Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0065
 
Links til øvrige EU dokumenter
32006D0146
 
32007D0025
 
32010R0206
 
32013D0519
 
32013R0576
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Bestemmelser vedrørende ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr
Kapitel 3 Kommerciel ind- og udførsel af hunde, katte og fritter
Kapitel 4 Særligt vedrørende import af flyvende hunde samt ikke-kommerciel flytning og import af hunde og katte fra halvøen Malaysia og fra Australien
Kapitel 5 Ind- og udførsel af bier og humlebier
Kapitel 6 Bemyndigede dyrlæger
Kapitel 7 Permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter
Kapitel 8 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner

I medfør af § 4, stk. 1, § 12, stk. 1, § 24 a, stk. 1, og § 28, stk. 7, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 29. juni 2016, og § 30, stk. 1 og 3, § 31, § 37, § 66 a, stk. 1 og 2, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, og § 13, stk. 1, nr. 3, og § 15, stk. 2, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995, jf. § 22, stk. 2, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 197 af 12. marts 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 6, og § 12, nr.1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

1) ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr,

2) kommerciel ind- og udførsel af hunde, katte og fritter,

3) indførsel af flyvende hunde af arten Pteropus fra halvøen Malaysia og Australien,

4) ind- og udførsel af bier, humlebier og cirkusdyr, og

5) regler for godkendelse af og tilsyn og kontrol med permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter.

Stk. 2. Reglerne tilsidesætter dog ikke de krav, der fremgår af følgende:

1) Bekendtgørelse om overdragelse af hundehvalpe.

2) Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger.

3) Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr.

4) Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.

5) Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Kæledyrsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003.

2) Identifikationsdokument- og landeforordningen: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013.

3) Balai-direktivet: Rådets direktiv nr. 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF.

4) Gennemførelsesafgørelsen: Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/519/EU af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter, og om standardsundhedscertifikatet til brug ved sådan import.

5) Kommerciel ind- eller udførsel:

a) enhver forsendelse af dyr over Danmarks grænser, hvor formålet med forsendelsen er at sælge dyret eller overdrage ejendomsretten til dyret, eller

b) hvor flytningen af et selskabsdyr sker uden sammenhæng med ejerens rejse.

6) Tredjeland: Et land eller et område, som ikke er medlem af Den Europæiske Union, bortset fra Grønland.

7) Import: Kommerciel indførsel til Danmark fra et tredjeland.

8) Eksport: Kommerciel udførsel fra Danmark til et tredjeland.

9) Bier og humlebier: Dyr af arterne Apis mellifera og Bombus spp.

10) Importforordningen: Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.

11) Offentlig bisygdomsbekæmpelse: Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse.

12) Godkendte organer, institutter og centre: Zoologiske haver efter bestemmelserne i bekendtgørelse om zoologiske haver m.v. eller et permanent geografisk afgrænset anlæg, som er godkendt i overensstemmelse med bilaget, del 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2002 af 15. juli 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 92/65/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF, hvor en eller flere dyrearter sædvanligvis holdes eller opdrættes med kommercielt eller andet sigte og udelukkende med et eller flere af følgende mål for øje:

a) Udstilling af nævnte dyr og oplysning af offentligheden.

b) Dyrearternes bevarelse.

c) Videnskabelig grundforskning eller anvendt forskning eller opdræt af dyr til sådanne forskningsformål.

Stk. 2. Definitionerne i artikel 3 i Kæledyrsforordningen finder anvendelse.

Kapitel 2

Bestemmelser vedrørende ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr

Generelle bestemmelser vedrørende ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr

§ 3. Ejeren eller den bemyndigede person må ved ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr til Danmark fra medlemsstater og fra tredjelande, som er opført i del 1, bilag II, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, bortset fra Grønland, indføre disse til Danmark over alle grænseovergange.

§ 4. Ejeren eller den bemyndigede person må kun flytte selskabsdyr direkte til Danmark fra andre områder eller tredjelande end dem, der er opført i del 1, Bilag II, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, bortset fra Grønland, gennem et indgangssted for rejsende, der er opført på en liste udarbejdet af Fødevarestyrelsen.

§ 5. Ejeren eller den bemyndigede person skal ved ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr fra Danmark til tredjelande, bortset fra de lande, der er nævnt i bilag II, del 1, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, sikre, at dette sker i overensstemmelse med modtagerlandets officielle importkrav for den pågældende dyreart.

Stk. 2. Det er ejerens eller den bemyndigede persons ansvar forud for flytning at fremsende de officielle importkrav fra modtagerlandet til Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt, således at Fødevarestyrelsen kan udarbejde veterinærcertifikat, hvis påkrævet.

