Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration
Kapitel 2 Betaling for Ankestyrelsens administration
Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.

I medfør af § 59, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, og efter forhandling med social- og indenrigsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration

§ 1. Der betales for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sager, der ved § 2 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller ved anden lovgivning er henlagt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Der betales tillige for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sager efter tidligere lovgivning, jf. herved § 2, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 3. Som sager, der ved anden lovgivning er henlagt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, regnes også sager om erstatning og godtgørelse efter offentlige erstatningsordninger m.v., der ikke har hjemmel i arbejdsskadesikringsloven og som efter lov eller aftale med en offentlig myndighed behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Sager om anmeldte arbejdsulykker

§ 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration og behandling af sager om anmeldte ulykker betales af det forsikringsselskab, der efter lovens § 48, stk. 4, og § 50 har tegnet arbejdsulykkesforsikring for den sikringspligtige arbejdsgiver eller for den frivilligt sikrede selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle, jf. lovens § 49, stk. 1, 1. og 3. pkt.

Stk. 2. Selvforsikrede offentlige myndigheder, jf. lovens § 48, stk. 5, betalinger for behandlingen af sager, der vedrører dem.

Stk. 3. For statslige institutioner påhviler betalingen, jf. stk. 2, det enkelte ministerområde. Vedkommende minister kan fordele udgifterne på de enkelte institutioner.

Stk. 4. For kommuner og regioner, der har valgt ikke at tegne arbejdsulykkesforsikring, påhviler betalingen, jf. stk. 2, den kommune eller region, som har det overordnede ansvar for den institution, hvor den anmeldte arbejdsulykke er indtruffet.

Sager om anmeldte erhvervssygdomme

§ 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration og behandling af sager om anmeldte erhvervssygdomme betales af bidrag, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har opkrævet efter lovens § 55 til finansiering af udgifter til erhvervssygdomme, jf. lovens § 49, stk. 1, 2. pkt., og § 58 b.

Andre sager

§ 4. Reglerne i § 48, stk. 6, 1. pkt., og § 52, stk. 4 og 5, om fordeling af udgifter til erstatning anvendes også på betaling for behandlingen af sager, der er omfattet af disse bestemmelser. Efter samme regler fordeles også betalingen for administrationen af anmeldte sager om ulykker vedrørende personer, der ikke er omfattet af den sikrede personkreds, og for hvem der ikke kan udpeges en sikringspligtig arbejdsgiver efter lovens kapitel 9.

Stk. 2. Administrationen af sager om erhvervssygdomme efter lovens § 49, stk. 4, betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag efter lovens § 55. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henfører administrationsudgiften til den branchegruppe, der skal betale eventuel erstatning i sagerne.

§ 5. Betalingen for behandlingen af sager om ulykker, der er opstået under udøvelse af borgerlige eller kommunale ombud, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 1, betales af den statslige eller kommunale myndighed, som ombuddet vedrører. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler for sager om erhvervssygdomme, der er opstået under udøvelse af borgerlige eller kommunale ombud, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 1, af bidrag efter lovens § 55.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeriet betaler for behandlingen af sager om ulykker, der er opstået under forsøg på redning af menneskeliv, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler for behandlingen af sager om erhvervssygdomme, der er opstået under forsøg på redning af menneskeliv, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 4, af bidrag efter lovens § 55.

§ 6. Betalingen for behandling af sager efter de øvrige offentlige erstatningsordninger m.v., der administreres i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 2 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og som helt eller delvist henviser til lov om arbejdsskadesikring, sker efter følgende regler:

1) Forsvarsministeriet betaler for behandling af sager efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. marts 2013. Dog betaler Udenrigsministeriet for behandling af sager vedrørende denne personkreds under udførelsen af bistandsarbejde i udviklingslande.

2) Justitsministeriet betaler for behandling af sager om indsatte i kriminalforsorgens institutioner.

3) Undervisningsministeriet betaler for behandling af sager vedrørende deltagere, elever og uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, som er omfattet af de særlige erstatningsordninger, der er fastlagt i henhold til lov eller tekstanmærkning på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område, jf. bekendtgørelse nr. 1419 af 30. november 2016 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. § 3, nr. 1-6, samt nr. 9, medmindre tilskadekomne er sikret efter § 2 i arbejdsskadesikringsloven.

4) Sundheds- og Ældreministeriet betaler for behandling af sager om vaccinationsskader og donorskader.

5) Uddannelses- og Forskningsministeriet betaler for behandling af sager, som er omfattet af lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, medmindre tilskadekomne er sikret efter § 2 i arbejdsskadesikringsloven.

6) Jobcentrene betaler for behandling af sager om personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015.

7) Kommunen betaler for behandling af sager om personer omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015.

8) Den ansættende statsmyndighed betaler for behandling af sager efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

Stk. 2. Betalingen pålignes det ministerium, under hvis ressort den af erstatningsordningen dækkede aktivitet hører, uanset om denne udføres af en privat institution. Vedkommende minister kan fordele betalingen på de enkelte institutioner.

Opkrævning af betaling for sagsbehandling

§ 7. Betalingen for sagsbehandlingen beregnes på grundlag af en takst pr. anmeldt sag. Der betales for såvel førstegangsanmeldelser som for genoptagelser og for de af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsatte revisioner af allerede afgjorte sager.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren bekendtgør efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring taksternes størrelse en gang årligt.

Stk. 3. Der opkræves en foreløbig betaling for kalenderåret senest 30. september måned. Beløbet skal indbetales senest 31. oktober samme år.

Stk. 4. Den endelige betaling beregnes og opkræves senest 30. september det følgende år og skal betales senest 31. oktober samme år. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender inden udgangen af maj måned samme år lister til de enkelte selskaber m.fl. over de sager, som danner grundlag for den endelige betaling. Eventuelle indsigelser mod disse opgørelser skal være Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i hænde inden 15. august samme år.

Kapitel 2

Betaling for Ankestyrelsens administration

§ 8. Reglerne i §§ 1-6 finder tilsvarende anvendelse for Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager.

Fastsættelse af betalingen

§ 9. Betalingen for administrationen beregnes på grundlag af en takst pr. oprettet sag.

Stk. 2. Taksten fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren bekendtgør efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring taksternes størrelse en gang årligt, herunder efter forhandling med social- og indenrigsministeren for så vidt angår Ankestyrelsens takster.

Stk. 4. Ankestyrelsen opkræver betalingen årligt. Ankestyrelsen opkræver en foreløbig betaling for kalenderåret inden udgangen af maj. Opkrævningen bliver opgjort på baggrund af det foregående års betaling. Beløbet skal indbetales senest den 30. juni. Der vil ikke blive opkrævet en foreløbig betaling, hvis det samlede antal arbejdsskadesager det foregående år var 3 eller færre.

Stk. 5. Ankestyrelsen sender senest den 31. marts det følgende år lister til de enkelte selskaber m.fl. over de sager, som danner grundlag for den endelige betaling. Eventuelle indsigelser mod disse opgørelser skal være Ankestyrelsen i hænde senest den 15. maj. Herefter opgør og opkræver Ankestyrelsen den endelige betaling senest den 31. maj. Beløbet skal betales senest den 30. juni.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og har virkning for betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration efter lov om arbejdsskadesikring m.v. fra 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 340 af 2. april 2014 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. og bekendtgørelse nr. 25 af 14. januar 1999 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration af forhold, der er omfattet af lov om sikring mod følger af arbejdsskade m.v., ophæves.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beregner og opkræver i 2016 både det endelige bidrag for 2015 og det foreløbige bidrag for 2016 vedrørende både Arbejdsskadestyrelsens administration til 30. juni 2016 og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration fra 1. juli 2016. I 2017 beregner og opkræver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring det endelige bidrag for 2016 vedrørende både Arbejdsskadestyrelsens administration til 30. juni 2016 og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration fra 1. juli 2016.

Beskæftigelsesministeriet, den 16. december 2016

Troels Lund Poulsen

/ Nanna Møller