Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0029
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 885 af 1. juli 2013, bekendtgørelse nr. 710 af 24. juni 2014 og bekendtgørelse nr. 522 af 27. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7) Fyrværkeri, som er fremstillet til fabrikantens egen anvendelse og godkendt af den medlemsstat, hvori fabrikanten er etableret, til anvendelse udelukkende på denne medlemsstats område, og som forbliver på dette område.«

2. I § 3, stk. 1, nr. 10, efter »eller andre anordninger« indsættes: » i køretøjer«.

3. I § 3, stk. 1, affattes nr. 11-13 således:

»11) Fabrikant: En fysisk eller juridisk person, som fremstiller en pyroteknisk artikel, eller som lader en sådan artikel konstruere eller fremstille og markedsfører en sådan pyroteknisk artikel under eget navn eller varemærke.

12) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som bringer en pyroteknisk artikel med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet.

13) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør en pyroteknisk artikel tilgængelig på markedet.«

4. I § 3, stk. 1, affattes nr. 15-16 således:

»15) Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af fyrværkeri eller en anden pyroteknisk artikel på EU-markedet.

16) Gøre tilgængelig på markedet: Levering af en pyroteknisk artikel med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag.«

5. I § 3, stk. 1, nr. 17, ændres ordet »afsætningskæden« til: »forsyningskæden«.

6. § 3, stk. 1, nr. 19, affattes således:

»19) Harmoniseret standard: Harmoniseret standard som defineret i artikel 2, nr. 1), litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1025/2012/EU.«

7. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 22-29:

»22) Erhvervsdrivende: Fabrikanten, importøren og distributøren.

23) Teknisk specifikation: Et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal opfylde.

24) Akkreditering: Akkreditering som defineret i artikel 2, nr. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF.

25) Nationalt akkrediteringsorgan: Et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i artikel 2, nr. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF.

26) Overensstemmelsesvurdering: En proces til påvisning af, om de væsentlige sikkerhedskrav for fyrværkeri eller en anden pyroteknisk artikel i denne bekendtgørelse er blevet opfyldt.

27) Overensstemmelsesvurderingsorgan: Et organ, der udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herunder kalibrering, afprøvning, certificering og inspektion.

28) EU-harmoniseringslovgivning: Alle EU-retsforskrifter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter.

29) CE-mærkning: Mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med alle gældende krav i EU’s harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning.«

8. Kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Erhvervsdrivendes forpligtelser

Fabrikantens forpligtelser

§ 5. En fabrikant skal kategorisere fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler efter anvendelse, formål og risiko, herunder støjniveau, jf. § 4, stk. 1 og 2.

§ 6. En fabrikant skal sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der bringes i omsætning, er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag VII, jf. dog § 36.

Stk. 2. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler formodes at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav, jf. stk. 1, hvis de er i overensstemmelse med de danske standarder, der gennemfører de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort af Europa-Kommissionen i EU-Tidende.

§ 7. En fabrikant skal, før fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler bringes i omsætning, jf. dog § 36, stk. 1 og 2,

1) udarbejde den tekniske dokumentation, jf. bilag III, og få gennemført overensstemmelsesprocedure, jf. § 19,

2) udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og anbringe CE-mærkningen på fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler, når den tekniske dokumentation er udarbejdet og overensstemmelsesproceduren er gennemført, og

3) sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er mærket, i overensstemmelse med §§ 11-16 eller § 17, inden de bringes i omsætning.

Stk. 2. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er bragt i omsætning.

Stk. 3. Fabrikanten skal endvidere foretage følgende:

1) Føre et register over alle de registreringsnumre for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som denne har fremstillet, sammen med deres handelsnavn, generiske type og undertype, hvis dette er relevant samt produktionssted. Det pågældende register skal føres i mindst 10 år efter, at en artikel er blevet markedsført.

2) Overgive det i nr. 1 omtalte register til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt fabrikanten ophører med sine aktiviteter.

3) Efter en begrundet anmodning levere de oplysninger, der er nævnt i nr. 1, til Sikkerhedsstyrelsen.

§ 7 a. Fabrikanten skal have procedurer for at sikre, at alle produktionsserier er i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artiklers konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, der er henvist til for at erklære fyrværkeriets eller de andre pyrotekniske artiklers overensstemmelse med de gældende krav. ¬ Stk. 2. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de risici, der er forbundet med fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler, skal fabrikanten med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed og efter behørigt begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen,

1) foretage stikprøvekontrol af fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler, der er gjort tilgængelige på markedet,

2) undersøge og om nødvendigt føre register over

a) klager,

b) fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der ikke opfylder kravene, og

c) tilbagekaldelser af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og

3) holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

§ 7 b. Fabrikanten skal sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på dansk.

§ 7 c. Hvis fabrikanten ved eller burde vide, at det fyrværkeri eller anden pyroteknisk artikel, den pågældende har bragt i omsætning, ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, skal den pågældende straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt, trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Stk. 2. Hvis fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler udgør en risiko, skal fabrikanten straks

1) orientere Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor fyrværkeriet og de andre pyrotekniske artikler er gjort tilgængeligt på markedet herom, og

2) give nærmere oplysninger, herunder særligt om den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, der er truffet.

Importørens forpligtelser

§ 8. Importøren må kun bringe fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i omsætning, hvis de er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag VII.

§ 8 a. Før importøren bringer fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i omsætning, skal denne sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. § 19.

Stk. 2. Importøren skal derudover sikre,

1) at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, jf. bilag III,

2) at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, jf. § 20, og

3) at fabrikanten har opfyldt kravene i § 7, stk. 1, nr. 3 og § 11, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Importøren skal endvidere foretage følgende:

1) Føre et register over alle de registreringsnumre for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som denne har importeret, sammen med deres handelsnavn, generiske type og undertype, hvis dette er relevant samt produktionssted. Det pågældende register skal føres i mindst 10 år efter, at en artikel er blevet markedsført.

2) Overgive det i nr. 1 omtalte register til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt importøren ophører med sine aktiviteter.

3) Efter en begrundet anmodning levere de oplysninger, der er nævnt i nr. 1, til Sikkerhedsstyrelsen.

§ 8 b. Hvis en importør ved eller burde vide, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag VII, må de ikke bringes i omsætning, før de er blevet bragt i overensstemmelse med disse.

Stk. 2. Hvis fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler udgør en risiko, skal importøren endvidere underrette fabrikanten og Sikkerhedsstyrelsen herom.

§ 8 c. Importøren skal sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på dansk.

§ 8 d. Importøren skal sikre, at opbevaringen og transporten af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som den pågældende har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag VII, i fare.

§ 8 e. § 7a, stk. 2, og § 7c finder tilsvarende anvendelse for importøren.

§ 8 f. Importøren skal i 10 år efter, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis der anmodes herom.

Distributørens forpligtelser

§ 9. En distributør skal handle med fornøden omhu. Den pågældende skal, inden fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler gøres tilgængelige på markedet, kontrollere, at

1) de er forsynet med CE-mærkning i overensstemmelse med § 21 og § 22,

2) de er ledsaget af den krævede dokumentation, jf. § 20a,

3) de er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på dansk, jf. § 7b,

4) fabrikanten har opfyldt kravene i § 7, stk. 1, nr. 3, og § 11, stk. 1, nr. 1, og

5) en eventuel importør har opfyldt kravene i § 11, stk. 1, nr. 1.

§ 9 a. Hvis en distributør ved eller burde vide, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I, må de ikke gøres tilgængelige på markedet, før de er blevet bragt i overensstemmelse med disse.

Stk. 2. Hvis fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler udgør en risiko, skal distributøren endvidere underrette fabrikanten eller importøren samt Sikkerhedsstyrelsen herom.

§ 9 b. § 8d finder tilsvarende anvendelse for distributøren.

§ 9 c. Hvis distributøren ved eller burde vide, at det fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, den pågældende har gjort tilgængelig på markedet, ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, skal den pågældende sikre sig, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler i overensstemmelse med lovgivningen, eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Stk. 2. § 7c, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for distributøren.

Importørens og distributørens overtagelse af fabrikantens forpligtelser

§ 9 d. Hvis importøren eller distributøren bringer fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i omsætning under sit navn eller varemærke, anses denne for at være en fabrikant og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. §§ 5 - 7c.

Stk. 2. Stk. 1 finder tillige anvendelse, hvis importøren eller distributøren ændrer på fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan påvirke overensstemmelsen med de gældende krav.

Erhvervsdrivendes identifikation af øvrige erhvervsdrivende

§ 9 e. Erhvervsdrivende skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen identificere

1) enhver erhvervsdrivende, som har leveret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler til dem, og

2) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler til.

Stk. 2. Erhvervsdrivende skal kunne fremlægge de i stk. 1 nævnte oplysninger i en periode på 10 år efter, de har fået leveret eller har leveret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.

Sporbarhed

§ 9 f. Fabrikanten skal mærke fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med det registreringsnummer, som artiklerne har fået tildelt af det bemyndigede organ, der har udført overensstemmelsesvurderingen, jf. § 19.

Stk. 2. Hvis et bemyndiget organ deltager i produktionskontrolfasen anføres identifikationsnummeret på dette på fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler efter CE-mærkningen. Identifikationsnummeret anbringes af det bemyndigede organ eller af fabrikanten efter anvisning fra det bemyndigede organ.«

9. § 11, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse eller, når fabrikanten ikke er etableret i EU, fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse samt importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse. Adressen skal angive ét sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. De pågældende oplysninger skal fremgå på et letforståeligt sprog.«

10. § 11, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) Artiklens registreringsnummer, jf. stk. 2, samt dens produkt-, batch- eller serienummer.«

11. I § 16 indsættes efter »slettes«: », ligesom den skal være klar og forståelig.«

12. § 17 affattes således:

»§ 17. Pyrotekniske artikler til køretøjer skal, inden de bringes i omsætning, være mærket med følgende:

1) Oplysninger om fabrikanten, jf. § 11, stk. 1, nr. 1.

2) Artiklens navn og type.

3) Artiklens registreringsnummer, jf. § 11, stk. 2, samt dens produkt-, batch- eller serienummer.

4) Om nødvendigt sikkerhedsoplysninger.

Stk. 2. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel er plads til at opfylde mærkningskrav i henhold til stk. 1, skal oplysningerne angives på emballagen.

Stk. 3. Sammen med pyrotekniske artikler til køretøjer, der gøres tilgængelige på markedet, skal udleveres et sikkerhedsblad udarbejdet i overensstemmelse med bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1907/2006/EF. Sikkerhedsbladet udleveres til professionelle brugere på det sprog, de ønsker. Sikkerhedsbladet kan udleveres på papir eller elektronisk, såfremt den professionelle bruger kan modtage dette.«

13. § 19 affattes således:

»§ 19. Ved vurderingen af fyrværkeri og andre pyrotekniske artiklers overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag VII skal fabrikanten følge en af følgende procedurer:

1) EU-typeafprøvning (modul B) som nævnt i bilag III, samt et af følgende moduler efter fabrikantens eget valg:

a) Typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol plus overvåget produktionskontrol med vekslende mellemrum (modul C2), som nævnt i bilag III.

b) Typeoverensstemmelse på baggrund af kvalitetssikring af produktionsprocessen (modul D), som nævnt i bilag III.

c) Typeoverensstemmelse på baggrund af kvalitetssikring af produktet (modul E) som nævnt i bilag III.

2) Overensstemmelse på baggrund af enhedsverifikation (modul G), som nævnt i bilag III.

3) Overensstemmelse på baggrund af fuldstændig kvalitetssikring af produktet (model H), som nævnt i bilag III, for så vidt der er tale om fyrværkeri i kategori 4.«

14. Før § 20 indsættes følgende overskrift:

»EU-overensstemmelseserklæring«

15. § 20 affattes således:

»§ 20. Når det er dokumenteret, jf. de i § 19 nævnte procedurer, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler lever op til de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I, skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, jf. stk. 2-3 og § 20a.

Stk. 2. Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at fyrværkeriet eller den pyrotekniske artikel opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler er omfattet af flere EU-retsakter, der kræver EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en samlet EU-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår hvilke EU-retsakter den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort.«

16. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag VIII og skal løbende ajourføres.

Stk. 2. EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag III.

Stk. 3. EU-overensstemmelseserklæringen for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er bragt i omsætning eller gjort tilgængeligt i Danmark, skal være på dansk eller engelsk.«

17. Kapitel 8 affattes således:

»Kapitel 8

CE-mærkning

§ 21. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der gøres tilgængelig på markedet, skal være påført CE-mærkning. CE-mærkningen anbringes, før artiklerne bringes i omsætning, jf. dog § 22a.

Stk. 2. Fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen, når fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler har gennemgået en overensstemmelsesvurdering, jf. § 19, og opfylder de relevante krav.

Stk. 3. CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2008/765/EF.

§ 22. CE- mærkning skal anbringes på fyrværkeriet eller på de andre pyrotekniske artikler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt eller berettiget at anbringe CE-mærkningen på fyrværkeriet eller på de andre pyrotekniske artikler, anbringes dette på emballagen og de ledsagende dokumenter.

Stk. 3. CE-mærkning, jf. stk. 1 og 2, skal anbringes synligt, letlæseligt, og således, at den ikke kan slettes.

Stk. 4. Der kan efter CE-mærkningen anbringes en anden form for angivelse vedrørende risiko- eller brugskategori.«

18. Efter § 22 indsættes:

»Kapitel 8 a

Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler til brug for messer m.v.

§ 22 a. Fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må med henblik på markedsføring forevises og anvendes på messer, udstillinger og ved demonstrationer, selvom artiklerne ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler fremstillet med henblik på forskning, udvikling og prøvning, kan anvendes selvom artiklerne ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Anvendelsen af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. stk. 1 og 2, skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.«

19. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 a. Erhvervsdrivende har efter begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen pligt til at give alle oplysninger og al dokumentation, som er nødvendig for at påvise fyrværkeri og andre pyrotekniske artiklers overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Oplysningerne og dokumentationen skal gives på papir eller i elektronisk form.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal af fabrikanten og importøren fremlægges på et for Sikkerhedsstyrelsen letforståeligt sprog.«

20. § 32, stk. 1, affattes således:

»§ 32. Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde, at fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler gøres tilgængelige på markedet, hvis de ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, eller hvis de udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre samfundsinteresser.«

21. Efter § 32 indsættes i kapitel 10:

»Erhvervsdrivendes foranstaltninger

§ 32 a. Fabrikanten og importøren skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen samarbejde med styrelsen om foranstaltninger, der træffes, for at fjerne risici ved fyrværkeri eller andre pyroteknisk artikler, som den pågældende har bragt i omsætning.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den distributør, der har gjort fyrværkeri eller en anden pyroteknisk artikel tilgængelig.

§ 32 b. Hvis Sikkerhedsstyrelsen konstaterer, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, anmoder Sikkerhedsstyrelsen straks den pågældende erhvervsdrivende om inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art at træffe alle fornødne foranstaltninger ved at

1) bringe fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse,

2) trække fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler tilbage fra markedet, eller

3) kalde de andre pyrotekniske artikler tilbage.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter det relevante bemyndigede organ om anmodninger efter stk. 1.

§ 32 c. Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træffer de fornødne foranstaltninger inden for den i § 32b, stk. 1, omhandlede frist, træffer Sikkerhedsstyrelsen de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at

1) forbyde eller begrænse at fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler gøres tilgængelig på det danske marked,

2) trække fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler tilbage fra markedet, eller

3) kalde fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler tilbage.

Formelle mangler

§ 32 d. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde den erhvervsdrivende inden for en nærmere angivet frist at bringe følgende i orden:

1) Manglende anbringelse af CE-mærkning eller CE-mærkning anbragt i modstrid med artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF eller § 21, stk. 1 og § 22.

2) Identifikationsnummer udstedt af det bemyndigede organ, der mangler eller er anbragt i strid med § 9d, stk. 2, hvis et sådant organ har deltaget i produktionskontrolfasen.

3) EU- overensstemmelseserklæring, der ikke er udarbejdet eller ikke er udarbejdet korrekt.

4) Teknisk dokumentation, der er ufuldstændig eller ikke til rådighed.

5) De i § 11, stk. 1, nr. 1, omhandlede oplysninger mangler, er ukorrekte eller ufuldstændige.

6) Administrative krav i § 5, § 7, stk. 1 og 2, § 7a-7c, § 8, § 8a, stk. 1-2, § 8b-8f, § 11, stk. 1, nr. 1, § 15 eller § 16, ikke er opfyldt.

Stk. 2. Hvis forholdet ikke er bragt i orden inden den angivne frist, kan Sikkerhedsstyrelsen

1) forbyde, at fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler gøres tilgængelig på markedet, eller

2) påbyde de erhvervsdrivende, der udbyder fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler at tilbagetrække eller tilbagekalde artiklen

22. I § 33 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af bemyndigede organer i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.«

23. § 34, stk. 1, affattes således:

»§ 34. Med bøde straffes den, der

1) i strid med § 6, § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, § 8, stk. 1 eller 2, eller § 9, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3 bringer fyrværkeriartikler i omsætning,

2) bringer fyrværkeriartikler omfattet af § 10, stk. 1 i omsætning eller på anden måde gør dem tilgængelige på markedet,

3) undlader at opbevare dokumentation efter § 7, stk. 2, § 8f eller § 9e, stk. 2,

4) undlader at forsyne fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med den krævede mærkning, jf. §§ 11-17, eller § 21, stk. 1,

5) undlader at kontrollere, at fabrikanten har opfyldt kravene jf. § 9, stk. 1, nr. 4, eller en eventuel importør har opfyldt kravene, jf. § 9, stk. 1, nr. 5,

6) undlader at sikre at kravene omkring brugsanvisning og sikkerhedsinformation er opfyldt, jf. § 7b eller § 8c,

7) undlader at foretage den fornødne underretning af Sikkerhedsstyrelsen efter § 7c, stk. 2, § 8b, stk. 2, § 8e, § 9a, stk. 2, eller § 9b,

8) undlader at sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er forsynet med den krævede mærkning, jf. § 8a, stk. 2, nr. 2 eller 3,

9) i strid med § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, gør fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler tilgængelige på markedet,

10) undlader at kontrollere at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ledsages af en brugsanvisning og en sikkerhedsoplysninger på dansk, jf. § 9, stk. 1, nr. 3,

11) undlader at meddele Sikkerhedsstyrelsen en i henhold til § 7, stk. 3, nr. 3, § 8a, stk. 3, nr. 3, § 9e, stk. 1, eller § 30a, stk. 1 eller stk. 2, afkrævet oplysning,

12) undlader at føre et register over registreringsnumre, jf. § 7, stk. 3, nr. 1, eller § 8a, stk. 3, nr. 1,

13) undlader at overgive registeret over registreringsnumre til Sikkerhedsstyrelsen, jf. § 7, stk. 3, nr. 2, eller § 8a, stk. 3, nr. 2,

14) undlader at forsyne fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med identifikation, jf. § 11, stk. 1, nr. 1,

15) overtræder forbud udstedt i medfør af § 32, stk. 1,

16) undlader at efterkomme påbud meddelt i medfør af § 32, stk. 2, om tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller destruktion af artikler,

17) undlader at efterkomme påbud meddelt i medfør af § 32, stk. 3, om at fjerne uretmæssig CE-mærkning, eller

18) undlader at efterkomme et foreløbigt forbud udstedt i medfør af § 32c, stk. 1, nr. 1, eller et foreløbigt påbud udstedt i medfør af § 32c, stk. 1, nr. 2 eller 3.«

24. I § 34, stk. 3, udgår »jf. § 21 stk. 5 eller § 22 stk. 1«.

25. Som bilag VIII indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 25. november 2016

Troels Lund Poulsen

/ Lone Saaby


Bilag 1

»Bilag VIII

EU- overensstemmelseserklæring (nr. XXXX)

1. Registreringsnr., jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og 3, eller § 8a, stk. 3, nr. 1 og 3.

2. Produkt-, batch- eller serienummer.

3. Fabrikantens navn og adresse.

4. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

5. Erklæringens genstand (identifikation af produktet, så det kan spores).

6. Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning.

7. Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med.

8. Det bemyndigede organ (navn, nummer) har foretaget (beskrivelse af aktiviteten) og udstedt attesten.

9. Supplerende oplysninger.

Underskrevet for og på vegne af:

(udstedelsessted og -dato)

(navn, stilling) (underskrift)«