Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

(Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen, beregning af førtidspension for visse tjenestemænd og ret til tilskadekomstpension)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 og § 16 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. § 32, stk. 4, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

§ 2

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 1365 af 28. december 2011, § 1 i lov nr. 1371 af 28. december 2011 og § 11 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, udgår »eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension«.

2. I § 6, stk. 8, ændres », når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 begærer afsked efter at være fyldt 63 år« til: »for tjenestemænd, der er født inden den 1. januar 1959, og som får fastsat pensionsalderen efter § 17, stk. 4«.

3. I § 8, stk. 1, ændres »lov om arbejdsskadeforsikring« til: »lov om arbejdsskadesikring eller lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. § 2, nr. 3, har virkning fra den 4. april 2014 for personer, der på eller efter denne dato af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fået anerkendt sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion som værende omfattet af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

§ 4

Loven gælder ikke for Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sophie Løhde