Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32015L1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet1)

(Lempelse af elafgift for forlystelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 1. september 2016, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 578 af 4. maj 2015, foretages følgende ændring:

1. I bilag 1 udgår »Forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).