Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale
Kapitel 3 Generelt om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme
Kapitel 4 Placering af minkfarme i kategorier
Kapitel 5 Frekvens af rådgivningsbesøg
Kapitel 6 Rådgivningsbesøgets indhold
Kapitel 7 Rapporter, journaler og optegnelser
Kapitel 8 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme
Bilag 2 Rådgivningsbesøgets indhold
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

I medfør af § 11, stk. 1, 3 og 4, § 12, stk. 3 og 4, § 14, stk. 4, § 15 og § 38, stk. 4 og 6, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september 2015, og § 3 a, stk. 1, § 34 a, stk. 4, § 47, stk. 1, § 61, stk. 1, § 66 b og § 70, stk. 3 og 5, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, nr. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på sundhedsrådgivning i minkfarme.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for minkfarmen har pligt til at indgå aftale om sundhedsrådgivning for en minkfarm, hvis størrelse overstiger en eller flere af de tærskelværdier, der er fastsat i bekendtgørelsen.

2) Minkfarm: Den eller de minkfarme, der er registreret på et CHR-nummer.

3) Pelsdyr: Dyr af arterne mink, ræv eller ilder, der hovedsageligt holdes med henblik på produktion af pels.

4) Sommerfarm: Minkfarm, hvor der kun huses mink i perioden 15. juni til 31. december, hvorefter samtlige dyr er pelset.

5) Besætningsdyrlæge: Den dyrlæge, med hvem den ansvarlige for minkfarmen har indgået aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning.

6) Stedfortræder: Den dyrlæge, som efter aftale med og indberetning fra besætningsdyrlægen varetager dennes forpligtelser i henhold til den obligatoriske sundhedsrådgivningsaftale i tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet længerevarende fravær.

7) Anden dyrlæge: En dyrlæge eller flere dyrlæger, som efter aftale med besætningsdyrlægen eller stedfortræderen varetager indtil 50 procent af de årlige sundhedsrådgivningsbesøg.

8) Besætningsdiagnose: Entydig diagnose for en sygdom, som optræder regelmæssigt i minkfarmen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer.

Kapitel 2

Indgåelse og opsigelse af aftale

§ 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en besætningsdyrlæge.

§ 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale kan kun omfatte ét CHR-nummer.

Stk. 2. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale omfatter samtlige mink på CHR-nummeret.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet i stk. 2. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om sundhedsrådgivning.

§ 5. Den ansvarlige for minkfarmen skal indgå aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis antallet af mink registreret på CHR-nummeret pr. 1. juli er større end eller lig med:

1) 20 voksne hundyr eller

2) 100 hvalpe.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning i stk. 1, hvis der ikke findes mink på CHR-nummeret i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

§ 6. En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning skal indgås skriftligt ved anvendelse af den standardkontrakt, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter indgåelse af aftalen foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare den indgåede aftale, og den ansvarlige for minkfarmen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i hele aftalens gyldighedsperiode og indtil 1 år efter aftalens ophør. Dokumenterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 7. En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter opsigelse af aftalen foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 8. Hvis en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning opsiges, skal den ansvarlige for minkfarmen indgå en ny sundhedsrådgivningsaftale. Den nye aftale skal gælde fra den dato, hvor den tidligere aftale ophører.

§ 9. En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning ophæves automatisk, når minkfarmen indberettes som ophørt i CHR.

Kapitel 3

Generelt om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

§ 10. I tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet fravær med forventet varighed på mindst 6 måneder kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortræder om varetagelse af sundhedsrådgivningsaftalen i op til 24 måneder.

Stk. 2 Besætningsdyrlægen skal, inden stedfortræderen midlertidigt overtager sundhedsrådgivningsaftalen, foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 11. Besætningsdyrlægen eller stedfortræderen skal varetage mindst 50 procent af de årlige rådgivningsbesøg.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen eller stedfortræderen kan træffe aftale med en anden dyrlæge eller flere andre dyrlæger om varetagelse af indtil 50 procent af de årlige rådgivningsbesøg.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen eller stedfortræderen er ansvarlig for, at den anden dyrlæge eller de andre dyrlæger, jf. stk. 2, gennemfører det krævede antal rådgivningsbesøg.

§ 12. Besætningsdyrlægen eller stedfortræderen er ansvarlig for, at det krævede antal rådgivningsbesøg, jf. §§ 20 og 21, gennemføres.

Kapitel 4

Placering af minkfarme i kategorier

§ 13. Når der første gang indgås aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning for en minkfarm efter denne bekendtgørelse, placeres minkfarmen i kategorien Ekstra rådgivning.

§ 14. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om, at minkfarmen placeres i kategorien Skærpet rådgivning, hvis den ansvarlige for besætningen vedtager bøde eller modtager endelig dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr, såfremt overtrædelsen angår mink.

§ 15. Fødevarestyrelsen kan udsende brev med partshøring om placering i kategorien Skærpet rådgivning som følge af § 14, alene med angivelse af Fødevarestyrelsen som afsender, hvor partshøringen er udsendt på grundlag af elektronisk databehandling.

§ 16. Hvis den ansvarlige for en minkfarm, der i et år har været placeret i kategorien Skærpet rådgivning, i det forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr, placeres minkfarmen i kategorien Ekstra rådgivning.

§ 17. Hvis den ansvarlige for en minkfarm, der i et år har været placeret i kategorien Ekstra rådgivning, i det forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr, placeres minkfarmen i kategorien Almindelig rådgivning.

§ 18. Efter opsigelse og efterfølgende indgåelse af en anden aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning fortsætter minkfarmen i den kategori, hvori den var placeret på tidspunktet for den nævnte opsigelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forhold, der i henhold til § 14 kan medføre, men endnu ikke har medført placering i kategorien Skærpet rådgivning, og som har fundet sted forud for opsigelsen af en aftale om sundhedsrådgivning eller indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, medfører placering af minkfarmen i kategorien Skærpet rådgivning.

§ 19. Den ansvarlige for minkfarmen skal straks underrette besætningsdyrlægen eller stedfortræderen, hvis minkfarmens kategoriplacering ændres.

Kapitel 5

Frekvens af rådgivningsbesøg

§ 20. En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning skal omfatte mindst 4 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 3-5 og § 21.

Stk. 2. Rådgivningsbesøgene, jf. stk. 1, skal aflægges således, at

1) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. december til 1. marts, begge dage inklusive,

2) mindst 2 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. april til 1. september, begge dage inklusive, og således at 1 rådgivningsbesøg aflægges før fravænning af hvalpe og 1 rådgivningsbesøg aflægges efter fravænning af hvalpe, og

3) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. september til 31. oktober, begge dage inklusive.

Stk. 3. For minkfarme placeret i kategorien "Ekstra rådgivning" skal sundhedsrådgivningsaftalen omfatte mindst 1 yderligere rådgivningsbesøg, der skal aflægges i perioden 1. april til 30. november, begge dage inklusive.

Stk. 4. For minkfarme placeret i kategorien Skærpet rådgivning skal sundhedsrådgivningsaftalen omfatte mindst 2 yderligere rådgivningsbesøg, der skal aflægges i perioden 1. april til 30. november, begge dage inklusive.

Stk. 5. I minkfarme, der på grund af sanering for smitsom sygdom ikke huser mink i perioden 1. december til 1. april begge dage inklusive, kan rådgivningsbesøg, der skal aflægges i denne periode, undlades.

Stk. 6. De i stk. 2-4 nævnte rådgivningsbesøg skal aflægges med et interval på mindst 14 dage.

§ 21. En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning skal for sommerfarme omfatte mindst 2 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Rådgivningsbesøgene, jf. stk. 1, skal aflægges således, at

1) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 15. juni til 1. september, begge dage inklusive, og

2) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. september til 31. oktober, begge dage inklusive.

Stk. 3. For sommerfarme placeret i kategorien Ekstra rådgivning skal sundhedsrådgivningsaftalen omfatte mindst 1 yderligere rådgivningsbesøg, der skal aflægges i perioden 15. juni til 30. november, begge dage inklusive.

Stk. 4. For sommerfarme placeret i kategorien Skærpet rådgivning skal sundhedsrådgivningsaftalen omfatte mindst 2 yderligere rådgivningsbesøg, der skal aflægges i perioden 15. juni til 30. november, begge dage inklusive.

Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte rådgivningsbesøg skal aflægges med et interval på mindst 14 dage.

Kapitel 6

Rådgivningsbesøgets indhold

§ 22. Den ansvarlige for minkfarmen skal være til stede ved rådgivningsbesøget.

§ 23. Når der første gang gennemføres et rådgivningsbesøg efter denne bekendtgørelse, skal besætningsdyrlægen undervise den ansvarlige for minkfarmen i emnerne:

1) smittebeskyttelse,

2) burindretning,

3) optegnelser over døde mink og medicinanvendelse, og

4) korrekt håndtering af syge og tilskadekomne mink.

