Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af fusionsskatteloven og selskabsskatteloven

(Ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier og sambeskatning i forbindelse med konkurs)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 24. august 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 a, stk. 1, 4. pkt., ændres »5.-10. pkt.« til: »5.-11. pkt.«

2. I § 15 a, stk. 1, indsættes som 11. pkt.:

»11) 4. pkt. finder heller ikke anvendelse, hvis der i en periode på 3 år forud for vedtagelsen af spaltningen er overdraget aktier i det indskydende selskab uden skattemæssig succession til et eller flere selskaber, der er koncernforbundne med det overdragende eller overdragede selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og hvis aktierne omfattes af aktieavancebeskatningslovens §§ 4 a, 4 b eller 4 c.«

§ 2

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 3, indsættes efter »indkomstårets hensættelser«: », særlige bonushensættelser«, og efter »forsikringsmæssige hensættelser« indsættes: »og særlige bonushensættelser«.

2. § 14, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, værdiansættes til værdien opgjort efter stk. 2-6. Er den skattemæssige værdi af aktierne efter 1. pkt. negativ, ansættes værdien til nul.«

3. I § 31 C, stk. 8, 1. pkt., ændres »sambeskatningen« til: »sambeskatning i alle indkomstperioder«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, har virkning for spaltninger med spaltningsdato fra og med den 1. januar 2017.

Stk. 3. § 2, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2016.

Stk. 4. § 2, nr. 2, har virkning for opgørelse af formuen for indkomstår, der påbegyndes fra og med den 1. januar 2017. Skattepligtige omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, kan vælge at få genoptaget skatteansættelsen for indkomstårene 2015 og 2016, således at aktier værdiansættes efter selskabsskattelovens § 14, stk. 7, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2. Skattepligtige omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, hvis indkomstår 2017 er påbegyndt før den 1. januar 2017, kan vælge at værdiansætte aktier for indkomståret 2017 efter selskabsskattelovens § 14, stk. 7, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2.

Stk. 5. § 2, nr. 3, har virkning for konkursdekreter, der afsiges fra og med den 1. januar 2017.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen