Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

(Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1112 af 30. august 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, nr. 1, udgår »har fast bopæl her i landet og«.

2. I § 1 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Det er en betingelse for ydelse af lån i henhold til stk. 1, at ejeren eller dennes ægtefælle er omfattet af kildeskattelovens § 1 eller er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor told- og skatteforvaltningen gennem administrativt samarbejde med skattemyndighederne kan indhente oplysninger om ejerens eller dennes ægtefælles indkomstforhold, jf. stk. 4, nr. 1.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

3. I § 1, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-7«.

4. I § 4, stk. 1, og § 5, stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017 og har virkning for lån, der ydes til betaling af ejendomsskatter m.v. vedrørende skatteåret 2017 og følgende skatteår.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen