Den fulde tekst
L 25 B
Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier og sambeskatning i forbindelse med konkurs).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
2.beh 24/11 16
Lovf optrykt efter 2.beh 24/11 16 Tillæg H
Lovf som vedt 29/11 16
3.beh 29/11 16
Lov nr 1557 af 13. december 2016
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det foreslås at lempe enkelte elementer af erhvervsbeskatningen, så livsforsikringsselskaber igen får fradrag for særlige bonushensættelser og kooperationsbeskattede andelsforeninger fremadrettet kan opgøre værdien af deres unoterede aktier på basis af den skattemæssige indre værdi.
Fusionsskattelovens regler om skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT foreslås ændret, således at der ikke kan ske omgåelse af en eksisterende værnsregel.
Desuden sikrer lovforslaget, at konkursramte selskabers skattemæssige underskud i konkursåret ikke skal kunne udnyttes af tidligere koncernforbundne selskaber. Denne ændring sikrer samtidig, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt indkomsten for den pågældende periode tillige anses for konkursindkomst efter konkursskatteloven.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 111 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.