Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2015 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet foretages følgende ændringer:

1. § 14 affattes således:

»§ 14. Udtrykket »Centralbank« betyder en institution, der ved lov eller offentlig godkendelse er den øverste myndighed ud over jurisdiktionens regering selv, og som udsteder instrumenter, der skal sættes i omløb som valuta. Denne bank kan omfatte en institution, der er adskilt fra jurisdiktionens regering, uanset om den ejes helt eller delvist af jurisdiktionen.«

2. § 19, stk. 2, ophæves.

3. § 39, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

4. § 43, nr. 1, affattes således:

»1) En anden EU-medlemsstat.«

5. I § 43, nr. 2, litra b, ændres »bilaget« til: »liste B og C i bilag 1«.

6. I § 43 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Jurisdiktionerne omfattet af stk. 1, nr. 1 og 3 er angivet i liste A i bilag 1.«

7. I § 54, stk. 1, indsættes efter »SKAT«: », medmindre det Indberettende finansielle institut alene fører Konti, der er undtaget, er et helejet datterselskab af et sådant Indberettende finansielt institut og ikke fører andre Finansielle konti end ejerandelene ejet heraf, eller er en Investeringsenhed, hvor samtlige andel i egenkapital eller gæld i Enheden er omfattet af § 21, stk. 1, nr. 3, 2. pkt«.

8. I § 102, stk. 2, indsættes efter »Indberettende finansielt institut«: », som skal registreres efter § 54,«.

9. I § 105, nr. 1, ændres », eller er blevet« til: », eller har været«.

10. § 106, stk. 1-3, affattes således:

»Personer, hvorom der skal indberettes, og Enheder med Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, skal til brug for indberetningen oplyse den indberetningspligtige om dansk cpr-, cvr- eller SE-nummer.

Stk. 2. For så vidt angår dansk cpr-, cvr- eller SE-nummer oplyses i første række cpr-nummeret. Har den pågældende ikke cpr-nummer, men cvr-nummer, oplyses cvr-nummer. Har den pågældende hverken cpr- eller cvr-nummer, men et SE-nummer, oplyses SE-nummer.

Stk. 3. For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende, der hverken har cpr-, cvr- eller SE-nummer, afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af Enheden eller den Person, hvorom der skal indberettes.«

11. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Skatteministeriet, den 30. november 2016

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas


Bilag 1

»Bilag 1

Liste A. Jurisdiktioner, som er Deltagende jurisdiktioner, jf. § 43, stk. 1, nr. 1 eller 3, og som der skal indberettes om efter kapitel 9 vedrørende kalenderåret 2016 og senere kalenderår:

1) Andorra

2) Belgien

3) Bulgarien

4) Cypern

5) Estland

6) Finland

7) Frankrig

8) Gibraltar

9) Grækenland

10) Irland

11) Italien

12) Kroatien

13) Letland

14) Liechtenstein

15) Litauen

16) Luxembourg

17) Malta

18) Monaco

19) Nederlandene

20) Polen

21) Portugal

22) Rumænien

23) Saint-Barthélemy

24) San Marino

25) Schweiz

26) Slovakiet

27) Slovenien

28) Spanien

29) Storbritannien

30) Sverige

31) Tjekkiet

32) Tyskland

33) Ungarn

34) Østrig

Liste B. Jurisdiktioner, som er Deltagende jurisdiktioner, jf. § 43, stk. 1, nr. 2, og som der skal indberettes om efter kapitel 9 vedrørende kalenderåret 2016 og senere kalenderår:

1) Anguilla

2) Argentina

3) Barbados

4) Bermuda

5) Cayman-øerne

6) Colombia

7) Curaçao

8) De Britiske Jomfruøer

9) Færøerne

10) Grønland

11) Guernsey

12) Indien

13) Island

14) Isle of Man

15) Jersey

16) Korea

17) Mexico

18) Montserrat

19) Nederlandene, for så vidt angår Bonaire, Sint Eustatius og Saba

20) Niue

21) Norge

22) Seychellerne

23) Sydafrika

24) Turks- og Caicosøerne

Liste C. Jurisdiktioner, som er Deltagende jurisdiktioner, jf. § 43, stk. 1, nr. 2, og som der skal indberettes om efter kapitel 9 vedrørende kalenderåret 2017 og senere kalenderår:

1) Albanien

2) Antigua og Barbuda

3) Aruba

4) Australien

5) Belize

6) Brasilien

7) Canada

8) Chile

9) Cook-øerne

10) Costa Rica

11) Den Russiske Føderation

12) Folkerepublikken Kina

13) Ghana

14) Grenada

15) Indonesien

16) Israel

17) Japan

18) Kuwait

19) Malaysia

20) Marshall-øerne

21) Mauritius

22) Nauru

23) New Zealand

24) Saint Kitts og Nevis

25) Saint Lucia

26) Saint Vincent og Grenadinerne

27) Samoa

28) Saudi-Arabien

29) Sint Maarten

30) Uruguay«