Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0425
 
31991L0496
 
Links til øvrige EU dokumenter
31993D0444
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dyr
Bilag 2 Liste over grænsekontrolsteder til kontrol af levende dyr fra tredjelande
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr1)

I medfør af § 30, stk. 3, § 34, stk. 1, § 37, § 53, stk. 2, § 58, stk. 1, § 66 a, stk. 1 og 2, § 67, § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, § 10, stk. 1, nr. 1, og § 12, nr. 1, 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter veterinærkontrol ved handel mellem EU-lande samt ved indførsel fra og udførsel til tredjelande af levende dyr, bortset fra de levende dyr, der er omfattet af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om strafbestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Stk. 2. Selskabsdyr er ikke omfattet af bekendtgørelsen, når de flyttes i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets Forordning (EU) nr. 576/2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2013.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Dyr: Levende dyr.

2) Samhandel: Handel mellem lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union (EU-lande) samt Norge.

3) Samlested: Et hvert sted hvor avls-, brugs- eller slagtedyr fra forskellige besætninger samles med henblik på at udgøre en eller flere sendinger bestemt til handel.

4) Eksportisolationsstald: Stald til samling og opstaldning af avls- eller brugsdyr med henblik på udførelse af diagnostiske undersøgelser forud for udførsel af dyr til EU- eller tredjelande.

5) Foreskrevet dokument: Certifikater, sundhedsattester eller andre dokumenter, f.eks. handelsdokumenter, som kræves i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning.

6) Handelsdokument: Et transportdokument, en faktura eller lignende, som ikke skal underskrives af en embedsdyrlæge.

7) Dokumentkontrol: Kontrol af veterinærcertifikater eller veterinærdokumenter eller andre dokumenter, som ledsager dyr.

8) Identitetskontrol: Verifikation ved besigtigelse af overensstemmelsen mellem veterinærcertifikaterne eller veterinærdokumenterne eller andre dokumenter, der er fastsat i veterinærforskrifterne, og dyrene.

9) Fysisk kontrol: Kontrol af selve dyret, eventuelt suppleret med prøveudtagning og laboratorietest.

10) Embedsdyrlæge: Dyrlæge udpeget af medlemsstatens kompetente centrale myndigheder.

11) Veterinærkontrol:

a) For dyr, der modtages ved samhandel: Tilsynsmyndighedens ikke-diskriminerende stikprøve kontrol på bestemmelsesstedet, kontrol under transporten eller skærpet kontrol.

b) For dyr, der indføres fra lande, der ikke er medlemmer af EU (tredjelande) eller Norge: Embedsdyrlægens dokumentkontrol, identitetskontrol og fysiske kontrol, herunder evt. laboratorieundersøgelse på grænsekontrolstedet samt udtagning af prøver til analyse på et af Fødevarestyrelsen hertil godkendt laboratorium.

12) Indførsel:

a) Modtagelse af dyr fra EU-lande eller Norge samt dyr med oprindelse i tredjelande via et andet EU-land eller Norge, hvor de efter veterinærkontrol er accepteret til fri omsætning.

b) Import af dyr direkte fra tredjelande.

13) Udførsel: Afsendelse af dyr ved samhandel med EU-lande eller Norge samt eksport til tredjelande.

14) Transit: Landtransport gennem Danmark af dyr med oprindelse i et tredjeland bestemt til et andet tredjeland.

15) Gældende bestemmelser eller regler: Bestemmelser eller regler, som er udstedt i EU-lovgivning eller national lovgivning for den pågældende dyreart.

16) Parti: En mængde af dyr af samme art, som er omfattet af samme foreskrevne dokument, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, præsenteres samtidig for veterinærkontrol og er bestemt til samme modtager.

17) Importør: Enhver person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som fra udlandet modtager dyr.

18) Eksportør: Enhver person eller virksomhed, som er ansvarlig for udførsel af dyr.

19) Modtager: Enhver person eller virksomhed, hvortil dyr i overensstemmelse med oplysningerne om bestemmelsessted i det foreskrevne dokument fysisk ankommer.

20) Arbejdsdag: Ugedagene mandag-fredag, undtagen eventuelle helligdage.

21) Eksportportalen: Fødevarestyrelsens digitale IT-system på eksportportalen.fvst.dk.

22) Indtransport: Flytning af dyr fra en besætning til et samlested.

23) Restdyr: Dyr, der er ankommet med en indtransport til et samlested, og som Fødevarestyrelsen kan godkende, men som samlestedsejeren eller chaufføren ikke ønsker skal indgå i en videre sending.

Krav til importører, eksportører og samlestedsejere

§ 3. Importører og eksportører skal registreres i Fødevarestyrelsen med hensyn til dyreart og afsendelses- eller modtagerland. Den ansvarlige skal have modtaget skriftlig bekræftelse fra Fødevarestyrelsen for at registreringen har fundet sted, inden indførsel eller udførsel må påbegyndes.

Stk. 2. Ansøgning om registrering skal sendes til Fødevarestyrelsen og være styrelsen i hænde senest 5 arbejdsdage før den første indførsel eller udførsel af de registrerede dyrearter.

Stk. 3. For eksportøren skal den i stk. 2 nævnte ansøgning ske ved oprettelse af brugerprofil i Eksportportalen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke for eksportører af dyr, som en embedsdyrlæge ikke skal syne forud for udstedelse af de foreskrevne dokumenter.

Stk. 5. De i stk. 1 anførte personer skal føre optegnelser over leveringer med angivelse af:

1) Dato.

2) Antal.

3) Dyreart.

4) Afsender.

5) Afsendelsessted.

6) Oprindelsessted for dyret.

7) Modtager.

8) Bestemmelsessted.

9) Eventuelt senere bestemmelsessted for dyret.

Stk. 6. De i stk. 5 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Stk. 7. Samlestedsejere skal registrere deres samlested i Eksportportalen.

Stk. 8. Samlestedsejere, der ikke samtidigt er eksportører, skal registreres i Fødevarestyrelsen ved oprettelse af brugerprofil i Eksportportalen.

Indførsel fra andre EU-lande eller Norge

§ 4. Dyr nævnt i bilag 1 skal være ledsaget af de foreskrevne dokumenter og opfylde betingelserne heri.

Stk. 2. Andre end de i bilag 1 nævnte dyr skal være ledsaget af dokumenter, der forud for indførslen er godkendt af Fødevarestyrelsen, og dyrene skal opfylde betingelserne heri.

§ 5. Skriftlig forhåndsanmeldelse skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 1 arbejdsdag før forventet ankomst.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om dyrenes art og antal, afsendelsesstedet og bestemmelsesstedets adresse, forventet ankomsttidspunkt og evt. navn og adresse på bestemmelsesstedets dyrlæge.

Stk. 3. Den i stk. 1 anførte anmeldelsespligt gælder ikke for registrerede hovdyr, jf. bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr.

§ 6. Modtageren skal give en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen adgang til at foretage veterinærkontrol af dyrene, herunder adgang til at udtage prøver.

§ 7. Såfremt der for Fødevarestyrelsen foreligger oplysninger, som giver anledning til mistanke om, at der sker overtrædelse af gældende regler, kan Fødevarestyrelsen foretage kontrol under dyrenes transport.

§ 8. Inden der foretages opdeling eller afsætning, skal modtageren påse, at de foreskrevne dokumenter forefindes og i øvrigt er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om samhandel for de enkelte dyr.

Stk. 2. Såfremt de pågældende dokumenter ikke foreligger, eller der er mangler herved, skal modtageren give meddelelse herom til Fødevarestyrelsen. Modtageren skal holde dyrene isoleret, indtil Fødevarestyrelsen har truffet afgørelse i sagen.

§ 9. Modtageren skal opbevare foreskrevne dokumenter, der har ledsaget dyrene, i mindst 5 år fra modtagelsen. Dokumenterne skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Udførsel til andre EU-lande eller Norge

§ 10. Eksportøren skal anmelde udførsel af dyr til et EU-land eller Norge senest 4 arbejdsdage forud for udførslen via Eksportportalen, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Anmeldelsen, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om udførslen, herunder eksporttype, dyrekategori, antal dyr, antal sendinger, dyreart, synsted, kontaktoplysninger og ønsket tidspunkt for syn.

Stk. 3. En udførsel, jf. stk. 1, af klovbærende dyr skal finde sted over et samlested, en eksportisolationsstald eller direkte fra besætningen.

Stk. 4. Ved udførsel af dyr, som en embedsdyrlæge ikke skal syne forud for udstedelse af de foreskrevne dokumenter, skal den i stk. 1 nævnte anmeldelse ske via www.fvst.dk/kontakt.

§ 11. Under transporten til det endelige bestemmelsessted skal dyrene være ledsaget af de foreskrevne dokumenter og opfylde betingelserne heri.

Indførsel fra tredjelande

§ 12. Indførsel direkte fra tredjelande af dyr skal finde sted over et af de i bilag 2 nævnte grænsekontrolsteder for dyr, hvor dyrene underkastes dokument- og identitetskontrol samt fysisk kontrol, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Indførsel af dyr omfattet af bilag 1 må kun finde sted, når de gældende bestemmelser er overholdt. Såfremt indførsel sker med henblik på videresendelse til et andet EU-land eller Norge, skal dyrene være ledsaget af et INTRA certifikat fra TRACES.

Stk. 3. Indførsel af andre end de i bilag 1 nævnte dyr må kun finde sted, når dyrene er ledsaget af foreskrevne dokumenter, som kræves i henhold til gældende bestemmelser, og når dyrene opfylder betingelserne heri.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 1 er dyr, der indføres til Danmark via et andet EU-land eller Norge, såfremt de dér har været underkastet veterinærkontrol og er godkendt til forsendelse til Danmark.

Stk. 5. Dyr, som ikke har været underkastet den i stk. 1 eller stk. 4 påkrævede veterinærkontrol ved den ydre grænse, beslaglægges af embedsdyrlægen, som påbyder dyrene returneret eller nedslået.

§ 13. Originalen af de ledsagende dokumenter skal afleveres til embedsdyrlægen, som opbevarer dokumenterne på grænsekontrolstedet. Embedsdyrlægen udsteder en bekræftet kopi af dokumentet, som skal ledsage dyrene.

Stk. 2. Modtageren skal opbevare den i stk. 1 nævnte kopi i mindst 5 år, og kopien skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

§ 14. Uanset bestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3, kan dyr, der har oprindelse i tredjelande, som ikke er godkendt til eksport til EU, og dyr, der ikke er omfattet af bilag 1, og som ikke opfylder de danske regler, tillades indført med henblik på videre transport til et andet tredjeland under forudsætning af følgende:

1) Importøren kan godtgøre, at det første tredjeland, dyrene fremsendes til efter at have forladt Danmark, har tilladt indførsel eller transit af dyrene og forpligtet sig til ikke at returnere dyrene til Danmark.

2) Transportøren kan godtgøre, at transporten på forhånd er tilladt af en embedsdyrlæge ved det grænsekontrolsted, hvor dyrene føres ind.

3) Dyrene på grænsekontrolstedet, jf. nr. 2, underkastes veterinærkontrol, hvorved det godtgøres, at modtagerlandets bestemmelser er overholdt.

4) Transporten foregår under toldkontrol.

Stk. 2. Dyr omfattet af stk. 1 kan af embedsdyrlægen nævnt i stk. 1, nr. 2, tillades omladet på grænsekontrolstedet. I givet fald skal køretøjer, der har været anvendt til transport af de i stk. 1 nævnte dyr, rengøres og desinficeres i overensstemmelse med embedsdyrlægens anvisninger, før de anvendes til anden transport.

§ 15. I de i § 12, stk. 1, nævnte tilfælde skal embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet og den told- og skatteregion, der er nærmest grænsekontrolstedet, senest 1 arbejdsdag inden dyrenes ankomst underrettes af importøren om dyrenes art, antal og forventede ankomsttidspunkt. Underretning skal ske ved anvendelse af et CVED.

Stk. 2. Indførsel fra tredjelande af dyr skal af importøren anmeldes skriftligt til Fødevarestyrelsen senest 1 arbejdsdag før ankomsten. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om dyrenes art og antal, afsendelsesstedets og bestemmelsesstedets adresse, forventet ankomsttidspunkt samt evt. navn og adresse på bestemmelsesstedets dyrlæge.

§ 16. Dyrene kan først frigives, når der er betalt for veterinærkontrollen efter gældende takster.

§ 17. Ved mistanke om overtrædelse af veterinærbestemmelserne eller tvivl med hensyn til dyrets identitet foretages enhver kontrol, som anses for nødvendig.

Udførsel direkte til tredjelande samt udførsel til tredjelande via andre EU-lande

§ 18. Udførsel direkte fra Danmark af dyr skal, såfremt det pågældende tredjeland kræver det, finde sted over et af de i bilag 2 nævnte grænsekontrolsteder.

Stk. 2. Ved den i stk. 1 anførte udførsel skal dyrene være ledsaget af de foreskrevne dokumenter, der kræves af det pågældende tredjeland, og opfylde betingelserne heri. Det påhviler eksportøren, forud for udførsel, selv at fremskaffe betingelserne for udførsel til det pågældende tredjeland. Betingelserne skal fremsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. De i stk. 2 anførte dokumenter skal være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Ved krav om at de foreskrevne dokumenter skal attesteres af en embedsdyrlæge, skal eksportøren anmelde den i stk. 1 anførte udførsel senest 4 arbejdsdage forud for udførslen via Eksportportalen, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Anmeldelsen, jf. stk. 4, skal indeholde oplysninger om udførslen, herunder eksporttype, dyrekategori, antal dyr, antal sendinger, dyreart, synsted, kontaktoplysninger og ønsket tidspunkt for syn.

Stk. 6. Ved udførsel af dyr, som en embedsdyrlæge ikke skal syne forud for udstedelse af de foreskrevne dokumenter, skal den i stk. 1 nævnte anmeldelse ske via www.fvst.dk/kontakt.

§ 19. Udførsel fra Danmark til tredjelande via et eller flere EU-lande af dyr skal, såfremt det pågældende tredjeland kræver det, finde sted over et af EU godkendt grænsekontrolsted ved EU´s tredjelandsgrænse.

Stk. 2. Ved udførsel til et tredjeland via andre EU-lande skal anmeldelsen indeholde oplysning om, over hvilket grænsekontrolsted den endelige udførsel fra EU skal finde sted.

Stk. 3. For anmeldelsen af den i stk. 1 anførte udførsel finder § 18, stk. 4 og 5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ved den i stk. 1, anførte udførsel skal dyrene, ud over at opfylde betingelserne i § 18, ledsages af de veterinære dokumenter eller certifikater, der kræves af det tredjeland, hvor den endelige modtagelse af dyrene skal finde sted, ligesom betingelserne i de nævnte dokumenter eller certifikater skal være opfyldt. Desuden skal dyrene være ledsaget af et af embedsdyrlægen udstedt certifikat, hvoraf det fremgår, at samhandelsbestemmelserne for slagtedyr er opfyldt.

Stk. 5. De i stk. 4 anførte dokumenter, der kræves af et tredjeland, skal være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra de i stk. 4 anførte betingelser. Dette gælder navnlig i tilfælde, hvor der ikke findes nogen bilateral aftale mellem Danmark og det tredjeland, der er bestemmelsesland.

§ 20. Udførsel, jf. §§ 18 og 19, af klovbærende dyr til tredjelande skal finde sted over et samlested, en eksportisolationsstald eller direkte fra besætningen.

Registrering af restdyr på samlesteder

§ 21. Eksportøren skal ved udførsler i henhold til § 10 eller §§ 18-20 registrere eventuelle restdyr i Eksportportalen.

Kontrol

§ 22. Fødevarestyrelsen kan påbyde nedslagning, slagtning, anbringelse i karantæne, destruktion, udtagning af prøver eller anden, mindre indgribende forholdsregel over for et dyr, såfremt

1) der i dyret forekommer stoffer, der kan forårsage sygdom som nævnt i direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for EU,

2) der konstateres forhold, der kan udgøre en alvorlig fare for dyr eller mennesker, eller

3) der er mistanke om, at dyret kommer fra et område med en epizootisk sygdom.