Stk. 2. Den ansvarlige for minkfarmen skal sørge for, at besætningsdyrlægen kan opfylde sin pligt efter stk. 1.

§ 24. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 2.

Stk. 2. Hvis der huses andre pelsdyr end mink på samme CHR-nummer, skal rådgivningsbesøget tillige omfatte en klinisk undersøgelse for bidskader på disse dyr.

Kapitel 7

Rapporter, journaler og optegnelser

§ 25. Den ansvarlige for minkfarmen skal mellem rådgivningsbesøgene føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og antallet af døde mink i minkfarmen.

Stk. 2. Optegnelserne skal forelægges besætningsdyrlægen, stedfortræderen eller anden dyrlæge ved det førstkommende rådgivningsbesøg.

Stk. 3. Optegnelser over medicinanvendelse og antallet af døde mink skal opbevares i overensstemmelse med gældende regler herom.

§ 26. Besætningsdyrlægen, stedfortræderen eller anden dyrlæge afslutter hvert rådgivningsbesøg i minkfarmen med en skriftlig besøgsrapport.

Stk. 2. Rapporten skal indeholde:

1) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 2,

2) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 2, siden sidste rådgivningsbesøg,

3) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af sundhedstilstanden i minkfarmen siden sidste rådgivningsbesøg,

4) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende inden næste rådgivningsbesøg,

5) vurdering af, om de besætningsdiagnoser, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle,

6) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner, der er beskrevet i den seneste rapport,

7) vurdering af medicinforbruget på baggrund af sundhedstilstanden i minkfarmen og de opstillede besætningsdiagnoser, samt den for minkfarmen ansvarliges optegnelser siden sidste rådgivningsbesøg, og

8) aftalte handlingsplaner til forbedring af dyresundheden indtil næste rådgivningsbesøg.

Stk. 3. Den rapport, der udarbejdes efter det første rådgivningsbesøg i en minkfarm, skal endvidere indeholde dokumentation for, at den undervisning, der er nævnt i § 23, har fundet sted.

Stk. 4. Besætningsdyrlægen, stedfortræderen eller anden dyrlæge skal senest 8 dage efter rapportens udarbejdelse udlevere denne i underskrevet stand til den ansvarlige for minkfarmen.

§ 27. Den ansvarlige for minkfarmen skal underskrive den udleverede rapport. Med sin underskrift bekræfter den ansvarlige for minkfarmen at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten.

Stk. 2. Den ansvarlige for minkfarmen skal opbevare rapporten i mindst 2 år. Rapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 28. Besætningsdyrlægen eller stedfortræderen skal føre en journal med optegnelser for hver kontakt med minkfarmen.

Stk. 2. Journalen skal indeholde:

1) oplysninger om ordinerede og udleverede lægemidler, herunder præparatnavne, mængde, dosering og behandlingsperiode, samt til hvilke sygdomme, lægemidlerne skal anvendes,

2) resultater af laboratorieundersøgelser og anden dokumentation, som danner baggrund for rådgivningsarbejdet, og

3) kopi af besøgsrapporter, jf. § 26.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen eller stedfortræderen skal opbevare journalen i mindst 2 år. På forlangende skal den originale journal umiddelbart forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 29. Når en anden dyrlæge udfører rådgivningsbesøg, jf. § 11, stk. 2, skal denne dyrlæge senest 8 dage efter et rådgivningsbesøg sende kopi af rapporten, jf. § 26, og de i § 28, stk. 2, nr. 1 og 2 nævnte oplysninger til besætningsdyrlægen eller stedfortræderen.

Kapitel 8

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 32. Med bøde straffes den, der overtræder § 4, stk. 1 eller 2, § 5, stk. 1, § 6, § 7, stk. 2, § 8, § 10, stk. 2, § 11, stk. 1 eller 3, § 12, § 19, § 20, stk. 1-4 og stk. 6, eller §§ 21-29.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår fastsat i henhold til § 4, stk. 3, og § 5, stk. 2.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 45 af 11. januar 2016 om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 12. december 2016

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Eyd Anni Nilssen


Bilag 1

Aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

(Skal udfyldes med blokbogstaver)

Minkfarm:
   
Adresse:
Tlf.nr.:
Fax nr.:
CHR-nr.:
E-mail:
 

Besætningsdyrlæge:
   
Navn:
Autorisations nr.:
Praksis nr.:
Adresse:
Tlf.nr.:
Fax nr.:
E-mail:
   

Undertegnede har den ………………. indgået aftale om sundhedsrådgivning i henhold til bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme:

Ansvarlig for minkfarmen:
Besætningsdyrlæge:
Navn:
Navn:
Adresse:
Adresse:

Aftalen om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel.

