Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

I vejledning nr. 9534 af 3. juni 2016 om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov foretages følgende ændring:

I Kapitel 4, i afsnittet om ”Skoler der benytter UU”, affattes sidste afsnit således:

”Det er UU i skolens beliggenhedskommune, der i samarbejde med elev og forældremyndighedens indehaver udfærdiger en uddannelsesplan i forbindelse med elevens afslutning af 9. hhv. 10. klasse, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Det gælder også vejledningsforpligtelsen ved afklaring af målgruppe for STU. UU i skolens beliggenhedskommune udarbejder efterfølgende indstilling til kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune med henblik på afgørelsen af, hvorvidt eleven er i målgruppen for STU, og dette bør ske i samarbejde med UU i elevens hjemkommune.

Hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at eleven er i målgruppen, udarbejdes en uddannelsesplan, og sagsgangen kan herefter mest hensigtsmæssigt være, at der tages konkret stilling ud fra geografiske hensyn til, hvilket UU der skal stå for arbejdet med uddannelsesplanen m.m. Hvis der er langt mellem skolekommunen og hjemkommunen, er det mest praktisk, at det er skolekommunen, der står for det videre arbejde, som i givet fald skal betales af hjemkommunen. Er der derimod tale om kommuner, der ligger tæt på hinanden, vil det være mest nærliggende, at det er hjemkommunen, der står for det videre arbejde. Under alle omstændigheder skal den færdige uddannelsesplan fremsendes af UU i elevens hjemkommune til kommunalbestyrelsen i hjemkommunen. ”

Undervisningsministeriet, den 29. november 2016

Merete Vinje