Stk. 2. Ved indførsel fra tredjelande kan Fødevarestyrelsen kræve sikkerhedsstillelse for udgifterne i forbindelse med de i stk. 1 anførte foranstaltninger.

§ 23. Såfremt det konstateres, at et dyr ikke opfylder gældende EU-bestemmelser eller nationale bestemmelser, kan Fødevarestyrelsen påbyde følgende:

1) Tilbagesendelse af dyret.

2) Nedslagning eller slagtning af dyret.

3) Opstaldning.

4) Anbringelse af dyret i karantæne.

Stk. 2. Hvis der forekommer restkoncentrationer i dyrene, og reglerne herom konstateres overtrådt, kan Fødevarestyrelsen påbyde foranstaltninger i overensstemmelse med de gældende regler.

Stk. 3. Såfremt det udelukkende drejer sig om mangler ved certifikater eller dokumenter, kan der af Fødevarestyrelsen meddeles modtageren en frist til at få disse bragt i orden.

Stk. 4. Ved indførsel fra tredjelande kan Fødevarestyrelsen kræve sikkerhedsstillelse for udgifterne i forbindelse med de i stk. 1-3 anførte foranstaltninger.

§ 24. Tilbagesendelse af dyr til Danmark, som har oprindelse her i landet, og som er afvist i modtagerlandet, kan kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Straf og ikrafttræden

§ 25. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 3, stk. 1 eller 4-7, § 4, § 5, stk. 1 eller 2, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, stk. 1-4, § 13, § 14, stk. 1, § 15, § 18, stk. 1, 2, 1. pkt., 4 eller 5, § 19, stk. 1-4, § 20, § 21 eller § 24, eller

2) undlader at efterkomme påbud eller anvisninger efter § 12, stk. 5, § 14, stk. 2, 2. pkt., § 22, stk. 1, eller § 23, stk. 1-3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på folke- og dyresundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. § 21 finder anvendelse fra den 1. april 2017.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 55 af 15. januar 2016 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 29. november 2016

P.D.V., E.B.
John Larsen

/ Annette Junker Karpinski


Bilag 1

Dyr

Kvæg

Svin

Får og geder

Enhovede dyr

Fjerkræ

Akvakulturdyr

Bier og biavlsmateriale


Bilag 2

Liste over grænsekontrolsteder til kontrol af levende dyr fra tredjelande

TRACES nr.
Grænsekontrolsted
Levende dyr
Kontoradresse, hvortil forhåndsanmeldelse skal ske
DK CPH 4
Københavns Lufthavn
U, E, O
Fødevarestyrelsen, Grænsekontrollen
Kystvejen 16,
2770 Kastrup
Tlf: 72 27 64 40
Fax: 72 27 64 51
Mail: 208@fvst.dk
DK BLL 4
Billund Lufthavn
U, E, O
Fødevarestyrelsen, Grænsekontrollen
Lufthavnsvej,
7190 Billund
Tlf. : 72 27 69 00
Fax: 72 27 56 03
Mail: graensekontr.vejle@fvst.dk

U: Kvæg, svin, får, geder og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen

E: Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 2009/156/EØF

O: Andre dyr.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknik kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter indenfor Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked, EF-Tidende 1990, nr. L 224, side 29, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (»dyreavlsforordning«), EU-Tidende 2016, nr. L 171, side 66, Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF, EF-tidende 1991, nr. L 268, side 56, som senest ændret ved Rådets direktiv 2008/73/EF af 15. juli 2008 om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF og 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF, EU-Tidende 2008, nr. L 219, side 40, og Kommissionens beslutning 93/444/EØF af 2. juli 1993 om de nærmere bestemmelser for samhandel inden for Fællesskabet med visse levende dyr og produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande, EF-Tidende 1993, nr. L 208, side 34. Bekendtgørelsen indeholder nationale bestemmelser, der ved bekendtgørelse nr. 41 af 12. januar 2016 om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind og udførsel af levende dyr som udkast har været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34.