Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
tinglysning i tingbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 904 af 3. november 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 27, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5)   Ejendomme, som tilhører almene boligorganisationer, jf. § 1 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., og som indeholder boliger og sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne, når hele beboelsesarealet og alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne efter opdelingen udgør én ejerlejlighed. Anmeldelse om opdeling kan desuden noteres, hvis ejeren i anmeldelsen erklærer, at der tilføres almene boliger ved indretning af uudnyttede tagetager eller ved påbygning af yderligere etager. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed, jf. i øvrigt § 10, stk. 6, i lov om ejerlejligheder.«

2. I § 27, stk. 1, nr. 6, 1. pkt., indsættes efter »lov om almene boliger«: »samt støttede private andelsboliger«, og i 2. pkt. udgår »hver for sig«.

3. I § 27, stk. 1, indsættes efter nr. 7:

»8)   Bygninger, der er påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, og hvorom ejeren i anmeldelsen erklærer, at der er blevet tilført én eller flere beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage eller i én eller flere nye etager i henhold til byggetilladelse givet efter den 1. juli 2004. De eksisterende boliger og eventuelle lokaler til andet end beboelse i bygningen pr. 1. juli 2004 skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, medmindre bygningen er omfattet af nr. 2 eller 3, jf. § 10, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om ejerlejligheder.

9)   Bygninger, hvorom ejeren i anmeldelsen erklærer, at der i henhold til byggetilladelse givet efter den 1. juli 2004 etableres én eller flere almene boliger i bygningens uudnyttede tagetage eller i én eller flere nye etager, og at bygningen helt eller delvis anvendes til privat udlejning til beboelse. Boligerne og eventuelle lokaler til andet end beboelse i den eksisterende bygning pr. 1. juli 2004 og det almene beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed, jf. dog § 10, stk. 6, i lov om ejerlejligheder.

10) Ejendomme, hvorom en landinspektør med beskikkelse attesterer, at de tilhørende bygningers samlede erhvervsareal udgør mere end 80 pct. af bygningernes samlede erhvervs- og boligareal, som det var registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 31. december 2003, og at betingelserne i § 10 a, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om ejerlejligheder er opfyldt. Ejeren skal i anmeldelsen erklære, at betingelserne i § 10 a, stk. 1, nr. 1, i lov om ejerlejligheder er opfyldt, og at der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004.«

4. I § 27, stk. 3, nr. 2, indsættes efter »dog«: »stk. 1, nr. 8, og«.

5. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Anmeldelse om videreopdeling af ejerlejligheder i bygninger, som er påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, skal indeholde en attestation udstedt af en landinspektør med beskikkelse om, at hver enkelt lejlighed til beboelse efter videreopdelingen opfylder de i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-f, i lov om ejerlejligheder nævnte krav. En sådan attestation er dog ikke en betingelse for videreopdeling af bygninger, der er omfattet af § 27, stk. 1, nr. 3, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, i lov om ejerlejligheder.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 2004.

Justitsministeriet, den 24. juni 2004

Lene Espersen

/Henrik Øe