Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
32013L0029
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1424 af den 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 855 af 2. juli 2010 og bekendtgørelse nr. 1093 af 8. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/29/EU af 12. juni 2013 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet, EU-Tidende 2013, L 178, side 27. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.«

2. § 3, stk. 1, nr. 10-12, affattes således:

»10) Fabrikant: En fysisk eller juridisk person, som fremstiller en pyroteknisk artikel, eller som lader en sådan artikel konstruere eller fremstille og markedsfører en sådan pyroteknisk artikel under eget navn eller varemærke.

11) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person der er etableret i EU, og som bringer en pyroteknisk artikel med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet.

12) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør en pyroteknisk artikel tilgængelig på markedet.«

3. I § 21, stk. 1, nr. 1 og 3-4, efter »andre pyrotekniske artikler« indsættes: » i kategori P1«.

4. I overskriften til § 29 indsættes efter »andre pyrotekniske artikler« indsættes: » i kategori P2«.

5. I § 33, stk. 3, efter »andre pyrotekniske artikler« indsættes: » i kategori P1«.

6. I § 33 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for anvendelse af andre pyrotekniske artikler i kategori P2, såfremt de anvendes af en person med særlig viden og til det formål, de er beregnet til.«

Stk. 4 bliver herefter til stk. 5.

7. I § 33, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »Stk. 1 og stk. 3« til: »Stk. 1 og 3-4«.

8. § 37, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) skal forevises og anvendes på messer, udstillinger eller ved demonstrationer med henblik på markedsføring.«

9. § 38, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) at artiklerne ikke kan erhverves, før artiklerne er bragt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.«

10. I § 75, stk. 1, nr. 8, efter »andre pyrotekniske artikler« indsættes: » i kategori P1«.

11. I § 75 indsættes som nr. 21:

»21) i strid med § 33, stk. 4, anvender andre pyrotekniske artikler i kategori P2 til andre formål, end det formål de er beregnet til og uden særlig viden.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 25. november 2016

Troels Lund Poulsen

/ Lone Saaby