Stk. 3. Hvis modtagerlandet stiller krav om, at det udfyldte veterinærcertifikat skal attesteres af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen, skal ejeren eller den bemyndigede person fremsende det udfyldte certifikat til Fødevarestyrelsen, så Fødevarestyrelsen har det i hænde senest 4 hele arbejdsdage forud for flytningen.

Ikke-kommerciel flytning af unge hunde, katte og fritter fra medlemsstater

§ 6. Det er tilladt for ejeren eller den bemyndigede person at foretage en ikke-kommerciel flytning til Danmark af hunde, katte og fritter fra en anden medlemsstat, uanset kravet om rabiesvaccination, jf. artikel 6, litra b, i Kæledyrsforordningen, når betingelserne i artikel 7, stk. 1, litra a eller b, og stk. 2, litra a eller b, i Kæledyrsforordningen er opfyldt.

Ikke-kommerciel flytning af unge hunde, katte og fritter fra et område eller et tredjeland, der er opført i bilag II, del 1 og del 2, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, bortset fra Grønland

§ 7. Det er tilladt for ejeren eller den bemyndigede person at foretage en ikke-kommerciel flytning til Danmark af hunde, katte og fritter fra områder eller tredjelande, der er opført i del 1 og del 2, Bilag II, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, uanset kravet om rabiesvaccination, jf. artikel 10, stk. 1, litra b, i Kæledyrsforordningen, når betingelserne i artikel 11, stk. 1, litra a eller b, og stk. 2, litra a eller b, i Kæledyrsforordningen er opfyldt.

Ikke-kommerciel flytning af registrerede militær- eller spor- og redningshunde

§ 8. Det er tilladt for ejeren eller den bemyndigede person at foretage en ikke-kommerciel flytning til Danmark af registrerede militær- eller spor- og redningshunde fra et andet område eller tredjelande end dem, der er opført i bilag II, del 1, i Identifikationsdokument- og landeforordningen, bortset fra Grønland, gennem et andet indgangssted end det, der er angivet for rejsende, når betingelserne i artikel 10, stk. 3, litra a og b, i Kæledyrsforordningen er opfyldt.

Dispensation for ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter

§ 9. Fødevarestyrelsen kan, uanset betingelserne i artikel 6 og 10 i Kæledyrsforordningen, i ekstraordinære situationer tillade ikke-kommerciel flytning til Danmark af hunde, katte og fritter, der ikke opfylder de i artikel 6 og 10 i Kæledyrsforordningen fastsatte betingelser, forudsat at betingelserne i artikel 32, stk. 1, litra a og b, i Kæledyrsforordningen er opfyldt.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse, jf. stk. 1, skal sendes til Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt.

Ikke-kommerciel flytning af fugle fra tredjelande

§ 10. Ejeren eller den bemyndigede person må ikke foretage en ikke-kommerciel flytning til Danmark af flere end fem levende fugle, der har oprindelse i et tredjeland, bortset fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

§ 11. Ejeren eller den bemyndigede person skal ved ikke-kommerciel flytning til Danmark af højst fem levende fugle holdt som selskabsdyr, der har oprindelse i et tredjeland, som er medlem af OIE (Verdensorganisationen for Dyresundhed), sikre, at én af følgende betingelser er opfyldt:

1) Fuglene har været holdt i 30 dages isolation forud for flytningen på afsendelsesstedet i et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag I eller del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010.

2) Fuglene anbringes i 30 dages karantæne efter flytningen til Danmark på steder, der er godkendt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor.

3) Fuglene er inden for de sidste 6 måneder og senest 60 dage før afsendelsen fra det pågældende tredjeland blevet vaccineret og mindst én gang genvaccineret mod aviær influenza ifølge producentens anvisninger ved anvendelse af en H5-vaccine, der er godkendt til den pågældende art.

4) Fuglene har været holdt i isolation i mindst 10 dage forud for flytningen og er blevet testet med henblik på påvisning af aviær influenza-H5N1-antigen eller -genom som foreskrevet i kapitel om aviær influenza i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, som regelmæssigt opdateret af OIE, i en prøve, der er udtaget tidligst på isolationsperiodens tredje dag.

Stk. 2. I afsenderlandet skal en embedsdyrlæge attestere, at fuglene lever op til betingelserne i stk. 1. Dette gøres i et veterinærcertifikat efter modellen i Bilag II i Kommissionens beslutning nr. 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til fællesskabet.

Stk. 3. Ejeren eller den bemyndigede person skal sikre, at veterinærcertifikatet nævnt i stk. 2 ledsager fuglene under flytningen, og at det suppleres med en erklæring i overensstemmelse med bilag III, i Kommissionens beslutning nr. 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til fællesskabet, fra ejeren eller den bemyndigede person.

Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for ikke-kommerciel flytning af højst fem fugle med oprindelse i Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

Kapitel 3

Kommerciel ind- og udførsel af hunde, katte og fritter

Kommerciel ind- og udførsel af hunde, katte og fritter fra og til medlemsstater

§ 12. Importøren, når det drejer sig om indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat, og eksportøren, når det drejer sig om udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat af hunde, katte og fritter skal sikre, at dette sker i overensstemmelse med følgende krav:

1) Dyrene skal opfylde betingelserne i artikel 6, og hvor det er relevant i artikel 7 i Kæledyrsforordningen.

2) Dyrene skal inden for 48 timer inden deres afsendelse underkastes en klinisk undersøgelse foretaget af den bemyndigede dyrlæge, jf. § 19, når det drejer sig udførsel fra Danmark, og en dyrlæge, der er bemyndiget hertil af den kompetente myndighed i afsenderlandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark.

3) Dyrene skal under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat, der:

a) er i overensstemmelse med modellen i bilag E, del 1, i Balai-direktivet, og

b) som er underskrevet af en embedsdyrlæge, som attesterer, at den bemyndigede dyrlæge, jf. § 19, når det drejer sig om udførsel fra Danmark, og den dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed i afsenderlandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark, i de relevante afsnit af identifikationsdokumentet og i det format, der er angivet i artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, har godtgjort, at den kliniske undersøgelse, som er udført i overensstemmelse med pkt. 2, viste, at dyrene på tidspunktet for den kliniske undersøgelse er egnede til den planlagte forsendelse, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter.

§ 13. Eksportøren skal ved kommerciel eksport af hunde, katte, fritter fra Danmark til tredjelande, bortset fra de lande, der er nævnt i bilag II, del 1, til Identifikationsdokument- og landeforordningen, sikre, at dette sker i overensstemmelse med modtagerlandets officielle importkrav for den pågældende dyreart.

Stk. 2. Det er eksportørens ansvar forud for eksporten selv at fremsende de officielle importkrav fra modtagerlandet til Fødevarestyrelsen, således at Fødevarestyrelsen kan udarbejde veterinærcertifikat, hvis påkrævet.

Stk. 3. Ved krav om at det udfyldte veterinærcertifikat skal attesteres af en embedsdyrlæge, skal eksportøren fremsende det udfyldte certifikat til Fødevarestyrelsen, så Fødevarestyrelsen har det i hænde senest 4 hele arbejdsdage forud for eksporten.

Kommerciel import af hunde, katte og fritter fra områder eller tredjelande

§ 14. Importøren skal ved import af hunde, katte og fritter til Danmark fra tredjelande og tredjelandsområder sørge for, at dyrene kommer fra områder og tredjelande, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit, som er opført på en af listerne i følgende:

1) Bilag I til Kommissionens beslutning nr. 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF.

2) Del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater.

3) Bilag II til Identifikationsdokument- og landeforordningen.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må sendinger af hunde, katte eller fritter bestemt til godkendte organer, institutter og centre, kun importeres, hvis de områder eller tredjelande, dyrene kommer fra, og ethvert område eller tredjeland, som de føres igennem i transit, er opført på den i stk. 1, pkt. 3, omhandlede liste.

§ 15. Importøren skal ved import af hunde, katte og fritter til Danmark fra de tredjelande og tredjelandsområder, der er nævnt i § 14, sørge for, at importen sker i overensstemmelse med følgende krav:

1) Dyrene skal opfylde betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra a-d, og hvor det er relevant, artikel 12, stk. 1, litra a, i Kæledyrsforordningen.

2) Dyrene er inden for 48 timer inden afsendelsen underkastet en klinisk undersøgelse foretaget af en dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente myndighed i afsenderlandet, og som har konstateret, at dyrene på tidspunktet for den kliniske undersøgelse var egnede til den planlagte forsendelse.

3) Dyrene er under transporten til bestemmelsesstedet ledsaget af et dyresundhedscertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del 1 i bilaget til Gennemførelsesafgørelsen, og som er udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 2 i bilaget til Gennemførelsesafgørelsen.

4) Dyrene skal opfylde kravene i det i pkt. 3 omhandlede dyresundhedscertifikat for så vidt angår de områder eller tredjelande, de kommer fra, og ethvert område eller tredjelande, som de føres igennem i transit, jf. § 14, stk. 1, pkt. 1-3.

Kapitel 4

Særligt vedrørende import af flyvende hunde samt ikke-kommerciel flytning og import af hunde og katte fra halvøen Malaysia og fra Australien

§ 16. Importøren skal ved import af flyvende hunde af arten Pteropus med oprindelse i eller afsendt fra halvøen Malaysia og Australien sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Dyrene stammer fra en koloni i fangenskab.

2) Dyrene har været isoleret i karantænefaciliteter i mindst 60 dage.

3) Prøver udtaget fra dyrene har udvist negative resultater ved en serumneutralisering eller ved en godkendt ELISA-test for antistoffer mod Hendra og Nipah sygdomsvira, udført i et laboratorium, som de kompetente myndigheder har godkendt til disse test, på blodprøver, der er taget ved to lejligheder med 21 til 30 dages mellemrum, idet den ene prøve skal tages i løbet af de sidste 10 dage inden eksporttidspunktet.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kunne dokumenteres overfor Fødevarestyrelsen.

§ 17. Importøren, ejeren eller den bemyndigede person skal ved import eller ikke-kommerciel flytning af hunde og katte med oprindelse i eller afsendt fra halvøen Malaysia sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Dyrene ikke har haft kontakt med grise i de sidste 60 dage inden eksporttidspunktet.

2) Dyrene ikke har befundet sig på bedrifter, hvor der de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af sygdommen Nipah.

3) Prøver udtaget fra dyrene har udvist negative resultater ved en ELISA-test til påvisning af IgG, udført i et laboratorium, som de kompetente myndigheder har godkendt til test for antistoffer mod Nipah sygdomsvira, på en blodprøve, der er taget i løbet af de sidste 10 dage inden eksporttidspunktet.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kunne dokumenteres overfor Fødevarestyrelsen.

§ 18. Importøren, ejeren eller den bemyndigede person skal ved import eller ikke-kommerciel flytning af katte med oprindelse i eller afsendt fra Australien sikre, at dyrene ikke har befundet sig på bedrifter, hvor der i de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af sygdommen Hendra disease.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kunne dokumenteres overfor Fødevarestyrelsen.

Kapitel 5

Ind- og udførsel af bier og humlebier

§ 19. Importøren, når det drejer sig om indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat, og eksportøren, når det drejer sig om udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat, af bier eller humlebier skal sikre, at dyrene komme fra et område, som ikke har fået pålagt forbud i forbindelse med udbrud af ondartet bipest.

Stk. 2. Forbudsperioden, jf. stk.1, skal være på mindst 30 dage efter det seneste konstaterede tilfælde og efter det tidspunkt, hvor alle bistader inden for en radius på 3 km er blevet kontrolleret af Offentlig bisygdomsbekæmpelse, når det drejer sig om udførsel fra Danmark, og den kompetente myndighed i afsendelseslandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark, og hvor alle inficerede bistader er blevet enten afbrændt eller behandlet og godkendt af denne myndighed.

Stk. 3. Undtaget fra § 19, stk. 1-2, er humlebier, som kommer fra et anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø og er under tilsyn af Offentlig bisygdomsbekæmpelse, når det drejer sig om udførsel fra Danmark, og den kompetente myndighed i afsendelseslandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark.

§ 20. Importøren, når det drejer sig om indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat, og eksportøren, når det drejer sig om udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat, af humlebier fra et anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø og er under tilsyn af den kompetente myndighed i afsendelseslandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark, og Offentlig bisygdomsbekæmpelse, når det drejer sig om udførsel fra Danmark, skal sikre, at anlægget er frit for ondartet bipest og er blevet undersøgt umiddelbart inden afsendelsen, og hverken humlebier eller yngel fremviser nogen kliniske tegn på eller antydning af sygdommen.

§ 21. Importøren, når det drejer sig om indførsel til Danmark fra en anden medlemsstat, og eksportøren, når det drejer sig om udførsel fra Danmark til en anden medlemsstat, skal sikre, at bierne eller humlebierne under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag E, Del 2 i Balai-direktivet og lever op til kravene heri.

Stk. 2. Sundhedscertifikatet, jf. stk. 1, skal være udfyldt i TRACES og være udstedt af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen, når det drejer sig om udførsel fra Danmark, og den kompetente myndighed i afsenderlandet, når det drejer sig om indførsel til Danmark.

§ 22. Importøren skal ved import af bier eller humlebier til Danmark fra tredjelande og tredjelandsområder sikre, at importen finder sted i overensstemmelse med artikel 7 og 13 i Importforordningen.

§ 23. Importøren skal ved import af bidronninger (Apis mellifera og Bombus sp.) til Danmark fra tredjelande og tredjelandsområder som omhandlet af artikel 7, stk. 3, litra a, i Importforordningen sende bure, arbejdsbier og andet materiale, der har ledsaget bidronningerne fra oprindelseslandet til Offentlig bisygdomsbekæmpelse med henblik på den i artikel 13, stk. 3, i Importforordningen nævnte laboratorieundersøgelse.

Stk. 2. Bier, bure m.v., jf. stk. 1, skal indsendes i henhold til Offentlig bisygdomsbekæmpelses retningslinjer.

Stk. 3. Udgifter forbundet med den i stk. 1 nævnte kontrol er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 24. Eksportøren skal ved eksport af bier og humlebier fra Danmark til tredjelande sikre, at dette sker i overensstemmelse med modtagerlandets officielle importkrav.

Stk. 2. Det er eksportørens ansvar forud for eksporten selv at fremsende de officielle importkrav fra modtagerlandet til Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt, således at Fødevarestyrelsen kan udarbejde veterinærcertifikat, hvis påkrævet.

Stk. 3. Ved krav om at det udfyldte veterinærcertifikat skal attesteres af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen, skal eksportøren fremsende det udfyldte certifikat til Fødevarestyrelsen, så Fødevarestyrelsen har det i hænde senest 4 hele arbejdsdage forud for eksporten.

Kapitel 6

Bemyndigede dyrlæger

§ 25. I forhold til selskabsdyr, som er omfattet af denne bekendtgørelse, og som befinder sig i Danmark, bemyndiges dyrlæger med dansk autorisation til at foretage de vaccinationer og undersøgelser m.v. samt udfylde de dokumenter, hvor dette er påkrævet, jf. denne bekendtgørelse samt Kæledyrsforordningen.

§ 26. Den danske version af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, må kun udstedes i Danmark af den bemyndigede dyrlæge, jf. § 25, til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan dog tillade, at den danske version af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, udstedes i Grønland eller på Færøerne til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 3. Det i artikel 22, stk. 3, i Kæledyrsforordningen, nævnte register skal opbevares i mindst 3 år og skal kunne forevises Fødevarestyrelsen på forlangende.

§ 27. Den bemyndigede dyrlæge, jf. § 25, der har modtaget blanke versioner af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, må ikke videredistribuere eller udlevere blanke versioner af dokumentet.

§ 28. Den bemyndigede dyrlæge, jf. § 25, der har modtaget fejlbehæftede, blanke versioner af identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, skal sørge for, at dokumentet destrueres straks.

Stk. 2. Destruktionen, jf. stk. 1 foretages ved at lave huller i samtlige dokumentets sider, herunder omslaget, og Fødevarestyrelsen skal informeres herom, idet det unikke nr. for det destruerede dokument oplyses.

§ 29. Det er ikke tilladt at erstatte identifikationsdokumenter, jf. artikel 21, stk. 1, eller artikel 25, stk. 1, i Kæledyrsforordningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at erstatte gyldige identifikationsdokumenter, når dokumenterne er udfærdiget i overensstemmelse med det standardpas, der er fastlagt ved Kommissionens beslutning nr. 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til transport inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter, og når det er udstedt før den 29. december 2014, med et nyt identifikationsdokument, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis:

1) der ikke længere er plads til at indskrive de påkrævede oplysninger i identifikationsdokumentet,

2) identifikationsdokumentet er bortkommet eller er blevet beskadiget på en sådan måde, at det ikke længere er muligt entydigt at aflæse oplysningerne heri,

3) hvis en revaccination ikke blev givet inden for den i bilag III, stk. 2, litra e, til Kæledyrsforordningen omhandlede gyldighedsperiode for en tidligere rabiesvaccination, som er attesteret i et identifikationsdokument, der er udfærdiget i overensstemmelse med det standardpas, der er fastlagt ved Kommissionens beslutning nr. 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til transport inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter,

4) gyldighedsperioden er udløbet på det standardcertifikat, der er fastsat i bilag IV til Identifikationsdokument- og landeforordningen, eller

5) hvis identifikationsdokumentet, jf. artikel 21, stk. 1, i Kæledyrsforordningen ikke er blevet udstedt og udfyldt i overensstemmelse med kravene i artikel 22 i Kæledyrsforordningen, og hvor fejlattestering ikke kan rettes på en tilfredsstillende måde.

Stk. 4. Når et identifikationsdokument erstattes, jf. stk. 3, skal den bemyndigede dyrlæge, jf. § 25, i det i artikel 22, stk. 3, i Kæledyrsforordningen, nævnte register, registrere hvilket unikt nummer, det nye identifikationsdokument har samt det unikke nummer på det identifikationsdokument, som det erstatter.

Kapitel 7

Permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter

Betingelser for godkendelse af permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter

§ 30 Permanente karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter skal besigtiges, godkendes og have tildelt et godkendelsesnummer af Fødevarestyrelsen, før karantæneaktiviteterne påbegyndes.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af permanente karantænefaciliteter skal sendes til Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte karantænefacilitet skal for at blive besigtiget, godkendt og få tildelt et godkendelsesnummer opfylde følgende betingelser:

1) Karantænefaciliteten skal have tilknyttet en dyrlæge med dansk autorisation. Såfremt karantænefacilitetens dyrlæge udskiftes, skal Fødevarestyrelsen underrettes herom.

2) Karantænefaciliteten skal have udpeget en ansvarlig person for karantænefaciliteten. Denne person kan ikke være karantænefacilitetens dyrlæge.

3) Karantænefaciliteten skal have oprettet en vagtordning, så karantænefaciliteten kan kontaktes telefonisk på et hvilket som helst tidspunkt, året rundt.

4) Karantænefaciliteten skal råde over aflåselige rum eller arealer, herunder løbegårde til hold af dyrene, der skal indrettes på en sådan måde, at dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

5) Karantænefaciliteten skal være bygget på en sådan måde, at der er fysisk adskillelse fra andre aktiviteter, der ikke omfatter karantæneaktivitet.

6) Karantænefaciliteten skal være bygget og isoleret på en sådan måde, at enhver kontakt med dyr udenfor undgås samt at dyrene, der er anbragt i karantænen, ikke kan undslippe, ikke har mulighed for at smitte hinanden og ikke har adgang til at bide eller på anden måde beskadige mennesker og andre dyr.

7) Karantænefaciliteten skal have faciliteter til håndvask, desinfektion og tøjskift, herunder fodtøj, med mindre der forefindes fodbade, til alle afdelinger.

8) Karantænefaciliteten skal have et separat grovkøkken, opbevaringsrum og foderlager til håndtering af foder, vand- og foderskåle, tæpper, kurve, halsbånd og snore m.v., som ligger adskilt fra de lokaler, hvor dyrene i karantænefaciliteten holdes.

9) Karantænefaciliteten skal have et vaskerum til rengøring af tæpper m.v. med vaskemaskine og tørretumbler eller andre tørrefaciliteter, som ligger adskilt fra de lokaler, hvor dyrene i karantænefaciliteten holdes. Vaskerummet må gerne være en del af grovkøkkenet, opbevaringsrummet og foderlageret.

10) Karantænefaciliteten skal råde over arbejdsplaner og hygiejniske procedurer for den daglige pasning af dyrene indsat på karantænefaciliteten, som sikrer, at den potentielle smitterisiko for dyr og personale, som håndteringen af dyrene indebærer, mindskes mest muligt, og at der ikke spredes smitte fra afdelinger med højeste status til afdelinger med laveste status.

11) Karantænefaciliteten skal råde over tildækkede, lækagesikre containere til opbevaring af affald samt eventuelt fryser eller køleskab eller -rum til opbevaring af aflivede eller døde dyr indtil tidspunktet for afhentning.

12) Karantænefaciliteten skal være bygget på en sådan måde, at hele karantænen, bortset fra kontorlokalerne, let kan rengøres og desinficeres.

13) Karantænefaciliteten skal råde over tilstrækkeligt rummelige lokaler, herunder omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter, til det personale, der skal forestå pasning og pleje af de dyr, der er anbragt på karantænefaciliteten.

§ 31. Ansøgning, jf. § 30, stk. 2, skal indeholde følgende:

1) Maksimalt antal dyr fordelt på arter, der kan indsættes på karantænefaciliteten.

2) Placeringen og konstruktionen af virksomhedens bygninger, lokaler og dyreanlæg.

3) Oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte dele samt tegninger med oplysning om mål for bygninger, lokaler og dyreanlæg.

4) Navn og adresse på den dyrlæge med dansk autorisation, der ønskes tilknyttet karantænefaciliteten.

5) Navn og adresse på den ansvarlige for karantænefaciliteten.

6) Arbejdsplaner og hygiejniske procedurer for den daglige pasning af dyrene indsat på karantænefaciliteten.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen skal træffe afgørelse seneste 4 uger efter, at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Stk. 3. Fristen efter stk. 2 kan forlænges én gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden fristens udløb. Hvis fristen forlænges, gives ansøgeren inden udløbet af fristen meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

Stk. 4. En overskridelse af fristen efter stk. 2 eller den forlængede frist efter stk. 3 indebærer ikke, at ansøgeren kan anse tilladelsen for meddelt.

Stk. 5. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om tilladelse og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 2 og 3,

2) at ansøgeren ikke må starte driften af karantænefaciliteten, førend vedkommende har modtaget godkendelse hertil af Fødevarestyrelsen, og

3) klagemuligheder.

Stk. 6. Alle større bygningsmæssige ændringer af karantænefaciliteten skal være godkendt af Fødevarestyrelsen før ibrugtagning.

Betingelser vedrørende drift af, tilsyn og kontrol med samt indsættelse af hunde, katte og fritter på permanente karantænefaciliteter

§ 32. Karantænefaciliteten må kun lade indsætte hunde, katte og fritter på karantænefaciliteten, hvis Politiet eller Fødevarestyrelsen har udstedt påbud herom.

Stk. 2. Karantænefaciliteten sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til karantænefaciliteten, og at besøg kun finder sted efter tilladelse fra karantænefacilitetens dyrlæge, og på betingelser fastlagt af denne.

Stk. 3. Karantænefacilitetens personale (ansat som frivilligt tilknyttet) skal have gennemgået relevant instruktion i desinfektions- og hygiejneprincipper samt være oplært i at følge facilitetens arbejdsplan med henblik på at forebygge smittespredning fra dyr til dyr, dyr til mennesker og fra mennesker til dyr i forhold til de for karantænen relevante dyrearter.

Stk. 4. Karantænefaciliteten skal føre fortegnelser over følgende:

1) Art, race og identifikation for hvert dyr, der befinder sig på karantænefaciliteten.

2) Angivelse af, hvornår dyr indsættes og igen forlader karantænefaciliteten.

3) Kliniske undersøgelser og oplysninger om alle diagnostiske undersøgelser og resultaterne heraf samt behandlinger og vaccinationer udført på dyrene, der holdes på karantænefaciliteten.

4) Navn og adresse på dyrenes ejer, bemyndigede person eller importør.

Stk. 5. Fortegnelserne nævnt i stk. 4 skal gemmes i mindst 3 år efter, at dyret har forladt karantænefaciliteten og skal til enhver tid kunne forevises karantænefacilitetens dyrlæge og Fødevarestyrelsen.

Stk. 6. Karantænefacilitetens håndtering af dyrene indsat på faciliteten må kun finde kun sted i lokaler/lokaliteter, der er afsat til disse formål og lever op til bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 7. Karantænefacilitetens personale skal tilse de indsatte dyr regelmæssigt, og mindst 1 gang i døgnet, og deres opstaldning og pasning skal overvåges.

Stk. 8. Karantænefaciliteten skal etablere passende foranstaltninger til beskyttelse mod skadedyr (så som insekter, gnavere og fugle) på matriklen.

Stk. 9. Karantænefaciliteten skal sikre, at dens personale følger arbejdsplanen og de hygiejniske procedurer for den daglige pasning af dyrene.

Stk. 10. Karantænefaciliteten skal sikre, at håndtering af foder samt rengøring og desinfektion af mad- og drikkeskåle og andre materialer og instrumenter, fx tæpper og kurve, der kommer i kontakt med dyrene på karantænefaciliteten, kun foregår i de dertil indrettede rum.

Stk. 11. Karantænefaciliteten skal sikre, at mad- og drikkeskåle samt andre materialer eller instrumenter, der kommer i kontakt med dyrene på karantænefaciliteten, rengøres grundigt og desinficeres efter brug, med mindre der anvendes engangsmaterialer.

Stk. 12. Karantænefaciliteten skal sikre, at mad- og drikkeskåle samt andre materialer eller instrumenter, der kommer i kontakt med dyrene på karantænefaciliteten, rengøres grundigt og desinficeres efter brug, med mindre der anvendes engangsmaterialer.

Stk. 13. Karantænefaciliteten skal sikre, at affald, som er fremkommet i forbindelse med karantæneaktiviteten, opbevares i tildækkede, lækagesikre containere og bortskaffes på følgende måde:

1) Dyrenes afføring, anvendte engangsmaterialer og andet affald bortskaffes som affald ved forbrænding på et godkendt forbrændingsanlæg.

2) Dyr, der aflives i karantæneperiode, sendes til forbrænding på et godkendt kæledyrskrematorium.

Stk. 14. Karantænefaciliteten skal sikre, at opbevaringsrum og bure m.v., udover den almindelige daglige rengøring, grundigt rengøres og desinficeres, inden der anbringes nye dyr heri.

§ 33. Karantænefaciliteten skal sikre, at dyr, der indsættes på karantænefaciliteten, straks efter ankomsten isoleres i et lokale (bur m.v.), der er forsvarligt lukket, og at de holdes enkeltvis, medmindre andet taler herfor, fx at de udgør en samlet forsendelse.

Stk. 2. Umiddelbart efter ankomsten skal karantænefaciliteten sikre, at id-mærkning, vaccinationer, behandlinger eller diagnostiske tiltag, som det måtte være påkrævet i henhold til Fødevarestyrelsens påbud, jf. § 32, stk. 1, eller anbefalet i henhold til nedenstående specifikke betingelser for den relevante dyreart, udføres af karantænefacilitetens dyrlæge.

Stk. 3. Karantænefaciliteten skal sikre, at dyr, der indsættes på karantænefaciliteten, isoleres i hele den periode, der fremgår af den afgørelse, som Fødevarestyrelsen har truffet. Kun Fødevarestyrelsen kan træffe afgørelse om, at isolationsperioden eller betingelserne for isolationsperioden ændres.

Stk. 4. Karantænefaciliteten skal sørge for, at dyr, der under isolationsperioden udviser kliniske symptomer på sygdom eller parasitangreb, straks tilses af karantænefacilitetens dyrlæge.