------------------------------------------
(Underskrift)
------------------------------------------
(Underskrift)


Bilag 2

Rådgivningsbesøgets indhold

A. Gennemgang af minkfarm og optegnelser skal ved hvert rådgivningsbesøg omfatte:

1. Gennemgang af den for minkfarmen ansvarliges optegnelser siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens § 25.

2. Gennemgang af optegnelser i journal siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens § 28.

3. Klinisk gennemgang af den aktuelle sundhedstilstand i alle afsnit af minkfarmen. Hvis der huses andre pelsdyr end mink, skal den kliniske gennemgang tillige omfatte en klinisk undersøgelse for bidskader på disse, jf. bekendtgørelsens § 24, stk. 2.

4. Vurdering af mulige fejl og mangler, som kan påvirke dyrenes sundhedsstatus, herunder forhold vedrørende fodring, klima, husning og produktion.

B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for minkfarmens sundhedstilstand skal ved hvert rådgivningsbesøg omfatte:

1. Dødelighed og medicinforbrug.

2. Produktionsdata.

3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser.

4. Eventuelle andre relevante registreringer og undersøgelser, som er nødvendige for rådgivningen.

C. Rådgivningsbesøg, der aflægges i perioden 1. december til 1. marts, skal tillige omfatte:

1. Gennemgang af fodringsstrategi og huldstyring gennem vinter- og parringsperioden.

2. Gennemgang af forebyggelse af fedtede hvalpe.

3. Gennemgang af smittebeskyttelse.

4. Gennemgang af loppebekæmpelse ved pakning af redekasser.

5. Gennemgang af planlagt/gennemført årlig rengøring af minkfarmen.

D. Rådgivningsbesøg, der aflægges før fravænning i perioden 1. april til 1. august, skal tillige omfatte:

1. Vurdering af fodringsstrategi og huldstyring gennem vinter, parring og drægtighed.

2. Gennemgang af fødselsforløb og start på diegivning.

3. Gennemgang af fodringsstrategier for fødsels-, diegivnings- og fravænningsperioden.

4. Gennemgang af beredskab ved typiske sundhedsproblemer i minkfarmen, herunder forebyggelse og håndtering af disse.

5. Gennemgang af strategi for fravænning og udsætning af hvalpe, herunder placering af tæver i god afstand fra hvalpe.

6. Vurdering af antal hvalpebure i forhold til kuldstørrelse og tæveantal.

7. Gennemgang af vaccinationsstrategier, herunder typer af vacciner og tidspunkt for vaccination.

8. Gennemgang af smittebeskyttelse.

9. Gennemgang af flue- og loppebekæmpelse.

E. Rådgivningsbesøg, der aflægges efter fravænning i perioden 1. april til 1. september, skal tillige omfatte:

1. Gennemgang af forløb af fødsel, diegivning og fravænning.

2. Gennemgang af smittebeskyttelse.

3. Fastlæggelse af kriterier for behandling af syge eller skadede dyr.

4. Fastlæggelse af kriterier for adskillelse af syge eller skadede dyr.

5. Fastlæggelse af kriterier for aflivning af syge eller skadede dyr.

6. Dialog om omfang af behandlinger/adskillelser/aflivninger af syge eller skadede dyr.

7. Gennemgang af metoder ved aflivning af enkeltdyr.

8. Gennemgang af flue- og loppebekæmpelse.

F. Rådgivningsbesøg, der aflægges i perioden 1. september til 31. oktober, skal tillige omfatte:

1. Diskussion af vækstperiodens forløb.

2. Gennemgang af produktionsrelaterede sygdomme i løbet af efteråret.

3. Dialog om årsager til bid og slagsmål.

4. Fastlæggelse af kriterier for behandling af syge eller skadede dyr.

5. Fastlæggelse af kriterier for adskillelse af syge eller skadede dyr.

6. Fastlæggelse af kriterier for aflivning af syge eller skadede dyr.

7. Dialog om omfang af behandlinger/adskillelser/aflivninger af syge eller skadede dyr.

8. Dialog om valg af avlsdyr, herunder dyrenes tillidsfuldhed.

9. Gennemgang af smittebeskyttelse.

10. Vurdering af omfanget af bidsår og bidmærker på skindene. Vurderingen skal indgå i baggrunden for næste års strategi for avl og pasning af dyr.

G. Identifikation af problemer i minkfarmen af sundhedsmæssig betydning:

På baggrund af afsnittene A – F foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af problemer i minkfarmen af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer.