Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
32006R1925
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Betingelser for anvendelse
Kapitel 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer
Kapitel 4 Administration, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Generelle tilladelser
Bilag 2 Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder
Bilag 3 Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1)

I medfør af §§ 7-9 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for:

1) kosttilskud,

2) modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn,

3) forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn,

4) fødevarer til særlige medicinske formål og

5) kosterstatninger omfattet af bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse, hvor der ikke er fastsat specifikke bestemmelser om:

1) næringsstoffer,

2) nye fødevarer og nye fødevareingredienser (novel food),

3) modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål samt kosterstatninger omfattet af bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol,

4) fødevaretilsætningsstoffer,

5) aromaer,

6) genetisk modificerede fødevarer eller

7) varestandarder og handelsnormer.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for krav til specifikationer for identitet og renhed af alle næringsstoffer, der er tilsat fødevarer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer.

§ 3. I bekendtgørelsen forstås ved næringsstoffer:

1) vitaminer og mineraler og

2) andre stoffer end vitaminer eller mineraler, som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.

Kapitel 2

Betingelser for anvendelse

Generelle tilladelser

§ 4. Tilsætninger skal anvendes på de i bilag 1 anførte betingelser.

§ 5. Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer eller mineraler omfattet af bilag 1 eller § 6, stk. 3, skal EU-producenten, EU-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende oplysninger om anmelders navn, produktets navn, ingrediensliste og næringsdeklaration til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke tilsætning af natrium og chlorid.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for fødevarer, der er tilsat vitaminer eller mineraler, og som er markedsført inden den 20. juli 2016 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1145 af 7. december 2012 om slankekostprodukter.

Stk. 4. Permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen.

Individuelle tilladelser

§ 6. Tilsætning af vitaminer eller mineraler, der er angivet i bilag 1, men som ikke er omfattet af en generel tilladelse, jf. § 4, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, jf. § 7.

Stk. 2. Vitaminer eller mineraler anmeldt i overensstemmelse med stk. 1, må tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen til pågældende produkt er anmeldt til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for tilsætning af thiamin, biotin, pantothensyre, riboflavin, vitamin B12, natrium og chlorid.

§ 7. Anmeldelse til Fødevarestyrelsen, jf. § 6, skal indeholde de i bilag 3, afsnit I, indeholdte oplysninger. Anmeldelsen vedrører tilsætning af de pågældende vitaminer eller mineraler til den specifikke fødevare. En anmeldelse anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for anmeldelse er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Hvis anmeldelsen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, må tilsætningen dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at anmeldelsen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i anmeldelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan forlænge den i stk. 2 nævnte periode til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor.

Stk. 4. Det er en forudsætning for anvendelsen af en tilsætning i henhold til § 6, stk. 1, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod tilsætningen.

Stk. 5. Uanset at Fødevarestyrelsen ikke i forbindelse med anmeldelsen har nedlagt forbud i henhold til § 6, stk. 1, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, hvis forholdene taler herfor, herunder på baggrund af ny viden om ernærings- og sundhedsmæssige forhold eller andre forhold i øvrigt.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af en anmeldt tilsætning.

Stk. 7. Anmeldte tilsætninger af vitaminer eller mineraler må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen.

Kapitel 3

Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer

§ 8. Er der i EU-lovgivningen, herunder i lovgivning om fødevaretilsætningsstoffer, fastsat renhedskriterier for anvendelse af relevante stoffer, gælder disse uanset formålet med tilsætningen.

§ 9. For næringsstoffer, for hvilke der endnu ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen, gælder de renhedskriterier, der fremgår af bilag 2, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Tilsætning af næringsstoffer, der er anført i bekendtgørelsens bilag 2, men som ikke opfylder renhedskriterierne i dette bilag, skal godkendes af Fødevarestyrelsen, jf. stk. 3-5.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3, afsnit II. Ansøgningen vedrører tilsætning af det pågældende næringsstof til det pågældende produkt. En ansøgning anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for godkendelse af et næringsstof er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse i henhold til stk. 2 senest 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen, dog senest efter 3 måneder, hvis ansøgningen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, og denne vurdering indgår i ansøgningen jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Hvis der er begrundet behov herfor, kan Fødevarestyrelsen forlænge den i stk. 4 nævnte periode til 6 måneder.

§ 10. Hvis der for et næringsstof ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bekendtgørelsens bilag 2, gælder de almindeligt accepterede renhedskriterier, som anbefales af internationale organer, indtil der er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bilag 2.

Kapitel 4

Administration, straf og ikrafttræden

§ 11. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen.

§ 12. Umiddelbart efter afsluttet sagsbehandling opdaterer Fødevarestyrelsen bilag 1 og bilag 2 med:

1) vitaminer eller mineraler, der er taget i anvendelse i overensstemmelse med § 6, stk. 1-2, § 7, stk. 1-4, og

2) næringsstoffer, der er godkendt i henhold til § 9, stk. 2.

§ 13. Med bøde straffes den, der overtræder § 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 4 eller 7, § 8, § 9, stk. 1 eller 2, § 10, eller vilkår fastsat i medfør af § 7, stk. 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 577 af 2. juni 2016 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 28. november 2016

Hanne Larsen

/ Evelyn Kozak


Bilag 1

Generelle tilladelser

Produktkategori
Maksimalt indhold pr. 100 g eller 100 ml (som anført i næringsdeklarationen)
Drikkevarer
Læskedrikke1) (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand)
Frugtsaft, grønsagssaft og lignende
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
Magnesium
Selen
0,8 µg
5,0 mg
65 mg
9,0 mg
1,1 mg
40 µg
80 mg
66,7 mg
31,5 mg
15 µg
Læskedrikke1) (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand) tilsat koffein i en mængde over 15 mg pr. 100 ml
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
Magnesium
Selen
0,8 µg
5,0 mg
65 mg
9,0 mg
2,0 mg
40 µg
80 mg
66,7 mg
31,5 mg
15 µg
Læskedrikke1) (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand), hvor indholdet af protein udgør mindst 20 % af fødevarens energiindhold og energiindholdet er minimum 420 kJ pr. 100 ml (100 kcal pr. 100 ml)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
Magnesium
Selen
0,8 µg
5,0 mg
65 mg
9,0 mg
1,1 mg
40 µg
80 mg
66,7 mg
61 mg
15 µg
Læskedrikke (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand) portioneret i mindre drikkeampuller, shots og lignende
Vitamin B6
Magnesium
0,6 mg
250 mg
Kulhydrat-elektrolytdrikke1)
(omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Kalium
Calcium
Magnesium
Zink
1,0 µg
1,8 mg
26 mg
3,2 mg
0,28 mg
80 mg
50 mg
40 mg
0,3 mg
Mælkebaserede drikkevarer samt vegetabilske alternativer hertil
Mælk
Vitamin D
1,5 µg
Mælkebaserede drikkevarer (fermenterede og/eller aromatiserede)
Vitamin D
Vitamin C
Vitamin B6
Calcium
1,5 µg
12 mg
0,42 mg
130 mg
Risdrikke
Vitamin D
Calcium
0,75 µg
120 mg
Sojadrikke
Vitamin D
Calcium
0,75 µg
120 mg
Morgenmadscerealier, brød, mel og gryn
Morgenmadscerealier
Vitamin D
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Jern
4,2 µg
13 mg
1,2 mg
166 µg
8,0 mg
Rugbrød
Vitamin D
1,5 µg
Hvedemel
Niacin
Folsyre
Calcium
Jern
5,3 mg
150 µg
390 mg
4,4 mg
Grahamsmel
Calcium
Jern
230 mg
6,3 mg
Rugmel
Calcium
Jern
430 mg
5,8 mg
Blandingsmel (hvedemel/rugmel)
Niacin
Folsyre
Calcium
Jern
Som anført for hvedemel eller svarende til blandingsforholdet
Havregryn
Calcium
Phosphor
280 mg
590 mg
Fedtstoffer
Margariner og blandingsprodukter (smørbare og flydende)
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
900 µg
20 µg
20 mg
Vegetabilske olier
Vitamin D
5 µg
Fermenterede mælkeprodukter samt vegetabilske alternativer hertil
Fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)
Vitamin D
Niacin
Calcium
4 µg
7,5 mg
120 mg
Soja-, ris- og havrebaserede alternativer til fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)
Vitamin D
Calcium
0,75 µg
120 mg
Glutenfrie produkter
Glutenfrie brød- og melblandinger
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Jern
6,4 mg
0,6 mg
40 µg
8 mg
Glutenfrit brød
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Calcium
Jern
2,7 mg
0,3 mg
30 µg
130 mg
5,0 mg
Glutenfrie knækbrød og skorper
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Calcium
Jern
4,5 mg
0,3 mg
50 µg
240 mg
9 mg
Glutenfri müsli
Jern
2,6 mg
Laktosefrie produkter
Laktosefri mælk
Vitamin D
2,0 µg
Fermenterede laktosefrie mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)
Vitamin D
1,0 µg
Andet
Smørepålæg baseret på gærekstrakt
Niacin
Folsyre
160 mg
2500 µg
Vegetabilsk chokolademousse
Vitamin D
0,75 µg
Vegetabilske produkter anvendt som alternativ til kød
Jern
7 mg
Dextrose tabletter
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Kalium
Magnesium
130 mg
19 mg
2,2 mg
300 mg
201 mg
Bolsjer, pastiller og lignende
Vitamin C
160 mg
Kartoffelmospulver
Vitamin C
60 mg
Kondenseret mælk
Vitamin D
2,6 µg
Salt2)
Jod
2200 µg
Salt anvendt som ingrediens i kødprodukter
Jod
5000 µg
Tyggegummi
Calcium
Fluorid
1200 mg
10 mg
Geler markedsført i enkeltportionspakninger
(omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år)
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Kalium
Calcium
Magnesium
Zink
31 mg
125 mg
17,8 mg
1,6 mg
170 mg
10,1 mg
40 mg
8,6 mg
Chokolade, barer og lignende
Vitamin A (tilsat i form af beta-caroten)
441 µg
 
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Calcium
Magnesium
6,3 µg
8,5 mg
102 mg
14 mg
1,6 mg
136,8 µg
507 mg
164 mg
Kiks, småkager og lignende
Vitamin D
Vitamin E
Niacin
7,5 µg
18 mg
21 mg

1) Kan være pulvere eller tabletter beregnet til opblanding med vand. I alle tilfælde angiver den generelle tilladelse det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives som produktet sælges eller som produktet indtages).

2) Omfatter ikke husholdningssalt som defineret i bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v.

 
Maksimalt indhold pr. anbefalet daglig ration (som angivet på produktet)
VLCD-produkter (Very Low Calorie Diet)
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
Phosphor
Magnesium
Jern
Zink
Kobber
Mangan
Selen
Chrom
Molybdæn
Jod
1500 µg
19 µg
15 mg
140 µg
90 mg
27 mg
3,2 mg
800 µg
4400 mg
1380 mg
1715 mg
525 mg
23 mg
18 mg
3,0 mg
3,1 mg
100 µg
173 µg
290 µg
225 µg

 
Maksimalt indhold pr. måltid

Produkter markedsført som en erstatning for et hovedmåltid, således at dette fremgår af produktets mærkning, herunder måltidserstatninger til vægtkontrol
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
Phosphor
Magnesium
Jern
Zink
Kobber
Mangan
Selen
Jod
348 µg
2,5 µg
28 mg
23 µg
40 mg
7,8 mg
0,8 mg
85 µg
908 mg
440 mg
500 mg
154 mg
8,5 mg
4,9 mg
0,6 mg
1,0 mg
21 µg
75 µg


Bilag 2

Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder

Navn
Specifikation for
identitet og renhed3)
Analysemetoder4)
Vitaminkilder
   
Vitamin A
   
Retinol
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684-2686 (DK 1)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684-2686
Retinylacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684- 2686 (DK 2)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684-2686
Retinylpalmitat
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686 (DK 3)
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686
Retinylpropionat
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686 (DK 4)
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686
Beta-caroten
E 160a (i)5)
 
Plantecarotener
E 160a (ii)5)
CX02 p. 385
Beta-Caroten fra Blakeslea trispora
E 160a (iii)5)
CX13 p. 21
Vitamin D
   
Cholecalciferol
Ph. Eur., 5th edition, 1272-1273, 1275 og 1277 (DK 17)
Ph. Eur., 5th edition, 1272-1273, 1275 og 1277
Ergocalciferol
Ph. Eur., 5th edition, p. 1512 (DK 18)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1512
Vitamin E
   
D-alpha-tocopherol
Ph. Eur., 5th edition, p. 2591 (DK 19)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2591
DL-alpha-tocopherol
E 3075)
CX10 p. 121
D-alpha-tocopherylacetat
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2595 (DK 20)
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2595
DL-alpha-tocopherylacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 2594 (DK 21)
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2594
D-alpha-tocopherylsuccinat
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2598 (DK 22)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2598
DL-alpha-tocopherylsuccinat
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2597 (DK 23)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2597
Vitamin K
   
Phytomenadion
Ph. Eur., 5th edition, p. 2241 (DK 24)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2241
Thiamin (B 1 )
   
Thiaminhydrochlorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2559 (DK 5)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2559
Thiaminmononitrat
Ph. Eur., 5th edition, p. 2561 (DK 6)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2561
Riboflavin (B 2 )
   
Riboflavin
E 101 (i)5)
CX02 p. 1267
Riboflavin-5'-phosphat
E 101 (ii)5)
CX02 p. 1271
Niacin
   
Nikotinsyre
Ph. Eur., 5th edition, p. 2097 (DK 171)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2097
Nikotinamid
Ph. Eur., 5th edition, 2094 (DK 13)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2094
Pantothensyre
   
Calcium-D-pantothenat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1166 (DK 14)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1166
Dexpantothenol
Ph. Eur., 5th edition, p. 1407 (DK 15)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1407
Vitamin B 6
   
Pyridoxinhydrochlorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2342 (DK 7)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2342
Folsyre
   
Pteroylmonoglutaminsyre
Ph. Eur., 5th edition, p. 1630 (DK 12)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1630
Vitamin B 12
   
Cyanocobalamin
Ph. Eur., 5th edition, p. 1375 (DK 8)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1375
Hydroxocobalamin
USP 2004 (DK 170)
 
Hydroxocobalaminacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1765 (DK 9)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1765
Hydroxocobalaminchlorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 1766 (DK 10)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1766
Hydroxocobalaminsulfat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1767 (DK 11)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1767
Biotin
   
D-biotin
Ph. Eur., 5th edition, p. 1100 (DK 16)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1375
Vitamin C
   
Ascorbinsyre
E 3005)
CX02 p. 155
Natriumascorbat
E 3015)
CX02 p. 1317
Calciumascorbat
E 3025)
CX02 p. 269
Ascorbylpalmitat
E 304 (i)5)
CX02 p. 157
Mineralkilder
   
Calciumacetat
E 2635)
CX02 p. 257
Calciumcarbonat
E 1705)
CX02 p. 273
Calciumchlorid
E 5095)
CX02 p. 277
Calciumcitratmalat
DK 25
 
Calciumsalte af citronsyre:
   
Monocalciumcitrat
Dicalciumcitrat
Tricalciumcitrat
E 333 (i)5)
E 333 (ii)5)
E 333 (iii)5)
CX02 p. 279
Calciumgluconat
E 5785)
CX08 p. 9
Calciumglycerophosphat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1159 (DK 56)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1159
Calciumhydroxid
E 5265)
CX02 p. 301
Calciumlactat
E 3275)
CX02 p. 311
Calciumsalte af orthophosphorsyre:
   
Monocalciumphosphat
Dicalciumphosphat
Tricalciumphosphat
E 341 (i)5)
E 341 (ii)5)
E 341 (iii)5)
CX06 p. 33
CX02 p. 315
CX02 p. 1525
Calciumascorbat
E 3025)
CX02 p. 269
Calciumoxid
E 5295)
CX02 p. 317
Magnesiumacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1952 (DK 26)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1952
Magnesiumcarbonat:
   
Magnesiumhydroxidcarbonat
E 504 (ii)5)
CX02 p. 875
Magnesiumchlorid
E 5115)
CX02 p. 869
Magnesiumsalte af citronsyre:
   
Dimagnesiumcitrat
Trimagnesiumcitrat
DK 57
DK 58
 
Magnesiumgluconat
CX09 p. 57 (DK 59)
CX09 p. 57
Magnesiumglycerophosphat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1957 (DK 152)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1957
Magnesiumsalte af orthophosphorsyre:
   
Dimagnesiumphosphat
Trimagnesiumphosphat
E 343 (ii)5)
CX02 p. 1545 (DK 154)
CX02 p. 879
CX02 p. 1545
Magnesiumsulfat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1962 (DK 156)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1962
Magnesiumlactat
CX02 p. 887 (DK 60)
CX02 p. 887
Magnesiumhydroxid
E 5285)
CX02 p. 881
Magnesiumoxid
E 5305)
CX02 p. 889
Ferrocitrat
FCC V p. 172 (DK 150)
FCC V p. 172
Ferriammoniumcitrat
FCC V p. 167 og 169 (DK 155)
FCC V p. 167 og 169
Ferrogluconat
E 5795)
CX08 p. 59
Ferrofumarat
FCC V p. 173 (DK 31)
FCC V p. 173
Natrium-ferridiphosphat
FCC V p. 412 (DK 62)
FCC V p. 412
Ferrolactat
E 5855)
CX02 p. 659
Ferrosulfat
CX09 p. 39 og 41 (DK 32)
CX09 p. 39 og 41
Ferridiphosphat (ferripyrophosphat)
FCC V p. 172 (DK 61)
FCC V p. 172
Jern:
   
Carbonyl
Elektrolytisk
Hydrogenreduceret
FCC V p. 229 (DK 28)
FCC V p. 230 (DK 29)
FCC V p. 231 (DK 30)
FCC V p. 229
FCC V p. 230
FCC V p. 231
Ferroglycinat (fremstillet
med citronsyre)
CX13 p. 31 (DK 153)
CX13 p. 31
Ferrophosphat
DK 151
 
Cuprigluconat
FCC V p. 121 (DK 36)
FCC V p. 121
Cuprisulfat
CX02 p. 463 (DK 39)
CX02 p. 463
Kobbercarbonat:
   
Cuprihydroxidcarbonat
DK 37
 
Cuprioxid
DK 38
 
Natriumjodid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2438 (DK 63)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2438
Kaliumjodid
FCC V p. 364 (DK 41)
FCC V p. 364
Kaliumjodat
FCC V p. 363 (DK 40)
FCC V p. 363
Zinkacetat
E 6505)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2728
Zinkchlorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2730 (DK 69)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2730
Zinkgluconat
FCC V p. 511 (DK 33)
FCC V p. 511
Zinkoxid
FCC V p. 512 (DK 34)
FCC V p. 512
Zinksulfat
FCC V p. 513 (DK 35)
FCC V p. 513
Manganocarbonat
DK 42
 
Manganochlorid
FCC V p. 274 (DK 43)
FCC V p. 274
Manganogluconat
FCC V p. 275 (DK 44)
FCC V p. 275
Manganoglycerophosphat
FCC V p. 276 (DK 64)
FCC V p. 276
Manganosulfat
FCC V p. 277 (DK 45)
FCC V p. 277
Natriumcarbonat
E 500 (i)5)
CX02 p. 1323
Natriumlactat
E 3255)
CX02 p. 1363
Natriumhydroxid
E 5245)
CX02 p. 1361
Natriumsalte af orthophosphorsyre:
   
Mononatriumphosphat
Dinatriumphosphat
Trinatriumphosphat
E 339 (i)5)
E 339 (ii)5)
E 339 (iii)5)
CX02 p. 1341
CX02 p. 547
CX02 p. 1559
Natriumgluconat
E 5765)
CX08 p. 139
Natriumselenat
DK 50
 
Natriumhydrogenselenit
DK 49
 
Natriumselenit
DK 51
 
L-Selenmethionin
DK 52
 
Natriumfluorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2432 (DK 68)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2432
Kaliumcarbonat
E 501 (i)5)
CX02 p. 1153
Kaliumchlorid
E 5085)
CX02 p. 1155
Kaliumcitrat:
   
Monokaliumcitrat
Trikaliumcitrat
E 332 (i)5)
E 332 (ii)5)
CX02 p. 1157
CX02 p. 1549
Kaliumgluconat
E 5775)
CX08 p. 111
Kaliumglycerophosphat
FCC V p. 361 (DK 67)
FCC V p. 361
Kaliumlactat
E 3265)
CX02 p. 1171
Kaliumhydroxid
E 5255)
CX02 p. 1167
Kaliumsalte af orthophosphorsyre:
   
Monokaliumphosphat
Dikaliumphosphat
Trikaliumphosphat
E 340 (i)5)
E 340 (ii)5)
E 340 (iii)5)
CX02 p. 1159
CX02 p. 531
CX02 p. 1553
Kaliumhydrogencarbonat
E 501 (ii)5)
CX02 p. 1165
Chrom(III)chlorid og hexahydrat heraf
USP 2004 (DK 46)
USP 2004
Chrom(III)sulfat og hexahydrat heraf
DK 48
 
Chromdinicotinat
DK 65
 
Chromtrinicotinat
DK 66
 
Natriumcitrat:
   
Mononatriumcitrat
Dinatriumcitrat
Trinatriumcitrat
E 331 (i)5)
E 331 (ii)5)
E 331 (iii)5)
CX02 p. 339
CX02 p. 1555
Ammoniummolybdat (molybdæn VI)
DK 53
 
Natriummolybdat (molybdæn VI)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2442 (DK 54)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2442
Andre næringsstoffer end vitaminer og mineraler
L-Arginin
FCC V p. 34 (DK 100)
FCC V p. 34
L-Argininhydrochlorid
FCC V p. 35 (DK 101)
FCC V p. 35
L-Carnitin
FCC V p. 100 (DK 102)
FCC V p. 100
L-Carnitin-L-tartrat
DK 127
 
L-Cystein
E 9205)
FCC V p. 130
L-Cystin
FCC V p. 130 (DK 128)
FCC V p. 130
L-Histidin
FCC V p. 217 (DK 103)
FCC V p. 217
L-Histidinhydrochlorid
FCC V p. 217 (DK 104)
FCC V p. 217
L-Isoleucin
FCC V p. 234 (DK 105)
FCC V p. 234
L-Leucin
FCC V p. 252 (DK 106)
FCC V p. 252
L-Lysinhydrochlorid
FCC V p. 257 (DK 107)
FCC V p. 257
L-Methionin
FCC V p. 286 (DK 108)
FCC V p. 286
L-Phenylalanin
FCC V p. 330 (DK 109)
FCC V p. 330
Taurin
DK 110
 
L-Threonin
FCC V p. 474 (DK 111)
FCC V p. 474
L-Tryptophan
FCC V p. 490 (DK 112)
FCC V p. 490
L-Tyrosin
FCC V p. 490 (DK 113)
FCC V p. 490
L-Valin
FCC V p. 492 (DK 114)
FCC V p. 492
L-Alanin
FCC V p. 18 (DK 119)
FCC V p. 18
L-Asparaginsyre
FCC V p. 41 (DK 120)
FCC V p. 41
L-Glutamin
FCC V p. 197 (DK 121)
FCC V p. 197
Glycin
E 6405)
FCC V p. 208
L-Lysinaspartat
JSFA p. 419 (DK 123)
JSFA p. 419
L-Prolin
FCC V p. 373 (DK 124)
FCC V p. 373
L-Serin
FCC V p. 396 (DK 125)
FCC V p. 396
Glutaminsyre
E 6205)
CX02 p. 695
Cholinchlorid
FCC V p. 113 (DK 115)
FCC V p. 113
Cholincitrat
DK 116
 
Cholinhydrogentartrat
FCC V p. 112 (DK 117)
FCC V. 112
Inositol
FCC V p. 228 (DK 118)
FCC V p. 228
Creatin
DK 126
 
Ubidecarenon (coenzym Q10)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2657 (DK 201)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2657
Lutein
E 161b5)
CX02, p. 963 og CX 11, p. 105
Lycopen
E 160d5)
 
Lecithiner
E 3225)
CX02, p. 841 og CX04 p. 65
Arabisk gummi (akaciegummi)
E 4145)
CX09, p. 49

3) Nyere versioner af specifikationen kan også anvendes.

4) Analysemetoden skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene. Nyere versioner af analysemetoden kan også anvendes.

5) Specifikation fremgår af Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) Nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008.

Anvendte forkortelser:
CX02
Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations, Rome 1992.
CX06
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/4, Rome 1996.
CX09
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 7, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/7, Rome 1999.
CX11
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 9, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/9, Rome 2001.
DK
Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af
 
Fødevarestyrelsen.
FCC V
Food Chemicals Codex, fifth edition, National Academy Press,
 
Washington D. C. 2003.
Ph. Eur.
European Pharmacopoeia.
JSFA
The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food
 
Additives Association, Tokyo, Japan 1994.


Bilag 3

Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse

I. Anmeldelsen, jf. § 7, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:
1)
Anmelders navn (EU-producent, EU-importør eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel e-mailadresse.
2)
Produktets navn.
3)
Produktkategori.
4)
Navnet på de vitaminer eller mineraler, der anmeldes.
5)
Tilsat mængde (eksklusive naturligt indhold) af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes.
6)
Produktets ingrediensliste.
7)
Produktets næringsdeklaration. 6)
8)
Hvis anmelder er bekendt hermed:
 
EU-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.
   

II. Ansøgning om godkendelse, jf. § 9, stk. 3, skal indeholde følgende oplysninger:
1)
Ansøgers navn (EU-producent, EU-importør eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der ansøger på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel e-mailadresse.
2)
Produktets navn.
3)
Produktkategori.
4)
Navnet på det næringsstof, som ansøgningen vedrører.
5)
Tilsat mængde (eksklusive naturligt indhold) af det næringsstof, som ansøgningen vedrører.
6)
Produktets ingrediensliste.
7)
Produktets næringsdeklaration.6)
8)
Hvis ansøger er bekendt hermed:
 
EU-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.
9)
Stoffets kemiske navn, strukturformel og molekylmasse.
10)
Specifikation og analysemetode for stoffet.
11)
Beskrivelse af fremstillingsprocessen for stoffet i form af et flow-skema med oplysning om alle anvendte råvarer.
12)
Toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet.

6) Denne oplysning kan erstattes af oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) i produktet af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes, samt oplysning om produktets indhold af energi i kJ eller kcal.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved 98/48/EF. Bekendtgørelsen har ligeledes som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.