Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat

§ 1

I bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015 om kildeskat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 796 af 21. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 2, nr. 1, ændres: »jf. ligningslovens § 16 C« til: »der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5, litra c, foreninger«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Skatteministeriet, den 25. november 2016

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas