller med en basisaftale til efterbehandling i indtil 5 dage på betingelse af, at dyrlægen har indledt behandlingen af hvert enkelt dyr,

2) svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul i indtil 35 dage, til besætninger i kategori Almindelig rådgivning, jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, dog i indtil 50 dage,

3) kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 i indtil 35 dage, til besætninger i kategori Almindelig rådgivning, jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, dog i indtil 42 dage,

4) kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 til en periode uden fastsat øvre tidsgrænse, når følgende betingelser er opfyldt:

a) Den besætningsansvarlige har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES Kvæg, at anvendelse af lægemidler ønskes registreret i DMS Dyreregistrering.

b) Besætningsdyrlægen har indberettet til www.vetreg.dk, at den besætningsansvarlige foretager elektronisk indberetning om anvendelse af lægemidler til DMS Dyreregistrering.

c) Besætningsdyrlægen foretager indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.

5) kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2 i indtil 35 dage, jf. § 25, stk. 4, nr. 1, eller

6) kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftaler med tilvalgsmodul 2, der er omfattet af § 25, stk. 5, til en periode uden fastsat øvre tidsgrænse.

Stk. 4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 2-6, må dyrlægen kun udlevere lægemidler til de første 5 dage.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra stk. 1. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

Stk. 6. Undtaget fra stk. 1 er autoriserede veterinærsygeplejersker, som udfører de behandlinger, der er nævnt i § 7, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v.

Kapitel 5

Indgivelse af lægemidler til dyr

§ 18. Subkutane og intramuskulære injektioner skal på svin foretages så tæt bag ørerne som muligt, på får og geder midt på halsen, på kvæg midt på halsen eller umiddelbart foran boven, og på heste midt på halsen eller i bringen. På svin kan vaccination ved hjælp af særligt udstyr, som ikke indebærer anvendelse af kanyle, endvidere foretages ved haleroden. Subkutan injektion af jern- og vitaminpræparater kan foretages i lyskefolden på pattegrise.

Stk. 2. Indgivelse af lægemidler med lokalbedøvende, lokalt smertestillende eller anden lokal effekt til injektion, er undtaget fra stk. 1.

§ 19. Injektion i blodårer, i bughulen, i led, i seneskeder og ved rygmarv/rygmarvskanal samt anbringelse af lægemidler i livmoderen må kun foretages af dyrlægen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Dyrlægen må til besætningsansvarlige, som har indgået aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2, og som har modtaget autorisation fra Fødevarestyrelsen til at behandle køer lidende af kælvningsfeber 0-4 døgn efter kælvning, udlevere eller ordinere calciumholdige lægemidler uden indhold af magnesium, som er godkendt til intravenøs indgift, hvis der foreligger en besætningsdiagnose for kælvningsfeber.

Stk. 3. Dyrlægen må til besætningsansvarlige, som har indgået aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2, og som har modtaget autorisation fra Fødevarestyrelsen til at behandle køer lidende af tilbageholdt efterbyrd med infektion 0-3 døgn efter kælvning, udlevere eller ordinere uteritorier, hvis der foreligger en besætningsdiagnose for tilbageholdt efterbyrd med infektion.

Stk. 4. Dyrlægen må til besætningsansvarlige med besætninger af akvakulturdyr udlevere eller ordinere vaccine til injektion i fiskens bughule.

§ 20. Dyrlæger må afholde kursus for besætningsansvarlige i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr.

Stk. 2. Kursusplan og -indhold skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Kursusudbyder skal senest 3 uger før kursusafholdelse underrette Fødevarestyrelsen om kursussted og tidspunkt med reference til det godkendte kursus, jf. stk. 2.

Kapitel 6

Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler

§ 21. Behandling af dyr med antibiotika må udelukkende finde sted, hvis behandlingen er rettet mod konkrete, diagnosticerede infektioner og har et helbredende sigte jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Antibiotikabehandling er tilladt i tilslutning til operative indgreb, som indebærer en særlig risiko for infektion.

Stk. 3. I forbindelse med eksport, hvor modtagerlandet kræver det, må dyr behandles med antibiotika, uden at behandlingen er rettet mod konkrete, diagnosticerede infektioner, og uden at behandlingen har et helbredende sigte. Dyrlægen skal føre optegnelser, der begrunder anvendelsen, udleveringen eller ordineringen. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 22. Behandling af produktionsdyr i henhold til §§ 23-29 forudsætter, at dyrene er klinisk syge eller skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms inkubationsfase.

§ 23. I besætninger, som ikke er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning, og i kvæg- og svinebesætninger med basisaftale om sundhedsrådgivning, må dyrlægen udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 5 dage til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til besøget i besætningen selv har diagnosticeret hos følgende produktionsdyr:

1) Enkeltdyr, undtagen køer, under forudsætning af, at dyrlægen selv har indledt behandlingen af hvert enkelt dyr.

2) En gruppe af:

a) kvæg, for så vidt angår handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet,

b) lam og gedekid på under 1 år,

c) hjorte,

d) svin,

e) fjerkræ og fjervildt,

f) pelsdyr eller

g) akvakulturdyr.

Stk. 2. Til behandling af akvakulturdyr må dyrlægen uanset stk. 1, nr. 2, litra g, ordinere receptpligtige lægemidler i indtil 10 dage. Lægemidler til anæstesi af akvakulturdyr er undtaget fra denne tidsbegrænsning.

Stk. 3. Til de behandlinger, der er nævnt i stk. 2, må dyrlægen kun udlevere receptpligtige lægemidler til de første 5 dage.

Stk. 4. Receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, er undtaget fra stk. 1 og 2, jf. § 33. Dette gælder dog ikke antibiotika.

§ 24. I svinebesætninger, som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul, må dyrlægen til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i forbindelse med et besøg i besætningen selv har diagnosticeret og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i følgende antal dage:

1) Almindelig rådgivning: 50 dage.

2) Ekstra rådgivning og Skærpet rådgivning: 35 dage.

Stk. 2. Når de i stk. 1 nævnte besætninger alene består af slagtesvin (30 kg - slagtning), må dyrlægen til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i besætningen selv har diagnosticeret og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 63 dage.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 må dyrlægen til behandling af en sygdom, for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, kun ordinere antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling af svin til anvendelse i følgende antal dage:

1) Almindelig rådgivning: 35 dage.

2) Ekstra rådgivning og Skærpet rådgivning: 14 dage.

Stk. 4. Ordinering i henhold til stk. 3, må kun foretages i forbindelse med et rådgivningsbesøg eller et kort sygebesøg, jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.

Stk. 5. Til behandling af en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, må dyrlægen kun ordinere receptpligtige lægemidler efter reglerne fastsat i § 23, stk. 1.

§ 25. I kvægbesætninger, som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1, må dyrlægen udlevere eller ordinere lægemidler til anvendelse i indtil 5 dage til den besætningsansvarliges efterbehandling af køer af en sygdom, som dyrlægen selv har indledt behandlingen af på hvert enkelt dyr.

Stk. 2. I kvægbesætninger til behandling af handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1, må dyrlægen til den besætningsansvarlige:

1) i kvægbesætninger med Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, til behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i besætningen selv har diagnosticeret, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 35 dage, jf. dog stk. 5,

2) i kvægbesætninger i kategori Almindelig rådgivning, jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, til behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i besætningen selv har diagnosticeret, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 42 dage, jf. dog stk. 5, og

3) til behandling af en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, kun ordinere receptpligtige lægemidler efter reglerne fastsat i § 23, stk. 1.

Stk. 3. I kvægbesætninger, som alene består af handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1, må dyrlægen:

1) til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i besætningen selv har diagnosticeret, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 63 dage,

2) til behandling af en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, kun ordinere receptpligtige lægemidler efter reglerne fastsat i § 23, stk. 1.

Stk. 4. I kvægbesætninger, som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2, må dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarlige til:

1) behandling i indtil 35 dage, af de af besætningens kvæg, der forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, jf. dog stk. 5,

2) efterbehandling i indtil 5 dage af kvæg for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, og som dyrlægen har indledt behandlingen af på hvert enkelt dyr, og

3) behandling i indtil 5 dage af en gruppe af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose.

Stk. 5. I de i stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 1, nævnte kvægbesætninger må dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarliges behandling af besætningsdiagnoser til anvendelse i en periode uden fastsat øvre tidsgrænse, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den besætningsansvarlige har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES Kvæg, at anvendelse af lægemidler ønskes registreret i DMS Dyreregistrering.

2) Besætningsdyrlægen har indberettet til www.vetreg.dk, at den besætningsansvarlige foretager elektronisk indberetning om anvendelse af lægemidler til DMS Dyreregistrering.

3) Besætningsdyrlægen foretager indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.

§ 26. I minkfarme, som er omfattet af en obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale, må dyrlægen til den ansvarlige for minkfarmens behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i minkfarmen selv har diagnosticeret, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 120 dage. I perioden 1. august til 1. december, begge dage inklusive, må dyrlægen dog kun ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 63 dage. Receptpligtige lægemidler ordineret inden 1. august må kun anvendes frem til 2. oktober.

Stk. 2. Til behandling af enkeltdyr i minkfarme, som er omfattet af en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, må dyrlægen kun ordinere receptpligtige lægemidler efter reglerne fastsat i § 23, stk. 1, nr. 1. Til behandling af en gruppe af mink i minkfarme for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, kan dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler i indtil 35 dage, hvis dyrlægen i forbindelse med et besøg i minkfarmen selv har diagnosticeret sygdommen.

§ 27. I besætninger med får, geder eller med akvakulturdyr, som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning, må dyrlægen til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i besætningen selv har diagnosticeret og ved sit nære kendskab til besætningen har erfaring for, vil opstå hos andre dyr i besætningen, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 35 dage.

Stk. 2. Lægemidler til anæstesi af akvakulturdyr er undtaget fra den i stk. 1 nævnte tidsbegrænsning.

§ 28. Dyrlægen må til den behandling, der er nævnt i § 24, § 25, stk. 2-5, §§ 26 og 27, kun udlevere receptpligtige lægemidler til de første 5 dage.

Stk. 2. Dyrlægen må i de tilfælde, der er nævnt i § 24, § 25, stk. 2-5, §§ 26 og 27, på baggrund af en telefonkonsultation ordinere receptpligtige lægemidler til supplement af de lægemidler, som dyrlægen ordinerede eller genordinerede ved sit seneste rådgivningsbesøg, såfremt dette sker inden ordineringsperiodens udløb. Til mælkeleverende kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2 og med mindst 50 køer kan dyrlægen endvidere på baggrund af en telefonkonsultation foretage supplerende ordinering af receptpligtige lægemidler til supplement af de lægemidler, som dyrlægen ordinerede eller genordinerede ved sit seneste statusbesøg, såfremt dette sker inden ordineringsperiodens udløb. Ved supplerende ordinering på baggrund af telefonkonsultation kræves ikke fornyet anvisning.

Stk. 3. Receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, er undtaget fra de ordineringsperioder, der fremgår af §§ 24-26 og § 27, stk. 1, jf. § 33. Dette gælder dog ikke antibiotika.

Antibiotika

§ 29. Til behandling af produktionsdyr må dyrlægen uanset §§ 23-27 kun anvende, udlevere eller ordinere lægemidler, der indeholder fluorokinoloner, til brug i indtil 5 dage, hvis det ved en aktuel resistensundersøgelse udført på et laboratorium med en akkrediteret metode er dokumenteret, at andre registrerede antibiotika ikke er anvendelige jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved akut sygdom må behandlingen iværksættes, før resultatet af resistensundersøgelsen foreligger på betingelse af, at

1) der foreligger en resistensundersøgelse fra tilsvarende sygdomstilfælde i besætningen,

2) resistensundersøgelsen er foretaget indenfor de seneste 8 dage på et laboratorium med en akkrediteret metode,

3) resistensundersøgelsen dokumenterer, at andre registrerede antibiotika ikke er anvendelige, og

4) dyrlægen kan dokumentere et akut sygdomsforløb med høj dødelighed i besætningen.

Stk. 3. Den behandling, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal inden 14 dage efter behandlingens afslutning indberettes til Fødevarestyrelsen med oplysning om dato for behandlingens begyndelse og afslutning, hvilke og hvor mange dyr der er behandlet, diagnose, resultat af resistensundersøgelsen (kopi af laboratoriesvar), besætningens CHR-nummer, dyrlægens autorisationsnummer samt underskrift.

§ 30. Goldbehandling med antibiotika må kun finde sted, hvis der inden for de seneste 42 dage er påvist sygdomsfremkaldende mikroorganismer i mindst én kirtelprøve fra det pågældende dyr, jf. stk. 2.

Stk. 2. Kirtelprøver skal udtages af en dyrlæge, en kvalitetsrådgiver fra SEGES Kvæg eller af den ansvarlige for besætningen. Kirtelprøverne skal undersøges ved bakteriologisk dyrkning, som skal foretages af dyrlægen på dennes praksis- eller privatadresse eller på et eksternt laboratorium med en akkrediteret laboratorieundersøgelse. Påvisning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer skal ledsages af en resistensundersøgelse, jf. dog stk. 3. På laboratorier skal resistensundersøgelsen være akkrediteret.

Stk. 3. Undersøgelse for sygdomsfremkaldende mikroorganismer og efterfølgende resistensundersøgelse kan erstattes af PCR-undersøgelse og β-lactamase test.

Stk. 4. Dyrlægen skal inddrage resultatet af laboratorieundersøgelsen, jf. stk. 1-3, ved valg af antibiotika til goldbehandlingen.

Stk. 5. Dyrlægen må til besætningsansvarlige, der har indgået aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul, ordinere eller udlevere antibiotika til den i stk. 1 nævnte goldbehandling. Lægemidlerne må kun ordineres eller udleveres i form af engangsapplikatorer, og der må kun ordineres eller udleveres én engangsapplikator pr. kirtel.

§ 31. Når dyrlægen til behandling af yverbetændelse hos kvæg anvender og til behandling eller efterbehandling udleverer eller ordinerer andre antibiotika end simple penicilliner, skal dyrlægen udtage mælkeprøve til bakteriologisk undersøgelse og resistensundersøgelse, før behandling indledes, jf. dog bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler i kvægbesætninger, hvorefter mælkeprøven må udtages af den ansvarlige for den kvægbesætning, der er omfattet af aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2.

Stk. 2. Mælkeprøver, der er udtaget af dyrlægen eller den ansvarlige for besætningen efter bestemmelsen i stk. 1, skal undersøges af dyrlægen på dennes praksis- eller privatadresse eller på et eksternt laboratorium med en akkrediteret metode.

Stk. 3. Hvis resultatet af analysen medfører, at behandlingen skal korrigeres, skal dyrlægen straks give meddelelse herom til den ansvarlige for besætningen.

Kapitel 7

Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige antiparasitære lægemidler

§ 32. Til behandling af dyr må dyrlægen udlevere eller ordinere receptpligtige antiparasitære lægemidler til gennemførelse af én behandling af det eller de dyr, for hvilke dyrlægen har stillet en diagnose. Dette gælder også i de i § 23, stk. 1, §§ 24-26 og § 27, stk. 1, angivne tilfælde.

Stk. 2. Receptpligtige antiparasitære lægemidler må i helt særlige tilfælde, hvor der er en veterinærfaglig begrundelse herfor, anvendes, udleveres eller ordineres uden forudgående konstateret parasitbelastning.

Stk. 3. I forbindelse med eksport og ved rejse med kæledyr, hvor modtagerlandet kræver det, må receptpligtige antiparasitære lægemidler anvendes, udleveres eller ordineres uden forudgående konstateret parasitbelastning.

Stk. 4. Dyrlægen skal i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde føre optegnelser, der begrunder anvendelsen, udleveringen eller ordineringen. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

Kapitel 8

Forebyggende behandling med receptpligtige lægemidler

§ 33. Receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, må anvendes, udleveres eller ordineres, uden at der forud er konstateret sygdom på betingelse af, at dyrlægen har et sådant kendskab til dyrets eller dyrenes helbredstilstand, at det er fuldt forsvarligt at indgive lægemidlet til dyret eller dyrene, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Dyrlægen må, i forbindelse med lovpligtig vaccination anvende, udlevere eller ordinere vaccine, uden at dyrlægen har et særligt kendskab til besætningen og til dyrenes helbredstilstand.

Stk. 3. Antibiotikaholdige lægemidler og endoparasitære lægemidler er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning meddele dispensation til anvendelse af andre lægemidler end de i stk. 1 nævnte. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

Kapitel 9

Genordinering af receptpligtige lægemidler

§ 34. Dyrlægen må kun genordinere rester af receptpligtige lægemidler inden for ordineringsperioden og på betingelse af, at dyrlægen aflægger et nyt besøg i besætningen og derved

1) personligt stiller en aktuel diagnose, som begrunder genordinering af de pågældende receptpligtige lægemidler, eller

2) ved sit nøje kendskab til besætningen vurderer, at behandlingsbehov vil opstå inden for den kommende ordineringsperiode.

Stk. 2. Genordinering forudsætter, at dyrlægen på ny giver den besætningsansvarlige en anvisning, jf. § 39.

Kapitel 10

Behandling af heste med lægemidler, for hvilke der ikke er fastsat en maksimalgrænseværdi

§ 35. Findes der ikke et egnet lægemiddel til behandling af heste, må dyrlægen uanset §§ 3-5 under sit direkte personlige ansvar anvende stoffer, som er opført på bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/2006 af 13. december 2006 om fastlæggelse af en liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af hestefamilien, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 122/2013 af 12. februar 2013. Anvendelse skal ske i overensstemmelse med det i forordningen anførte, herunder fastsættelse af en tilbageholdelsestid på mindst 6 måneder.

Stk. 2. Dyrlægen angiver de nødvendige oplysninger om lægemidlet i identifikationsdokumentets afsnit II, del III, i overensstemmelse med artikel 37, stk. 6, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF.

§ 36. Findes der ikke et egnet lægemiddel, jf. §§ 3-5 og § 35, må dyrlægen til behandling af heste anvende lægemidler med indhold af aktive stoffer, som ikke er opført i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

Stk. 2. Dyrlægen fastslår i overensstemmelse med artikel 37, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF, forud for behandlingen i henhold til stk. 1 dyrets status som enten

1) bestemt til slagtning til konsum, hvilket er standardproceduren, eller

2) ikke bestemt til slagtning til konsum, jf. identifikationsdokumentets afsnit II, del II.

Stk. 3. Hvis dyret er bestemt til slagtning til konsum, jf. stk. 2, nr. 1, påser dyrlægen inden behandlingen i henhold til stk. 1, at dyret i overensstemmelse med artikel 37, stk. 3, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF, uigenkaldeligt erklæres udelukket fra konsum, ved at:

1) udfylde og underskrive identifikationsdokumentets afsnit II, del II, og

2) ugyldiggøre identifikationsdokumentets afsnit II, del III, i overensstemmelse med instrukserne i afsnit II, del III.

Kapitel 11

Tilbageholdelsestider

§ 37. Når dyrlægen til fødevareproducerende dyr anvender eller på anvisningen, jf. § 39, stk. 2, anfører en større dosis af et lægemiddel end angivet i det godkendte produktresumé, skal dyrlægen fastsætte en passende længere tilbageholdelsestid for at sikre, at der ikke forekommer restkoncentrationer, der overskrider maksimalgrænseværdierne, når tilbageholdelsestiden er udløbet.

§ 38. Er der ikke for den pågældende dyreart angivet en tilbageholdelsestid for de i § 4 nævnte lægemidler, skal dyrlægen for behandlede dyr, hvis kød eller produkter er bestemt til konsum, i alle tilfælde fastsætte en passende tilbageholdelsestid. Denne tilbageholdelsestid skal være mindst:

1) 28 døgn før slagtning,

2) 7 døgn før levering af mælk og æg, og

3) 500 graddage, fx. 100 dage á 5 °C vandtemperatur, før levering af fisk.

Stk. 2. Den tilbageholdelsestid, der er nævnt i stk. 1, sættes til nul for homøopatiske lægemidler til dyr, hvis aktive stoffer er optaget i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer med bemærkning om, at MRL ikke er påkrævet.

Kapitel 12

Dyrlægens optegnelser, anvisning og indberetning til Vetstat

§ 39. Ved anvendelse, udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal dyrlægen foretage optegnelser over:

1) dyrlægens navn og autorisationsnummer,

2) den besætningsansvarliges navn og adresse,

3) det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret,

4) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet/skal behandles (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit, eller tilsvarende opdeling),

5) anvendte, udleverede eller ordinerede lægemidler og mængden heraf,

6) dato for anvendelse, udlevering eller ordinering,

7) nøjagtig angivelse af lægemidlernes dosering, administrationsvej og behandlingsperiode,

8) den stillede diagnose, og

9) de meddelte tilbageholdelsestider.

Stk. 2. Dyrlægen skal udlevere en skriftlig, læselig anvisning med de oplysninger, der fremgår af stk. 1, til den besætningsansvarlige.

Stk. 3. Ved ordinering til mere end 5 dages forbrug skal dyrlægen endvidere skriftligt give den besætningsansvarlige anvisning om:

1) kliniske symptomer, der skal være konstateret, før behandling indledes,

2) ordineringsperioden,

3) hvad der er aftalt for at løse problemet, således at behovet for behandling ophører, og

4) dyrlægens begrundelse for, at dyrene skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms inkubationsfase, jf. § 22, eller at sygdommen vil brede sig i besætningen.

Stk. 4. Anvisningen skal underskrives af dyrlægen. Ved udlevering og ordinering skal anvisningen endvidere underskrives af den ansvarlige for besætningen.

Stk. 5. Dyrlægen skal i 5 år efter datoen for anvendelse, udlevering, ordinering eller genordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, samlet, overskueligt og i datoorden opbevare kopier af anvisninger og på forlangende forevise eller udlevere disse til kontrolmyndigheden.

Stk. 6. Ved behandling af heste finder stk. 1, nr. 3, ikke anvendelse.

Stk. 7. Ved behandling af pelsdyr finder stk. 1, nr. 9, ikke anvendelse.

Stk. 8. Ved ordinering af receptpligtige lægemidler til behandling af akvakulturdyr i indtil 10 dage finder stk. 3 ikke anvendelse.

Stk. 9. Lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, er undtaget fra kravet om anvisning. Dette gælder dog ikke antibiotikaholdige lægemidler.

§ 40. Dyrlægen skal mindst en gang om måneden indberette oplysninger om enhver anvendelse eller udlevering af receptpligtige lægemidler, herunder vacciner og sera, til produktionsdyr til VetStat. Oplysningerne skal omfatte følgende:

1) Dato for anvendelse eller udlevering.

2) Dyrlægens autorisationsnummer.

3) Det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret.

4) Lægemidlets varenummer.

5) Anvendt mængde.

6) Kode for dyreart, jf. bilag 1.

7) Kode for aldersgruppe, jf. bilag 1.

8) Kode for ordineringsgruppe, jf. bilag 1.

Stk. 2. Dyrlægen skal elektronisk indberette oplysningerne, der er nævnt i stk. 1, til Vetstat. Samtlige data for en kalendermåned skal være indberettet senest den 10. i den efterfølgende måned. Dyrlægen skal opbevare data i mindst 1 år efter indberetning og på forlangende forevise eller udlevere disse til kontrolmyndigheden.

Stk. 3. Indberetningspligten i stk. 1 og 2 gælder ikke for heste.

§ 41. Dyrlæger skal føre logbog over alle rådgivningsbesøg i besætninger, der er omfattet af en sundhedsrådgivningsaftale. For mælkeleverende kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2 og med mindst 50 køer skal dyrlægen endvidere føre logbog over alle statusbesøg. Logbogen skal have fortløbende nummererede, fastsiddende sider og føres i datoorden.

Stk. 2. I logbogen skal for hvert rådgivningsbesøg/statusbesøg mindst optegnes følgende:

1) Dato for besøget.

2) Tidspunkt for besøgets start.

3) Tidspunkt for besøgets afslutning.

4) Dyrlægens underskrift.

5) CHR-nummer.

6) Den besætningsansvarliges underskrift.

Stk. 3. Dyrlægen skal opbevare logbogen i 2 år fra datoen for besøget og på forlangende forevise eller udlevere denne til kontrolmyndigheden.

Kapitel 13

Dyrlægers indkøb, opbevaring, anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler til dyr

§ 42. Dyrlæger skal indkøbe receptpligtige lægemidler på apoteker eller hos andre af Lægemiddelstyrelsen godkendte forhandlere.

Stk. 2. Dyrlæger må kun opbevare lægemidler på praksisadressen, under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 3. Lægemidler må ikke omhældes eller ompakkes, jf. dog § 43, stk. 4.

§ 43. Når dyrlægen udleverer lægemidler til produktionsdyr, skal dyrlægen forsyne emballagen med følgende oplysninger:

1) CHR-nummer, hvor dyrene er registret.

2) Den besætningsansvarliges navn.

3) Dyreart.

4) Fastsat tilbageholdelsestid.

5) Dato for udlevering.

6) Dyrlægens autorisationsnummer.

Stk. 2. Når dyrlægen udleverer lægemidler til andre dyr end produktionsdyr, skal dyrlægen forsyne emballagen med følgende oplysninger:

1) Dyreejerens navn.

2) Dyreart.

3) Diagnose.

4) Dosering, administrationsvej og behandlingsperiode.

5) Dato for udlevering.

6) Dyrlægens autorisationsnummer.

Stk. 3. De oplysninger, som, jf. stk. 1 og stk. 2, skal påføres lægemiddelpakningen, skal være anført på en etiket, der placeres på emballagen. Hvis pakningen består af flere dele, skal etiketten så vidt muligt placeres på inderemballagen.

Stk. 4. Dyrlægen må i forbindelse med udlevering af lægemidler ikke bryde den ydre emballage med henblik på opsplitning af pakningen i mindre pakninger (inderpakninger), medmindre disse er forsynet med særskilt varenummer og i øvrigt med de samme oplysninger, som den oprindelige ydre emballage.

Stk. 5. Ved udlevering af lægemidler til heste finder stk. 1, nr. 1, ikke anvendelse.

Stk. 6. Ved udlevering til pelsdyr finder stk. 1, nr. 4, ikke anvendelse.

Stk. 7. Oplysningerne i stk. 1 kan erstattes med en fortrykt etiket med et nummersystem, som entydigt henviser til den pågældende anvisning, jf. § 39.

§ 44. Dyrlæger skal ved anvendelse eller udlevering af lægemidler til behandling af andre dyr end produktionsdyr fastsætte forbrugerprisen for den anvendte eller udleverede pakning efter § 1 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

Stk. 2. For lægemidler til produktionsdyr, jf. lægemiddellovens § 60, stk. 3, udgøres forbrugerprisen af dyrlægens indkøbspris fra apotek eller virksomhed godkendt til forhandling af sådanne lægemidler efter lægemiddellovens § 39.

Stk. 3. Når dyrlægen anvender eller udleverer en pakning, der udgør en del af en multipakning, skal forbrugerprisen beregnes forholdsmæssigt ud fra multipakningens forbrugerpris.

Stk. 4. Når dyrlægen kun anvender en del af en pakning, skal forbrugerprisen beregnes forholdsmæssigt ud fra forbrugerprisen på den anvendte pakning med tillæg af 10 pct.

§ 45. Dyrlæger, der anvender eller udleverer magistrelt fremstillede lægemidler, skal beregne forbrugerprisen for den anvendte eller udleverede pakning efter § 8 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

§ 46. Ved udlevering af lægemidler må dyrlæger kun opkræve et gebyr på indtil 5 pct. af forbrugerprisen.

§ 47. Dyrlægen skal sikre, at betaling for de af dyrlægen anvendte og udleverede lægemidler ikke indbefattes i betaling for ydet dyrlægehjælp. På regninger skal beløbet for hvert enkelt lægemiddel opføres særskilt med angivelse af lægemidlets navn og mængde, samt hvorvidt lægemidlet er anvendt eller udleveret.

Kapitel 14

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 48. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 3, § 4, stk. 1, §§ 5-7, §§ 9-16, § 17, stk. 1-4 eller 6, § 18, stk. 1, § 19, § 20, stk. 2 eller 3, § 21, stk. 1 eller 3, § 22, § 23, stk. 1-3, §§ 24-26, § 27, stk. 1, § 28, stk. 1 eller 2, §§ 29-32, § 33, stk. 1 eller 3, § 34, § 35, § 36, stk. 2 elle 3, § 37, § 38, § 39, stk. 1-5, § 40, stk. 1 eller 2, § 41, § 42, § 43, stk. 1-4 eller §§ 44-47,

2) overtræder artikel 37, stk. 2, stk. 3, eller stk. 6, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen),

3) overtræder artikel 16 i forordning (EF) nr. 470/2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004, eller

4) ikke overholder vilkår fastsat i medfør af § 4, stk. 2, § 17, stk. 5, eller § 33, stk. 4.

Stk. 2. Ved overtrædelse af bestemmelserne angivet i stk. 1, kan straffen efter § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1362 af 30. november 2015 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 12. december 2016

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Eyd Anni Nilssen


Bilag 1

Koder til anvendelse ved indberetning til VetStat, jf. § 40, stk. 1, nr. 6-8

Dyreart
Kvæg
 
12
Får, geder
 
13
Svin
 
15
Pelsdyr
 
24
Fjerkræ
 
30
Akvakulturdyr
 
51
Andre produktionsdyr
 
95

Aldersgruppe
Svin
Pattegrise, søer, gylte og orner
55
 
Fravænnede smågrise op til 30 kg
56
 
Slagtesvin og polte
57
     
Kvæg
Køer, samt tyre, kvier og stude over 24 mdr.
61
 
Kalve under 12 mdr.
62
 
Ungdyr mellem 12 og 24 mdr.
63
     
Får, geder
Dyr over 12 mdr.
68
 
Lam/kid under 12 mdr.
69
     
Fjerkræ
Slagtefjerkræ
75
 
Æglæggere
76
 
Opdræt
77

For andre produktionsdyr udfyldes feltet med erstatningskoden 00.

Ordineringgrupper for kvæg, svin, får, geder og pelsdyr
Reproduktion, urogenitalsystem
 
10
Yver
 
11
Gastrointestinale
 
12
Respirationslidelser
 
13
Led, lemmer, klove, centralnervesystem, hud
 
14
Stofskifte, fordøjelse, kredsløb
 
15
Andet (kan kun anvendes ved mink)
 
16

Ordineringsgrupper for akvakultur
Rødmundsyge
 
20
Furunkulose
 
21
Yngeldødelighedssyndromet (YDS)
 
22
Andet
 
23

Ordineringsgrupper for fjerkræ
Coccidiose
 
30
Enteritis
 
31
Hepatitis
 
32
Salpingitis
 
33
Andet
 
34
Respirationsveje og -organer
 
35

Ved dyrlægers ordinering til andre produktionsdyr end de ovenfor nævnte udfyldes feltet med erstatningskoden 00.

Ved dyrlægers ordinering af vacciner og sera udfyldes feltet med koden 99.


Bilag 2

Liste over magistrelle lægemidler, jf. § 4, stk. 1, nr. 3

Lægemiddelstof(fer)
Dyreart
Indikation(er)
Lægemiddelform
Styrke
Paknings-størrelse
Varenr.
Acetylcystein
Heste
Mekoniumforstoppelse hos føl
Klysma
40 mg/ml
200 ml
686189
Acetylcystein-gentamycin
Hunde og katte
Øjenlidelser, hensmeltende sår på cornea
Øjendråber
50 mg/ml
3 mg/ml
5 ml
686190
Atropin
Fødevare- producerende dyr
Præanæsteticum og behandling af forgiftning med esterasehæmmere
Injektionsvæske
10 mg/ml
10 ml
686172
Kalium-natrium-glukose
Smådyr og heste1)
Væsketerapi
Infusionskoncentrat
KCl 15 g/l
NaCl 23 g/l
Glukosemono-hydrat 500 g/l
1000 ml
686175
Kaliumbromid
Hunde
Epilepsi
Mikstur
100 mg/ml
500 ml
686192
Kaliumchlorid
Smådyr og heste1)
Væsketerapi
Infusionskoncentrat
14,9 mg/ml
20 ml
686176
Kaliumiodid
Kvæg
Actinobacillose (trætunge)
Afdelte pulvere
100 %
5 g
686177
L-lysinhydrochlorid
Katte
Okulære virusinfektioner
Tabletter
500 mg
20 stk.
686195
Magnesiumtrisilikat
Kvæg
Løbesår
Afdelte pulvere
100 %
50 g
686206
Meprobamat2)
Hunde
Angst for fyrværkeri (nytår)
Tabletter
400 mg
10 stk.
686218
Mepyramin
Heste1), hunde og katte
Antihistamin
Injektionsvæske
25 mg/ml
20 ml
686197
Methyltestosteron,
17 alfa
Akvakultur
Kønskonvertering
Kun yngel under 3 mdr.
Opløseligt pulver
100 %
20 mg
686178
Natriumbicarbonat
Smådyr og heste1)
Væsketerapi
Infusionsvæske
84 mg/ml
500 ml
686179
Natriumdioctyl-sulfosuccinat
Heste
Forstoppelse
Mikstur
50 mg/ml
100 ml
686155
Neostigmin
Fødevareproducerende dyr
Ileus, vomatoni og løbedislokation
Injektionsvæske
2,5 mg/ml
10 ml
686182
Phenobarbital
Hunde og katte
Epileptiske kramper
Injektionsvæske
10 mg/ml
100 mg/ml
5 x 1 ml
5 x 1 ml
686207
686208
Polyvidon
Heste1)
Kejsersnit, bughuleoperation
Skyllevæske
20 mg/ml
500 ml
686198
Prednisolon og mepyramin
Heste1)
Allergiske luftvejslidelser
Afdelte pulvere
40 mg og 1 g
10 stk.
686201
Ringer chlorid, stærk
Smådyr og heste1)
Væsketerapi
Infusionskoncentrat
KCl 3 g/lCaCl 5 g/lNaCl 86 g/l
1000 ml
686184
Ronidazol
Katte
Infektion med Tritrichomonas foetus
Kapsler
30 mg
60 mg
120 mg
14 stk.
14 stk.
14 stk.
686209
686210
686211
Sulfacombin:
Sulfadiazin, sulfadimidim, sulfamerazin, saccharosenatrium, saccharose og carboximethyl-celluloseslim
Smådyr
Infektioner
Mikstur
100 mg/ml
5 ml
40 ml
686225
686202
Taurin
Smådyr
Hjerteproblemer
Tabletter
250 mg
100 stk.
686203
Thiaminhydrochlorid
Kalve
CNS-forstyrrelser
Injektionsvæske
250 mg/ml
10 ml
686144
Tylosin
Hunde og katte
Spirokætinfektioner og gastrointestinale lidelser forårsaget af tylosinfølsomme mikroorganismer
Tabletter
50 mg
300 mg
10 stk.
10 stk.
686226
686227
Vismuthmikstur
(bismuthsubsalicylat)
Alle dyr
Gastrointestinale lidelser
Mikstur
35 mg/ml
200 ml
1000 ml
686212
686213
Vismuthmikstur til kat
(bismuthsubnitrat)
Katte
Gastrointestinale lidelser
Mikstur
3,3 g/100 g
200 ml
686214

1) Må kun anvendes til heste, der er udelukket fra anvendelse til konsum, da der ikke er fastsat MRL-værdi(er) for et eller flere af de aktive indholdsstoffer

2) Må kun anvendes, udleveres og ordineres i perioden 15. december-3. januar, begge dage inkl.


Bilag 3

Liste over forbudte stoffer

Liste A: Forbudte stoffer

Thyreostatika

Stilbener, stilbenderivater, salte og estere heraf

Østradiol 17 beta og esterlignende derivater heraf

Liste B: Forbudte stoffer med undtagelser

Beta-agonister.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 96/22/EØF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af β-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF, EF-Tidende 1996, nr. L 125, side 3, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/74/EF af 22. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 262, side 17 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/97/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 318, side 9, dele af Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF, EF-Tidende 1996, nr. L 125, side 10, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/20/EU af 13. maj 2013, EU-tidende 2013, nr. L 158, side 234, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fælleskabskodeks for veterinærlægemidler, EF-Tidende 2001, nr. L 311, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 188, side 14. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004, EU-Tidende 2009, nr. L 152, side 11 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EF) nr. 262/2015 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (Hestepasforordningen), EU-Tidende 2015, nr. L 59, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.