Stk. 5. Karantænefaciliteten må ikke flytte syge dyr, der kræver indlæggelse eller anden behandling på et dyrehospital eller -klinik, uden at der forud foreligger en tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen.

§ 34. Karantænefaciliteten skal sikre, at hunde, der er indsat på karantænefaciliteten, og som er over fire uger gamle, dagligt har individuel menneskelig kontakt i minimum 15 minutter. Heri medregnes ikke kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene. Hvalpe skal så vidt muligt vænnes til de forhold, de må forventes at ville møde fremover, idet bekendtgørelsens øvrige betingelser dog tages i betragtning.

Stk. 2. Karantænefaciliteten skal sikre, at hvalpe, der fødes i karantænefaciliteten, tilses af karantænefacilitetens dyrlæge. De bør vaccineres i henhold til de vaccinationsanbefalinger, som anvendes for hunde i Danmark. Hvalpene skal forblive sammen med tæven, indtil de er mindst 8 uger gamle. Hvalpe skal vænnes til daglig håndtering allerede fra den første dag efter fødslen.

§ 35. Karantænefaciliteten skal sikre, at katte, der er indsat på karantænefaciliteten, dagligt har en periode til leg og yderligere socialt samvær med mennesker. Heri medregnes ikke kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af kattene. Killinger skal så vidt muligt vænnes til de forhold, de må forventes at ville møde fremover, idet bekendtgørelsens øvrige betingelser dog tages i betragtning.

Stk. 2. Karantænefaciliteten skal sikre, at killinger, der fødes i karantænefaciliteten, tilses af karantænefacilitetens dyrlæge. De bør vaccineres i henhold til de vaccinationsanbefalinger, som anvendes for katte i Danmark. Killingerne skal forblive sammen med moderen, indtil de er mindst 12 uger gamle. Killinger skal vænnes til daglig håndtering allerede fra den første dag efter fødslen.

§ 36. Karantænefaciliteten skal sikre, at fritter så vidt muligt håndteres dagligt.

Stk. 2. Karantænefaciliteten skal sikre, at fritter, der fødes i karantænefaciliteten, tilses af karantænefacilitetens dyrlæge. Kuldet bør vaccineres i henhold til det vaccinationsprogram, som anvendes i Danmark for fritter. Ungerne skal forblive sammen med moderen, og de må tidligst fjernes fra hende, når de er mindst 10 uger gamle. De skal så tidligt som muligt vænnes til håndtering.

§ 37. Karantænefaciliteten skal sørge for, at karantænefacilitetens dyrlæge løbende og mindst 4 gange årligt fører tilsyn og kontrol med, at karantænefaciliteten overholder de betingelser, der er opstillet i §§ 32-36 i forhold til driften af og indsættelse af dyr på karantænefaciliteten.

Stk. 2. Tilsynet og kontrollen nævnt i stk. 1 skal kunne dokumenteres.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen aflægger mindst én gang årligt karantænefaciliteten et kontrolbesøg for på grundlag af fortegnelser, standardiserede arbejdsprocedurer og dokumentation af tilsynet og kontrollen at tage stilling til og efterprøve alle forhold vedrørende godkendelses-, tilsyns- og kontrolbetingelserne.

Stk. 4. Alle udgifter forbundet med etablering, godkendelse, drift, vedligehold, tilsyn og kontrol af karantænefaciliteten, herunder indsættelse af dyr på karantænefaciliteten, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Kapitel 8

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 38. Med bøde straffes den, der overtræder § 4, § 5, stk. 1, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1 eller 3, § 12, § 13, stk. 1, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, stk. 1, §§ 20-22, § 23, stk. 1 eller 2, § 24, stk. 1, § 25, § 26, stk. 1 eller 2, § 27, § 28, § 29, stk.1, 2 eller 4, § 30, stk. 1, § 31, stk. 6, §§ 32-36 eller § 37, stk. 1 eller 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 4 måneder, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på folke- og dyresundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003:

1) Artikel 5, stk. 1-2 eller stk. 4.

2) Artikel 6.

3) Artikel 10, stk. 1 eller stk. 2.

4) Artikel 22, stk. 1, stk. 2, 1. afsnit, eller stk. 3.

5) Artikel 33, stk. 2.

6) Artikel 34, stk. 2.

7) Artikel 35, stk. 1 eller stk. 2.

§ 40. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 7, stk. 1-3, litra a, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde.

§ 41. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater:

1) Artikel 7.

2) Artikel 13.

§ 42. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1739/2005 af 21. oktober 2005 om dyresundhedsmæssige betingelser for transport af cirkusdyr mellem medlemsstater:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4, stk. 1.

3) Artikel 8.

4) Artikel 10, stk. 1.

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1355 af 15. december 2014 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 29. november 2016

P.D.V., E.B.
John Larsen

/ Annette Junker Karpinski